Internet en e-mail protocol voorbeeld | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Internet en e-mail protocol voorbeeld

Internet is een wereldwijd samenstel van tienduizenden computers en computernetwerken, zonder centrale controle of eigenaar. Een onbegrensde informatiebron en tegelijk ook communicatiemedium.

Op het internet gelden er geen beperkingen over het soort informatie dat beschikbaar wordt gesteld. De meeste Internetgebruikers hebben positieve ervaringen met Internet. Maar, net zoals in elke samenleving, er zijn risico's. Het Internet kent, zoals de "gewone" samenleving, de meest uiteenlopende bewoners. De meeste zijn welgemanierd en netjes. Maar er zijn helaas enkele negatieve uitzonderingen.

Begeleidend confronteren

Het gebruik van het internet als informatiemiddel is een vaardigheid die alle leerlingen onder de knie moeten krijgen. Als  <naam school> kiest we voor de strategie van het  “begeleidend confronteren”. “Begeleidend confronteren” houdt in dat we kinderen leren omgaan met internet, zoals het is. Internet is een afspiegeling van de maatschappij. Net als  in de maatschappij moeten kinderen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Zoals kinderen leren om te gaan met televisie en druk verkeer, zo moet dat ook met het Internet: onder begeleiding en stapje voor stapje.

Heel belangrijk is het dat leerkrachten zelf beschikken over voldoende internetvaardigheden. Leerkrachten moeten kunnen surfen (o.a. omgaan met zoekmachines), e-mailen, chatten en bekend zijn met het verschijnsel van nieuwsgroepen. Leerkrachten moeten in staat zijn zoekopdrachten te kunnen formuleren en weten dat resultaten van zoekopdrachten (ongewenste sites) op kunnen leveren. Leerkrachten moeten zich bewust zijn van de mogelijke risico’s, die internetgebruik met zich meebrengt.

We staan toe dat leerlingen voor werkstukken en spreekbeurten naar sites zoeken en begeleiden dit. Hierbij werken leerlingen met gerichte zoekopdrachten. We controleren met regelmaat waar de leerlingen zijn geweest. Ze weten dat er sancties volgen bij het overtreden van de vastgestelde internetregels.

De chat en nieuwsgroepfunctie wordt gezien de vele negatieve ervaringen voor leerlingen uitgesloten. In de praktijk blijkt dat deze functies voor het onderwijs nauwelijks enige meer- waarde bezitten. Door deze keuze worden ongewenste risico’s vermeden

Internet-regels voor personeel en leerlingen

De volgende zaken zijn niet toegestaan:

 • Internet sites bezoeken die obscene, tot haat opruiende of anderszins aanstootgevende informatiebevatten.
 • Het verzenden of ontvangen van informatie die tot doel heeft andere personen te ergeren, kwellen of intimideren.
 • Het verzenden of ontvangen van obscene of lasterlijke informatie.
 • Buitensporig grote e-mail berichten of bijlagen verzenden of ontvangen.
 • Het verzenden of doorsturen van elektronische kettingbrieven.
 • Tijd besteden aan zaken die geen verband houden niets te maken hebben met het onderwijs of de school.
 • E-mailberichten uitlokken die geen verband houden en die niets te maken hebben met de onderwijsactiviteiten.
 • Voor persoonlijk gewin zaken uitlokken, die geen verband houden met de school.
 • Persoonlijke opvattingen als opvattingen van de school voorstellen.
 • Het Internet of e-mail gebruiken voor gokken of onwettige activiteiten.
 • Ontoelaatbare opmerkingen, voorstellen of materialen vervaardigen of op het Internet plaatsen.
 • Commerciële software of materiaal waarop copyright berust in strijd met dat copyright uploaden, downloaden of anderszins overbrengen.
 • Software of computerbestanden downloaden zonder de maatregelen voor bescherming tegen virussen te nemen die door de leiding van de school zijn goedgekeurd of voor- geschreven.
 • De normale werking van het netwerk opzettelijk verstoren, bijvoorbeeld door het ver- spreiden van computervirussen, maar ook door netwerkverkeer van grote omvang en over langere tijd, waardooranderen duidelijk worden gehinderd bij hun gebruik van het netwerk.
 • Vertrouwelijke informatie of informatie die eigendom is van personen of de school bekend maken of publiceren. Dergelijke informatie bestaat onder meer uit, maar is niet beperkt tot: databases van de school en de daarin opgeslagen gegevens, computersoftware, toegangs- codes voor computernetwerken en persoonlijke gegevens van leerlingen.
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming bestanden, uitvoer of gebruikersnamen van andere personen openen, wijzigen of gebruiken.
 • Ander gebruik van het Internet/Intranet of van netwerkbronnen dat door de leiding van de school of de netwerkbeheerder als ongepast wordt aangemerkt.

Controle systeembeheer

Periodiek worden de bestanden van de servers gecontroleerd door het systeembeheer. De systeembeheerder rapporteert eventuele overtredingen van bovenstaande regels aan de directie van de school. Hiervan wordt de algemeen directeur terstond op de hoogte gebracht.

