Les idee 237 Lessenpakket Stop Cyberpesten Bron ChildFocus.be | Stop Pesten NU

084-8340086

Les idee 237 Lessenpakket Stop Cyberpesten Bron ChildFocus.be

Doel van het lespakket

Cyberpesten is voor alle betrokkenen een moeilijk fenomeen. Kinderen ervaren, als da- der, slachtoffer of bijstander, soms ernstige pestsituaties; ouders weten vaak niet hoe te reageren en beschouwen de online communicatie van hun kinderen als privé; scholen weten niet goed hoe om te gaan met dit pestprobleem dat vaak op school begint, maar buiten de schoolpoort verdergezet wordt.

Dit lespakket wil scholen helpen bij het aanpakken van deze problematiek. Door u te informeren over de verschillende aspecten van een cyberpestbeleid, hopen wij u een aantal handvaten te bieden die kunnen helpen bij het nadenken over dit fenomeen. Maar we willen u ook helpen om op een heel concreet niveau met uw leerlingen aan de slag te gaan. Het is voor kinderen en jongeren vaak niet eenvoudig om over cyberpesten te spreken. Net als pesten in het algemeen, is ook cyberpesten een taboe-onderwerp. Dit lespakket schotelt u een aantal methodieken voor, waaruit u kan kiezen om één of meer- der lessen te wijden aan dit thema. De nadruk ligt op de actieve inbreng die jongeren hebben in dit alles. Zij moeten de keuze maken om niet over te gaan tot handelingen die anderen kunnen kwetsen. Zij kunnen ervoor opteren om, als ze getuige zijn van een cy- berpestprobleem, de kant van het slachtoffer te kiezen en te helpen het pesten een halt toe te roepen. Zij moeten ervan bewust gemaakt worden dat als ze slachtoffer zijn van cyberpesten, ze niet met dit probleem mogen blijven zitten, maar hulp moeten zoeken. Door via dit lespakket een groepsdynamiek op gang te brengen, kan u ervoor zorgen dat de groepsdruk die kinderen soms motiveert om te zwijgen, zich omkeert en net motive- rend werkt om anderen te helpen.

U zal merken dat bij elke methodiek het gesprek en de uitwisseling centraal staan. Door samen te werken en te reflecteren, leren jongeren van elkaar en komen ze tot nieuwe inzichten. Uw rol als leerkracht is hierin vooral ondersteunend en faciliterend: u biedt leerlingen een platform om samen te reflecteren, reikt hen thema’s en denkpistes aan en stimuleert hen om de juiste vragen te stellen.

1.2 Inhoud van het lespakket

De tien methodieken uit het lespakket zijn complementair. U hoeft ze niet chronologische af te werken. U kan, afhankelijk van de tijd die u aan dit thema wil besteden, de me- thodieken uitkiezen die u en de klas het beste liggen. Wees niet bang voor inhoudelijke overlap in de oefeningen. Herhaling is de moeder van de kennis.

Als afsluiter van uw les of lessenreeks kan u met de leerlingen de samenvattende oefe- ning maken. Bij deze oefening moeten leerlingen al hun opgedane kennis bundelen in een brochure voor hun eigen ouders. Het realiseren van een eindproduct werkt zeer mo- tiverend en validerend voor de leerlingen. Bovendien worden tegelijkertijd ook de ouders geïnformeerd. Twee vliegen in één klap dus.

Download hier het lespakket Stop Cyberpesten

 

Bron ChildFocus.be