Kenniscentrum Pesten | online bibliotheek met alles over Pesten

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Kenniscentrum Pesten | (Klassiek) Pesten

Welkom in het Kenniscentrum Pesten ~ met alle informatie over Pesten ~  per doelgroep ingedeeld en naar functie

Cesar Zuiderwijk zegt: Ik STOP pesten nu!

Pesten creëert een onveilige sfeer in de groep (organisatie, vereniging, school, klas, team of afdeling), die het werk-, leer- & sportklimaat op een negatieve wijze aantast.

Een veilige omgeving leidt tot een beter leer-, werk- en sportklimaat en biedt weinig tot geen ruimte voor ongewenst gedrag. Wij spreken van een sociaal veilige omgeving als de sociale, psychische en fysieke veiligheid niet door handelingen van anderen wordt aangetast​.

Een goede sfeer in de groep, klas, team is het beste tegengif tegen ongewenst gedrag: pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Dat heb je zelf natuurlijk maar voor een stukje in eigen hand. Vergeet ook je werkgever, leidinggevende, trainer, leerkracht of coach niet, die spelen een hele belangrijke rol. 
 
Wie helemaal niets doet en gewoon toekijkt, gaat eigenlijk akkoord. Niets doen is niet hetzelfde als mee pesten. Als je pesters niet tegenhoudt, zien ze dat als een vorm van aanmoediging. Niks doen is daarom echt niet oké. De slachtoffers voelen zich daardoor verraden. Ze begrijpen niet dat niemand het voor hen opneemt. Maar wat kan je dan wel doen ... Wat kan ik doen tegen pesten?
 

Definitie Pesten

Pesten is een voortdurend en opzettelijk machtsmisbruik in relaties door herhaald verbaal, fysiek en/of sociaal gedrag met de bedoeling fysieke, sociale en/of psychologische schade te veroorzaken. Het kan gaan om een ​​individu of een groep die hun macht, of waargenomen macht, misbruikt over een of meer personen die het gevoel hebben niet in staat te zijn dit te voorkomen.

Cesar Zuiderwijk zegt: Ik STOP pesten nu!

Pesten kan persoonlijk of online gebeuren, via verschillende digitale platforms en apparaten en kan duidelijk (openlijk) of verborgen (verborgen) zijn. Pesten wordt in de loop van de tijd herhaald of kan herhaald worden (bijvoorbeeld door het delen van digitale documenten).

Pesten, in welke vorm of om welke reden dan ook, kan onmiddellijke, middellange en lange termijn gevolgen hebben voor de betrokkenen, inclusief omstanders.

Enkele incidenten en conflicten of gevechten tussen gelijken, zowel persoonlijk als online, worden niet gedefinieerd als pesten.

Wat pesten niet is?

 • af en toe - sociale afwijzing of afkeer
 • af en toe - narigheid of wrok
 • willekeurige daden van agressie of intimidatie
 • onderlinge ruzies, meningsverschillen of ruzies.

Deze acties kunnen veel leed veroorzaken. Ze passen echter niet in de definitie van pesten en het zijn geen voorbeelden van pesten, tenzij iemand ze opzettelijk en herhaaldelijk doet.

Navigeer snel naar de informatie per doelgroep

Werkgevers

 

► Werkgevers

 

Cyberpesten Online Pesten

►  Cyberpesten
 

Werknemers

 

► Werknemers

 

 


Scholen

 

► Scholen

 

Voor leerlingen

 

► Leerlingen 


Ouders en Opvoeders

► Ouders 

 

 

 

Sport

 

► Sport 

 

Bejaarden

► Woonzorgcentra 

 

► Over ons Over ons

 

 

 

 

Pesten aanpakken is een complex probleem 

Het gaat niet alleen om een gepeste en een pester maar dit gaat veel dieper door. Pesten heeft invloed op de hele groep. Dat ongewenst gedrag plaatsvindt is een teken dat men zich niet veilig genoeg voelt in de organisatie, het team, de groep, de klas of bij zijn/haar leidinggevende met alle gevolgen van dien. In elk bedrijf, school, sportvereniging en bejaardentehuis wordt gepest! Ook als je denkt: "Wij hebben alleen een plaagcultuur". Wij durven een weddenschap met je aan te gaan dat er een aantal mensen zijn die deze plaagcultuur niet, of niet meer leuk vinden en dit ervaren als pesten (ongewenst gedrag). 
 

