Gedragscode van school | Stop Pesten NU

084-8340086

Gedragscode van school

1.1 Wettelijk kader
De Arbozorg voor het onderwijs kan het best omschreven worden als het structureel en systematisch bewaken en verbeteren van de veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de scholen als integraal onderdeel van het totale schoolbeleid.

Het bestuur is eindverantwoordelijk (en aansprakelijk).
Binnen alle scholen is er respect voor het leven in al zijn schakeringen, met aandacht voor de betekenis van en verscheidenheid in levensbeschouwelijke, culturele en maatschappelijke waarden, zoals die voorkomen in onze samenleving. Om dit binnen ons onderwijs waar te maken, zorgen we voor een veilige school.

Er wordt dan ook geen prijs gesteld op:

 • pesten
 • ongewenste seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag;
 • racisme;
 • agressie en geweld;
 • discriminatie.

Bij het vermoeden van strafbare feiten is het onderwijspersoneel verplicht dit te melden bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is verplicht aangifte te doen bij een vermoeden van strafbare feiten bij politie/justitie, na overleg met vertrouwensinspectie.

1.2 Algemeen

Elke leerkracht voelt zich verantwoordelijk voor alle mensen die bij de school betrokken zijn. Denk daarbij aan gedrag, houding, taalgebruik en algemene fatsoensnormen. Bij het opstellen van gedragsregels, hanteert iedere school daarbij richtlijnen die passen binnen de organisatie van scholen. De gedragsregels bestrijken terreinen als seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en racisme, pesten, Arbo-zaken en privacy.

1.3 Doelstellingen

 1. Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen;
 2. Het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in ruime zin;
 3. Het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids-, en welzijnsaspecten;
 4. Het bewaken van de privacy. 

Aandachtspunten:
Betrokkenen kunnen elkaar aanspreken op het naleven van gezamenlijk vastgestelde gedragsregels; 

 • de gedragscode mag het spontane omgaan van alle betrokkenen met elkaar niet in de weg staan;
 • gedrag dat niet in de gedragscode is vastgelegd is niet automatisch toelaatbaar;
 • iedere school hanteert de door het bestuur vastgestelde gedragscode over de omgang met leerlingen in bijzondere situaties, zoals is vastgelegd in de klachtenregeling.