Het integreren van thema's zoals respect, pesten, empathie, online pesten en inclusiviteit in het curriculum helpt bij het vormgeven van een positief leerklimaat | Stop Pesten NU

Het integreren van thema's zoals respect, pesten, empathie, online pesten en inclusiviteit in het curriculum helpt bij het vormgeven van een positief leerklimaat

Een positief leerklimaat is essentieel voor het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen. Het integreren van thema's zoals respect, pesten, empathie, online pesten en inclusiviteit in het curriculum draagt significant bij aan het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen. In dit artikel verkennen we hoe deze thema's geïntegreerd kunnen worden in het onderwijs, en hoe Stop Pesten Nu specifieke lesmaterialen, gastlessen en workshops kan bieden om scholen te ondersteunen bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag.

Respect: de basis van een gezonde leeromgeving

Respect vormt de basis van elke gezonde leeromgeving. Wanneer leerlingen leren om respectvol met elkaar om te gaan, ontstaat er een sfeer van wederzijds begrip en acceptatie. Het onderwijzen van respect begint bij het erkennen van de waarde en waardigheid van elk individu, ongeacht hun achtergrond, overtuigingen of capaciteiten.

Lesmateriaal en activiteiten

 1. Rollenspellen: Door middel van rollenspellen kunnen leerlingen zich verplaatsen in verschillende situaties waarin respect een centrale rol speelt. Dit helpt hen om empathie te ontwikkelen en te begrijpen hoe hun gedrag anderen beïnvloedt. >> overzicht gratis lesmaterialen >>
 2. Klassengesprekken: Regelmatige klassengesprekken over respectvolle interacties en het belang van respect kunnen leerlingen helpen om deze waarde te internaliseren.
 3. Literatuur en verhalen: Boeken en verhalen die respect en diversiteit behandelen kunnen krachtige middelen zijn om leerlingen te laten zien hoe respect in verschillende contexten kan worden toegepast.

Pesten: inzicht en preventie

Pesten is een wijdverbreid probleem dat ernstige gevolgen kan hebben voor zowel slachtoffers als daders. Het is cruciaal dat scholen proactieve stappen ondernemen om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken.

Lesmateriaal en activiteiten:

 1. Informative workshops: Workshops die zich richten op het herkennen van pestgedrag, de gevolgen van pesten, en strategieën om pesten te voorkomen en te stoppen.
 2. Antipest programma's: Geïntegreerde programma's die zich richten op het creëren van een positieve schoolcultuur, zoals KiVa of het No Blame approach.
 3. Gastlessen: Experts van organisaties zoals Stop Pesten Nu kunnen gastlessen geven waarin ze het onderwerp pesten vanuit verschillende perspectieven belichten en praktische tips geven voor het omgaan met pestgedrag.

Empathie: het ontwikkelen van invoelingsvermogen

Empathie, of het vermogen om zich in de ander te verplaatsen, is een cruciale vaardigheid die kan bijdragen aan het verminderen van pestgedrag en het bevorderen van inclusiviteit. Onderwijs dat gericht is op het ontwikkelen van empathie helpt leerlingen om meer begrip en medeleven voor anderen te tonen.

Lesmateriaal en activiteiten

 1. Emotionele intelligentie training: Lesmodules die gericht zijn op het herkennen en begrijpen van emoties bij zichzelf en anderen.
 2. Samenwerkingsprojecten: Projecten waarbij leerlingen moeten samenwerken met anderen, kunnen helpen om empathie te ontwikkelen doordat ze leren rekening te houden met de gevoelens en behoeften van hun groepsleden.
 3. Discussiegroepen: Groepen waarin leerlingen openlijk kunnen praten over hun gevoelens en ervaringen, kunnen een veilige ruimte bieden voor het ontwikkelen van empathie.

Online pesten: bewustwording en preventie

Met de toename van digitale communicatie is online pesten een groeiend probleem geworden. Het is belangrijk dat leerlingen leren hoe ze veilig en respectvol online kunnen communiceren, en hoe ze online pesten kunnen voorkomen en aanpakken.