Voordat je tegengif kan toedienen is het cruciaal om eerst "de angel' (het pijnpunt) eruit te halen in drie stappen ... 

Door te zorgen dat iedereen in de organisatie, het gehele team, klas of groep in staat is om pesten te ...
Stap 1: Herkennen, wat is het? de rollen, vormen, verschil plagen en pesten.
Stap 2: Erkennen, het gebeurt dus ook hier bij ons in het team, klas, organisatie.
Stap 3: Pak het duurzaam aan!
 

Stap 1: Pesten herkennen

Geef aan dat jij pesten (ongewenst gedrag) niet tolereert! Zero tolerance (vanaf nu)!

 • Stel duidelijke sancties op voor de pesters & meelopers;
 • Pas deze sancties bij pesten (ongewenst gedrag) consequent toe. 

Consequent zijn, is noodzakelijk voor het succes ook op de lange termijn. Ieder mens heeft in een groepssetting duidelijk omlijnde regels & grenzen nodig. Dit draagt bij aan een gevoel van veiligheid en zekerheid. Door van regels af te wijken of sancties niet conseqent toepassen schep je onrust en verwarring = onveilig klimaat.

Stap 2: Erken Pesten, het gebeurt hier dus ook

Stap 3: Pak het pesten effectief aan

Iedereen is nu in staat het verschil tussen plagen en pesten te herkennen' (doordat zij inzichten hebben verkregen: verschil tussen plagen & pesten, de rollen, de vormen, de gevolgen in stap 1). Biedt ze vervolgens concrete adviezen & tips over 'hoe je pesten kan aanpakken', waardoor zij in staat zijn adequaat te reageren als pestgedrag wordt waargenomen. 

 Een goede sfeer bouw je samen! Zie 7 tips! Hoe wordt er gepest?

 

Heb je haast?  Navigeer dan snel naar de paginalink of doelgroep van jouw interesse. Geen haast? Scroll dan rustig naar beneden op deze pagina, lees de informatie, bekijk de video's en tips. 

Breng snel een bezoekje aan ...

 

Plagen of pesten

Stel je niet aan, het is maar plagen!’ Hoor je dat ook wel eens? Stel je je inderdaad aan? Wanneer is iets plagen en wanneer is iets pesten

Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is niet gemeen, plagen is voor alle partijen grappig. Om plagen kun je lachen, niet iedere keer dezelfde is aan de beurt. Plagen is ook meestal een tegen een en is makkelijk te stoppen. Het is niet zo dat je met plagen niet op hoeft te letten. Als dezelfde persoon lang of veel geplaagd wordt, dan kan het zijn dat de ontvanger het niet meer leuk vindt. En dan is het pesten geworden. 

Bij pesten is de sfeer juist niet positief en er is altijd sprake van meer tegen één. Er is sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is niet in staat tegen de sterkere partij (pestkop met meelopers) te verweren. Pesten is altijd gemeen bedoeld en het kan niet in je eentje worden gestopt. Bij pesten gaat het doorgaans om herhaald gedrag. Toch kan ook een eenmalige gebeurtenis een grote impact hebben op het slachtoffer. De gepeste kan namelijk gebukt gaan onder de impliciete dreiging dat het pesten opnieuw zal gebeuren. Hij of zij wordt dan bang of leert juist om bang te zijn. Ook de duur van de pesterijen verschilt. Soms vinden ze plaats over een korte periode, soms houden ze een langere periode aan. Hoe dan ook: in veel gevallen zijn ze gepland en systematisch.

De ontvanger bepaalt of het plagen of pesten is!

 

Er zijn veel manieren waarop je kunt pesten, voorbeelden hiervan zijn: Het kan concreet zijn door iemand fysiek pijn te doen, eigendommen stuk te maken of te verstoppen. Het kan ook subtieler zijn door roddelen, buitensluiten, uitlachen of leugens te vertellen. De zender kan het nog zo leuk bedoelen, maar als de ontvanger het niet leuk vindt en het regelmatig gebeurt, dan is het pesten.

