Klacht indienen bij klachtencommissie basisschool | Stop Pesten NU

Klacht indienen bij klachtencommissie basisschool

Bent u het niet eens met de gang van zaken op de basisschool van uw kind? Heeft u bijvoorbeeld een klacht over het gedrag van een leerkracht of over een beslissing van het schoolbestuur? Bespreek dat dan eerst met de leerkracht van uw kind. Of met de schoolleiding. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Klachtencommissie

Elke school moet een klachtencommissie hebben waar ouders en leerlingen terechtkunnen met hun klacht. De klachtencommissie brengt na onderzoek van de klacht een advies uit aan het schoolbestuur. Aan de hand van dit advies kan het schoolbestuur maatregelen nemen.

Heeft de school waarover u een klacht wilt indienen geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.

Klacht indienen

U dient de klacht in bij de klachtencommissie. In de schoolgids staat beschreven hoe u dit moet doen. U kunt ook een vertrouwenspersoon op school vragen u te helpen bij het indienen van de klacht.

 

Bron Rijksoverheid