Veelgestelde vragen over cyberpesten - online pesten

Veelgestelde vragen over cyberpesten (online pesten) en hun antwoorden

Cyberpesten is een groot probleem voor ouders, docenten en studenten. Hier zijn enkele van de meest gestelde vragen over cyberpesten, samen met gedetailleerde antwoorden om dit probleem effectief te begrijpen en aan te pakken.

1. Wat is cyberpesten / online pesten?

Antwoord

Cyberpesten is het gebruik van digitale apparaten, zoals computers, smartphones en tablets, om iemand opzettelijk en herhaaldelijk te treiteren, te bedreigen of te vernederen. Dit kan gebeuren via sociale media, sms-berichten, e-mails en online gaming platforms. Cyberpesten kan vele vormen aannemen, waaronder het sturen van gemene teksten of berichten, het verspreiden van roddels online, het plaatsen van kwetsende of bedreigende opmerkingen op sociale media en het delen van gênante foto's of video's zonder toestemming​.

2. Hoe verschilt cyberpesten / online pesten van traditioneel pesten?

Antwoord

Cyberpesten verschilt van traditioneel pesten op verschillende belangrijke manieren:

 • Anonimiteit: Daders kunnen anoniem blijven, waardoor ze moeilijker te identificeren zijn.
 • Toegankelijkheid: Cyberpesten kan 24/7 plaatsvinden en slachtoffers kunnen overal worden getarget, ook in hun eigen huis.
 • Groot bereik: Schadelijke inhoud kan snel met een groot publiek worden gedeeld en is vaak moeilijk te verwijderen.
 • Permanentie: Digitale inhoud is vaak permanent en openbaar, wat langdurige gevolgen kan hebben voor de reputatie en het emotionele welzijn van het slachtoffer​.

3. Wat zijn de tekenen dat iemand wordt gecyberpest?

Antwoord

Tekenen dat iemand mogelijk wordt gecyberpest, zijn onder meer:

 • Plotselinge terugtrekking uit sociale interacties, zowel online als offline
 • Vermijden van school of sociale situaties
 • Merkbare veranderingen in stemming, gedrag of academische prestaties
 • Terughoudendheid om digitale apparaten te gebruiken of angstig lijken bij het ontvangen van berichten
 • Onverklaarbare fysieke symptomen, zoals hoofdpijn of buikpijn
 • Daling van het zelfbeeld en zelfvertrouwen​.

4. Hoe kan cyberpesten slachtoffers beïnvloeden?

Antwoord

Cyberpesten kan ernstige emotionele, psychologische en fysieke effecten hebben op slachtoffers, waaronder:

 • Angst, depressie en andere mentale gezondheidsproblemen
 • Gevoelens van isolatie, eenzaamheid en hulpeloosheid
 • Daling in academische prestaties en schoolaanwezigheid
 • Fysieke symptomen zoals hoofdpijn, slaapproblemen en buikpijn
 • Verhoogd risico op zelfbeschadiging en suïcidale gedachten​.

5. Wat moet je doen als je wordt gecyberpest?

Antwoord

Als je wordt gecyberpest, overweeg dan de volgende stappen:

 • Reageer niet op de pestkop: Het aangaan met de pestkop kan de situatie vaak verergeren.
 • Bewaar het bewijs: Bewaar schermafbeeldingen, berichten en ander relevant bewijs.
 • Blokkeer de pestkop: Gebruik privacy-instellingen en blokkeer de persoon op sociale media en andere platforms.
 • Meld het misbruik: Meld het gedrag aan het relevante platform of de serviceprovider.
 • Vertel het aan een vertrouwde volwassene: Deel wat er gebeurt met een ouder, docent of een andere vertrouwde volwassene die je kan helpen verdere stappen te ondernemen​.

6. Hoe kunnen ouders helpen cyberpesten te voorkomen?

Antwoord

Ouders en opvoeders kunnen een cruciale rol spelen in het voorkomen van cyberpesten door:

 • Hun kinderen voor te lichten: Bespreek wat cyberpesten is en waarom het schadelijk is.
 • Regels voor online gedrag op te stellen: Stel duidelijke richtlijnen op voor veilig en respectvol online gedrag.
 • Online activiteiten te monitoren: Houd een oogje in het zeil op de digitale activiteiten van hun kinderen en met wie ze omgaan.
 • Open communicatie aan te moedigen: Zorg ervoor dat kinderen weten dat ze met hen kunnen praten over eventuele problemen die ze online tegenkomen.
 • Ouderlijk toezicht tools te gebruiken: Maak gebruik van software die helpt bij het monitoren en beheren van online activiteiten​.