Pesten zorgt ervoor dat je je helemaal alleen voelt, zie deze video om te zien hoe pesten voelt. Pesten heeft gevolgen voor zowel de slachtoffers, pesters en ook voor de klasgenoten. ​

Pesten kan op veel verschillende manieren gebeuren. De meest voorkomende vormen van pesten zijn:

 • Verbaal pesten: schelden, naroepen, imiteren, belachelijk maken of uitlachen; bedreigen: iemand tot iets dwingen, chanteren of intimideren;
 • Fysiek pesten: spugen, schoppen, slaan of knijpen;
 • Materieel pesten: spullen stukmaken, afpakken of verstoppen;
 • Relationeel pesten: iemand buitensluiten, over iemand roddelen of geruchten verspreiden;
 • Digitaal pesten / cyberpesten: belastend materiaal (foto’s, filmpjes, roddels) via het internet/social media verspreiden; iemand via social media lastig vallen.

 

Verschil tussen cyberpesten (online pesten) & ‘klassiek’ pesten?

Cyberpesten (Online Pesten) en ‘klassiek’ pesten hebben veel van elkaar weg. Zo wil de dader in beide gevallen het slachtoffer doelbewust en herhaaldelijk kwetsen. Toch zijn er ook een aantal belangrijke verschillen, waardoor cyberpesten mogelijk nog diepere sporen kan nalaten dan klassiek pestgedrag. Terwijl 'gewone' pesterijen plaatsvinden op de speelplaats of op het werk, gebeurt cyberpesten (online pesten) volledig online. Maar dat is niet het enige verschil tussen beide.

De volgende 5 kenmerken van cyberpesten kunnen ervoor zorgen dat daders zich minder geremd voelen dan bij klassiek pestgedrag:

 1. Anonimiteit
 2. Een eindeloos publiek
 3. Tijd- en plaatsonafhankelijk
 4. Het cockpit-effect
 5. De beperkte controle. 
Onderzoek toont aan dat er een grote verwevenheid is tussen cyberpesten (online pesten) en klassiek pestgedrag.
 • Zo worden 6 op 10 slachtoffers van cyberpesten (online pesten) ook in de offline wereld gepest.
 • Vaak gaat het om een voortzetting van offline pesterijen, met dezelfde daders.
 • Toch is er geen één-op-één relatie tussen beide:
 • niet iedereen die offline gepest wordt, zal ook online in een pestsituatie belanden.
 • Omgekeerd is het aantal slachtoffers dat enkel online gepest wordt wel vrij laag.
 • Belangrijk in dit verband is ook dat klassieke pestsituaties vandaag nog steeds meer voorkomen dan cyberpesterijen (online pesterijen).

 

Misverstanden over pesten 

 1. “Pesten is goed voor je karaktervorming en helpt je om je uit moeilijke situaties te redden”
  Dit is dus NIET waar, van systematisch gepest worden leer je namelijk helemaal niets.
   
 2. Voor mensen die zeggen 'Ik ben vroeger ook gepest maar dat heeft geen enkel effect op me gehad':
  Pesten laat ALTIJD zijn sporen na, de wetenschap gaat zelfs zover en vraagt dan aan die personen: Was het wel écht pesten?
   
 3. "Als je gepest wordt, moet je juist leren om van je af te bijten”
  Dit is ontzettend moeilijk, gegeven het machtsverschil  

  (Bron Assistent Professor Gijs Huitsing, Rijks Universiteit Groningen)

 

Pesten aanpakken is een complex probleem

Pesten is een complex, hardnekkig en veelvoorkomend probleem. In onderzoek wordt pesten meestal omschreven als: 'doelbewust agressief gedrag dat zich herhaaldelijk voordoet en waarbij slachtoffers zich moeilijk kunnen verdedigen'. Deze omschrijving werd in de jaren 90 geïntroduceerd door de Noorse onderzoeker Dan Olweus en wordt tot op de dag van vandaag gebruikt in wetenschappelijk onderzoek.

Er zijin ook veel misvattingen rondom pesten. Het is belangrijk om die eerst weg te nemen om te kunnen bepalen hoe pesten wél aangepakt kan worden. Zo zou elke leraar, leidinggevende, coach zich er van bewust moeten zijn, dat in iedere klas/team wordt gepest. "Iemand die zegt dat in zijn of haar klassen/team niet wordt gepest" hebben vaak ongelijk, zo blijkt uit onderzoeken.

Deze onderstaande video laat de complexiteit van het aanpakken van pesten zien in de omgeving van school (dit kan je ook eenvoudig doorvertalen naar een: werkomgeving, sportvereniging of bejaardentehuis). ► Klik op afbeelding of zie video van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft een goede weergave 'waarom' het pesten aanpakken zo complex is.

