PRIMA anti-pestprogramma voor schoolbrede aanpak tegen pesten | Stop Pesten NU

084-0035994

PRIMA anti-pestprogramma voor schoolbrede aanpak tegen pesten

   

Pesten verminderen kan

Uit het eindrapport over effectiviteit anti-pestprogramma’s op basisscholen naar ministerie OCW en Tweede Kamer blijkt dat vooral de specifiek op pesten gerichte universele programma’s, zoals PRIMA van VeiligheidNL, binnen een jaar effectief zijn tegen aspecten van pesten.

Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Bram Orobio de Castro van de Universiteit Utrecht heeft samen met collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Trimbos Instituut in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ministerie van OCW tien anti-pestprogramma’s getoetst op effectiviteit. In hun eindrapport ‘Wat werkt tegen pesten?’ concluderen zij dat vier programma’s pesten daadwerkelijk terugdringen. De PRIMA-aanpak is hier een van.

PRIMA sluit aan op aanbevelingen onderzoek: vraag het aan het kind

In hun onderzoek bevroegen Orobio de Castro en zijn collega’s kinderen zelf naar pesten en gepest worden. “Dat werkte verhelderend. Leerlingen bleken meer gepest te worden dan gedacht. Meer ook dan dat zij vertelden aan leerkrachten en ouders.”

Het specifiek op pesten gerichte universele programma PRIMA is een aanpak die kinderen bevraagt op pesten en pestgedrag in de klas en werkt binnen een jaar effectief tegen aspecten van pesten. PRIMA maakt gebruik van een zogenaamde digitale Pestmeter, die kinderen bevraagt naar eigen ervaringen. Deze tool sluit naadloos aan op de aanbeveling om kinderen zelf te vragen naar pesten en gepest worden.

Ongeveer 1 op de 14 kinderen wordt meerdere keren per week gepest. Een derde van deze kinderen geeft aan dit aan niemand verteld te hebben, terwijl 79% van deze kinderen al meerdere schooljaren wordt gepest. Dat toont aan dat de kinderen zelf bevragen essentieel is om pestgedrag op scholen in kaart te brengen.

Vernieuwde aanpak PRIMA

Naast het onderzoek over effectiviteit van anti-pestprogramma’s op basisscholen is de PRIMA-aanpak in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en TNO doorontwikkeld en uitgebreid. Ook nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis van leerkrachten en schoolleiding (die ervaring hebben met het anti-pestprogramma) zijn cruciaal geweest om PRIMA optimaal aan te laten sluiten op de behoeften van de leerkrachten. Aandacht is hierbij uitgegaan naar het optimaliseren van de bevraging van leerlingen en het uitbreiden van ondersteuning voor de leerkracht in het voorkomen én tegengaan van pesten in de klas.

Met de vernieuwde PRIMA-aanpak hebben scholen nu een schoolbreed en modulair lespakket dat inzetbaar is voor groep 1 t/m groep 8. Om het klassenklimaat te meten wordt een digitale Pestmeter voorgelegd die leerlingen in de vorm van een speelse en interactieve WhatsApp-chat vraagt naar pesten in de klas. De leerkracht krijgt hiermee een compleet inzicht in het klassenklimaat en ontvangt op basis hiervan adviezen en handleidingen. Samen met de lessenserie die zicht richt op het groepsproces, weerbaarheid strategieën en pro-sociale vaardigheden, ondersteund met video’s voor de leerlingen stelt PRIMA scholen in staat te streven naar een pestvrije school

 

Voor interventies en een schoolbrede anti-pestprogramma kunnen scholen in Nederland kiezen uit verschillende anti-pestprogramma’s. Eén van de dertien, door de Commissie Anti-pestprogramma’s (Nederlands Jeugdinstituut - NJI), goedgekeurde pest-aanpak is Prima van VeiligheidNL. 

Scholen die schoolbreed het Prima antipest programma willen inzetten kunnen contact opnemen met gecertificeerd begeleider op PRIMA methodePatricia Bolwerk om een advies en/of training op maat te geven. De scholen worden twee jaar begeleid bij het in- en uitvoeren van een integrale aanpak van pesten op schoolniveau (o.a. training van leerkrachten), groepsniveau (groepslessen) en individueel niveau (individuele begeleiding). Afhankelijk van de locatie van de school kunnen er andere Prima trainers worden ingezet

Effecten van de Prima-aanpak

Uit onderzoek* van TNO blijkt dat met de Prima-aanpak na twee jaar 60% minder kinderen wordt gepest. Kinderen, ouders en leerlingen geven aan dat de sfeer binnen de school echt beter is geworden. Deze effecten worden bereikt als scholen begeleid worden door een gecertificeerd Prima-begeleider. 

Voor wie?

Prima is ontwikkeld voor met name bovenbouw van basisscholen, maar kan ook worden gebruikt in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Wat houdt de Prima-aanpak in?

De Prima aanpak is gebaseerd op het Pest Preventie Programma van pestdeskundige Dan Olweus. U voert gedurende twee jaar stapsgewijs de Prima-aanpak uit op school-, groeps- en individueel niveau. Om u bij deze aanpak te ondersteunen, hebben we verschillende tools voor u gemaakt die we aanbieden in een compleet pakket.

 Het Prima-pakket bestaat uit:

  • een overkoepelende handleiding
  • de Prima E-learningmodule
  • het Prima lespakket bij de film Spijt
  • de Prima-Pestmeter

Het prima-pakket kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar patricia@stoppestennu.nl  De kosten voor dit pakket bedragen €450,- per pakket. Dit pakket is uit te breiden met:

  • workshop over pesten en PRIMA anti-pestmethode
  • extra ondersteuning door Prima begeleiders
  • (optioneel) een voorstelling door toneelgroep Playback.

Erkenningscommissie Interventies (NJI, Nederlands Jeugd Instituut) Deelcommissie jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering d.d. 26-06-2014

PRIMA aanpak van pesten voor scholen, NJI erkende interventie tegen pesten

Oordeel: Goed onderbouwd (PRIMA (modulaire aanpak) maakt gebruik van relevante strategieën en methoden die een school op maat in kan zetten. Om te zorgen dat een school in ieder geval de juiste mix van methoden inzet is er een minimaal basispakket beschikbaar. Om de doelen te behalen is het belangrijk dat scholen zich ook werkelijk houden aan dit minimale basispakket.)

Leerlingen in het reguliere basisonderwijs in Nederland.

Secundaire doelgroep: 

Ouders van leerlingen in het reguliere basisonderwijs worden betrokken bij de PRIMA-aanpak  d.m.v. bijvoorbeeld voorlichting

Intermediaire doelgroep:

  • Leerkrachten in het reguliere basisonderwijs in Nederland voeren de PRIMA-aanpak uit op school
  • Overig schoolpersoneel in het reguliere basisonderwijs kan o.a. helpen bij het naleven van de schoolregels en de surveillance