Protocol Time-Out | Stop Pesten NU

084-8340086

Protocol Time-Out

Ieder ongewenst, agressief, storend en/of opstandig gedrag, waarbij de ander gekwetst wordt is ontoelaatbaar. Als de interventie of correctie van de leerkracht niet of onvoldoende blijkt te werken, treedt dit protocol in werking. In het basisonderwijs kunnen we eigenlijk niet spreken van schorsen van leerlingen. Formeel is alleen een time-out- of afkoelingsperiode mogelijk, met daarna de mogelijkheid tot verwijderen).

Tijdens een time-out wordt tijdelijk een leerling de toegang tot de school ontzegd. Zie ook Stappenplan time-out bij ongewenst gedrag

 

Deze maatregel wordt toegepast bij de volgende situaties

 • Ongewenst verbaal gedrag
  Iemand dreigend toespreken in combinatie met stemverheffing en/of gebaren, die als bedreigend kunnen worden opgevat; dreigementen tot beschadiging van have en goed van betrokkene of de school; dreigementen over te gaan tot fysiek geweld tegen betrokkene en/of haar of zijn familie en/of de school.
   
 • Ongewenst fysiek gedrag
  slaan, schoppen, bijten, duwen, krabben, enz.; bedreiging met en/of gebruik van een wapen of een voorwerp dat als een wapen kan worden gebruikt; beschadiging en/of vernielen van bezittingen van leerlingen, personeel, andere ouders/verzorgers of de school.
 • ​Overig gedrag
  • Herhaaldelijk niet gedragen volgens schoolregels;
  • In het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel;
  • Verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel;
  • Verbaal en/of fysiek geweld door de ouder/verzorger tegenover andere leerlingen, ouders/ verzorgers en/of personeel.

 

Doelstelling stappenplan time-out protocol

 • Heldere afspraken, zodat door iedereen eenduidig wordt omgegaan met leerlingen waarbij er sprake is van aanhoudend storend en/of agressief gedrag.
 • Creëren van een veilige leeromgeving voor iedereen.

 

Stappenplan bij aanhoudend storend en/of agressief gedrag

Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag worden in eerste instantie aangepakt en opgelost door de leerkracht in samenwerking met de ouders/verzorgers van het kind. Mocht dit niet voldoende zijn, dan wordt er ondersteuning geboden door een lid uit het managementteam (MT) in bijvoorbeeld de vorm van een kindgesprek of oudergesprek. Er wordt een incidentmeldformulier ingevuld in Parnassys en de vervolgprocedure (indien nodig) wordt uitgelegd. Mocht het ongewenst gedrag zich herhalen en is de inzet van school en ouders zonder het beoogde resultaat, dan wordt onderstaand stappenplan gevolgd:

Stap 1

Wanneer er sprake is van herhaaldelijk ongewenst gedrag, zal er een gesprek plaats vinden met de leerling en vervolgens met de ouders/verzorgers van de leerling Beschrijving van het gedrag en afspraken worden schriftelijkevastgelegd in de vorm van een notitie ‘incidentmeldformulier’ in Parnassys. Ouders ontvangen een kopie van dit verslag en ondertekenen dit voor gezien. Mochten ouders/verzorgers dit verslag niet willen ondertekenen, dan wordt er een notitie door een MT-lid bij gedaan wat de reden hiervan is.

Ouders krijgen een schriftelijk exemplaar mee van het protocol time-out, schorsing en verwijdering ter informatie.

Stap 2

Wanneer het gedrag herhaaldelijk voorkomt worden ouders opnieuw op de hoogte gesteld middels een gesprek met de leerkracht en een MT-lid. Beschrijving van het gedrag en afspraken worden schriftelijke vastgelegd in de vorm van een notitie ‘incidentmeldformulier’ in Parnassys. Ouders ontvangen een kopie van dit verslag en ondertekenen dit voor gezien.

Afspraken plan van aanpak

 • Het MT is betrokken en ondersteunt de leerkracht in het uitvoeren van het plan van aanpak.
 • Het plan wordt besproken met ouders en ondertekend door ouders en school.
 • Het plan van aanpak komt in het digitale leerlingendossier in Parnassys.
 • In het plan van aanpak staat wat er gedaan gaat worden, door wie, wat het resultaat moet zijn en wanneer er weer contact is met elkaar.

Indien er meer dan 6 maanden tussen stap 2 en stap 3 verstreken zijn, dan wordt stap 2 herhaald.

Aanvullingen

 • Ernstig storend of agressief gedrag buiten klassenverband (bijv. schoolreisje, gastlessen) wordt altijd gemeld bij de eigen leerkracht.
 • Bij ernstig storend of agressief gedrag op het plein wordt de leerling door de pleinwacht naar binnen gebracht naar de eigen leerkracht. Bij afwezigheid van de leerkracht, wordt een MT-lid geïnformeerd.
 • Bij opzettelijke vernielingen vindt een melding plaats bij de schoolleider en moeten de kosten door de leerling/ouders vergoed worden.

 

Stap 3

Mocht bovenstaande niet werken en laat de leerling opnieuw ernstig storend of agressief gedrag zien, wordt er over gegaan tot een time-out:

Time-out (afkoelingsperiode)

 • Na het incident legt de schoolleider een time-out op.
 • De ouders worden gebeld en de leerling wordt direct opgehaald van school.
 • De schoolleider maakt een afspraak met de ouders. De duur van een afkoelingsperiode is minimaal een schooldag en maximaal vijf schooldagen. Deze periode worden gebruikt om een gesprek te voeren met de ouders (en eventueel de leerling) om deze zeer ernstige waarschuwing te onderstrepen en afspraken te maken over de wijze van toelaten van de leerling op school. De school heeft de verantwoordelijkheid om in het onderwijsleerproces te voorzien door bijvoorbeeld huiswerk mee te geven.
 • Tijdens het gesprek wordt aan de ouders medegedeeld dat bij een volgend ernstig incident binnen 6 maanden direct opnieuw tot een time-out/schorsing van max. 5 dagen wordt overgegaan.
 • Er wordt een verslag gemaakt van het incident, de genomen maatregelen, het afgesproken tijdspad en het gesprek met ouders. Dit verslag wordt door beide partijen ondertekend. De schoolleider maakt het verslag.
 • Als veiligheid voorop staat, moet de time-out niet afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders. Als ouders niet te bereiken zijn, dan valt de leerling onder de verantwoordelijkheid van een MT-lid en is niet aanwezig in het klaslokaal.

Verwijdering

Mocht er na een time-out opnieuw een ernstig incident plaats vinden, dan kan er door het MT worden besloten om de leerling te verwijderen. Lees verder Schorsing en verwijdering van leerlingen

 

Bron Trivium