Groepsdynamica in de klas informatie blad | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Gevolgen van pesten en Groepsdynamica in de klas

Gevolgen voor slachtoffers van pesten

Een eenmalige pestervaring hoeft niet traumatiserend te zijn, ook als die heel ernstig is. Vooral kinderen die herhaaldelijk en op verschillende manieren zijn gepest, hebben last van sociale en emotionele problemen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat gepest worden gevoelens van eenzaamheid en depressie vergroot en bestaande problemen verergert. Slachtoffers gaan zichzelf door het pesten minder leuk vinden, vertrouwen hun leeftijdsgenoten niet en zijn bang om naar school te gaan. Die gevoelens kunnen leiden tot verder isolement en diepere depressie en nog meer pestgedrag uitlokken.

Pesten is niet alleen schadelijk voor slachtoffers, maar ook voor de pester zelf en voor niet-betrokken toeschouwers.

Gevolgen voor pesters

De gevolgen voor pesters zijn op korte termijn nog niet negatief. Hun schoolprestaties zijn vaak beter dan die van gepeste kinderen en hun populariteit en zelfwaardering zijn ook groter. Meestal is er sprake van zogenaamde schijnpopulariteit: klasgenoten bewonderen de pesters, maar zijn tegelijkertijd ook bang voor hen. Ze lijken populair, maar zijn het daadwerkelijk niet.

Op de lange termijn kunnen pesters echter wel sociale problemen krijgen. Een pestend kind leert dat het doelen kan bereiken zonder op een sociaal aangepaste manier met anderen te onderhandelen. Daardoor kan hij uiteindelijk onaangepaste gedragspatronen krijgen. Kinderen en jongeren die op school anderen pesten, lopen een grotere kans op ernstige problemen in hun adolescentie. Ze komen vaker met justitie in aanraking, drinken meer alcohol en plegen vaker zelfmoord. Jongens die pesten zijn later vaker bij vechtpartijen betrokken. Meisjes die vroeger pestten hebben op latere leeftijd een grotere kans om betrokken te raken bij huiselijk geweld en om tienermoeder te worden.

Gevolgen voor klasgenoten

De hele klas kan last hebben van pesten. De verstoring en afleiding die het pesten veroorzaakt hinderen het leren. Op dagen waarop niet-betrokken kinderen iemand gepest zien worden, vinden ze school minder leuk. De sfeer in de klas wordt dan als negatief beleefd, zo blijkt uit onderzoek naar ervaren sociale veiligheid. Dat heeft ook tot gevolg dat de focus op de onderwijsprestaties niet optimaal zullen zijn. Het zal ook moeilijk zijn om met de klas groepsopdrachten te maken omdat dit coöperatief gedrag en positieve samenwerking vereist. 

Vaak ervaren leerkrachten een dergelijke groep als een moeilijke groep. Het is dan voor een leerkracht hard werken om de verplichte lesstof te behandelen. Zo blijft er voor de groep minder tijd over om leuke dingen te doen. Soms kan een kind niet meer doen wat het zelf wil omdat het stilzwijgend het kamp van de pester moet kiezen, om te voorkomen buiten de boot te vallen. Die situatie kan angst oproepen want niemand weet wie de volgende zal zijn die gepest wordt. Vaak krijgen kinderen die behoorden tot de 'zwijgende meerderheid' op latere leeftijd alsnog schuldgevoelens als ze terugdenken aan hun gedrag in de klas ten opzichte van de pester en het gepeste kind.

Bronnen

Fekkes, M. (2005). 'Bullying among elementary school children'. Leiden
Stassen Berger, K. (2007). 'Update on bullying at school: a science forgotten?', in: 'Developmental Review', 27, 90-126.

Bron Nederlands Jeugd Instituut (NJI)

 

In dit infoblad wordt vanuit het perspectief van de leerkracht uiteengezet hoe je de groepsdynamica kunt sturen en de groepsvorming een positieve wending geeft.

In iedere groep proberen mensen hun positie te bepalen. Dat is voor leerlingen in een klas niet anders. Als leerkracht kun je een belangrijke rol spelen door dit groepsproces actief te leiden. Op die manier ontstaat een veilige sfeer in de klas waarin kinderen zich prettig voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. In dit infoblad wordt dit uitgelegd aan de hand van de volgende vragen:

 1. Welke fases onderscheiden we in de groepsvorming?
 2. Hoe stuur ik als leerkracht het groepsproces? 
 3. Wie hebben allemaal een rol en hoe vervul ik die rol? 

 

Groepsvorming verloopt in fases

Een groepsproces waar géén bewuste invloed door een leerkracht op wordt uitgeoefend, doorloopt een aantal fases. Dit patroon start grofweg elke keer opnieuw na een langere vakantie, zoals de zomervakantie en de kerstvakantie. De precieze duur kan per fase verschillen. De volgende fases volgen elkaar chronologisch op:

Fase 1 - Forming

In deze fase komt de klas voor het eerst (weer) bij elkaar – ‘Wat is mijn relatie tot de rest van mijn klasgenoten?’

