Les idee Bewustmakingsactiviteit "Pestthermometer" | Stop Pesten NU

084-8340086

Les idee Preventie en bewustmakingsactiviteit "Pestthermometer"

Geschikt voor in-school, naschoolse of community clubs. Meest geschikt voor klaslokaal of binnenomgeving. 

Doelstelling/doelen:  Er zijn veel soorten pesterijen. Hoe bepaal je wat erger of schadelijker is? Deze oefening onderzoekt de soorten pestgedrag en moedigt de deelnemers aan om ze, hun betekenis en hun impact te bespreken.

  • Leer verschillende soorten pestgedrag.
  • Bespreek de impact van pesten.
  • Bespreek hoe verschillen (geslacht, generatie, sociaal) de perceptie van pestgedrag.

(Nederlandse vertaling - Google translate

Benodigde materialen:

5) Laat de groepen de volgorde van hun kaarten delen met de grotere groep.

6) Verwerk uw activiteit. Zie de instructies in het gedeelte "Verwerking en afronding" van deze handleiding.

 

Verwerkingsvragen:

  • Ga naar het gedeelte "Verwerking en afronding" van deze handleiding om deze activiteit te verwerken.

Deel A (5 minuten)

1) In een grotere groep moet de begeleider een KORTE discussie leiden aan de hand van onderstaande vragen. Dit deel van de oefening is bedoeld om de deelnemers te helpen de discussie over soorten pesten te beginnen.

A. Wat zijn soorten pesterijen?

B. Zijn alle vormen van pesten gelijk? Beïnvloeden alle typen mensen op dezelfde manier?

Deel B (25 minuten)

1) Verdeel de groep in teams (8-10 personen werkt goed).
2) Geef elk team een ​​set activiteitskaarten "Pestthermometer".

3) Vraag ze elke kaart door te nemen en te bespreken wat die pestmethode inhoudt. Vraag ze als groep om een ​​definitie van elk woord te ontwikkelen.

4) Als ze het allemaal eens zijn over wat de verschillende soorten pesten betekenen, laat u ze de kaarten op volgorde leggen van het "coolste" type (minst schadelijk) naar het "heetste" type (meest schadelijk).

 

Prevention & Awareness Activity 

Title of Lesson: Club or Program utilizing Lesson:  “Bullying Thermometer”

Suitable for in-school, after school or community clubs. Most suitable for classroom or indoor environment.

Objective/Goals:

There are many types of bullying. How do you decide which is worse or more harmful? This exercise explores the types of bullying behavior and encourages the participants to discuss them, their meaning and their impact.

  • Learn different types of bullying behavior.

  • Discuss the impact of bullying.

  • Discuss how differences (gender, generational, social) can affect the

    perception of bullying behaviors.

Materials Needed:

Handout Cards from the “Bullying Thermometer” activity (one per group)

 

5) Have the groups share the order of their cards with the larger group.

6) Process your activity. See instructions under the “Processing and Wrap Up” section of this manual.

Processing Questions:

Go to the “Processing & Wrap Up” section of this manual to process this activity.

Created/Adapted by:

Adapted by Mark Mains, Extension Specialist for 4-H Youth Development, University of Kentucky from training materials supplied by Deana Reed, Extension Specialist for 4-H Youth Development, University of Kentucky. Originally adapted from “Breaking the Code” by Kansas State University Extension.

Description/Directions:

Part A (5 minutes)

1) In a larger group the facilitator should lead a SHORT discussion using the questions below. This portion of the exercise is to help the participants begin the discussion on types of bullying.

A. What are types of bullying?

B. Are all types of bullying equal? Do all types effect people in the same way?

Part B (25 minutes)

1) Divide the group into teams (8-10 people works well).
2) Give each team a set of the “Bullying Thermometer” activity cards.

3) Ask them to go over each card and discuss what that method of bullying means. Ask them, as a group, to develop a definition of each word.

4) Once they all agree on what the different types of bullying mean, have them put the cards in order from the “coolest” type (least harmful) to the “hottest” type (most harmful).

 

Source