Internet-protocol voor leerlingen

Specifiek voor de leerlingen van onze scholen leidt dit tot het volgende internetprotocol:

 • Ik mag alleen mijn voornaam gebruiken. Ik geef anderen geen persoonlijke gegevens zoals mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn email-adres of het adres van mijn ouders of van andere bekenden.
 • Ik ga meteen naar meester of juf of mijn ouders als ik op Internet hele vervelende informatie tegenkom.
 • Ik zal nooit toestemming geven aan iemand, die ik op Internet ben tegengekomen in het echt teontmoeten.
 • Ik zal "Internet-personen" geen foto's van mezelf toesturen, behalve als mijn ouders en mijn meester en juf hier toestemming voor hebben gegeven.
 • Ik ga niet reageren op gemene, valse, vervelende berichten. Het is immers niet mijn schuld dat sommige mensen zich niet weten te gedragen. Als het hele gemene dingen zijn, waarschuw ik meteen meester, jufof mijn ouders, die dan contact opnemen met de politie.
 • Als ik aan het e-mailen ben, zal ik me netjes gedragen. Mijn taalgebruik is immers een goede reclame voor mijzelf en voor onze school.
 • Als ik een e-mailbericht ontvang van een persoon die ik niet ken, meld ik dit aan de juffrouw of meester.
 • Iets downloaden mag alleen als de meester of juf dat goed vindt.

Sancties

Hoe vervelend het ook is, de ervaring leert dat ook internet-regels overtreden kunnen worden. In het algemeen geldt m.b.t. het personeel van de Stichting het volgende: bij over- treding van bovenstaande regels worden rechtspositionele maatregelen getroffen, waaronder de mogelijkheid tot ontslag van het betrokken personeelslid.

Voor de leerlingen geldt het volgende

 • Bij overtreding van bovenstaande regels meldt de groepsleerkracht dit aan de directie. De directie stelt meteen de ICT’ers hiervan op de hoogte. De ICT’er controleert op welke website hij/zij is geweest en doet hiervan verslag aan de directie.
 • De directie berispt de leerling en stelt de ouders hiervan op de hoogte. De directeur geeft aan de ICT’er(s) de opdracht dit te noteren.
 • Bij herhaling meldt de directie de leerling dat hij/zij geen gebruik meer mag maken van de computers op school. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. De ICT’er maakt hiervan een notitie.
 • De gegevens m.b.t. eventuele computerblokkering worden doorgegeven aan de groepsleer- krachten.

E-mail protocol

Het is mogelijk om leerlingen een eigen emailadres te verstrekken. Wanneer scholen hiervoor kiezen wordt een e-mailprotocol vastgesteld. Ook wordt, voordat een individueel email-adres voor de leerlingen in gebruik wordt gegeven, aan de ouders/ verzorgers gevraagd akkoord te gaan met het aanmaken van een emailbox met bijbehorend emailadres. Indien ouders/ verzorgers zich akkoord verklaren, onderschrijven zij ook de inhoud van het bijbehorende reglement. De school kan er ook voor kiezen dit kenbaar te maken in de schoolgids waarbij er van uitgegaan wordt dat zonder reacties de ouders hiermee akkoord gaan. 

Het e-mail-protocol luidt als volgt

Bij mogelijk e-mail misbruik meldt de groepsleerkracht dit zo snel mogelijk aan de directie. De directie stelt meteen de ICT’ers hiervan op de hoogte. Zij nemen initiatief om een en ander uit te zoeken. De betreffende postbussen worden tijdelijk geblokkeerd. De directie geeft hiertoe opdracht. Een emailadres wordt (in opdracht van de directie) verwijderd wanneer wordt vastgesteld dat er: 

 • onwettige activiteiten mee gepleegd worden;
 • porno, geweld en/of discriminerende taal mee ontvangen en/of verspreid en/of doorgegeven wordt;
 • gepest wordt;
 1. De betrokken gebruiker en de ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) worden daarvan in kennis gesteld. Tevens wordt daarbij aangegeven waarom het emailadres wordt verwijderd.
 2. De gebruiker van een emailadres krijgt bij minder ernstig misbruik een waarschuwing van de directie. Deze berisping wordt gegeven na overleg met de groepsleerkracht van het kind.
 3. Ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) worden daarvan onverwijld in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven wat de reden van deze berisping is.
 4. Er komt een notitie van de waarschuwing of verwijdering in het leerlingdossier. De gegevens betreffendecomputerblokkering worden jaarlijks doorgegeven aan de groepsleerkrachten.

Websites en privacy

Ook m.b.t. de website van een school is het wenselijk regels op te stellen. Op zo’n website worden bijvoorbeeld werkstukjes en foto's geplaatst van leerlingen. Ouders moeten in de gelegenheid worden gesteld toestemming te verlenen voor publicatie van het werk van hun zoon of dochter; ook voor het plaatsen van foto’s waarop het kind te zien is, dient toe- stemming te worden verleend.

In de schoolgids (schriftelijk en digitaal) wordt een tekst opgenomen waarin de ouders in kennis gesteld worden van het feit dat op de website van school mogelijk werkstukjes en foto’s gepubliceerd worden. De school gaat uit van een stilzwijgende toestemming van de ouders voor het verlenen voor publicatie van het werk van hun zoon of dochter. Ook voor het plaatsen van foto’s waarop het kind te zien is. Wanneer ouders er niet mee eens zijn dat een foto of werk van hun kind(eren) op internet verschijnt, verwacht de school dat zij contact opnemen met de school.

Bij de publicatie van materiaal van kinderen op het internet worden geen achternamen vermeld. Bij publicatie van informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten.

Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie. Bij publicatie van informatie, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de webmaster deze informatie op verzoek verwijderen.