Pesten heeft tal van negatieve consequenties (Salmivalli & Peets, 2009). Slachtoffers kunnen last hebben van psychische klachten, zoals gevoelens van eenzaamheid, gebrek aan zelfwaardering, geen vertrouwen hebben in anderen of depressiviteit. Niet alleen slachtoffers ondervinden (soms blijvende) problemen, ook pesters lopen het risico in hun ontwikkeling slechter af te zijn. Pesters leren niet met overleg of met begrip voor anderen iets te bereiken en blijven vaak onaangepast gedrag vertonen. Daardoor hebben ze een grotere kans om op latere leeftijd probleemgedrag te vertonen, zoals delinquentie (Nansel e.a., 2004). Klasgenoten die niet direct bij het pesten betrokken zijn, ondervinden vaak ook hinder van ernstige pesterijen; ze voelen zich minder veilig en zijn bang om het volgende slachtoffer te worden (Nishina & Juvonen, 2005). Pesten heeft tot slot ook negatieve gevolgen voor het welbevinden van leerkrachten (zie Espelage e.a., 2013). Bron RUG. 

Op zoek naar een bijeenkomst over pesten voor groepen? 

 (Maatwerk) workshops, gastlessen, ouderavonden of lezingen over pesten ► Bekijk aanbod

Een pester pest nooit alleen. Hij is niets zonder zijn assistent. Iemand in de buurt waarop hij kan vertrouwen en die hem aanmoedigt in zijn gedrag.

De meeloper heeft niet in de gaten dat hij bijdraagt aan het pestproces. Onbewust keurt hij het gedrag van de pester en zijn assistent goed, door bijvoorbeeld te zwijgen of te lachen als er iets gebeurt. De meeloper zal zelf geen zichtbaar pestgedrag vertonen, maar verhoogt door zijn gedrag wel de status van de pester.

Het spreekwoord ’wie zwijgt stemt toe’ is van toepassing op de rol van de buitenstaanders. Dit is de grootste groep. Deze mensen weten dat er gepest wordt, maar ze doen niets. Ze lachen niet als er iets gebeurt, maar ze zullen er ook niets van zeggen. Juist door niets te doen, tolereren ze het gedrag van de pester en zijn assistent.

Het slachtoffer is degene die gepest wordt. Het slachtoffer wordt vaak gesteund door een verdediger. De verdediger zal niet direct iets doen, maar kan - als de pesters uit de buurt zijn - een grote steun zijn voor het slachtoffer, door bijvoorbeeld te zeggen dat hij het niet zo moet aantrekken.

Hoogleraar sociologie Rene Veenstra stelt dat pesten alleen kan worden begrepen als groepsproces. De bijrollen zijn voor de assistent, de meeloper en de buitenstaander. Zij bepalen of, hoeveel en met welke gevolgen er gepest wordt. Pesten heeft gevolgen voor alle betrokken partijen, voor slachtoffers, pestkoppen en de klas- en teamgenoten, lees meer >>  

 

Angela Groothuizen

Redenen voor pestgedrag

Kinderen, jongeren maar ook volwassenen en zelfs bejaarden die pesten, zijn op zoek naar macht. Die proberen ze te verkrijgen door anderen te kwetsen, kleineren en vernederen. Ze laten zich leiden door hun perceptie wanneer ze een slachtoffer zoeken. Pesters rekenen erop dat de anderen in de buurt (omstanders) niet tussenbeide komen of meedoen. Dat kan door hun voorbeeld te volgen, of door het pestgedrag nog te versterken met gelach, gejuich …

Vormen van pesten

 • Verbaal pesten, bijvoorbeeld: imiteren, haat zaaien, belachelijk maken, bedreigen, kwetsende opmerkingen maken, schelden, dreigende taal gebruiken, chanteren, naroepen ...
 • Fysiek pesten, bijvoorbeeld: knijpen, duwen, schoppen, slaan, knijpen
 • Materieel pesten, bijvoorbeeld: materiaal van anderen beschadigen of stelen.
 • Sociaal en relationeel pesten, bijvoorbeeld: buitensluiten, roddels of geruchten verspreiden.
 • Elektronische vormen  .... cyberpesten (online pesten): Beledigende, kwetsende of bedreigende foto’s, video’s of persoonlijke gegevens van iemand. Die worden gepost op een socialenetwerksite, naar andere personen doorgestuurd via een app of gepubliceerd op een website. Een webpagina of blog waarop diegene die pest zich voordoet als iemand anders.
 