Tips voor de forming fase

 • Sta op de eerste dag in de deuropening en begroet iedereen. Geef de leerlingen een hand en maak oogcontact.
 • Maak jouw voornemen voor het jaar duidelijk. Bijvoorbeeld: ‘Mijn voornemen is dat wij de leukste klas van de school worden.’
 • Laat de leerlingen hierna opschrijven hoe zij een leuke klas voor zich zien. Maak hiervan een top vijf en bespreek dit klassikaal. Willen de leerlingen ook dat de klas zo met elkaar omgaat? De uitkomst vormt de basis voor de omgang met elkaar.
 • Doe spelletjes om elkaar beter te leren kennen. Zie voor voorbeelden Handboek positieve groepsvorming (Bakker-de Jong & Mijland, 2009).


Fase 2 - Storming

Posities in de klas worden ingenomen. Tumultueuze fase. 

Tips voor de storming fase

 

 • Het proces van het uitvechten van de posities in de groep zal milder plaatsvinden in het begeleide groepsproces, waarbij je storming en norming omdraait.
 • Als de hiërarchische strijd uit de hand loopt spreek je de leerlingen aan op de omgangsnormen die in de forming-fase zijn bedacht. Omdat zij deze zelf hebben opgesteld zijn de leerlingen hier gevoelig voor.
 • Geef positieve feedback bij goed gedrag.

 

Fase 3 - Norming

Normen worden bepaald – ‘Hoe gaan we met elkaar om?’

Tips voor de norming fase

 • Zoals hierboven staat uitgelegd, stuur je zodanig dat niet de storming fase op de tweede plek komt maar de norming fase.
 • Blijf letten op een respectvolle omgang met elkaar. Noem leerlingen bij hun naam en laat je interesse van tijd tot tijd blijken. Het is van belang dat iedereen elkaar steeds beter leert kennen.
 • Laat de klas gezamenlijk besluiten nemen. Dit bevordert samenwerking.
 • Benadruk in deze fase de overeenkomsten, niet de verschillen tussen de leerlingen. Zie hiervoor de voorbeeldoefening.


Fase 4 - Performing

Bij een positieve groepsvorming zijn de leerlingen in deze fase productief. Mogelijk wordt deze fase niet bereikt wanneer de groep niet (goed) is begeleid. In dat geval stokt het proces.

Tips voor de performing fase

 • De kans is groot dat door juiste begeleiding een positieve werksfeer is ontstaan. 
 • Toch blijft het groepsproces kwetsbaar. 
 • Blijf vooral goed observeren wat er gebeurt op groepsniveau en speel hierop in.


Fase 5 - Reforming (evaluatie)

Fase waarin duidelijk wordt dat het einde van de groepssamenstelling nadert.

Tips voor de reforming fase

 • Wanneer de groepsvorming prettig is verlopen voor de leerlingen kan het uit elkaar gaan lastig zijn. 
 • Een uitstapje of etentje is daarom in deze fase een goede afsluiting van het samenzijn.

 

De groepsvorming sturen

Als leerkracht stuur je het groepsproces door op het volgende te letten:

 • Wees je bewust van de genoemde fases in groepsvorming.
 • Wees je bewust van jouw rol. Een docent is onderdeel van de groep en heeft hierin de leidersrol.
 • Speel constant in op wat je ziet.
 • Benader je groep positief.

Storming ⇔ norming

Haal de norming-fase naar voren in de tijd. Draai dus actief de volgorde van storming en norming om. Door eerst bewust de norm samen met de klas vast te stellen, zal de storming-fase milder zijn. Het effect: minder probleemgedrag.

De verschillende rollen bij groepsvorming

Ieder heeft op school zijn eigen rol om het groepsproces op een positieve manier te laten verlopen. Allereerst begint dat bij het goede voorbeeld van de schoolleiding aan haar medewerkers zelf. Heerst er onder de medewerkers een veilige sfeer? Ook de leerkrachten vervullen een gezamenlijke rol, evenals de ouders van de leerlingen. Deze gezamenlijke inspanning is van groot belang.

De rol van de schoolleiding

 • Zet groepsdynamica op de agenda. Door aandacht voor dit thema ontstaat een veiligere sfeer waardoor minder pestgedrag kan ontstaan en beter gepresteerd wordt.
 • Laat de eerste kennismaking met klassen altijd gebeuren door de mentor (VO). Dit is de persoon die een stabiele basis biedt aan de leerlingen.
 • Organiseer gemeenschappelijke (informele) activiteiten voor de leerlingen (sportmiddagen, gezamenlijke maaltijden, open podia).

De rol van de leerkrachten

 • Let erop dat jij onderdeel bent van de groep en dat je vanuit die rol een leiderspositie in kan nemen. Je rol is bepalend.
 • De mentor (VO) is leidend in het begeleiden van het groepsproces. Als mentor betrek je de andere collega’s actief na de forming-fase bij het proces.
 • Blijf met elkaar in gesprek over wat groepsdynamisch gezien wordt in de groep. Jullie hebben samen de puzzelstukjes in handen.

De rol van de ouders

 • De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind. Het is daarom belangrijk om goed contact te onderhouden met hen als leerkracht. Laat op de ouderavonden blijken dat je aan de kant staat van hen en het kind. De ouders moeten weten en voelen dat gezamenlijk met de school wordt opgetrokken voor een veilig klimaat.

 

Bron: Stichting School & Veiligheid