MBO - Les bevorderen van verbinding, begrip en respect om pesten tegen te gaan | Stop Pesten NU

084-8340086

MBO - Les bevorderen van verbinding, begrip en respect om pesten tegen te gaan

Begin de les met een korte inleiding over het belang van verbinden in de strijd tegen pesten. Leg uit dat door het creëren van een veilige en positieve omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt, we pesten kunnen voorkomen. Bespreek kort wat pesten is en de mogelijke gevolgen ervan.

Les: Bouw een sterke klas 

Leerdoelen

Bewustwording van de impact van pesten: Het doel is dat leerlingen zich bewust worden van de ernstige gevolgen van pesten, zowel voor de slachtoffers als voor de pestkoppen zelf. Ze moeten begrijpen dat pesten diepgaande emotionele, sociale en psychologische schade kan veroorzaken.

Empathie ontwikkelen: Het doel is dat leerlingen empathie ontwikkelen en zich kunnen inleven in de gevoelens en ervaringen van slachtoffers van pesten. Ze moeten leren begrijpen hoe pesten anderen kan beïnvloeden en waarom het belangrijk is om respectvol en vriendelijk met anderen om te gaan.

Verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen: Het doel is dat leerlingen leren dat ze als individu en als groep verantwoordelijkheid kunnen nemen bij het voorkomen en stoppen van pesten. Ze moeten begrijpen dat ze een actieve rol kunnen spelen in het creëren van een positieve en respectvolle omgeving.

Kritisch denken en reflecteren: Het doel is dat leerlingen leren kritisch na te denken over pesten en de impact ervan. Ze moeten leren reflecteren op hun eigen gedrag en attitudes, en begrijpen hoe ze zelf een positieve verandering kunnen bewerkstelligen.

Positieve groepsdynamiek bevorderen: Het doel is dat leerlingen leren dat het stoppen van pesten een groepsproces is en dat ze samen kunnen werken om een pestvrije omgeving te creëren. Ze moeten begrijpen dat de steun en betrokkenheid van de hele klas essentieel zijn bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag.

 

Introductie Verbindingsspel 

Doel van het spel

Het bevorderen van verbinding, begrip en respect tussen leerlingen, en het stimuleren van positieve interacties om pesten tegen te gaan.

Benodigdheden

 • Speelkaarten met verschillende onderwerpen en vragen (zoals persoonlijke interesses, ervaringen, uitdagingen, dromen, etc.)
 • Timer
 • Notitieblokken en pennen

Spelregels

 • Vorm groepjes van 3-5 leerlingen en zorg ervoor dat de groepjes divers zijn.
 • Elke ronde draait om een specifiek onderwerp of vraag.
 • De eerste speler trekt een kaart en leest de vraag of het onderwerp voor die ronde voor.
 • Start de timer en geef elke speler 1-2 minuten om zijn/haar gedachten en ervaringen te delen op basis van de vraag of het onderwerp.
 • Na de discussie schrijft elke speler iets positiefs of bemoedigends op het notitieblok van een andere speler in het groepje.
 • Herhaal de stappen 3-5 met nieuwe kaarten en onderwerpen voor elke ronde, zodat alle spelers de kans krijgen om te spreken en positieve notities te ontvangen.
 • Na een aantal rondes komt de groep weer samen om de ervaringen te bespreken en te reflecteren op het belang van positieve verbinding en het voorkomen van pestgedrag.

Voorbeeldvragen/onderwerpen

 • Wat zijn jouw passies en interesses?
 • Vertel over een uitdaging die je hebt overwonnen.
 • Wat is jouw droom voor de toekomst?
 • Welke ervaring heeft jou gevormd als persoon?
 • Wat betekent respect voor jou?
 • Deel een moment waarop iemand iets aardigs voor jou heeft gedaan.
 • Wat zou je doen om een positieve en inclusieve omgeving op school te bevorderen?

Belangrijke aandachtspunten

 • Moedig respectvol luisteren en empathie aan tijdens de gesprekken.
 • Benadruk dat het belangrijk is om elkaar te steunen en positieve notities te schrijven om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren.
 • Bespreek na afloop van het spel hoe de leerlingen zich voelden en welke inzichten ze hebben opgedaan over het belang van verbinding en het voorkomen van pesten.

Dit spel is ontworpen om verbinding en begrip te bevorderen, waardoor leerlingen zich meer bewust worden van elkaars ervaringen en respectvolle interacties. Het benadrukt het belang van een positieve en inclusieve schoolomgeving en kan bijdragen aan het voorkomen van pestgedrag.

 

Activiteit 2 - Het verhaal van Queen Bee Emma

Doel van de les

 • Leerlingen bewust maken van hoe pesten wordt weergegeven in de media en de mogelijke impact hiervan op slachtoffers en de maatschappij.
 • Leerlingen kritisch laten nadenken over de rol van media bij het verspreiden van informatie en het vormen van attitudes ten opzichte van pesten.
 • Leerlingen aanmoedigen om positieve mediagebruikers te worden en verantwoordelijkheid te nemen in het bevorderen van een respectvolle online en offline omgeving.

Tijd: 60 minuten

Lesactiviteiten

Inleiding (5 minuten)

Welkom en introductie van het onderwerp: "Vandaag gaan we praten over pesten in de media. We zullen kijken naar hoe pesten wordt weergegeven en welke invloed dit kan hebben. Laten we samen ontdekken hoe we verantwoordelijke mediagebruikers kunnen worden."

Lees brief voor:

Dit is het echte verhaal van Queen Bee Emma

Ik wil jullie meenemen in de wereld van een slachtoffer van pesten, en ik wil dat jullie begrijpen hoe het voelt en wat het met hen doet. Stel je voor dat je vanbinnen helemaal kapot bent, dat je hart pijn doet en je geest in de knoop zit. Je voelt je bang, verdrietig en machteloos. Elke dag wordt een strijd, omdat je geconfronteerd wordt met vernedering, uitsluiting en pijnlijke woorden. Je vraagt je af waarom je dit verdient en waarom anderen zo gemeen tegen je zijn. Emma was altijd een buitenbeentje geweest. Op haar vorige school werd ze dag in dag uit gepest. Haar uiterlijk, haar kledingstijl, haar interesses - alles werd belachelijk gemaakt. Het pesten zat diep in haar hart en had een enorme impact op haar zelfvertrouwen. Toen Emma naar haar nieuwe school ging, besloot ze dat het genoeg was. Ze wilde niet langer het slachtoffer zijn. Ze had genoeg van de pijn en vernedering die ze had ervaren. Ze wilde de rollen omdraaien. Ze wilde de controle hebben en niet meer machteloos zijn.

In het begin voelde het goed voor Emma. Ze had eindelijk de macht en het gevoel dat ze erbij hoorde. Ze begon twee meiden in haar klas te pesten, zowel op school als online. Ze maakte gemene opmerkingen, verspreidde roddels en zorgde ervoor dat ze zich onzeker voelden. Emma voelde zich machtig en dacht dat dit de enige manier was om zichzelf te beschermen. Maar na verloop van tijd begon Emma iets te voelen. Er was een innerlijke pijn die ze niet kon negeren. Ze begon te beseffen dat ze haar eigenwaarde en respect verloor door anderen pijn te doen. Ze zag de impact van haar woorden en daden op de twee meiden en de pijn die ze voelde, herinnerde haar aan haar eigen ervaringen als slachtoffer.

Emma wist niet meer hoe ze moest stoppen. Ze wilde niet langer de pestkop zijn, maar ze voelde zich gevangen in haar rol. Ze was bang dat als ze zou stoppen, ze haar populariteit en status zou verliezen. Ze was bang dat ze weer alleen zou zijn, net als voorheen. Elke dag leefde Emma in tweestrijd. Haar innerlijke gevecht werd steeds heftiger. Ze wilde zich verontschuldigen en het goedmaken met de meiden die ze had gepest, maar ze wist niet hoe ze dit moest doen. Ze was bang voor afwijzing en veroordeling.

Op een dag bereikte Emma haar breekpunt. Ze kon de innerlijke pijn niet langer verdragen. Ze realiseerde zich dat haar daden haar niet gelukkig maakten, maar haar juist een gevangene maakten van haar eigen angst en onzekerheid. Met een moedige stap besloot Emma om te veranderen. Ze benaderde de meiden die ze had gepest en bood haar oprechte excuses aan. Ze vertelde hen over haar eigen ervaringen met pesten en hoe ze werd gedreven door haar eigen pijn en onzekerheden. Ze beloofde om te werken aan zichzelf en anderen met respect te behandelen.

Het kostte tijd en geduld, maar Emma begon haar leven te veranderen. Ze leerde dat ware kracht niet komt van het pijn doen van anderen, maar van het opkomen voor jezelf zonder anderen te kwetsen. Ze vond nieuwe vrienden die haar accepteerden zoals ze was en ze ontdekte dat ze gelukkiger was als ze positiviteit en vriendelijkheid verspreidde.

Emma deelde haar verhaal met Patricia van Stichting Stop Pesten Nu en wil dat iedereen haar verhaal hoort en bewust wordt van de diepgaande gevolgen van pesten, zowel voor degenen die gepest worden als voor de pestkoppen zelf. Het laat zien dat pestgedrag voortkomt uit pijn en onzekerheid, en dat het mogelijk is om te veranderen en een betere versie van jezelf te worden. Laten we streven naar begrip, empathie en een omgeving waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.

Bedankt dat jullie naar mijn verhaal hebben geluisterd. Jullie zijn allemaal waardevol en verdienen het om met respect behandeld te worden. Laten we samenwerken aan een wereld waarin pesten geen plaats meer heeft.

Liefs, Emma

Inzicht- en reflectievragen (15 min)  

voor klassengesprek over het verhaal, met toelichtingen die het belang van kritisch nadenken over de impact van pesten benadrukken:

Het is belangrijk om leerlingen aan te moedigen om openhartig en respectvol te reageren op deze vragen en elkaars perspectieven te respecteren. Het doel van het gesprek is om inzichten te delen, empathie te bevorderen en te streven naar een veilige en respectvolle klasgemeenschap.

 • Wat waren de motieven van Emma om pestkop te worden? Hoe kunnen persoonlijke pijn en onzekerheid een rol spelen bij het pestgedrag? 
  (Toelichting: Deze vraag benadrukt het belang van het begrijpen van de achterliggende motivaties en het erkennen dat pestgedrag vaak voortkomt uit eigen pijn en onzekerheden.)
   
 • Hoe heeft het verhaal laten zien dat pesten niet alleen schadelijk is voor de slachtoffers, maar ook voor de pestkoppen zelf? 
  (Toelichting: Deze vraag moedigt leerlingen aan om na te denken over de gevolgen van pestgedrag voor alle betrokkenen en het belang van empathie en begrip.)
   
 • Wat heeft Emma doen inzien dat ze moest veranderen? Hoe heeft ze zichzelf kunnen transformeren van pestkop naar iemand die streeft naar respect en vriendelijkheid? 
  (Toelichting: Deze vraag benadrukt het belang van zelfreflectie, groei en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen acties.)
   
 • Welke stappen kunnen we nemen om een einde te maken aan pestgedrag en een positieve omgeving te creëren? Hoe kunnen we anderen helpen die betrokken zijn bij pestgedrag, zoals pestkoppen, om hun gedrag te veranderen? 
  (Toelichting: Deze vraag moedigt leerlingen aan om na te denken over oplossingen en positieve acties om pesten te voorkomen en aan te pakken.)
   
 • Wat kunnen we leren van dit verhaal over de impact van woorden en daden op anderen? Hoe kunnen we bewuster omgaan met onze eigen woorden en daden om een positieve en respectvolle omgeving te bevorderen? 
  (Toelichting: Deze vraag benadrukt het belang van bewustwording en verantwoordelijkheid bij het communiceren en handelen jegens anderen.)

Vervolgverhaal: "De Kracht van Samen: Een Klas Tegen Pesten" (20 minuten + iinzichtvragen)

Emma, de voormalige pestkop, voelde zich bevrijd van de last van het pestgedrag. Ze besefte dat het tijd was om een verschil te maken in haar klas en pesten te stoppen. Ze wist dat ze dit niet alleen kon doen; het moest een gezamenlijke inspanning zijn. Emma besloot haar klasgenoten bij elkaar te roepen voor een belangrijk gesprek. De volgende dag verzamelden alle leerlingen zich in het klaslokaal. Emma stond voor de klas en vertelde haar verhaal, over hoe ze zelf gepest werd en hoe ze uiteindelijk de rol van pestkop had aangenomen. Ze sprak openhartig over de pijn die ze had gevoeld en de pijn die ze had veroorzaakt bij anderen. Haar klasgenoten luisterden aandachtig.

Emma besefte dat ze de kracht van de groep nodig had om pesten te stoppen. Ze vroeg haar klasgenoten om samen te werken en een pact te sluiten tegen pesten. Ze stelden zichzelf de volgende vragen:

 • Hoe kunnen we als klas een veilige omgeving creëren waarin pesten niet wordt getolereerd? (Toelichting: Deze vraag stimuleert de leerlingen om na te denken over de rol van de klas als geheel in het bevorderen van een positieve en respectvolle sfeer.)
   
 • Wat kunnen we doen als we pestgedrag waarnemen? Hoe kunnen we het slachtoffer ondersteunen en de pestkop aanspreken? (Toelichting: Deze vraag benadrukt het belang van actief ingrijpen en het tonen van solidariteit met het slachtoffer.)
   
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niemand in onze klas zich buitengesloten voelt? Wat kunnen we doen om een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt? (Toelichting: Deze vraag moedigt leerlingen aan om na te denken over het belang van inclusiviteit en het voorkomen van uitsluiting.)
   
 • Welke initiatieven kunnen we nemen om bewustzijn over pesten te vergroten en onze klas te transformeren tot een pestvrije omgeving? (Toelichting: Deze vraag stimuleert de leerlingen om na te denken over preventieve maatregelen en bewustwordingscampagnes die ze kunnen opzetten.)

Na de discussie nam de klas het besluit om samen te werken en pesten actief aan te pakken. Ze kwamen met verschillende ideeën, zoals het organiseren van anti-pestworkshops, het creëren van posters met positieve boodschappen en het opzetten van een vertrouwenspersoon-systeem binnen de klas. Met de steun van de hele klas begonnen ze aan hun missie om een pestvrije omgeving te creëren. Ze lieten zien dat het stoppen van pesten een groepsproces is, waarbij iedereen verantwoordelijkheid moet nemen en het zwijgen moet doorbreken.

 

Inzichtvragen (Spelvorm: "Pestvrij Verbonden")

Door deze vragen in een spelvorm te gieten, bijvoorbeeld door de leerlingen in groepjes te verdelen en hen te laten discussiëren en hun antwoorden te presenteren, kunnen ze actief betrokken raken bij het onderwerp en elkaar inspireren met hun ideeën en inzichten.

 • Waarom is het belangrijk dat de hele klas betrokken is bij het stoppen van pesten? 
  (Toelichting: Hiermee wordt benadrukt dat pesten een groepsproces is en dat de steun en betrokkenheid van de hele klas nodig zijn om het te stoppen.)
   
 • Wat zijn enkele tekenen dat iemand gepest wordt? Hoe kunnen we deze signalen herkennen en snel ingrijpen? 
  (Toelichting: Deze vraag moedigt leerlingen aan om alerter te zijn op de signalen van pesten en om actie te ondernemen wanneer ze deze signalen opmerken.)
   
 • Wat zijn enkele mogelijke manieren om steun te bieden aan een slachtoffer van pesten? 
  (Toelichting: Hiermee worden leerlingen aangemoedigd om na te denken over de verschillende manieren waarop ze hun medeleerlingen kunnen ondersteunen.)
   
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niemand in onze klas zich buitengesloten voelt? 
  (Toelichting: Deze vraag benadrukt het belang van inclusie en het creëren van een positieve sfeer waarin iedereen zich welkom voelt.)
   
 • Welke stappen kunnen we als klas nemen om bewustzijn over pesten te vergroten en anderen te informeren over de gevolgen ervan? 
  (Toelichting: Hiermee worden leerlingen aangemoedigd om na te denken over preventieve maatregelen en bewustwordingsactiviteiten.)

 

Actieplan (5 minuten)

 • Bespreek het belang van actie ondernemen tegen pesten 
 • Vraag leerlingen om ideeën te delen over hoe zij persoonlijk kunnen bijdragen aan het bevorderen van positieve mediagebruik en het tegengaan van pestgedrag.
 • Moedig hen aan om een actieplan te maken met concrete stappen die ze kunnen nemen.

Afsluiting (5 minuten)

 • Vat de belangrijkste punten van de les samen.
 • Sluit af met een inspirerende boodschap, bijvoorbeeld: "Samen kunnen we de negatieve invloed van pesten in de media tegengaan en bijdragen aan een inclusieve en respectvolle samenleving."

Opmerking: Het is aan te bevelen om tijdens de les aandacht te besteden aan de rol van 'Stop Pesten Nu' en hun initiatieven om pesten in de media tegen te gaan. Dit kan worden gedaan door relevante informatie te delen of door de leerlingen aan te moedigen om meer te weten te komen over de organisatie en hun campagnes.

 

Het is daarom belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van de impact van pesten en begrijpen dat het hun verantwoordelijkheid is om bij te dragen aan een veilige en positieve schoolomgeving waarin iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. Dit kan worden bereikt door middel van verbindend gedrag, waarbij leerlingen elkaar steunen en helpen, positieve relaties opbouwen en samenwerken om pesten te voorkomen en te stoppen.