Grijp je in of laat je het gebeuren? Wat doe je als je ziet dat iemand gepest wordt? 

Uit vele experimenten blijkt dat veel mensen toekijken als iemand wordt gepest en niets durven te zeggen. In onderstaand experiment leten ze een groep acteurs eerst een andere acteur uitschelden om te zien of mensen zouden ingrijpen. Vervolgens lieten ze de jongeren ook handtastelijk worden en op het laatst werd de gepeste jongen in een kliko gestopt. 

Opvallend is dat veel mensen toekeken en maar een klein aantal daadwerkelijk ingreep. Volgens Patricia Bolwerk, oprichtster van stichting Stop Pesten Nu, is dit wat mensen die gepest worden het allerergst vinden.

"Als je gepest wordt, voel je je vaak onzichtbaar omdat niemand ingrijpt", legt Bolwerk uit. "Met die onzichtbaarheid hebben ze het vaak zwaarder dan met de fysieke pijn. Je eigenwaarde wordt van pesten heel laag, als niemand iets zegt, ga je zelf ook geloven dat je het wel verdiend zult hebben. Als er ook maar een iemand iets van zegt, weet je: diegene vindt ook dat ik dit niet verdien." Volgens Bolwerk is het daarom altijd belangrijk om er iets van te zeggen.

"Wat ook meespeelt bij de afwachtende houding van omstanders, is dat mensen opgevoed worden met het idee dat stoeien erbij hoort. "Daarom denken ze: ik bemoei me er niet te snel mee. Wat ook veel mensen denken, is dat de gepeste voor zichzelf moet opkomen. De meeste slachtoffers bijten ook echt wel van zich af, maar het is altijd een oneerlijke situatie. Bijvoorbeeld omdat de pesters met meer zijn of omdat een pester ouder is."

Video-experiment laat zien: veel mensen doen niets als er gepest wordt

En hoe je dan het beste ingrijpt, als je ziet dat iemand gepest wordt? "Kijk altijd eerst of het veilig is", zegt Bolwerk. "Als je ziet dat iemand in elkaar wordt geslagen door een groep, is het niet heel handig er tussen te springen. Kijk daarom of je medestanders kunt vinden en spreek die direct aan. Is er misschien iemand die fysiek of mentaal sterker is in de buurt? Een bewaker, een leraar of een ouder?"

► Klik op afbeelding of zie video

"Als dat allemaal niet lukt, stap dan na afloop op het slachtoffer af", zegt Bolwerk.
"Dat is wel heel naar, want dan is het leed al geschied.
Maar dan bied je in elk geval steun en voelt het slachtoffer zich niet meer onzichtbaar.
Stel bijvoorbeeld voor om het samen aan iemand te vertellen.
Een leerkracht bijvoorbeeld, een ouder of een werkgevende."

,,Ik heb angst om succesvol te zijn, maar ook angst om te falen. Een strijd die ik met mezelf voer. Het kan toch niet zo zijn dat Patricia iets doet waarin ze de grootste is, dat Patricia in wat ze doet serieus wordt genomen? Dat komt door vroeger.'

Bent u zelf dan ook gepest? ,,Ja. Met name het eerste jaar van het voorgezet onderwijs was zwaar. Ik was verlegen, onzeker. Ik werd door klasgenoten gepest, genegeerd. Zelfs mijn docent pestte me. Hij maakte van mij een soort zondebok en zo werd het voor anderen makkelijk mij te pesten. Hij belde naar mijn ouders, begon over mijn slechte werkmentaliteit, dat ik mijn huiswerk niet maakte en door de les heen praatte. Ik durfde niet eens te praten! In de loop der jaren werd ik steeds bozer op hem. Toen ik mijn rijbewijs haalde zei ik tegen mijn partner: Als ik hem zie oversteken, dan weet ik het verschil tussen het gaspedaal en de rem niet meer. Gelukkig voor hem en mij kwam ik hem niet tegen.''

Toch zag u dit destijds niet als pesten. ,,Nee, ik dacht dat het aan mij lag. Ik was ook niet mans genoeg om er tegenin te gaan.''

