BasisInspectieModule Agressie en Geweld - Inspectie SZW | Stop Pesten NU

BasisInspectieModule Agressie en Geweld - Inspectie SZW

Inleiding agressie en geweld op het werk

Uit de laatst bekende gegevens over agressie en geweld op het werk (NEA 2019) blijkt dat van de totale werkzame bevolking 28,9% te maken heeft gehad met extern ongewenst gedrag, ofwel ongewenst gedrag door mensen buiten de eigen organisatie, zoals klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Anders gezegd, meer dan één op de vier werknemers in Nederland heeft agressie en geweld ervaren, zoals pestgedrag, (seksuele) intimidatie of (fysieke en verbale) agressie en geweld door derden.

In deze BasisInspectieModule (BIM) Agressie en Geweld (A&G) gaat het alleen, tenzij anders aangegeven, om externe agressie en extern geweld (hierna verder aangeduid als agressie en geweld (A&G)).

Cyclische aanpak agressie en geweld

Bij interne agressie en intern geweld gaat het om agressie en geweld door mensen binnen dezelfde organisatie, zoals collega’s, leidinggevenden of bestuurders. Interne agressie en intern geweld vallen echter onder ongewenste omgangsvormen, en dus niet onder deze BIM. De aanpak van interne agressie is beschreven in de BIM Ongewenste Omgangsvormen (OO).

Uit gegevens van de NEA 2019 is voorts gebleken dat de kans op agressie en geweld in de gezondheidszorg en de verpleging, gevolgd door de horeca en de onderwijssector het grootst is.
Uit de Arbobalans 2018 van TNO komt naar voren dat vooral oproep- en invalkrachten en jongeren verhoudingsgewijs het meest te maken hebben met agressie en geweld.

De gevolgen van agressie en geweld kunnen groot zijn. Zo kunnen ze leiden tot psychosomatische klachten, burn-out, posttraumatisch stressstoornis (PTSS), verzuim (kort- en langdurig) en arbeidsongeschiktheid. Maar voor organisaties kunnen agressie en geweld ook tot een groter personeelsverloop, imagoschade of een lagere kwaliteit van dienstverlening leiden.

Daarnaast kunnen agressie en geweld een risicoverhogende rol spelen bij interne ongewenste omgangsvormen, discriminatie of werkdruk, en andersom.

Voor werkgevers worden de kosten als gevolg van agressie en geweld geschat op 600 miljoen euro per jaar.

Intimidatie op het werk is daarbij de meest kostbare vorm van agressie. Deze vorm komt namelijk relatief veel voor en leidt tot relatief veel extra verzuimdagen. Bovendien liggen de loonkosten van de slachtoffers relatief hoog (TNO, 2016).

 

Download de BasisInspectieModule Agressie en Geweld Inspectie SZW

 

Bron Inspectie SZW