Op naar minimale standaarden cyberveiligheid | Stop Pesten NU

Op naar minimale standaarden cyberveiligheid

Minimale standaarden voor cyberveiligheid zijn nodig om de veiligheid van medewerkers en leerlingen goed te kunnen waarborgen. Dat hebben de aanwezige leden van de PO-Raad tijdens de ALV op 9 juni vastgesteld. Om aan deze standaarden te kunnen voldoen zijn voorzieningen nodig die samenwerking vereisen, denk aan ondersteuning bij beveiligingsincidenten en collectieve verzekeringen. De PO-Raad gaat, samen met partners, aan de slag met deze opdracht. 

De besluiten die op de ALV zijn genomen komen onder andere voort uit het advies van de Adviesgroep Regie op ICT. Deze groep van 8 bestuurders uit het PO en VO heeft zich gebogen over de vraag wat de bestuurlijke verantwoordelijkheid is op het gebied van ICT. Wat is er nodig om daar als sector invulling aan te geven. De adviesgroep ziet minimale standaarden en samenwerking als belangrijke stap in het grip krijgen en houden op digitalisering.

Ondersteuning bij privacybeleid

Hoewel er voor cyberveiligheid nog normen moeten worden vastgelegd is er op gebied van privacy al sprake van een wettelijk kader (AVG, de Archiefwet en de Wet Pseudonimisering) waar besturen aan moeten voldoen. Om hierbij te ondersteunen heeft de PO-Raad samen met andere partijen onder andere het privacyconvenant vernieuwd en een bewaartermijnenlijst opgesteld. Ook deze twee documenten zijn tijdens de ALV bekrachtigd. 

Vernieuwd privacyconvenant en model verwerkersovereenkomst

In het Privacyconvenant maken de PO-Raad, VO-raad, mbo raad en vertegenwoordigers van brancheorganisaties afspraken over gegevensuitwisseling bij digitale onderwijsmiddelen. In de nieuwste versie van het convenant en de model verwerkersovereenkomst is onder andere de positie van besturen als verwerkersverantwoordelijke beter geborgd. 

Groepsselectiebesluit Archiefwet

Onderwijsbesturen en samenwerkingsverbanden PO en VO zijn verplicht om een lijst met bewaartermijnen op te stellen voor documenten die verband houden met hun publiekrechtelijke taken. Het is met ingang van de vernieuwde Archiefwet (2024) ook mogelijk om namens een groep of achterban een ‘Groepsselectiebesluit’ in te dienen bij het Nationaal Archief. De PO-Raad en VO-raad hebben als representatieve organisaties van de sectoren primair en voortgezet onderwijs een (concept) Groepsselectiebesluit opgesteld. Zodra de vernieuwde Archiefwet in werking treedt, zal de (concept) groepsselectielijst worden ingediend bij het Nationaal Archief. Er zijn dan geen machtigingen meer nodig van ieder schoolbestuur of samenwerkingsverband vanwege het besluit op de ALV's. Schoolbesturen of samenwerkingsverbanden mogen individueel wel een afwijkende selectielijst opstellen en indienen bij het Nationaal Archief.

 

Bron PO-raad