Wat kan ik doen tegen pesten? Professionals, lees even mee!

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Wat kan ik doen tegen pesten? Professionals, lees even mee!

Samen sterk tegen pesten: Jouw kracht als professional! Ontdek jouw rol in het stoppen van pestgedrag

Als professional in het onderwijs, vrijetijdsvoorzieningen of kinderopvang ben jij een belangrijke schakel in het tegengaan van pesten. Het is cruciaal dat je adequaat reageert en preventief werkt aan een positieve groepsdynamiek. Door pestgedrag tijdig te signaleren en hierop in te spelen, en gepeste kinderen de steun te bieden die ze verdienen, maak jij het verschil. We begrijpen dat het niet altijd gemakkelijk is om pestgedrag te herkennen, de ernst ervan te bepalen en langdurig pestgedrag aan te pakken. Maar weet dat je hierin niet alleen staat. Op deze inspirerende pagina ontdek je wat jij kunt doen en welke stappen nodig zijn om pesten te stoppen.

Welke acties kun jij ondernemen?

Doe iets, 'wie zwijgt stemt toe'!

Door pesten te negeren of niet serieus te nemen, geef je indirect het signaal af dat pesten aanvaardbaar is. Dit geldt zowel voor ouders, professionals als voor de kinderen en jongeren zelf. Het is van groot belang om stelling te nemen tegen pesten en kinderen en jongeren te inspireren om elkaar te helpen en te ondersteunen. Realiseer je dat pesten ernstige gevolgen heeft voor onderwijsresultaten, mentale gezondheid en de ontwikkeling van het brein van zowel de gepeste als de pestende kinderen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om pesten serieus te nemen.

Investeer in kennis, jouw kracht tegen pesten

Pestgedrag blijft soms onopgemerkt door verschillende oorzaken. De drukte van de groep, volle lesroosters en onduidelijkheid over het verschil tussen plagen en pesten, en de diverse rollen binnen een pestsituatie, maken het lastig om signalen van pesten op te pikken.

Buitensluiten, negeren, online pesten zijn moeilijk te detecteren, omdat ze buiten het zicht plaatsvinden 

Als professional heb jij specifieke kennis nodig om pestsituaties te herkennen. Neem de tijd om gedurende het schooljaar jouw kennis te vergroten, voer teamgesprekken en begeleid nieuwe collega's in het omgaan met pesten. Richt je hierbij op de volgende onderwerpen:

 • Het onderscheid tussen pesten en sociaal onhandig gedrag.
 • Het herkennen van signalen van pesten en sociale uitsluiting.
 • De verschillende vormen van pesten.
 • Het verschil tussen plagen, pesten en incidenteel negatief of agressief gedrag.
 • Effectieve communicatie met ouders, kinderen en groepen kinderen.
 • De uitdagingen van online pesten.

Erken de ernst van pesten en handel ernaar ►

Neem signalen van pesten altijd

Stimuleer een cultuur van respect en empathie

Om pesten te beperken en te voorkomen, is het essentieel om te werken aan positieve groepsvorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiermee creëren we een veilig sociaal klimaat waarin pesten geen plaats heeft.

Laten we kinderen en jongeren aanmoedigen om

 1. Pesten te herkennen en te veroordelen als iets negatiefs. Hierbij spelen groepsnormen en empathische vaardigheden een belangrijke rol.
 2. Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars welzijn en in te zien dat niets doen het pestgedrag in stand houdt.
 3. Te weten hoe ze kunnen helpen en zich empowered te voelen om invloed uit te oefenen op de situatie.
 4. Bereid te zijn om het risico te nemen om anderen te helpen, zelfs als dit hun eigen sociale positie kan beïnvloeden. Dit vraagt om moed en vastberadenheid.

Om pesten effectief te voorkomen, kun je binnen de groep

 • Actief werken aan het bevorderen van groepsvorming, zodat kinderen en jongeren elkaar beter leren kennen.
 • Inzicht creëren in elkaars wensen, intenties en gedrag.
 • Helpen om zich in te leven in de gevoelens van anderen.
 • Stimuleren om gevoelens en wensen te uiten.
 • Ondersteunen in het opbouwen van positieve online communicatievaardigheden.
 • Aanmoedigen om rekening te houden met elkaar, onderhandelingen aan te gaan en samen te werken.
 • Respect voor verschillen te bevorderen en begrip te kweken.
 • Kinderen en jongeren verantwoordelijk maken voor het welzijn van de groep.
 • Toezicht te houden tijdens pauzes, op de gang en in andere vrije situaties, zoals buiten of in kleedkamers.

Betrokkenheid en actieve interventie

Bij pestsituaties is het belangrijk om op verschillende manieren in te grijpen. Denk hierbij aan:

 • Bewustwording creëren bij kinderen over hun eigen rol in pestsituaties. Versterkt hun reactie het pestgedrag (meedoen, meelachen, niets doen) of beperkt het juist (opkomen voor het slachtoffer, hulp zoeken, het slachtoffer ondersteunen of troosten)?
 • Activeren van de groep om het slachtoffer te helpen en te ondersteunen. Het is essentieel dat andere kinderen en jongeren verantwoordelijkheid voelen voor elkaars welzijn en leren hoe ze kunnen bijdragen aan een positieve groepsdynamiek.
 • Inzicht verkrijgen in de situaties en momenten waarop pesten plaatsvindt. Wie zijn erbij betrokken, wat zijn kwetsbare momenten en wat zijn de intenties en interpretaties van betrokkenen? Wees je ervan bewust dat pesten en gepest worden vaak samen voorkomen.
 • Samen met de groep regels opstellen.

 

 

100% van de inkomsten vloeien terug naar Stichting Stop Pesten Nu! 

De training bij BOLWERKen / Stop Pesten Nu Opleiding & Training bestaat uit twee dagdelen en is ook online en op locatie:

 • 2 dagdelen - duur: 4 uur per dagdeel € 790,-  (voor max 15 deelnemers)
 • Reiskosten € 0,19 per kilometer vanaf Deventer