Ouderen | Woonzorgcentra | Kenniscentrum Pesten

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Ouderen | Woonzorgcentra | Kenniscentrum Pesten

Een groot aantal ouderen in verzorgingshuizen wordt gepest door medebewoners. Poster tegen pesten in BejaardentehuisHet gaat om zaken als het maken van nare opmerkingen en roddelen, doen alsof je iemand niet ziet of hoort, iets afpakken, spugen, het overslaan bij traktaties, niet teruggroeten en schoppen onder tafel. Over het algemeen trekken ouderen in woonzorgcentra elkaar niet aan de haren. Wel houden zij plekken bezet en sluiten zij anderen buiten. Zij negeren en blokkeren zij elkaars weg met bijvoorbeeld de rollator. Negatieve opmerkingen en blikken komen veel voor. Fysieke pesterijen zijn niet uitgesloten. Ook worden ouderen uitgesloten van activiteiten zoals het gezamenlijk nuttigen van maaltijden.

Wat is pesten?

Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische- en/of fysieke mishandeling door één of meerdere personen van één persoon die niet in staat is zichzelf te verdedigen. Soms lijkt het alsof iemand zich prima kan verweren of zelfs pesterijen uitlokt door provocerende gedragingen of opmerkingen. Maar dit betekent niet dat het de eigen schuld van deze persoon is. De één ondergaat pesterijen angstig en teruggetrokken, de ander probeert zich op andere manieren te verweren.

Pesten is iets anders dan plagen. Bij pesten is sprake van een ongelijke machtsverdeling en worden de gebeurtenissen als negatief ervaren door het slachtoffer. Pesten is systematisch en gericht op één persoon, terwijl plagen vaak eenmalig of over en weer plaatsvindt.

In het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen wordt bewust niet gesproken van pesten, maar van relationele agressie. De reden daarvoor is dat pesten geassocieerd wordt met gedrag van kinderen. Pesten is doorgaans een groepsfenomeen. Om die reden vindt pestgedrag ook vaker plaats op plekken waar mensen voor een langere tijd bij elkaar zijn, zoals op scholen en in woonzorgcentra.

Sommige vormen Ouderenmishandeling liggen dicht tegen pesten aan, lees hier meer over ouderenmishandeling en wat jij hier tegen kan doen.

 • Ouderenmishandeling is niet alleen fysiek (slaan, schoppen) of psychisch (bijvoorbeeld uitschelden of isoleren). Onder ouderenmishandeling valt ook:
 • Financiële uitbuiting: Denk aan diefstal, veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken.
 • Verwaarlozing: Geen lichamelijke of psychische zorg of voeding geven.
 • Seksueel misbruik: Hier gaat het om ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere.

Bij pesten denk je al snel aan jongeren met nare opmerkingen op het schoolplein. Maar onder ouderen is pesten een nog groter probleem, blijkt op de Dag tegen Pesten uit onderzoek van de Nationale Ouderenbond. In verzorgingstehuizen heeft maar liefst 1 op de 5 bewoners te maken met pestgedrag. In woonzorgcentrum Hagedonk in Prinsenbeek hebben ze daarom een speciale anti-pestcoördinator.

Bron Omroep Brabant

 

Hoe vaak komt pesten voor?

Uit het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat 20% van de ouderen aangeeft weleens gepest te worden. Het verzorgend personeel geeft aan dat het zelfs om 40% van de ouderen gaat. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van kinderen op scholen, maar het is verbazingwekkend dat vrijwel geen onderzoek naar pestgedrag onder ouderen is gedaan. Bovendien zijn geen antipestprogramma’s voor woonzorgcentra beschikbaar, terwijl dit probleem zich in zo’n grote mate voordoet in woonzorgcentra.

 

Hoe kan pestgedrag worden herkend?

Over het algemeen trekken ouderen in woonzorgcentra elkaar niet aan de haren. Wel houden zij plekken bezet en sluiten zij anderen buiten. Ook kunnen zij elkaar negeren en blokkeren zij elkaars weg met bijvoorbeeld de rollator. Negatieve opmerkingen en blikken komen veel voor. Fysieke pesterijen kunnen in woonzorgcentra ook voorkomen. Meestal durven slachtoffers van pestgedrag dit niet goed aan te geven. Het is daarom van belang om alert te zijn op symptomen en patronen. Enkele voorbeelden:

 • Iemand is vrijwel voortdurend alleen

 • Anderen luisteren niet naar de betreffende persoon of hij wordt genegeerd

 • De oudere ziet er angstig en onzeker uit

Deze gedragingen zijn geen bewijs van pestgedrag, maar kunnen wel een indicatie zijn. In deze gevallen is het belangrijk om de betreffende persoon nauwlettender in de gaten te houden of hem (ongezien) te vragen naar eventueel pestgedrag. Pesten kan per ongeluk gebeuren. Iemand kan het gevoel hebben genegeerd te worden, terwijl in feite sprake is van slechtziend- of slechthorendheid van de ander.

 

Indicaties voor pestgedrag

Slachtoffers van pestgedrag durven het meestal niet aan te geven, het is dan ook van groot belang dat het personeel en familieleden van bewoners in een woonzorgcentrum alert zijn op symptomen en patronen. Als iemand voortdurend alleen is, er angstig en onzeker uitziet of en bijna altijd door andere bewoners wordt genegeerd, kunnen dit indicaties zijn voor pestgedrag.

Lees ook:

 

Oorzaken pestgedrag

Om pestgedrag onder ouderen goed aan te kunnen pakken, is het van belang om te weten wat de oorzaken hiervan zijn. Er is echter bijna geen onderzoek gedaan naar pestgedrag in woonzorgcentra. Toch zijn er veel gelijkenissen te vinden tussen pestgedrag op scholen en in woonzorgcentra. Er spelen namelijk in grote mate dezelfde groepsdynamische processen. Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn:

 • Voortdurende evenwichtsverstoring in de groep
 • Slecht contact tussen het woonzorgcentrum en de familieleden van de ouderen
 • Autoriteit gedrag van medewerkers en leiding
 • Voortdurende strijd om ‘macht’ binnen de groep
 • Zondebokmechanisme
 • Verveling
 • Persoonlijke problemen
 • Voorgeschiedenis

Voortdurende evenwichtsverstoring in de groep

Serge Henri

Wanneer het evenwicht voortdurend wordt verstoord in een groep, neemt de kans op pestgedrag tussen ouderen toe. Het evenwicht kan bijvoorbeeld verstoord worden door frustraties van verzorgend personeel of autoritair gedrag van medewerkers en leiding. Deze en andere oorzaken worden hieronder toegelicht.

Slecht contact tussen het woonzorgcentrum en de familieleden van de oudere

Het gebeurt helaas geregeld dat de familie een conflict heeft met een medewerker over de zorg voor de oudere. De frustraties kunnen hoog oplopen en deze kunnen vervolgens gemakkelijk worden afgereageerd op de oudere of andere bewoners. Dit beïnvloedt de onderlinge sfeer in de groep negatief en werkt pestgedrag in de hand. Het is daarom van belang om een goed klachtenbeleid te hebben, waarbij familie zich gehoord, medewerkers zich gesteund en ouderen zich beschermd voelen.

Autoritair gedrag van medewerkers en leiding

Autoritair gedrag is gedrag waarbij de eigen wil wordt opgelegd zonder inspraak van anderen. Dit gedrag kan diep geworteld zijn in de organisatie van woonzorgcentra, met negatieve effecten voor personeel en bewoners tot gevolg. Autoritair gedrag kan, net als een te grote werkdruk voor het personeel, leiden tot mishandeling van ouderen. Mishandeling is dan niet alleen een zeer ernstige vorm van autoritair gedrag (machtsmisbruik), maar bovendien een signaal dat iets ‘niet in de haak is’ bij de medewerker. Dat kan veroorzaakt worden door zowel psychische problemen als externe factoren. Die externe factoren kunnen te maken hebben met persoonlijke omstandigheden in familiaire kring, maar ook met autoritair gedrag door de leidinggevende of ongezonde werkdruk. Een goed personeelsbeleid is daarom van invloed op een afname van pestgedrag en andere wantoestanden zoals mishandeling.

Voortdurende strijd om de macht binnen de groep

In een groep ontstaat na verloop van tijd een hiërarchie en daar is op zich niets mis mee. Als steeds nieuwe mensen bij een groep komen of groepsleden wegvallen, verstoort dat het evenwicht in de groep voortdurend en dat veroorzaakt onrust en stress. Het is helaas onvermijdelijk dat verhoudingsgewijs veel wijzigingen in samenstelling van woonzorgcentra plaatsvinden, als gevolg van overlijden en beschikbaar gekomen plaatsen. Daaraan kan een woonzorgcentrum weinig veranderen. Wel kan geprobeerd worden om andere oorzaken van groepswijzigingen zoveel mogelijk te verminderen. Men kan proberen om een groep zoveel mogelijk als vaste groep een plek te geven en als zodanig te handhaven.

Zondebokmechanisme

Bij mens en dier is het een veel voorkomend verschijnsel dat één van de groepsleden de ziekten en frustraties van de groep op zich geprojecteerd krijgt. Als deze zondebok uit de groep wordt gehaald, lost het probleem zich niet op. De groep zal een nieuw slachtoffer uitkiezen.

De kans is groot dat ouderen zich gespannen voelen als gevolg van hun (recente) verhuizing uit hun oude, vertrouwde huis en omgeving en het al dan niet bewuste besef dat de fysieke en psychische gezondheid steeds verder afbrokkelt. Ook kan men gefrustreerd zijn over de afhankelijkheid van derden, de zorg van het woonzorgcentrum of het gebrek aan aandacht door familieleden.
Het zondebokmechanisme kan worden gereduceerd door de ouderen andere manieren te leren om hun spanning af te voeren, bijvoorbeeld door gespreksgroepen.

Heterogeniteit van de groep

Het Nationaal Ouderenfonds heeft diverse berichten gekregen over pestgedrag tussen verschillende groepen in een woonzorgcentrum. Ouderen uit de ene wijk of sociale klasse kunnen ouderen uit de andere wijk of klasse buitensluiten. Groepsvorming is niet erg en het kan zinvol zijn om bij de samenstelling van een groep te kijken naar zoveel mogelijke onderlinge overeenkomsten, zodat men zich niet teveel vervreemd van de ander voelt.

Verveling

Verveling kan ontstaan doordat alles voor je geregeld wordt (hospitalisering) of doordat de dagelijkse gebeurtenissen teveel op elkaar gaan lijken. Afwisseling in het programma helpt verveling voorkomen. Daarnaast is het van belang om ouderen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te geven. In plaats van hun onvrede over de inrichting van de woonkamer steeds te moeten aanhoren, kan een ‘commissie van ouderen’ samengesteld worden. Deze commissie krijgt als opdracht om met een nieuwe indeling van de ruimte te komen. Niet altijd zijn dergelijke initiatieven te realiseren, maar het is aan te bevelen om te zoeken naar manieren waarop de bewoners in toenemende mate medeverantwoordelijk zijn voor het leefklimaat in het woonzorgcentrum. Ouderen kan ook gevraagd worden op welke manieren zij meer betrokken willen worden.

Anonimiteit

Groepsvorming is op zich niet verkeerd. Het schept een band en geeft mensen het gevoel dat zij ergens bij horen. Het is daarbij ook van belang dat mensen zich gezien en erkend voelen. In woonzorgcentra geldt dat niet alleen voor de ouderen, maar ook voor het personeel. Wanneer te vaak verschillende medewerkers bepaalde zorg verlenen, levert dit niet alleen onrust en onveiligheid, maar ook anonimiteit op. Ouderen waarderen de zorg enorm, wanneer zij het gevoel hebben dat de zorgverlener de oudere kent en weet op welke manier hij zijn zorg het liefste krijgt.

Persoonlijke problemen

Een oudere kan het slachtoffer worden van pestgedrag als gevolg van persoonlijke problemen. Wanneer iemand bijvoorbeeld zeer veel pijn heeft bij dagelijkse bezigheden, kan deze persoon door groepsgenoten als lastig gezien worden. Groepsgenoten kunnen geen zin hebben in diens ‘gezeur’ en deze persoon buitensluiten. Deze houding van groepsgenoten kan overigens ook voortkomen uit een projectie van hun eigen frustraties (zondebokmechanisme). Gesprekken, in de groep of individueel, over klachten en frustraties dragen bij aan wederzijds begrip en tolerantie.

Voorgeschiedenis

Een oudere kan vroeger, op school of op het werk, gepest zijn. Hierdoor kan zijn vertrouwen in een groep ernstig zijn aangetast. Daardoor kan het voorkomen dat iemand al bij de eerste indruk schuw of terughoudend overkomt. Het kan ook zijn dat iemand de sociale vaardigheden niet heeft ontwikkeld om goed en zelfstandig in een groep te functioneren. In dergelijke gevallen kan het woonzorgcentrum bijdragen door een oudere te begeleiden wanneer hij voor het eerst de eetzaal betreedt. Daarbij kan de begeleider van tevoren een groep uitgezocht hebben, waarvan hij denkt dat de oudere daarbij zou kunnen passen. Hij kan de groep en de nieuweling dan actief aan elkaar voorstellen. Sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen kunnen ook in een woonzorgcentrum nog hun vruchten afwerpen.

