Effectief beleid tegen pesten op de werkvloer

084-8340086

Effectief beleid tegen pesten op de werkvloer

Het opstellen en implementeren van een effectief beleid tegen pesten op de werkvloer is een belangrijke stap om een veilige en respectvolle werkomgeving te creëren. Door het volgen van deze richtlijnen en het bevorderen van een cultuur waarin pestgedrag niet wordt getolereerd, kunnen organisaties actief pesten aanpakken en een positieve werkcultuur bevorderen.

Beleidsverklaring:

Onze organisatie erkent het belang van het aanpakken van pesten op het werk. Pesten kan ernstige gevolgen hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van de betrokkenen, evenals voor de algehele werksfeer en productiviteit. Wij streven ernaar een werkcultuur te creëren waarin respect, samenwerking en wederzijds begrip centraal staan, en waarin pestgedrag geen plaats heeft.

Doel:

Het bevorderen van een respectvolle en veilige werkomgeving waarin pesten niet getolereerd wordt en alle werknemers zich kunnen ontplooien zonder angst voor pestgedrag.

Tip! Tools, adviezen en beleid in het Kenniscentrum Pesten op het Werk met meer informatie per functionaris

 

Verantwoordelijkheden

Werkgever:

 • Ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een anti-pestbeleid.
 • Zorgt voor bewustwording en training van alle werknemers met betrekking tot pesten op het werk.
 • Neemt klachten serieus en onderneemt passende actie bij pestgedrag.
 • Biedt ondersteuning en hulp aan slachtoffers van pesten.
 • Garandeert de vertrouwelijkheid van meldingen en beschermt klokkenluiders tegen represailles.

Leidinggevenden:

 • Fungeren als rolmodellen en bevorderen een positieve en respectvolle werkcultuur.
 • Reageren adequaat op meldingen of signalen van pestgedrag.
 • Begeleiden en ondersteunen werknemers bij het aanpakken van pestproblemen.
 • Faciliteren open communicatie en zorgen voor een veilige omgeving waarin werknemers pestgedrag kunnen melden.

Werknemers:

 • Nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en vermijden pestgedrag.
 • Melden pestgedrag onmiddellijk bij hun leidinggevende of de aangewezen contactpersoon.
 • Steunen collega's die slachtoffer zijn van pesten en moedigen een positieve werkcultuur aan.

 

Procedures

Meldingsprocedure:

 • Werknemers kunnen meldingen van pestgedrag vertrouwelijk en zonder angst voor represailles indienen bij hun leidinggevende, HR-afdeling of de aangewezen vertrouwenspersoon.
 • Meldingen worden serieus genomen en discreet behandeld.
 • Een grondig onderzoek wordt uitgevoerd en passende maatregelen worden genomen om pestgedrag aan te pakken.

Ondersteuning en nazorg:

 • Slachtoffers van pesten krijgen ondersteuning aangeboden, zoals counseling of begeleiding, om hen te helpen omgaan met de gevolgen van het pestgedrag.
 • Werknemers die betrokken zijn bij pestincidenten kunnen rekenen op gepaste nazorg om hun welzijn te waarborgen.

Bewustwording en training:

 • Regelmatige training en bewustwordingsprogramma's worden georganiseerd om alle werknemers te informeren over pesten op het werk, de gevolgen ervan en de preventieve maatregelen. 
 • Alle werknemers worden aangemoedigd om deel te nemen aan deze trainingen en een bijdrage te leveren aan een pestvrije werkomgeving.

Beleidsontwikkeling

 • Het beleid tegen pesten op het werk moet duidelijk en beknopt zijn, waarin pestgedrag wordt gedefinieerd en de nultolerantie voor pesten wordt benadrukt.
 • Het beleid moet in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot pesten en discriminatie op de werkvloer.
 • Zorg ervoor dat het beleid toegankelijk is voor alle werknemers, bijvoorbeeld door het beschikbaar te stellen op intranet of het personeelshandboek.

Communicatie en bewustwording

 • Communiceer het beleid duidelijk aan alle werknemers en zorg ervoor dat zij op de hoogte zijn van de gevolgen van pestgedrag.
 • Organiseer trainingen en workshops om bewustwording over pesten te vergroten en werknemers te informeren over hoe zij pestgedrag kunnen herkennen en melden.

Meldingsprocedure

 • Stel een heldere en vertrouwelijke meldingsprocedure op waarin werknemers weten hoe ze pestgedrag kunnen melden en bij wie ze terecht kunnen.
 • Zorg ervoor dat er meerdere kanalen beschikbaar zijn om meldingen te doen, zoals een vertrouwenspersoon, HR-afdeling of leidinggevenden.

Onderzoek en opvolging

 • Neem elke melding serieus en voer een zorgvuldig en onpartijdig onderzoek uit naar het gemelde pestgedrag.
 • Zorg ervoor dat er passende maatregelen worden genomen als pestgedrag wordt bevestigd, zoals disciplinaire maatregelen of begeleiding voor de dader.

Ondersteuning en nazorg

 • Bied slachtoffers van pestgedrag ondersteuning en nazorg, zoals toegang tot professionele begeleiding, counseling of interne ondersteuningsprogramma's.
 • Zorg ervoor dat werknemers die een melding doen, bescherming krijgen tegen represailles en dat er passende maatregelen worden genomen om hun veiligheid te waarborgen.

Evaluatie en aanpassing

 1. Regelmatige evaluatie van het beleid en de effectiviteit ervan is essentieel. Pas het beleid indien nodig aan op basis van feedback en veranderende behoeften.
 2. Betrek werknemers bij de evaluatie en herziening van het beleid om hun inzichten en suggesties te verzamelen.