MBO case met gesprekspunten voor een inclusievere omgeving | Stop Pesten NU

084-8340086

MBO case met gesprekspunten voor een inclusievere omgeving

Casus 1 MBO over pesten met antwoorden | Week tegen Pesten 2023

De Week tegen Pesten is een belangrijk moment om aandacht te besteden aan pesten en om verbinding te creëren met leerlingen in het MBO. 

 

Casus 1

Een leerling wordt gepest door zijn klasgenoten omdat hij een andere achtergrond heeft en anders praat dan de rest van de klas.

Gesprekspunten:

  1. Hoe kun je als school zorgen voor een inclusieve omgeving waarin alle leerlingen zich geaccepteerd en veilig voelen?
  2. Hoe kun je als docent signalen van pesten herkennen en wat kun je doen om het pesten te stoppen?
  3. Hoe kun je als school werken aan het vergroten van de culturele en taalkundige diversiteit en het bevorderen van respect en begrip voor verschillen?

 

 

Mogelijke antwoorden 

 

Casus 1: Een leerling wordt gepest door zijn klasgenoten omdat hij een andere achtergrond heeft en anders praat dan de rest van de klas - Enkele aanvullende tips en adviezen:

  1. Neem het serieus: Wanneer je als docent vermoedt dat een leerling gepest wordt, is het belangrijk om het serieus te nemen en actie te ondernemen. Maak het onderwerp bespreekbaar en zorg dat de leerling zich gehoord en gesteund voelt.

  2. Verzamel informatie: Verzamel informatie over het pestgedrag door met de leerling te praten, maar ook door te observeren wat er in de klas gebeurt en met andere leerlingen te praten. Dit kan je helpen om een beter beeld te krijgen van de situatie en om gericht actie te ondernemen.

  3. Ga in gesprek met de pesters: Ga in gesprek met de pesters en maak duidelijk dat het gedrag niet acceptabel is. Leg uit wat de gevolgen zijn van pesten en vraag naar hun motivatie om te pesten. Vaak is pestgedrag gebaseerd op onzekerheid en angst voor het onbekende. Geef ze de kans om vragen te stellen en te leren over andere culturen en talen.

  4. Betrek ouders en andere docenten: Betrek ouders en andere docenten bij de situatie. Bespreek wat er aan de hand is en werk samen aan een oplossing. Maak ook duidelijk welke acties er ondernomen worden en welke rol ouders en andere docenten hierin kunnen spelen.

  5. Organiseer een groepsgesprek: Organiseer een groepsgesprek met de hele klas om het pestgedrag te bespreken. Maak duidelijk dat pesten niet getolereerd wordt en vraag de leerlingen om respect te tonen voor verschillende culturen en talen. Geef ook de leerling die gepest wordt de kans om zijn verhaal te doen.

  6. Zorg voor nazorg: Zorg voor nazorg voor de leerling die gepest is. Biedt bijvoorbeeld extra ondersteuning en begeleiding aan, en houdt een oogje in het zeil om te voorkomen dat het pestgedrag weer oplaait.

Door deze tips en adviezen in praktijk te brengen, kun je als docent helpen om het pestgedrag te stoppen en een veilige omgeving te creëren waarin alle leerlingen zich geaccepteerd en veilig voelen.

 

Case 1, gesprekspunt 1:

Hoe kun je als school zorgen voor een inclusieve omgeving waarin alle leerlingen zich geaccepteerd en veilig voelen?

Er zijn verschillende manieren waarop scholen kunnen zorgen voor een inclusieve omgeving waarin alle leerlingen zich geaccepteerd en veilig voelen. Hieronder vind je enkele suggesties:

Creëer een cultuur van respect en inclusie: Scholen kunnen een cultuur van respect en inclusie creëren door het benadrukken van de waarde van diversiteit en het bevorderen van respect voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of identiteit. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten en evenementen die de diversiteit en inclusie vieren, zoals culturele feesten of sprekers met diverse achtergronden.

Ondersteun de ontwikkeling van sociale vaardigheden: Scholen kunnen leerlingen helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals communicatie en empathie, om zo positieve relaties te bevorderen en pestgedrag te voorkomen.

Bied training en educatie aan: Scholen kunnen docenten en leerlingen training en educatie bieden over diversiteit, inclusie en pesten om bewustzijn te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen om te reageren op pestgedrag.

Maak gebruik van een preventief beleid: Scholen kunnen een preventief beleid hanteren, waarin duidelijke regels en procedures staan omschreven voor het omgaan met pestgedrag. Dit beleid moet worden gecommuniceerd aan leerlingen, ouders en docenten om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit.