Het Nationaal Ouderenfonds heeft helaas ook moeten constateren dat ouderen die vroeger als kind gepest zijn, de jonge daders later in het woonzorgcentrum weer tegenkomen. Het pestgedrag wordt dan hervat, veelal doordat dan dezelfde groepspatronen weer ontstaan. De kans hierop is groter naarmate de keuzevrijheid voor woonzorgcentra kleiner is.

 

Wat kan concreet tegen pestgedrag bij ouderen gedaan worden?

 1. Zowel voor bewoners als medewerkers van een instelling moet duidelijk zijn bij wie ze met een klacht over pesten terecht kunnen. Vandaar is het van belang dat een verzorgingshuis iemand aanstelt die verantwoordelijk is voor de bestrijding en voorkoming van pestgedrag binnen de instelling.

 2. Om bewoners zelf bij de problematiek rondom pesten te betrekken kan een instelling ervoor kiezen om op iedere afdeling een commissie van ouderen samen te stellen, die meedenkt over hoe pestgedrag kan worden voorkomen.

 3. Breng de problematiek onder de aandacht door het organiseren van informatieavonden voor medewerkers, bewoners, hun kinderen en vrijwilligers. Hier kan worden verteld wat er allemaal wordt verstaan onder pesten en welke ernstige gevolgen dit voor iemands welzijn kan hebben. Met het bewust maken van de ernst van het pesten, is al een belangrijke eerste stap gezet.

 4. Om pestgedrag te signaleren is het belangrijk dat verzorgers de sfeer in de groep goed in de gaten houden. Een negatieve sfeer werkt pestgedrag in de hand. Omdat het zorgpersoneel veelal kampt met een hoge werkdruk kunnen ook vrijwilligers worden geïnstrueerd om extra alert te zijn op pestgedrag.

 5. Ongestraft iets doen wat niet mag, leidt ertoe dat het vaker gebeurt en kan ook leiden tot gevoelens van onveiligheid. Daarom is het van groot belang dat er adequaat wordt opgetreden tegen pestgedrag. Spreek de pestende oudere dus ook aan op zijn of haar gedrag. Blijft iemand na herhaaldelijk waarschuwen volharden in negatief gedrag, neem dan maatregelen en sluit iemand bijvoorbeeld uit van een volgende groepsactiviteit.

 6. Voor een nieuwe bewoner is de eerste periode in een instelling vaak extra lastig omdat hij of zij nog slechts weinig mensen kent. Het is daarom wenselijk dat een nieuweling goed wordt begeleid en voorgesteld, bijvoorbeeld de eerste keer dat hij de eetzaal betreedt.

 7. Vaak hebben ouderen zelf grote moeite om aan te geven dat zij worden gepest. Het is daarom ook van belang om een eventuele partner of kinderen bij het pestprotocol te betrekken.

 

 

Wilt u met iemand praten over het pesten? Bij deze organisaties kunt u terecht 

Waarom is het, ook voor volwassenen, zo moeilijk om hardop te zeggen dat je gepest wordt? Patricia Bolwerk van stichting Stop Pesten Nu legt het uit. Zie video hieronder van RTL Nieuws 'Praten over pesten is super moeilijk, en dit is waarom!'

Pesten in verzorgingshuizen leidt tot isolatie en vereenzaming, praat met een organisatie voor hulp of advies of praat met iemand die u vertrouwt.

Het is NOOIT uw schuld als u gepest wordt!

