Geheimhoudingsverklaring voor het onderwijs | Stop Pesten NU

084-8340086

Geheimhoudingsverklaring voor het onderwijs

Geheimhoudingsverklaring voor het onderwijs

Toelichting bij Geheimhoudingsverklaring voor het onderwijs. 

Voor gebruik van deze geheimhoudingsverklaring moeten de gele velden worden ingevuld / aangepast zodat de verklaring aansluit bij de praktijk.

Deze geheimhoudingsverklaring is bedoeld voor “externen”: stagiair(e)s (vanaf 16 jaar; zijn ze jonger dan 16 moeten ook de ouders tekenen), vrijwilligers, ZZP’ers, leveranciers enz. 

De onderwijsinstelling kan er echter ook voor kiezen om geheimhouding te regelen in haar overeenkomsten bijv. in de stage-overeenkomsten, vrijwilligersovereenkomsten of door ondertekening van een leverancierscontract waarin geheimhouding al wordt geregeld.

Het gebruik van een aparte geheimhoudingsverklaring is dus niet verplicht.

Geheimhouding voor medewerkers van de onderwijsinstelling (dus de mensen die in loondienst zijn van de onderwijsorganisatie) vloeit deels voort uit de wet en kan geregeld worden in de arbeidsovereenkomst. Deze geheimhoudingsverklaring is dus niet geschikt om geheimhouding met werknemers te regelen.

 

Geheimhoudingsverklaring

 

Naam

 

Geheimhoudingsverklaring <Naam onderwijsinstelling>

 

 

 

Versie

 

1.0

 

 

 

Datum

 

DATUM

 

 

 

Referentie

 

behorende bij <naam Overeenkomst> d.d. <datum> met referentienummer <referentienummer>

 

 

Ondergetekende:

 

<Voor- en achternaam externe> , die op basis van de <naam overeenkomst> d.d. <datum> met referentienummer <referentienummer> (hierna: Overeenkomst) afgesloten tussen <Naam onderwijsinstelling> (hierna: Onderwijsinstelling) en <Voor- en achternaam externe> werkzaam is bij Onderwijsinstelling hierna te noemen: “Ondergetekende”,

 

Overwegende dat:

 

1.     Onderwijsinstelling met Ondergetekende in de Overeenkomst afspraken heeft gemaakt over de werkzaamheden die Ondergetekende voor Onderwijsinstelling uitvoert;

2.     Ondergetekende voor de duur van de Overeenkomst bij het uitvoeren van de werkzaamheden  toegang krijgt tot Vertrouwelijke informatie die toebehoort aan de Onderwijsinstelling of die aan de Onderwijsinstelling is toevertrouwd;

3.     Deze geheimhoudingsovereenkomst geldt als aanvulling op de Overeenkomst;

4.     Onder Vertrouwelijke informatie moet worden verstaan: informatie waarvan Ondergetekende weet of behoort te weten dat het Vertrouwelijke informatie betreft, waaronder in ieder geval Persoonsgegevens en informatie die aangeduid is als Vertrouwelijke informatie;

5.     De voorwaarden voor het gebruik van Vertrouwelijke informatie zijn vastgelegd in deze Geheimhoudingsverklaring.

 

Verklaart het volgende:

 

Artikel 1. Voorwerp van deze verklaring

 1. Ondergetekende verricht de werkzaamheden zoals beschreven in de Overeenkomst. 
 2. Ondergetekende krijgt in het kader van deze werkzaamheden toegang tot Vertrouwelijke informatie, die toebehoort aan de Onderwijsinstelling of die aan de Onderwijsinstelling is toevertrouwd. 
 3. Ondergetekende legt de verplichtingen zoals omschreven in deze Geheimhoudingsverklaring onverkort op aan personeel of derden die hij of zij inzet bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 2. Geheimhouding

 1. Ondergetekende betracht geheimhouding ten aanzien van alle Vertrouwelijke informatie die in het kader van de werkzaamheden voor de Onderwijsinstelling tot zijn of haar beschikking komt. 
 2. Onder geheimhouding wordt tevens verstaan dat Ondergetekende de verkregen Vertrouwelijke informatie niet voor eigen doeleinden mag gebruiken. 
 3. Het is Ondergetekende niet toegestaan om documenten en andere gegevensdragers, zoals tekeningen, schema´s en andere informatie te vermenigvuldigen zonder de schriftelijke toestemming van de Onderwijsinstelling, en dan slechts ter uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Ondergetekende zal bij beëindiging van de Overeenkomst alle bedrijfsmiddelen, documenten en andere gegevensdragers, zoals tekeningen, schema´s en andere informatie waarover hij of zij de beschikking heeft gekregen bij de uitvoering van de werkzaamheden overhandigen aan Onderwijsinstelling, dan wel – in overleg met Onderwijsinstelling – vernietigen.
 5. Het is Ondergetekende niet toegestaan om zonder instemming van de Onderwijsinstelling publiciteit te geven aan uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Producten, c.q. diensten die Ondergetekende (mede) specifiek heeft ontwikkeld voor de Onderwijsinstelling mogen niet aan derden worden aangeboden zonder toestemming van de Onderwijsinstelling.

 

Artikel 3. Informatiebeveiliging en Privacy

 1. Ondergetekende is bij de uitvoering van de Overeenkomst gebonden aan het geldende <naam IBP beleid> en <naam Regeling voor aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen/Gedragscode ICT> van Onderwijsinstelling die zijn te vinden op <vindplaats beleid en regeling/gedragscode>.
 2. Indien Ondergetekende zijn of haar eigen devices inzet bij de uitvoering van de Overeenkomst treft Ondergetekende passende beveiligingsmaatregelen volgens het geldende IBP beleid van Onderwijsinstelling of - in afwezigheid daarvan - handelt Ondergetekende in overeenstemming met de normen van informatiebeveiliging ISO 27001 en ISO 27002.

 

Artikel 4. Termijnen

 1. Deze Geheimhoudingsverklaring gaat in op het moment van ondertekening en wordt aangegaan voor de duur van de Overeenkomst.
 2. Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Ondergetekende niet van de verplichtingen uit deze Geheimhoudingsverklaring die naar hun aard worden geacht ook na beëindiging voor te duren.

 

Artikel 5. Slotbepalingen

 1. Op de Geheimhoudingsverklaring is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Ondergetekende en Onderwijsinstelling verbinden zich in te spannen om eventuele geschillen in der minne te schikken. Bij gebreke van een minnelijke schikking zullen geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te <plaatsnaam>.

 

 

Aldus verklaart, in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

 

Naam Ondergetekende

:

 

 

 

 

Functie:

:

 

Datum

 

:

 

Handtekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

Bijlage 1: <Naam IBP-beleid> van Onderwijsinstelling 

Bijlage 2: <Naam Regeling voor aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen/Gedragscode ICT> van Onderwijsinstelling 

 

 

Download Word document 

 

 

Bron Kennisnet