Benoemen van een professionele vertrouwenspersoon informatieblad

Benoemen van een professionele vertrouwenspersoon informatieblad

Het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen heeft in samenwerking met het Ministerie van SZW een informatieblad gepubliceerd dat (kleine) organisaties kan helpen bij het benoemen van een professionele vertrouwenspersoon.

Het informatieblad bevat:

  • informatie over de meerwaarde die een vertrouwenspersoon kan hebben; en
  • een checklist met aandachtspunten om de vertrouwenspersoon op een professionele manier in de organisatie te laten functioneren.

Het informatieblad vertrouwenspersoon is vooral bedoeld voor kleinere werkgevers (<200), maar is ook informatief voor de ondernemingsraad, de werknemer en de vertrouwenspersoon zelf.

Ga naar het informatieblad

Wat doet een vertrouwenspersoon? 

Een vertrouwenspersoon in de organisatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werkomgeving. Zo kan deze:

  • medewerkers die een melding maken ondersteunen en begeleiden, met ze meedenken over mogelijke oplossingen en ze zo nodig doorverwijzen en nazorg bieden;
  • voorlichting geven over een gezonde en veilige werkomgeving, de rol van de vertrouwenspersoon en de taken binnen de organisatie; en
  • bepaalde trends in meldingen signaleren en adviseren over knelpunten in de aanpak van ongewenste omgangsvormen.

Een vertrouwenspersoon werkt volledig vertrouwelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.

Wat zegt de wet?

In de Arbowet (voluit Arbeidsomstandighedenwet) is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op een veilige en gezonde werkplek. Werkgevers hebben de plicht voor goede arbeidsomstandigheden (arbo) te zorgen, in samenspraak met werknemers. Dat geldt ook voor bescherming van werknemers tegen psychosociale arbeidsbelasting (psa). Zij moeten maatregelen om psa tegen te gaan opnemen in hun arbobeleid en deze uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hiervan onderdeel zijn. 

Meer informatie over de Arbowet en hoe je deze toepast

Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen

Eind 2019 is het ‘Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen’ gestart. Deelnemende partijen zijn o.a. sociale partners (CNV, VCP, VNO-NCW, MKB-Nederland) en branche- en beroepsverenigingen, waaronder de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Het doel van het platform is om te bekijken wat nodig is voor de verdere professionalisering van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.