 • Mind Korrelatie is een landelijke organisatie. Zij bieden anonieme, professionele, psychische, psychosociale hulp en geven individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Het is ook moeilijk om toe te zien als een dierbare gepest wordt, een kind, partner of ouder – maar ook als deze zelf pest. Bel 0900 - 1450  (maandag t/m vrijdag 09:00 - 18:00),  chatten, mailen of What'sappen via de website: www.mindkorrelatie.nl

 • De Luisterlijn - dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door voor een vertrouwelijk gesprek. Want praten lucht op. Bel 088 0767 000 Chatten of mailen kan via de website www.deluisterlijn.nl

 • ANBO “Tegen iedereen die veel alleen thuis zit, gepest wordt, de behoefte heeft om even z’n hart te luchten of gezellig wil praten, zegt de ANBO bel 0348 - 46 66 66 Elke dag (ook in het weekend) zijn zei van 09:00 tot 21:00 uur bereikbaar. Als u belt, staat iemand van ANBO u te woord. Of u nu wél of geen lid van ANBO bent. Websiite: www.anbo.nl

 • KBO/PCOB voor senioren van vandaag en morgen.  Voor ouderen, ook met een migratie-achtergrond, voor informatie of een luisterend oor: Senioren kunnen er terecht met vragen, signalen, en ook wordt er een luisterend oor geboden. Vanaf vandaag worden ook oudere migranten –indien gewenst in de eigen taal – te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond heeft. Bel: 030-3400600 op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
 • 113 Zelfmoordpreventie (24/7) - Ken of ben jij iemand met zelfmoordgevoelens? Bel direct ► 113. Zij bieden mensen de gelegenheid over hun gedachten aan zelfmoord te spreken en zijn ook voor mensen die een dierbare door zelfmoord zijin verloren. 113 dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door. Website 113Zelfmoordpreventie 

 • Slachtofferhulp: Hulp bij geestelijke mishandeling Wordt u door iemand in uw omgeving gekleineerd, geïntimideerd of gepest? Dan kan er sprake zijn van geestelijke mishandeling. U staat er niet alleen voor. Bel 0900-0101 (gebruikelijke belkosten). Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 20.00 uur en zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Website: www.slachtofferhulp.nl

Ook gepest bij christelijke ouderen 

Niet alleen scholieren kunnen elkaar het bloed onder de nagels vandaan halen. Ook bejaarden in reformatorische kring maken elkaar soms het leven zuur, blijkt in deze Week tegen Pesten.

Doen we het zonnescherm omlaag of niet? Die vraag kan de gemoederen onder ouderen behoorlijk verhitten, zegt Lenie de Jong. Ze is manager bij het reformatorische verpleeghuis Salem in Ridderkerk, dat zorg biedt aan zo’n 160 bewoners. Andere bronnen voor ergernis: vrijpostigheid en luidruchtigheid. „Iemand die op de voorgrond treedt en zich bemoeit met andermans visite, kan fricties veroorzaken.” Een akelige vorm van pesten is het uitsluiten van andere senioren. Bijvoorbeeld door hen tijdens de maaltijd te weren van een tafeltje, zegt De Jong.

Schilderijtjes

Doordat senioren in een verpleeghuis op elkaars lip zitten, kunnen er snel onderlinge fricties ontstaan. „Sommige bewoners nemen letterlijk nogal ruimte in in de gezamenlijke huiskamer. Ze zetten daar veel planten neer en hangen er schilderijtjes op. Dat kan irritaties geven.”

Juist bij senioren die gebukt gaan onder lichamelijke kwalen kan de veerkracht ontbreken om inschikkelijk te zijn, weet De Jong, bijna een kwarteeuw werkzaam bij Salem. „Als je bijvoorbeeld last hebt van ernstige vermoeidheid en pijn, kun je als het ware niet veel ruimte hebben in je denkvermogen om begrip te tonen voor een ander.”

Wrijvingen binnen de groep senioren met vormen van dementie vormen een aparte categorie. „Een bewoner met dementie weet soms niet meer welke spullen van wie zijn. Dat pakt hij de Bijbel, een sjaal of het theekopje van zijn buurvrouw, of rommelt hij in haar handtasje. Dat kan natuurlijk tot irritaties leiden.”

Om pesterijen de kop in te drukken, probeert het personeel „rustig het gesprek aan te gaan” met de senioren. „Stel dat er onenigheid is over een zonnescherm. Je kunt afspreken dat mensen die niet willen dat de zon in hun gezicht schijnt, een plekje uit de zon zoeken.” Als er zich fricties voordoen binnen de groep mensen met dementie probeert het personeel de senioren erop te wijzen dat afwijkend gedrag te maken heeft met iemands ziekte.

Om „geharrewar” de wereld uit te helpen, wordt in een enkel geval („misschien eens per jaar”) voor een oudere een plaats in een andere huiskamer gezocht.