Werkt uw pestverleden in uw dagelijks leven nog door?
,,Altijd als ik weer iets nieuws , iets groots begin, dan ben ik zó onzeker. Zoals nu, ben ik hard bezig met een campagne tegen pesten. Dan komt het verlegen, onzekere, gepeste Patricia weer naar boven dat dan denkt: kom ik wel goed genoeg over? Dan heb ik het Spaans benauwd, hartkloppingen, voel ik mijn klieren in mijn nek, verkrampte kaken. Pesten beschadigt je zelfvertrouwen voor je hele leven. Ik voelde me nooit goed genoeg, zelfs niet als moeder. Dat pestkopje reist je hele leven in je hoofd mee. Dat blijkt ook wel uit recente wetenschappelijke onderzoeken.''

Directeur Bestuurder & Oprichter Patricia Bolwerk van stichting Stop Pesten Nu voelt nog steeds de gevolgen van pesten

► Op zoek naar een bijeenkomst over online pesten (cyberpesten)?

Wij verzorgen o.a. (maatwerk) workshops, gastlessen, ouderavonden of lezingen over online pesten. Bekijk ons aanbod

► Ga naar Kenniscentrum over Online Pesten  

Pesten stoppen en oplossen

Pesten is niet iets dat alleen in films en boeken gebeurd. Het is een serieus probleem dat veel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen dagelijks tegen komen en dat gevaarlijk kan worden als het niet gestopt wordt. Leer hoe je pesten een halt toeroept door onmiddellijk actie te ondernemen, te weten waar je voor hulp terecht kunt en een goed voorbeeld te zijn voor anderen.

Tips voor Kinderen & Jongeren om pesten te stoppen en op te lossen 

Video Carice van Houten, Leontien van Moorsen en Richard Groenendijk zeggen Dag Tegen Pesten BNN. Klik op de afbeelding of klik op deze link om de video te bekijken

 

"She is not actually bullied!" Why bullying is a subjective phenomenon | Beau Oldenburg | TEDxBreda 

Klik op de afbeelding of klik op deze link om de video te bekijken

Bullying happens in almost every group. At your school, workplace and sports club. Given that the consequences of bullying can be quite severe, it is important to stop it as soon as possible. However, Beau's research shows a lot of time and effort is wasted on discussing whether someone is actually bullied or not. Beau argues it would help if we would start treating bullying more as a subjective rather than as an objective phenomenon. Beau Oldenburg works as a postdoctoral researcher at the Sociology Department of the University of Groningen. During her research Beau noticed that there often is a lot of discussion on whether certain people are actually bullied or not. She found that many students who felt bullied were not seen as victims of bullying by their classmates and teachers. In other words: perceptions on bullying differ a lot. Beau argues we should focus more on the perceived than on the actual bullying. Beau was born in Breda and is a proud Brabander; however, she is also passionate about improving the world and that is the reason why she moved all the way to Groningen to develop her academic career researching bullying. 

 

Praten over pesten is super moeilijk, en dit is waarom!

Praat erover als je gepest wordt is vaak makkelijk gezegd maar kan best lastig zijn.. Kies iemand die je vertrouwt om mee te praten. Dit kan een leidinggevende zijn op je werk, een leerkracht op school, of een trainer bij je sportvereniging maar ook je ouders, een oom, tante, opa of oma. Als je erover praat, kan dat enorm opluchten. Je voelt je dan minder alleen. Zoek een moment waarop je met elkaar kunt praten, bijvoorbeeld tijdens het eten, tussen de lessen door of als jullie samen wat aan het doen zijn. Bedenk dan samen wat je kunt doen om het pesten aan te pakken.

Video 'Praten over pesten is supermoeilijk! Dit is waarom .... RTL Nieuws

Praten over pesten is supermoeilijk: dit is waarom RTL Nieuws

Klik op bovenstaande afbeelding om de video af te spelen of klik hier video RTL Nieuws. Zie ook de YouTube afspeellijst 'Tips als je gepest wordt'

Een op de drie kinderen die veel gepest wordt, durft dit aan niemand te vertellen, zo blijkt uit onderzoek. Waarom is het, ook voor volwassenen, zo moeilijk om hardop te zeggen dat je gepest wordt? Patricia Bolwerk van stichting Stop Pesten Nu legt het je uit.

