Les PO Creëren van een klassencontract tegen Pesten 8 tot 12 jaar | Stop Pesten NU

084-8340086

Les PO Creëren van een klassencontract tegen Pesten 8 tot 12 jaar

Doelstellingen:

 1. Leerlingen leren het belang van respectvol gedrag en de impact van pesten op anderen.
 2. Samenwerking en klassengeest bevorderen door een gezamenlijk klassencontract te creëren.
 3. Een persoonlijke toewijding van elke leerling aan een pestvrije klas.

Leeftijdsgroep: 8-12 jaar

Lesduur: 1 lesuur (45-60 minuten)

Benodigdheden:

 • Groot vel papier of posterbord voor het klassencontract.
 • Markers of pennen.
 • Voorbeelden van positief gedrag en regels die pesten tegengaan.

 

Lesverloop
 

Deel 1: Introductie en discussie (15 minuten)

 • Start met een korte introductie over wat pesten inhoudt en waarom het belangrijk is om samen een veilige en respectvolle klas te creëren.
 • Voer een klassikale discussie over wat leerlingen denken dat belangrijke regels zijn om pesten te voorkomen en hoe iedereen zich veilig kan voelen in de klas.

 

Deel 2: Het opstellen van het klassencontract (20 minuten)

 1. Brainstormen:
  Laat de leerlingen in kleine groepjes brainstormen over regels die ze in het contract willen opnemen. Moedig ze aan om na te denken over respect, samenwerking, en hoe om te gaan met conflicten.
 2. Samenvoegen:
  Kom weer samen als een grote groep en bespreek de ideeën van elk groepje. Kies samen welke regels opgenomen worden in het klassencontract.
 3. Opstellen:
  Schrijf de gekozen regels op het grote vel papier of posterbord. Zorg ervoor dat het contract duidelijk en leesbaar is voor iedereen.


Deel 3: Ondertekening van het contract (10 minuten)

 • Laat elke leerling om de beurt naar voren komen om het contract te ondertekenen, als blijk van hun toewijding aan een pestvrije klas. Benadruk het belang van deze toewijding en wat het betekent om hun naam onder het contract te zetten.

 

Deel 4: Afsluiting en reflectie (5-10 minuten)

 • Sluit de les af door het belang van het klassencontract te benadrukken en hoe dit zal bijdragen aan een positievere klasomgeving.
 • Reflecteer kort op wat er geleerd is en moedig leerlingen aan om na te denken over hoe ze actief kunnen bijdragen aan het naleven van het contract.

 

Na de les:

 • Hang het klassencontract op een zichtbare plek in de klas, waar iedereen het dagelijks kan zien als herinnering aan hun toewijding.

 

Evaluatie:

 • Evalueer de effectiviteit van het klassencontract door regelmatig terug te komen op de regels tijdens klassenbijeenkomsten en te bespreken hoe de klas als geheel voldoet aan de afspraken.
 • Overweeg een periodieke herziening van het contract om nieuwe ideeën toe te voegen of aanpassingen te maken op basis van de ontwikkeling van de klas.

 

 

Tijdens alle lessen over pesten is het heel belngrijk om deze dingen in de gaten te houden:

 • Actieve observatie: 
  Blijf tijdens de groepsactiviteiten actief observeren. Let op tekenen van uitsluiting, negatieve opmerkingen of lichaamstaal die op pesten kan duiden.
 • Direct ingrijpen: 
  Indien je enige vorm van pestgedrag waarneemt, grijp dan onmiddellijk in op een kalme en beslissende manier. Bespreek het gedrag privé met de betrokken leerling(en) om het probleem aan te pakken.
 • Open dialoog: 
  Moedig een open dialoog aan. Geef leerlingen de ruimte om zorgen of ervaringen met pesten te delen, zowel tijdens als na de workshop.

Focus op de gedachte achter het werk

 • Elk werk is waardevol: 
  Benadruk bij de start van de workshop dat elk werk belangrijk is, ongeacht de esthetische kwaliteit. Het gaat om de boodschap en de gedachte erachter.
 • Individuele feedback: 
  Besteed aandacht aan het verhaal achter elk werk. Vraag leerlingen naar hun inspiratie en de boodschap die ze willen overbrengen. Dit toont waardering voor hun inspanning en creativiteit.
 • Gelijkwaardige aandacht: 
  Zorg ervoor dat elk werkje en elke leerling evenveel aandacht krijgt tijdens de presentaties. Dit bevordert een gevoel van gelijkwaardigheid en gemeenschapszin.

Het creëren van een veilige vmgeving

 • Voorbereidende discussie: 
  Begin de workshop met een korte discussie over wat een veilige en respectvolle omgeving inhoudt. Vraag leerlingen hoe zij denken dat ze hieraan kunnen bijdragen.
 • Groepsafspraken: 
  Stel samen met de leerlingen een set van groepsafspraken op die gedurende de workshop gelden. Laat iedereen akkoord gaan met deze afspraken door ze te ondertekenen of er hun hand voor op te steken.
 • Reflectie moment: 
  Sluit de workshop af met een moment van reflectie. Vraag leerlingen hoe ze zich voelden tijdens de activiteit en of ze vinden dat de groepsafspraken zijn nageleefd.