Tijdens kerkdiensten of bijvoorbeeld de Bijbelkring probeert de pastoraal medewerker bewoners erop te wijzen hoe „de omgang met elkaar gestalte moet krijgen”, zegt De Jong, die benadrukt dat pesterijen bij Salem „geen groot probleem” zijn. Ze oppert om het met senioren bijvoorbeeld te hebben over Maria, Martha en Lazarus, die onder één dak woonden. „Daar waren ook fricties, maar centraal stond het geloof in Jezus.” Ze wil niet „te pas en te onpas belerend” zijn. „Ik toon vooral begrip voor de bewoners. Het is nogal wat om op je oude dag ineens met wildvreemden te moeten samenwonen. Ik kan na een dag werken terug naar mijn eigen huis.”

Net als op het schoolplein kunnen zich ook in een zorgcentrum groepjes vormen, zegt Roos Hofland, coördinator vrijwilligerswerk en welzijn bij het christelijke woon-zorgcentrum Neboplus in Barneveld. Dat kan tot vervelende situaties leiden, zoals het uitsluiten van nieuwkomers aan de eettafel in een gezamenlijke ruimte. „Regelmatig wijzen we erop om respect voor elkaar te hebben. Ook als iemand anders denkt dan jij.”

Nieuwkomers introduceren vereist behoedzaamheid. „We zetten iemand niet zomaar ergens aan een eettafel. Als een mevrouw er tegen opziet om een gezamenlijke activiteit te bezoeken, ga ik met haar mee. Om haar over de drempel te krijgen. Je wilt niet dat iemand zich opsluit in de eigen kamer.”

Bij fricties wil het zorgcentrum het gesprek aangaan met kijvende ouderen. „We kunnen iemand erop wijzen dat het onrechtvaardig is om onwaarheden te vertellen. Feit is wel dat het lastig is om iemand op latere leeftijd nog te veranderen; mensen hebben hun nukken.”

Doordat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, zijn senioren die uiteindelijk wél bij de reformatorische Zorggroep Sirjon komen, kwetsbaarder dan vroeger, stelt zegsman Henk van Dijk. Dat betekent meer „onbegrepen en ongewenst” gedrag onder de senioren in de woonzorgcentra in Barneveld en Rijssen. „Door beginnende dementie kan iemand lijden aan decorumverlies en bijvoorbeeld storende taal gebruiken. Maar dat is nog geen moedwillig pesten.”

Doelgroep: 
Bejaarden

Tip van de redactie

Tip Stop Pesten Nu

Breng snel een bezoekje aan ...

► het Kenniscentrum Pesten 

► het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

► de Kennisbank

 Informeer naar de mogelijkheden voor een workshop of training gericht op bewustwording & preventie

 

 

Heb je haast? Navigeer dan snel naar de informatie per doelgroep:

Voor Werkgevers

Voor Werkgevers informatie over pesten op het werk en wat jij daar tegen kunt doen

 

 

Voor Werknemers

Voor Werknemers informatie over pesten op het werk en wat jij daar tegen kunt doen

 

 Voor Scholen & Professionals

Voor Scholen (directie, docenten, mentoren, APC, MR) informatie over pesten en online pesten (cyberpesten)

 

 

Voor Sportverenigingen 

Voor Sportverenigingen alle informatie over pesten voor bestuurders, trainers, coaches

 

 

Voor Kinderen & Jongeren

Voor Kinderen & Jongeren informatie over pesten en online pesten (cyberpesten)

 

 

Voor Ouders & Opvoeders 

Voor Ouders & Opvoeders informatie over pesten en online pesten (cyberpesten)

 

 

Ouderen & Woonzorgcentra 

Voor Bejaarden alle informatie om pesten aan te pakken in woonzorgcentra

 

Online Pesten Cyberpesten

Cyberpesten Online Pesten - alle informatie over online pesten met tips en adviezen

 

 

Poster Alleen losers pesten anderen om zichzelf zogenaamd groot en stoer te kunnen voelen

Poster pesten bij bejaarden

Ik word gepest ... Ik ken iemand die wordt gepest .... 

Wat kan ik doen? ► Praat erover 

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen.  Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt!

Bel, chat of mail met de organisaties, zij zijn er voor jou!

  * Vragen over Pesten

  * Vragen over Online Pesten / Cyberpesten (ook voor sexting, grooming, sextortion, shaming, victim blaming, afpersing met naaktfoto/video)

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten & Online pesten in Nederland!

ANBICBF  Unesco