Stel ondersteuning beschikbaar: Scholen kunnen ondersteuning bieden aan leerlingen die gepest worden of die anderszins behoefte hebben aan extra ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van counseling of mentoring programma's, waarbij leerlingen individuele ondersteuning krijgen om zichzelf te ontwikkelen en hun eigenwaarde te vergroten.

Door deze suggesties in praktijk te brengen, kunnen scholen een inclusieve en veilige omgeving creëren voor alle leerlingen en het pestgedrag verminderen.

 

Case 1, gesprekpunt 2:

Hoe kun je als docent signalen van pesten herkennen en wat kun je doen om het pesten te stoppen?

Als docent is het belangrijk om alert te zijn op signalen van pesten en snel in te grijpen om het pestgedrag te stoppen. Hier zijn enkele manieren om signalen van pesten te herkennen en wat je kunt doen om pesten te stoppen:

Wees alert op veranderingen in gedrag: Als een leerling plotseling verandert in gedrag, zoals teruggetrokken of angstig wordt, kan dit een teken zijn dat hij of zij gepest wordt. Wees alert op dergelijke signalen en zoek uit wat er aan de hand is.

Luister naar leerlingen: Het is belangrijk om te luisteren naar wat leerlingen zeggen, zowel binnen als buiten de klas. Leerlingen kunnen soms indirect aangeven dat er gepest wordt, bijvoorbeeld door het vertellen van verhalen over gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt.

Zorg voor een open communicatie: Door een open communicatie te bevorderen in de klas, kan je als docent ervoor zorgen dat leerlingen zich veilig voelen om hun zorgen te uiten. Hierdoor kan je pestgedrag sneller opmerken en ingrijpen.

Onderneem actie: Als je signalen van pesten opmerkt, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Je kunt bijvoorbeeld een gesprek aangaan met de leerling die gepest wordt, de pesters aanspreken en hen bewust maken van hun gedrag en de gevolgen daarvan, of de situatie bespreken met de schoolleiding en/of een vertrouwenspersoon.

Werk aan preventie: Het is belangrijk om niet alleen pestgedrag te stoppen, maar ook te werken aan preventie. Je kunt bijvoorbeeld werken aan een positieve sfeer in de klas, waarin respect en empathie centraal staan, en activiteiten organiseren die de klas verbinden en de sociale vaardigheden van leerlingen versterken.

Door alert te zijn op signalen van pesten en snel in te grijpen, kan je als docent een belangrijke rol spelen in het creëren van een veilige en inclusieve leeromgeving voor alle leerlingen.

 

Case 1, gesprekpunt 3:

Hoe kun je als school werken aan het vergroten van de culturele en taalkundige diversiteit en het bevorderen van respect en begrip voor verschillen?

Als school is het belangrijk om te werken aan het vergroten van de culturele en taalkundige diversiteit en het bevorderen van respect en begrip voor verschillen. Hier zijn enkele manieren waarop je dit als school kunt doen:

Zorg voor een inclusief curriculum: 

Door een inclusief curriculum te ontwikkelen waarin verschillende culturen en talen worden geïntegreerd, kunnen leerlingen zich meer bewust worden van de diversiteit in de samenleving en kunnen ze respect en begrip ontwikkelen voor verschillen.

Organiseer culturele evenementen: 

Organiseer culturele evenementen, zoals een multiculturele dag, waarbij leerlingen kennis kunnen maken met verschillende culturen en talen. Hierdoor kunnen leerlingen hun eigen culturele identiteit versterken en respect en begrip ontwikkelen voor andere culturen.

Bevorder de ontwikkeling van talenkennis: 

Stimuleer de ontwikkeling van talenkennis door het aanbieden van lessen in verschillende talen en het bevorderen van de taaluitwisseling tussen leerlingen. Dit kan helpen om de communicatie tussen leerlingen van verschillende culturen te verbeteren en respect en begrip te bevorderen.

Stel een diversiteitsteam samen: 

Stel een diversiteitsteam samen bestaande uit leerlingen, docenten en ouders om bewustzijn te creëren en ideeën te genereren voor het bevorderen van diversiteit en respect op school. Het team kan ook acties ondernemen om bijvoorbeeld stereotypering tegen te gaan en inclusie te bevorderen.

Ontwikkel een inclusief beleid: 

Ontwikkel een inclusief beleid waarin duidelijke regels en procedures staan beschreven voor het omgaan met diversiteit en inclusie op school. Dit beleid moet worden gecommuniceerd aan leerlingen, ouders en docenten om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit.

Door deze suggesties in praktijk te brengen, kan je als school werken aan het vergroten van de culturele en taalkundige diversiteit en het bevorderen van respect en begrip voor verschillen. Dit kan bijdragen aan het creëren van een inclusieve en veilige omgeving voor alle leerlingen en kan het leren op school verrijken.