Onderzoek verband tussen sociale normen in de klas en gedragsontwikkeling 2022 | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek verband tussen sociale normen in de klas en gedragsontwikkeling 2022

Dit artikel richt zich op het verband tussen sociale normen en gedragsontwikkeling zoals gepresenteerd in onderzoek naar normen met betrekking tot pesten en agressie. Het doel is om een ​​conceptueel raamwerk te presenteren voor de manier waarop normen in de klas de beslissingen van kinderen kunnen verklaren om anderen te verdedigen of zich niet te verdedigen. Normen komen voort uit groepsconsensus over wat gepast is in gegeven sociale omstandigheden, en kunnen ook gedrag op individueel niveau vormgeven, beperken en bijsturen. De studie van normen heeft veel aantrekkingskracht gekregen in het onderzoek naar peer-relaties en heeft de aandacht gevestigd op processen op groepsniveau, vaak gedefinieerd op klasniveau, die gedeelde betekenissen creëren en in stand houden die van invloed zijn op gedrags- en sociale aanpassing. Normconformiteit, pluralistische onwetendheid en machtsevenwicht worden gepresenteerd als potentiële mechanismen op microniveau voor het verband tussen normen voor populariteit (of afwijzing) in de klas en verdedigend gedrag. Er worden aanwijzingen voor verder onderzoek besproken, waaronder de noodzaak om de microfundamenten rechtstreeks te beoordelen en te testen, genderspecifieke versus gemeenschappelijke normen te onderzoeken, zich te concentreren op concurrerende normen in de klas, de ontwikkelingseffecten van normen te testen, de impact van leraren op sociale normen te onderzoeken en aandacht te schenken aan onder invloed van persoonlijke normen.
Studenten bevinden zich altijd in de nabijheid van anderen, en deze anderen beïnvloeden het gedrag van studenten. Een belangrijke manier waarop het gedrag van leerlingen door hun klasgenoten wordt beïnvloed, is via klasnormen. Normen in de klas bepalen en onderhouden het gedrag van leerlingen in de schoolcontext, door collectieve consensus over te brengen over wat typisch of gepast is. Studenten worden doorgaans beloond met sociale goedkeuring, inclusie en status als ze zich aan een norm conformeren, terwijl ze het risico lopen op sociale sancties, uitsluiting, afwijzing en slachtofferschap door hun klasgenoten als ze afwijken van een norm ( Laursen & Veenstra, 2021 ). 

Klasnormen kunnen dus van cruciaal belang zijn voor de gedragsontwikkeling van leerlingen

Normen worden vaak gedefinieerd op macroniveau (bijvoorbeeld maatschappelijke normen) of op mesoniveau (bijvoorbeeld klasnormen). Relaties tussen sociale macrofenomenen worden vooral onderzocht door sociologen en economen, maar kunnen ook relevant zijn voor psychologen. Sommige onderzoekers onderzoeken relaties alleen op macroniveau, maar anderen onderzoeken ook mechanismen op microniveau, de zogenaamde microfundaties. Als zodanig proberen ze uit te leggen hoe normen op macro- of mesoniveau zich kunnen ontwikkelen, gebaseerd op wat er gebeurt op het niveau van het individu of de tweetal. Om onze conceptuele manier van denken over de microfundamenten van het verband tussen sociale normen in de klas en gedragsontwikkeling te illustreren, concentreren we ons op het niveau van de verdediging van slachtoffers in de klas. We formuleren drie mechanismen op microniveau voor het verband tussen sociale normen in de klas en het niveau van verdedigend gedrag: normconformiteit, pluralistische onwetendheid en machtsevenwicht.

Conclusie

Sociale normen bepalen het gedrag van individuele leerlingen op verschillende manieren. Individueel gedrag wordt beïnvloed door wat andere klasgenoten doen, door wat specifieke subgroepen van klasgenoten (bijvoorbeeld populaire of afgewezen klasgenoten) doen, en door wat leerlingen als normatief beschouwen in een groep. Om voordelen te ontvangen of nadelen te vermijden, hebben leerlingen de neiging hun gedrag aan te passen aan wat normatief is (normconformiteit). Dit kan gebaseerd zijn op feitelijke normen of op gedeelde misvattingen over die normen (pluralistische onwetendheid). Bovendien kan de vraag of gedrag wordt aangepast afhangen van de machtsstructuur in een groep. Sociale normen spelen een cruciale rol in het gedrag van individuele leerlingen. Er valt nog veel te ontdekken over de mechanismen op microniveau die deze invloed aansturen. Deze ontdekkingen kunnen theorieën over sociale normen verdiepen en de impact van op normen gebaseerde interventies maximaliseren.