Kenniscentrm Pesten op het werk voor Ondernemeingsraden (OR)

084-8340086

Ondernemingsraad (OR) | Pesten op de werkvloer

Pesten op het werk is een serieus probleem. Bijna een half miljoen werknemers wordt wel eens gepest door leidinggevenden of collega’s. Organisaties en de werkvloer zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers.

Met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in de hand kan de ondernemingsraad (OR) hierbij helpen. Binnen die verantwoordelijkheden valt ook de aanpak van pestgedrag op de werkvloer. In de Roadmap voor Ondernemingsraden beschrijft TNO drie routes die een OR kan bewandelen om deze taak op te pakken:

 • vanuit de hulpvraag van een medewerker: Een slachtoffer van pestgedrag vraagt hulp of een medewerker doet melding van signalen van pestgedrag;
 • het management heeft maatregelen tegen pestgedrag opgesteld en wil instemming van de OR; 
 • de OR neemt zelf initiatief en legt voorstellen neer bij het management.

Doel van deze roadmap

Bij elk van deze routes is het doel om OR-leden:

 • stapsgewijs door de verschillende opties te leiden;

 • handige tips te geven waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen;

 • voorbeelden te geven uit de praktijk.

In de roadmap leest u wat u als OR bij elk van deze routes kan ondernemen, met wie u hiervoor kan samenwerken en welke rechten u als medezeggenschapsorgaan heeft. De roadmap, die is gemaakt in opdracht van het Ministerie van SZW en de Sociale Partners, is overzichtelijk vormgegeven en biedt veel praktische tips. De roadmap van TNO is gratis te downloaden.

Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden Bron TNO en Ministerie SZW Downloaden

 

Wetgeving gericht op de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De OR heeft vooral tot taak om het belang van alle medewerkers en het bedrijf/organisatie voor ogen te houden. Daartoe heeft de OR een aantal rechten en plichten

 1. Instemmingsrecht 
  Zo heeft de OR een instemmingsrecht voor allerlei regelingen. Bij een regeling gaat het om een geheel van regels die door de werkgevers zijn opgesteld ten behoeve van (nagenoeg) alle medewerkers van een organisatie. De maatregelen die een organisatie neemt tegen pesten kunnen zijn opgenomen in de RI&E en het plan van aanpak. Deze RI&E en het plan van aanpak zijn instemmingsplichtig omdat het hier gaat om een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden (artikel 27, lid 1, onder d. van de WOR). Het kan ook zijn dat een organisatie een maatregel neemt tegen pesten in de vorm van klachtenregeling. Ook zo’n klachtenregeling is instemmingsplichtig (artikel 27, lid 1, onder j. WOR). Indien er via zo’n klachtenregeling een klachtencommissie wordt ingesteld, dan dient deze klachtencommissie onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Het is gebruikelijk dat de werkgever en de OR beiden een kandidaat aanwijzen voor de klachtencommissie en dat er een onpartijdige voorzitter komt. Elementen voor de werkwijze van zo’n klachtencommissie tref je aan in dit document van de Inspectie-SZW. Bij een regeling die ter instemming aan de OR wordt voorgelegd kan het gaan om een nieuwe regeling, een aanpassing van een bestaande regeling of het opheffen van een regeling.​
   
 2. Initiatiefrecht
  Dit recht houdt in dat de OR alle onderwerpen die de onderneming aangaan, dus ook onderwerpen die betrekking hebben op pesten, aan de orde kan stellen en daarover voorstellen kan doen. Dat kan zowel binnen als buiten de overlegvergadering. Dit initiatief recht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het realiseren van een andere omgangsvormen en communicatie (artikel 23, leden 1 t/m 3, WOR).
   
 3. ​Stimulerende taak van de OR 
  Het gaat hier om een aantal taken van de OR. Zo moet de OR waar mogelijk de naleving bevorderen van de voorschriften inzake arbeidsomstandigheden, en dus ook op het gebied van PSA/pesten (artikel 28, lid 1, WOR). Daarnaast moet de OR waken tegen discriminatie in het algemeen op de werkvloer (artikel 28, lid3, WOR). De OR kan hier aandacht aan besteden via een OR-spreekuur en daarbij doorverwijzen naar de juiste personen of instanties, maar bijvoorbeeld ook door samen met afdeling HR voorlichting te geven over pesten.
   
 4. Onderzoek Inspectie SZW aanvragen 
  Als de situatie m.b.t. pesten in een bedrijf niet wordt aangepakt, dan heeft de OR het recht om aan de Inspectie SZW te vragen om een onderzoek in te stellen (artikel 24, lid 7, Arbowet). Indien de Inspectie SZW langskomt bij het bedrijf dan hebben OR- of PVT-leden het recht om met de inspecteur van de Inspectie SZW mee te lopen én om ‘onder vier ogen’ te praten met de inspecteur (artikel 12, lid 4, Arbowet).