 

Pesten zegt namelijk NOOIT iets over jou! Door er met iemand over te praten die jij vertrouwt kan je samen over een oplossing nadenken, zie ook dit overzicht voor hulp. Zolang niemand weet dat je het ECHT lastig hebt, is het moeilijker voor ze om je te helpen.  Ook pestkoppen profiteren ervan als jij niemand iets durft te vertellen. Hierdoor durven zij dan weer door te gaan, ze weten dat ze dan toch niet geconfronteerd worden met hun gedrag. In feite maken wij het met name voor de pestkoppen makkelijk door hier niet over te praten en wij maken het voor ons zelf moeilijker. 

Kenniscentrum Pesten hoofddoel 

Het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over pesten (nationaal & internationaal) van 0-100 jaar voor een sociaal veilige omgeving voor ieder mens. 

Subdoel

Zoveel mogelijk mensen voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf  aan te pakken (in de eigen omgeving) om te komen tot een sociaal veilige werk-, leer- en sportomgeving.

Binnen dit kenniscentrum treft u niet alleen tips & adviezen tegen pesten aan maar ook informatie, zoals: Beleidsinstrumenten, Factsheets, Wegwijzers, Cijfers & Feiten, Richtlijnen, Wet- en regelgevingen, Handreikingen, Protocollen, Wetenschappelijke Onderzoeken en Lesmaterialen. 

Ik word gepest

Niemand vraagt erom om gepest te worden. Pesten is de manier van de pester om zich sterker te voelen. Lachen ze je uit omdat je het goed doet? Dan zal het meestal niet helpen om minder goed je best te doen. De pesters vinden dan wel een andere reden om je uit te lachen, uit te sluiten of te kleineren.

De pester stopt pas echt als hij geen aandacht meer krijgt van de groep. Pesten kan alleen maar plaatsvinden als de groep zich niet veilig voelt. Een goede sfeer in je groep is het tegengif tegen pesten. Dat heb je zelf natuurlijk maar voor een stukje in handen. Vergeet ook je leerkracht, docent, leidinggevende, trainer of coach niet, die speelt een belangrijke rol. 

Niemand maar dan ook niemand verdient het om gepest te worden.

Pesters hebben zelf ergens pijn, te weinig zelfvertrouwen of een beschadigd zelfbeeld en daardoor hebben zij het nodig om een ander klein te maken zodat zij zichzelf groter kunnen voelen. Dit is allemaal een signaal van gebrek aan zelfvertrouwen of eigenwaarde bij de pester en meelopers! Iemand met (echt) zelfvertrouwen heeft pest niet! Die vindt zichzelf helemaal oke en accepteert ieder ander gewoon voor wie ze zijn. Lees verder >> 

Wanneer er niet wordt voldaan aan één of meerdere van deze criteria kan er sprake zijn van plagen of ruzie. Dat is echt iets anders dan pesten, maar het verschil is niet altijd in één oogopslag te zien. Door alert te zijn op signalen en deze goed te interpreteren kan onderwijspersoneel beter inschatten of het gaat om pesten.

Weet 1 ding: Als je gepest wordt dan is dit NOOIT jouw schuld!

Als je gepest wordt dan is het ontzettend belangrijk om hierover te praten. Hier zijn een aantal redenen voor. Als eerste is het belangrijk dat jij je hart kunt luchten. Door het met iemand te bespreken kom je misschien ook wel tot ideeën of oplossingen. Daarnaast voorkom je dat deze ervaringen in jouw lichaam vast blijven zitten en dat dit jouw eigenwaarde en zelfvertrouwen aan tast.

- - - - - Ik heb hulp/advies nodig over Pesten of Cyberpesten (Online Pesten) - - - - -

Misschien wil je het liefst het pesten zo snel mogelijk vergeten, er niet meer aan denken en er niet over praten. Dat is begrijpelijk. Maar het pesten houdt meestal niet op als niemand er iets over weet. Ook als je niet meer gepest wordt of zelf niet meer pest, kun je nog last hebben van de gevolgen. Dat is heel normaal. Maar hoe ga je daarmee om? En praten over pesten, hoe doe je dat eigenlijk.

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen. 

Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt!

