Juridische stappen tegen pesten | Stop Pesten NU

Juridische stappen tegen pesten

Wat kan je ondernemen tegen pesten?

Wanneer kan je naar justitie stappen.

Civielrechtelijk
Als er sprake is van duidelijk waarneembaar letsel (ouders dienen bewijslast te noteren) dan kan er aangifte worden gedaan bij de politie. Bijvoorbeeld als er schade is opgelopen, dit kan zijn aan: lichaam, kleding, fiets e.d. De ouders van de pester kunnen hierop dan aangesproken worden en zij dienen deze schade te vergoeden.

 

Kort geding tegen ouders pester
De ouder van het gepeste kind (jonger dan 14 jaar) kan op grond van een onrechtmatige daad tegen de ouder(s) van de pester(s) een kort geding aanspannen. Het doel hiervan is dat de rechter gebiedt de ouders/verzorgers van de pester(s) (erop toe te zien) dat het pestgedrag van de aan hun zorgen toevertrouwde minderjarige stopt.

De actie wordt voorafgegaan door een gesprek van de ouder van de gepeste met de ouders van de pester(s). De ouder van het gepeste kind neemt hierbij het initiatief. De ouder(s) van de pester(s) moeten op z'n minst geïnformeerd zijn over het gedrag/de daden van hun kind(eren).

 

Kort geding tegen pester
In situaties waar de gedragingen/daden van pesters tussen de 14-16 jaar betreft die zich buiten het gezichtsveld van de ouders voltrekken, kunnen de ouders van de gepeste een kort geding aanspannen tegen de pesters. De pester is nu zelf toerekenbaar.

 

Kort geding tegen school
De ouder van de gepeste leerling kan de school aansprakelijk stellen voor de geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het pesten, zoals therapeutische begeleiding en dergelijke. Hierbij moet de eisende partij - de ouder - voldoende kunnen aantonen dat de school ten aanzien van de aan haar toevertrouwde leerling in gebreke gebleven is.

Als een klacht door de klachtencommissie gegrond is verklaard maar de school hiermee in de praktijk niets doet, kan de ouder een civielrechtelijke procedure tegen de school aanspannen.

Vormen van pesten zoals stalking (artikel 285b), mishandeling (artikel 300) en afpersing (artikel 317) zijn in principe op grond van het Wetboek van Strafvordering te vervolgen. Maar of dit bij jeugdige daders ook mogelijk is, is nog zeer de vraag, aangezien het jeugdstrafrecht een mengeling is van straffen en opvoeden.

 

Bron School en Veiligheid