7. Wat doen scholen om cyberpesten te bestrijden?

Antwoord

Scholen implementeren verschillende strategieën om cyberpesten te bestrijden, waaronder:

 • Anti-pestbeleid: Het opstellen van duidelijke beleidslijnen die cyberpesten definiëren en de gevolgen beschrijven.
 • Educatieve programma's: Het aanbieden van lessen en workshops over digitaal burgerschap en online veiligheid.
 • Ondersteuningssystemen: Het bieden van counseling en ondersteuning voor slachtoffers van cyberpesten.
 • Training voor personeel: Docenten en medewerkers opleiden om incidenten van cyberpesten te herkennen en aan te pakken.
 • Betrekken van ouders: Ouders informeren en betrekken bij de inspanningen om cyberpesten te voorkomen en aan te pakken​.

8. Welke juridische stappen kunnen worden ondernomen tegen cyberpesten?

Antwoord

In Nederland zijn er verschillende juridische stappen die ondernomen kunnen worden tegen cyberpesten. Cyberpesten is een ernstig probleem dat niet alleen emotionele en psychologische schade kan veroorzaken, maar ook juridische gevolgen kan hebben voor de daders. Hieronder worden de mogelijke juridische stappen en opties beschreven:

 • Aangifte doen bij de Politie

  • Aangifte van cybercrime: Cyberpesten valt onder cybercrime, en slachtoffers kunnen aangifte doen bij de politie. De politie onderzoekt gevallen van cyberpesten en kan juridische stappen ondernemen tegen de daders. Voor meer informatie over hoe je aangifte kunt doen, kun je terecht op de website van de politie​.
  • Strafbare Feiten: Verschillende handelingen die onder cyberpesten vallen, kunnen als strafbare feiten worden beschouwd. Dit omvat bedreigingen (artikel 285), stalking (artikel 285b), laster (artikel 262), en smaad (artikel 261). Ook het delen van compromitterende foto's of video's zonder toestemming kan strafrechtelijke vervolging met zich meebrengen onder artikel 139f en artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht​​.
 • Civiele rechtszaken

  • Kort geding tegen ouders van de pester, de pester of tegen school >> lees meer​.

 •  Overige acties

  • Andere Maatregelen: Naast juridische stappen is het ook belangrijk om andere maatregelen te nemen, zoals het blokkeren van de pester op sociale media, het melden van het misbruik aan de platformen waar het plaatsvindt, en het inschakelen van hulporganisaties zoals Meldknop.nl en Helpwanted.nl​.

9. Hoe kan de impact van cyberpesten worden verminderd?

Antwoord

De impact van cyberpesten kan worden verminderd door snel en adequaat te reageren:

 • Psychologische ondersteuning: Slachtoffers moeten toegang hebben tot counseling en therapeutische hulp om met de emotionele en psychologische gevolgen om te gaan.
 • Educatie en bewustwording: Scholen en ouders moeten voortdurend educatie en bewustwording bevorderen over de gevolgen van cyberpesten en hoe het te voorkomen.
 • Gemeenschapsbetrokkenheid: Betrek de bredere gemeenschap, inclusief lokale organisaties en diensten, om een ondersteunend netwerk voor slachtoffers te creëren.

10. Hoe kunnen technologiebedrijven bijdragen aan het voorkomen van cyberpesten?

Antwoord

Technologiebedrijven kunnen bijdragen door:

 • Veiligheidsmaatregelen: Het implementeren van sterke privacy-instellingen en beveiligingsfuncties op hun platforms.
 • Meldingssystemen: Het bieden van eenvoudige en toegankelijke meldingssystemen voor gebruikers om incidenten van cyberpesten te rapporteren.
 • Ondersteuningsteams: Het hebben van teams die snel en effectief kunnen reageren op meldingen van misbruik en gepaste maatregelen kunnen nemen.
 • Educatieve campagnes: Het uitvoeren van educatieve campagnes om gebruikers bewust te maken van veilig en respectvol online gedrag​ .