 

Bel, chat of mail over Pesten 
► Hulp & Advies bij jouw situatie (vraag) over Pesten

 - volg deze link voor hulpvragen over pesten - 


of Cyberpesten (Online Pesten) voor hulp met onderstaande organisaties​

► Hulp & Advies bij jouw situatie (vraag) over Cyberpesten - Online Pesten 

- volg deze link voor hulpvragen over online pesten - 

(cyberpesten, sexting, victim blaming, sextortion, shaming) 

 

Zij zijn er voor jou! 

 

 

 

Wij hebben vele mogelijkheden om bij pesten, online pesten (cyberpesten) en de online gevaren op social media stil te staan hiervoor maken wij gebruik van verschillende werkvormen tijdens de interactieve bijeenkomsten (o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten) er is veel gelegenheid om ervaringen te delen.

* Workshops * Lezingen * Trainingen * Gastlessen * Ouderavonden * Studiedagen * Congresspreker *

 

 

*

 

 

 Alle voorlichtingen verzorgen wij voor verschillende doelgroepen, zowel op locatie als op afstand (online).  

Doelgroepen

 • Professionals (o. a. docenten, BSO, TSO, pestcoördinatoren, IB'ers)
 • Sport en Vrije Tijd (o.a. voetbal-, handbalverenigingen)
 • Opvoeders & Ouders
 • Kinderen en jongeren (o.a. basis-, voorgezet en hoger onderwijs, ZMOK scholen, cluster 4 scholen, PABO en andere)
 • Op het Werk (o.a. directie & management, HRM, OR, teams, SW bedrijven)
 • Bejaardentehuizen. (o.a. teamleiding, bewoners)

Doel: Kennis & inzichten bij de deelnemers te vergroten over pesten of online pesten gericht op bewustwording en preventie en wat kan ik doen? Voor meer informatie ga naar Stop Pesten Nu: workshop, studiedag, gastles, training, congresspreker, ouderavond, voorlichting

 

Interview kandidaten gezocht!

Daniel Stozic zegt Ik STOP pesten nu!Met zeer grote regelmaat ontvangen wij verzoeken van Landelijke Radio, TV programma's, Kranten en Tijdschriften omdat zij aandacht willen besteden aan pesten. Om goede inhoudelijke artikelen te maken over pesten en cyberpesten zijn wij altijd op zoek naar mensen die hierover willen vertellen.

Ben jij gepest? Heb jij gepest? Ben jij een meeloper?

 

 

 

 

Er wordt gepest op scholen, op het werk, in bejaardentehuizen, in de sport ... op alle plekken waar mensen samen komen. Help mee om pesten uit de taboesfeer te houden en deel jouw verhaal met onze redactie en wellicht kunnen wij jou in contacten brengen met Landelijke Media!  Of heb jij op een andere manier ervaringen met pesten en zou jij die een keer met de Landelijke Media willen delen? Bekijk het oproepenoverzicht of klik op de button om jouw verhaal naar onze redactie te sturen of via deze link.

Of dit nu op je werk is, op de sportverenigiing, op school, in het bejaardentehuis of gewoon buiten in de speeltuin of op straat. Waar je ook bent, of je die persoon nu kent of niet, als je ziet dat iemand gepest wordt.

Zeg er iets van! Doe wat je kan of durft, maar Doe Iets!  Uit vele experimenten blijkt helaas dat veel mensen het zien gebeuren maar er niets van zeggen.

Niks zeggen zorgt ervoor dat het pesten door kan blijven gaan!

De pester & meelopers denken dan 

"Wie zwijgt, stemt toe! Als jij ziet dat wij aan het pesten zijn en jij zegt er niks van,  dan vind jij het kennelijk oké! Want als je het ergens niet mee eens bent, moet je het zeggen!"

Het slachtoffer denkt dan

"Jij zal het wel oké vinden wat ze mij aandoen, want jij staat erbij, kijkt ernaar en doet niks."

Slachtoffers van pesten geven ook aan dat je je daardoor onzichtbaar voelt. Allerlei mensen staan erbij, kijken ernaar … en grijpen niet in. Met die onzichtbaarheid hebben ze het vaak nog zwaarder dan met de fysieke pijn. Je eigenwaarde wordt van pesten heel laag, als niemand iets zegt, ga je zelf ook geloven dat je het wel verdiend zult hebben. Als er ook maar één iemand iets van zegt, dan weet je: diegene vindt ook dat ik dit niet verdien! Daarom is het altijd belangrijk om er iets van te zeggen. Bekijk ook deze video Grijp je in? Of laat je het gebeuren?