Onderzoek Pesten is een substantieel probleem op scholen over de hele wereld en kan zowel op korte als op lange termijn ernstige gevolgen hebben voor individuen | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek Pesten is een substantieel probleem op scholen over de hele wereld en kan zowel op korte als op lange termijn ernstige gevolgen hebben voor individuen

Abstract

Bullying is a substantial problem in schools worldwide and it can have severe consequences for individuals in both short and long-term. One aim of this study was to explore the bullying prevalence among 10-year-olds in school-systems participating in TIMSS 2015. Another aim was to examine the variability in bullying prevalence across schools in the participating countries to, finally, explore how school-related factors could reduce bullying prevalence. The main method was multilevel modeling. Overall, the results showed relatively high bullying prevalence even though the variability was large among the 50 countries. Some countries had substantial school differences and these were selected for further scrutiny. While socioeconomic status did not impact on bullying prevalence in a sub-sample of countries, factors like school climate and a sense of school belonging had an effect in most of them. Implications of the results were discussed.

Conclusions

Results of this study suggest that bullying is a common problem across the participating countries with some variation between the countries, but even more differences between schools within particular countries.

However, in countries with large between-school differences in bullying prevalence one important similarity could be observed in that school safety climate and a sense of school belonging could account for a substantial share of the between school variability. These factors, unlike school resources and student body composition, are more malleable and are in the hands of teachers and school principals. Schools with competent leaders and teachers may not only achieve better but they may also be more successful in creating a bullying free school climate. This has important implications for school principals and teacher training programs, as well as when designing effective interventions to reduce and, more importantly, prevent school bullying. We urge future research to further dwell into the potential mechanisms by which school climate and a sense of school belonging may function as protective factors against bullying.

Download full report Research School bullying 2022: Prevalence and variation in and between school systems in TIMSS 2015

- vertaling Google translate - 

Abstract

Pesten is een substantieel probleem op scholen over de hele wereld en kan zowel op korte als op lange termijn ernstige gevolgen hebben voor individuen. Een doel van deze studie was het onderzoeken van de prevalentie van pesten onder 10-jarigen in schoolsystemen die deelnamen aan TIMSS 2015. Een ander doel was om de variabiliteit in de prevalentie van pesten tussen scholen in de deelnemende landen te onderzoeken om, ten slotte, te onderzoeken hoe school- gerelateerde factoren kunnen de prevalentie van pesten verminderen. De belangrijkste methode was modellering op meerdere niveaus. Over het algemeen lieten de resultaten een relatief hoge prevalentie van pesten zien, hoewel de variabiliteit groot was tussen de 50 landen. Sommige landen hadden aanzienlijke schoolverschillen en deze werden geselecteerd voor nader onderzoek. Hoewel de sociaaleconomische status in een deel van de landen geen invloed had op de prevalentie van pesten, hadden factoren zoals het schoolklimaat en een gevoel van verbondenheid met de school in de meeste van hen wel een effect. De implicaties van de resultaten werden besproken.

Conclusies

De resultaten van deze studie suggereren dat pesten een veelvoorkomend probleem is in de deelnemende landen, met enige variatie tussen de landen, maar nog meer verschillen tussen scholen binnen bepaalde landen.

In landen met grote verschillen tussen scholen in de prevalentie van pesten, kon echter één belangrijke overeenkomst worden waargenomen in het feit dat het schoolveiligheidsklimaat en het gevoel van verbondenheid met de school verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor een aanzienlijk deel van de variabiliteit tussen scholen. Deze factoren zijn, in tegenstelling tot schoolmiddelen en samenstelling van het studentenlichaam, kneedbaarder en liggen in de handen van leraren en schooldirecteuren. Scholen met competente leiders en leraren kunnen niet alleen beter presteren, maar ze kunnen ook succesvoller zijn in het creëren van een pestvrij schoolklimaat. Dit heeft belangrijke implicaties voor schoolleiders en lerarenopleidingen, maar ook voor het ontwerpen van effectieve interventies om pesten op school te verminderen en, belangrijker nog, te voorkomen. We dringen er bij toekomstig onderzoek op aan om nader in te gaan op de mogelijke mechanismen waardoor het schoolklimaat en een gevoel van verbondenheid met de school kunnen functioneren als beschermende factoren tegen pesten.

Download full report Research School bullying 2022: Prevalence and variation in and between school systems in TIMSS 2015