Lesmateriaal en activiteiten

 1. Digitale geletterdheid: Cursussen die zich richten op verantwoord online gedrag, privacybewustzijn en het herkennen van cyberpesten.
 2. Online veiligheid workshops: Workshops die leerlingen leren hoe ze zichzelf online kunnen beschermen en wat ze moeten doen als ze geconfronteerd worden met online pesten.
 3. Campagnes: Scholen kunnen anti-pestcampagnes lanceren die zich specifiek richten op online pesten, met medewerking van leerlingen voor maximale impact.

Inclusiviteit: een cultuur van acceptatie

Inclusiviteit gaat verder dan alleen het accepteren van verschillen; het houdt in dat elke leerling zich gewaardeerd en betrokken voelt bij de schoolgemeenschap. Het creëren van een inclusieve omgeving bevordert niet alleen het welzijn van leerlingen, maar ook hun academische prestaties en sociale vaardigheden.

Lesmateriaal en activiteiten

 1. Diversiteitstraining: Lesmodules die zich richten op het begrijpen en waarderen van culturele, etnische en individuele verschillen.
 2. Inclusieve activiteiten: Activiteiten die zijn ontworpen om samenwerking en vriendschappen te bevorderen tussen leerlingen van verschillende achtergronden.
 3. Beleidsvorming: Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat inclusiviteit bevordert, zoals anti-discriminatie beleid en procedures voor het aanpakken van discriminatie-incidenten.

Bijdrage Stop Pesten Nu

 • Lesmaterialen en modules:
  Speciaal ontwikkelde materialen waarin respect, pesten, empathie, online pesten en inclusiviteit worden behandeld in de context van pestpreventie.
 • Digitale middelen:
  Online tools en interactieve oefeningen die leerlingen helpen bij het herkennen en reageren op pestgedrag. 
 • Gastlessen en workshops:
  Gastlessen en workshops gericht op het herkennen en aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten)
 • Projectwerken:
  Hands-on projecten en campagnes in samenwerking met studenten om het bewustzijn rond pestgedrag te verhogen en om positieve schoolculturen te bevorderen.
 • Educatieve video's:
  om het probleem visueel en begrijpelijk te maken voor leerlingen van diverse leeftijden. 
 • Personeelstraining Stop Pesten Nu:
  Professionele ontwikkeling en ondersteuning workshops en trainingen voor docenten (OP’ers) en ondersteunend personeel (NOP’ers) Het regelmatig trainen van personeel in de nieuwste pedagogische methoden en thematiek rond inclusiviteit, pesten en online pesten versterkt de gehele schoolgemeenschap. 

Stop Pesten Nu biedt gespecialiseerde trainingen en ondersteuning aan personeel om effectief pestgedrag te herkennen en te bemiddelen. 

 1. Speciale workshops
  • Herkennen en omgaan met pestgedrag: Trainingen waarin docenten leren pestgedrag vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. 
  • Strategieën voor inclusiviteit: Workshops over het creëren van een inclusieve klasomgeving waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.
 2. Ondersteuning en toolkit
  • Toolkit voor leerkrachten: Handige hulpmiddelen en richtlijnen voor hoe leerkrachten kunnen reageren op pestincidenten.
  • Online training modules: Flexibele online cursussen die personeel kunnen volgen om hun kennis en vaardigheden op het gebied van pestpreventie te vergroten. 
 3. Follow-up sessies
  Continu opleiding: Regelmatige follow-up sessies en bijscholingen om ervoor te zorgen dat docenten up-to-date blijven met de nieuwste inzichten en technieken. Voorbeelden van praktische sessies: 
  • Empathie en mediation: Sessies waarin docenten leren hoe ze leerlingen kunnen leren mediationvaardigheden voor conflictresolutie. 
  • Pestgedrag: preventie en interventie: Trainingen over directe en indirecte strategieën voor het verminderen van pestgedrag. 

 

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

► Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

► Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

► Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen