Onderzoek naar geslachtsverschillen in pestgedrag en slachtofferschap 2018 | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek naar geslachtsverschillen in pestgedrag en slachtofferschap 2018

Deze samenvatting biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen en implicaties van het onderzoek naar geslachtsverschillen in pestgedrag en slachtofferschap, en benadrukt de complexiteit en de noodzaak van geslachtsspecifieke en cultureel bewuste benaderingen in de strijd tegen pesten.

De discussie belicht belangrijke bevindingen over pestgedrag, met een focus op de verschillen tussen geslachten in diverse landen, gebaseerd op gegevens van de HBSC- en EUKO-enquêtes. Hier is een Nederlandse samenvatting van de kernpunten:

Pesten door jongeren

De gegevens tonen consistent aan dat jongens vaker pesten dan meisjes, een trend die zichtbaar is in verschillende landen en op alle leeftijdspunten volgens de HBSC-enquête. Interessant is dat deze mannelijke overheersing in pestgedrag een curvilinair verloop heeft tijdens de vroege adolescentie: het neemt af tussen 11 en 13 jaar en neemt dan weer toe tussen 13 en 15 jaar. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat meisjes eerder de puberteit bereiken dan jongens, wat geassocieerd kan worden met een toename in pestgedrag, gelinkt aan risicogedrag en antisociaal gedrag dat met de puberteit samenhangt.

Slachtoffers van pesten

Over het algemeen is er een lichte mannelijke overheersing in de slachtofferratio's, maar dit is minder uitgesproken dan bij het pesten zelf en niet universeel. Interessant is dat de EUKO-enquête, die face-to-face interviews gebruikte, geen mannelijke overheersing in slachtofferratio's vond. Dit kan deels komen doordat de EUKO steekproeven alleen kinderen betroffen die internet gebruikten, waarbij bekend is dat online pesten relatief vaker meisjes treft.

Cyberpesten

In tegenstelling tot traditioneel pesten, waarbij jongens overheersen zowel als pesters als slachtoffers, lijken meisjes relatief vaker betrokken te zijn als slachtoffers van online pesten. Dit suggereert een mogelijke verschuiving in genderdynamieken met betrekking tot cyberpesten, die verder onderzoek vereist.

Implicaties voor risico- en beschermende factoren

De bevindingen onderstrepen het belang van het overwegen van geslachtspecifieke benaderingen in interventies en preventiestrategieën tegen pesten. De traditionele opvattingen over agressie en empathie in relatie tot geslacht, samen met de impact van culturele en historische contexten op gedragingen, moeten worden meegenomen in het ontwikkelen van effectieve anti-pestprogramma's.

Consistentie tussen landen

Er werden verschillende niveaus van overeenstemming gevonden tussen de enquêtes wat betreft de verhouding mannelijke tot vrouwelijke prevalentieratio's over landen heen. Dit benadrukt de noodzaak van verder onderzoek naar methodologische en culturele verschillen die deze variaties kunnen verklaren.

Sterktes en beperkingen

Dit onderzoek, het eerste dat vijf grote internationale datasets vergelijkt, bevestigt sommige bekende patronen en suggereert nieuwe trends, zoals de curvilineaire trend in geslachtsratio's tijdens de vroege adolescentie en een mogelijke afname in mannelijke overheersing in de mid-adolescentie mogelijk gerelateerd aan cyberpesten.

 

 Original citation: 

Smith, Peter K and López-Castro, Leticia and Robinson, Susanne and Görzig, Anke (2018) Consistency of gender differences in bullying in cross-cultural surveys. Aggression and Violent Behavior. ISSN 1359-1789 (In Press)