Modelreglement internet en sociale media op school Kennisnet | Stop Pesten NU

Modelreglement internet en sociale media op school Kennisnet

Dit model is bedoeld om het gesprek over het gedrag van leerlingen op school te stimuleren. Deze teksten dienen als inspiratie, maar kunnen ook integraal worden overgenomen. Het modelreglement is breed opgesteld. Deze versie kan ook van toepassing worden verklaard op onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Dit kan door in artikel 1 toe te voegen dat het reglement van toepassing is op leraren/docenten en onderwijsondersteunend personeel van de school. 

 

In het modelreglement zijn optionele teksten of varianten van teksten (gebaseerd op het type school) geel gearceerd.

 

 

Inleiding

 

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.

Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er acceptabel is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van SCHOOL, voor het gebruik van sociale media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school. 

 

Onder het gebruik van sociale media verstaan we het gebruik van programma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke programma’s en apps.  

 

Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media

 

 1. Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen van SCHOOL, onafhankelijk van de plaats waar zij hun sociale media gebruiken. 

 

 1. We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn waarde. Daarom pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, beschadigen we elkaar niet en maken we elkaar niet zwart.  

 

 1. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media, en kan daarop aangesproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) en herplaatsen (retweeten) zijn handelingen waar je op aangesproken kunt worden.  

 

 1. Zorg dat je weet hoe de sociale media werken voordat je ze gebruikt, zorg dat de instellingen goed staan en je niet meer informatie deelt dan je wilt. Alles wat wordt gecommuniceerd via internet en sociale media blijft nog lang vindbaar.

 

 1. Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met de goede naam van SCHOOL en iedereen die daarbij betrokken is zoals docenten, onderwijsondersteunend personeel en ouders. 

 

 1. We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan en we spreken elkaar daarop aan. Als dat niet lukt, dan vragen we daarvoor hulp aan onze [leraar/mentor, afdelingscoördinator of directeur].

 

 1. [De leraar moet vooraf toestemming geven om een mobiele telefoon of sociale media in de les te gebruiken. Tijdens examens, toetsen, overhoringen en proefwerken gelden aangepaste regels.]

of:

[Het meenemen van mobiele telefoon en daarmee vergelijkbare communicatieapparatuur op school is [wel/niet] toegestaan. Een leraar kan in verband met het leerproces leerlingen toestemming geven om een mobiele telefoon mee te nemen en te gebruiken in de klas.]

of:

[Het gebruik van internet en sociale media is alleen toegestaan in de openbare ruimtes van de SCHOOL zoals de kantine, gangen en garderobe. Tijdens schoolactiviteiten zoals excursies is het gebruik van internet en sociale media alleen toegestaan tijdens de heen- en terugreis.]

 

 1. We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden er daarom geen informatie, foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen toestemming voor hebben gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen ondervinden. 

 

 1. Internet en sociale media worden alleen gebruikt voor acceptabele doeleinden. Het is daarom niet toegestaan om op school:
  1. sites te bezoeken of  informatie te downloaden en te verspreiden die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn;
  2. hacken en ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet-openbare sites of programma’s;
  3. informatie, foto’s of video’s te delen waarvan duidelijk is dat die niet bedoeld zijn om verder te verspreiden. Hou je wachtwoorden geheim; 
  4. verzonnen berichten versturen of  een fictieve naam gebruiken als afzender; 
  5. iemand lastig vallen, te achtervolgen of te ‘flamen’. 

Als iemand over de voorgaande punten informatie krijgt aangeboden, wordt dat gemeld aan de [leraar/mentor] of de [directeur/rector].

 

 1. [Als er gebruikt wordt gemaakt van internet en sociale media via van het netwerk van de school, dan mag dat de kwaliteit van het (draadloze) netwerk niet in gevaar brengen of schade aan personen of instellingen veroorzaken. Het hacken, overmatig downloaden of overbelasten van het netwerk is natuurlijk verboden.]

 

 1. [Het leggen van contact, het volgen van elkaar of ‘vriend worden’, is een bewuste keuze waar goed over nagedacht is. We weten wie de andere persoon is.]

en/of:

[Leerlingen en medewerkers van SCHOOL worden geen ‘vrienden’ met elkaar op sociale media, tenzij het gaat om een door de medewerkers gebruikt professioneel account (waar geen persoonlijke informatie over de medewerker op is geplaatst).]

 

 1. Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit eerst met de betrokkene besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie van SCHOOL besluiten een maatregel op te leggen, die kan bestaan uit het in beslag nemen van de telefoon (of vergelijkbare communicatieapparatuur), [het uitsluiten van toegang tot het netwerk van de school], het geven van een disciplinaire maatregel (straf) of in het uiterste geval het schorsen of verwijderen van de leerling van school. Hierbij wordt er altijd contact opgenomen met de ouders van de leerling. Daarnaast kan de directie contact opnemen met de politie indien er sprake is van een strafbaar feit. 

 

 

[datum/versie]

 

 

Bron Kennisnet