​Maatregelen tegen Pesten op het werk

084-8340086

​Maatregelen tegen Pesten op het werk

Werkgevers moeten beleid vaststellen om PSA tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Naast preventie zijn zij verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie in het kader van de Wet Verbetering poortwachter (WVP). Hierbij zijn veel organisaties en professionals betrokken. Inspectie SZW bracht in kaart wie een rol spelen bij het voorkomen van klachten en ziekteverzuim door PSA, en bij het voorkomen dat mensen onnodig (lang) thuis komen te zitten met psychische klachten.

Wat kunt u doen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

Als werkgever moet u beleid vaststellen om PSA tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan Inspectie SZW maatregelen nemen. Uiteindelijk kunt u zelfs hoge boetes krijgen.

Beleid tegen PSA ontwikkelt u op basis van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Daarin beschrijft u in welke situaties uw werknemers last kunnen krijgen van PSA.
Vervolgens achterhaalt u oorzaken en treft u aan de hand van een plan van aanpak treffende maatregelen en evalueert of deze het gewenste effect hebben.

Voorbeelden van maatregelen tegen PSA:

 • een vertrouwenspersoon benoemen
 • uw werknemers voorlichten over PSA
 • verdiepende onderzoeken naar werkdruk laten uitvoeren
 • een gedragscode en een klachtenprocedure opstellen
 • voorkomen dat de werkdruk te hoog wordt

Maatregelen die werkgevers bijvoorbeeld kunnen treffen

 • Laat werknemers duidelijk weten dat pestgedrag niet geaccepteerd wordt. Stel een beleid op (in samenwerking met de ondernemingsraad) waarin ook duidelijk sancties (schorsing, officiële waarschuwing) staan op overtreding. Het is bewezen dat een zero-tolerance-beleid preventief werkt.
 • Geef werknemers het gevoel dat ze met hun leidinggevende kunnen praten als ze ergens mee zitten.
 • Stel ook een vertrouwenspersoon aan die beschikbaar is voor vertrouwelijke, anonieme gesprekken met iedereen op de werkvloer. Informeer de werknemers over deze vertrouwenspersoon.
 • Stel een klachtencommissie in. Daar kunnen werknemers terecht met hun klachten over pestgedrag. Via een klachtencommissie kan pestgedrag in een vroeg stadium worden gesignaleerd.
 • Noteer de pestklachten in het bedrijf in een rapport. Dit rapport kan gebruikt worden bij het vormgeven van het bedrijfsbeleid.
 • Geef als werkgever zelf het goede voorbeeld.

Werknemers die gepest worden, kunnen zelf de volgende stappen zetten:

 • Maak duidelijk dat het pestgedrag niet wordt geaccepteerd.
 • Onderzoek of er meer collega’s zijn die het slachtoffer zijn van pestgedrag door dezelfde persoon. Samen sta je sterker.
 • Meld pestgedrag altijd. Bijvoorbeeld aan de leidinggevende of een vertrouwenspersoon.
 
Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Als werkomstandigheden, zoals de psychische druk en de omgang met anderen, niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan. Ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd.

Bron Arboportaal en Inspectie SZW