Voor scholen | Succesvolle samenwerking met ouders | Rijksuniversiteit Groningen

Voor scholen | Succesvolle samenwerking met ouders | Rijksuniversiteit Groningen

De meest succesvolle en praktische vormen van samenwerking met ouders zijn verzameld in een inspiratielijst. De lijst met tien tips is gemaakt op basis van onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van de Week Tegen Pesten 2017. Uiteraard betrek en informeer je ouders bij schoolactiviteiten. Om daadwerkelijk een samenwerking te krijgen, zijn op basis van onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen de meest succesvolle en praktische vormen van samenwerking verzameld. Doe er je voordeel mee. 

De tien inspiratietips variëren van gesprekken met ouders tot het formeren van een klankbordgroep. De lijst kunt u onderaan deze pagina downloaden als pdf.

Download de PDF inspiratielijst-samenwerking-ouders_def.pdf

Succesfactoren bij het betrekken van ouders

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft onderzoek gedaan naar de vraag hoe je ouders kunt betrekken en heeft vijftien succesfactoren benoemt die hieraan bijdragen. Sommige hiervan komen ook duidelijk terug in één van de vier pijlers. Ook hier geldt dat de school voor zichzelf moet nagaan in welke mate onderstaande zaken plaatsvinden en waar nog aan gewerkt kan worden.

De vijftien succesfactoren
 1. De school heeft een visie met betrekking tot een prettig sociaal klimaat en het betrekken van ouders daarbij. Dit is verankerd in de cultuur van de school.
 2. De school ondersteunt de leerkrachten bij het creëren van een goed sociaal klimaat en het betrekken van ouders daarbij.
 3. Leerkrachten zijn zich bewust van het belang van een positief sociaal klimaat op school en het betrekken van ouders daarbij.
 4. De school en de leerkracht maken duidelijk welk belang zij hechten aan een fijn sociaal klimaat en de rol van ouders daarbij.
 5. De leerkracht is competent in het creëren van een goede sfeer op school en het betrekken van ouders daarbij.
 6. Ouders voelen zich gewaardeerd en welkom.
 7. Er is individueel en persoonlijk contact tussen ouders en school.
 8. Leerkrachten/mentoren leggen in overleg met ouders huisbezoeken af.
 9. Kinderen worden betrokken bij het contact tussen ouders en school.
 10. De school meldt ook positieve dingen aan ouders, en zoekt dus niet alleen contact als er problemen zijn.
 11. De school organiseert activiteiten waar alle ouders voor worden uitgenodigd en stimuleert hen hierbij aanwezig te zijn.
 12. De school draagt niet alleen informatie over, maar probeert informatie-uitwisseling tot stand te brengen.
 13. Er is regelmatig contact tussen ouders en school.
 14. De school reikt gespreksonderwerpen aan waar ouders het thuis met hun kinderen over kunnen hebben. Hierbij valt te denken aan vragen over de schooldag: Hoe was het vandaag op school? Wat was het leukste / vervelendste dat vandaag op school is gebeurd? Maar ook vragen over thema’s die op dat moment in de klas of schoolbreed worden behandeld.
 15. De adviezen die de school aan ouders geeft op het gebied van zaken als sociale veiligheid, en leerondersteuning zijn concreet, praktisch en haalbaar.

Praktische voorbeelden

Hieronder staan voorbeelden beschreven hoe je als school aan die betrokkenheid met ouders kan werken. Belangrijk is om die relatie zo snel mogelijk aan te gaan na het eerste contact.

Sommige voorbeelden liggen meer op het vlak van ouderparticipatie (met een bepaalde mate van vrijblijvendheid), andere meer op het vlak van –betrokkenheid. Veel van deze voorbeelden zijn zowel in het primair als het voortgezet onderwijs in te zetten. Dat geldt echter niet voor elk voorbeeld, bespreek daarom met het team wat er bij de school past en wat haalbaar is. Het doel is de banden binnen de gouden driehoek van school, leerlingen en ouders te verstevigen om zo het pedagogisch partnerschap aan te gaan.

 • Jaaropening:
  Tijdens de jaaropening kunnen ouders zich voorstellen aan de leerkracht en aan elkaar. Zo leren ouders elkaar kennen, de eerste stap voor het vormen van een groep. Tijdens de jaaropening kan de school haar visie delen met de ouders.
 • Interactieve ouderavond:
  Tijdens een ouderavond is er ruimte voor onderling contact, uitwisselen van informatie en het delen van de visie van de school. Het is belangrijk om niet alleen informatie te zenden, maar vooral uit te wisselen.
 • Koffiemoment:
  Een laagdrempelige manier voor ouders om elkaar en de leerkrachten te ontmoeten.  Zo bereik je ook ouders die je anders niet snel spreekt.
 • Inloopmoment in de klas:
  Ouders kunnen lessen bijwonen in de klas en weten zo beter wat hun kind op school doet. Het gaat hierbij vooral om de beleving. Juist voor ouders die het moeilijk vinden om met hun kind over de schooldag te praten of waarvan het kind weinig los laat over school kan dit een enorme aanvulling zijn.
 • Beroependag:
  De ouders staan eens voor de klas. Deze activiteit vergroot de betrokkenheid onder ouders met de school en met de groep ouders. Ouders leren elkaar beter kennen als ze in verschillende groepen iets komen vertellen over hun beroep.
 • Huisbezoek:
  Het afleggen van huisbezoeken kost misschien veel tijd maar levert ook veel op! Het zorgt voor individueel contact met de ouders en zorgt er ook voor dat je als leerkracht een beeld hebt van de thuissituatie van de leerling.
 • Inloopmoment leerkracht:
  Een vrij inloopmoment voor ouders. Ouders kunnen vragen stellen of vertellen over iets met betrekking tot het kind. Houd een dergelijk inloopmoment zo laagdrempelig mogelijk.
 • Persoonlijke gesprekken:
  Een-op-een gesprekken met ouders.
 • Klankbordgroep:
  Een vertegenwoordiging van ouders die hun mening geven over bepaalde projecten of plannen. Zo kan de school peilen hoe bepaalde plannen en ideeën van de school vallen bij de ouders. De school moet deze bijeenkomsten voorbereiden en leiden.
 • Ouderraad:
  Een vertegenwoordiging van de ouders. Anders dan bij een klankbordgroep organiseert de ouderraad zelf activiteiten en kan ze zich ook bezig houden met beleidszaken die voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. Een actieve ouderraad kan bijdragen aan het vormen van een groep van ouders en het betrekken van ouders bij de school.
 • Studiedag:
  Ouders verzorgen vanuit hun expertise workshops voor leerkrachten. Bijvoorbeeld het effectief gebruiken van Powerpointpresentaties in de klas in de les, of het leven met een ADHD’er thuis. Een moeder die bij Bureau Jeugdzorg werkt vertelt over ‘vroegtijdige signalering’ en een vader geeft een workshop over gewoonten en gebruiken uit zijn cultuur.

Wat te doen als het niet goed gaat?

Scholen kunnen te maken krijgen met ouders die ontevreden zijn en klachten hebben over de informatievoorziening vanuit school. Dit kan zelfs leiden tot verbale of fysieke agressie. Een aantal tips over wat u kunt doen als het toch niet goed gaat, kunt u op onderstaande pagina’s lezen:

 

Bron: Stichting School & Veiligheid

 

Kenniscentrum Pesten per doelgroep

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Tip van de redactie! Heb je haast? Navigeer dan snel naar:

Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen