Klachtenformulier | Stop Pesten NU

084-8340086

Klachtenformulier

Klachtenprocedure SPN Nederland

Stichting Stop Pesten Nu (SPN), hoort het graag als leden, donateurs of andere relaties – om wat voor reden dan ook – ontevreden zijn over haar werkwijze, activiteiten en/of standpunten. Allereerst om de eventuele fout te kunnen herstellen, maar ook om onze procedures indien nodig aan te passen en onze toekomstige dienstverlening te verbeteren. Door kritiek of klachten op ons beleid of onze standpunten krijgen we bovendien een goed beeld bij wat er speelt in de maatschappij.

Wat verstaan we onder een klacht?

We verstaan onder een “klacht” iedere schriftelijke uiting van onvrede van een persoon of instantie over het beleid en/of de standpunten van SPN (i) of over een specifieke, uiting, handeling of gedraging van (een medewerker, een vrijwilliger, een bestuurs- of RvT-lid of een groep) van SPN (ii).

Het e-mailadres is noodzakelijk is om klacht in behandeling te kunnen nemen en om een terug koppeling te geven.

De klachten die binnenkomen verdelen wij grofweg in de volgende categorieën:

  • klachten met betrekking tot ons beleid;
  • klachten met betrekking tot onze organisatie;
  • klachten met betrekking handeling of gedraging met SPN medewerker (ii);
  • klachten met betrekking tot onze communicatie, marketing of fondsenwerving.

Klachtenformulier

We verstaan onder een “klacht” iedere schriftelijke uiting van onvrede van een persoon of instantie over het beleid en/of de standpunten van SPN (i) of over een specifieke, uiting, handeling of gedraging van (een medewerker, een vrijwilliger, een bestuurs- of RvT-lid of een groep) van SPN (ii).

Afhankelijk van de aard en complexiteit van de klacht, beantwoorden onze servicemedewerkers de klacht zelf, of zorgen zij ervoor dat een andere medewerker reageert.

Vragen die binnenkomen via het klachtenformulier beantwoorden wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na binnenkomst.

Registratie en rapportage

SPN registreert alle klachten. Klachten worden gedurende vijf jaar bewaard, tenzij er een tussentijds verzoek tot verwijdering wordt ingediend. Er vindt op geaggregeerd niveau rapportage plaats op basis van de gegevens die met betrekking tot de klachten zijn opgeslagen.

Centraal Bureau voor Fondsenwerving

Wij zijn door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) Erkend als Goede Doelen organisatie, zie ons Erkenningspaspoort in het Register Erkende Goede Doelen. Als je als fonds voldoet aan alle eisen, krijgt het kwaliteitskeurmerk: ‘Erkend goed doel’. Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Ook hier kunnen personen en instanties terecht met klachten. Het CBF neemt klachten alleen in behandeling, nadat deze eerst bij SPN zijn ingediend.