Pesten in de klas bespreekbaar maken - hoe doe ik dat - No Way Bullying | Stop Pesten NU

Pesten in de klas bespreekbaar maken - hoe doe ik dat - No Way Bullying

Het bespreken van pesten in de klas vereist het aanleren van denkstrategieën en een steigerdiscussie. Er zijn mogelijkheden binnen het curriculum en gedurende de schooldag om te leren over concepten die verband houden met pesten, en om positieve, inclusieve en proactieve houdingen en praktijken te bevorderen.

 • Docenten kunnen vragen stellen met betrekking tot verhalen en problemen om studenten te helpen relaties, conflictoplossing, vooroordelen en de implicaties en gevolgen van gedrag te verkennen.
 • De klasomgeving moet een veilige en vertrouwde plek zijn, zodat verschillende opvattingen van leerlingen kunnen worden besproken en onderzocht.
 • Wees gevoelig voor het blootleggen van het gedrag of de persoonlijke ervaring van individuele studenten.
 • Wees voorbereid om mogelijke onthullingen van ongepast gedrag aan te pakken en om studenten te ondersteunen die een sterke reactie op het onderwerp hebben.

(Nederlandse vertaling - Google translate)

Onderzoeksgemeenschap

Een onderzoeksgemeenschap biedt de voorwaarden voor het vormen van relaties van respect, tolerantie, zorg en zorg. Leden van een onderzoeksgemeenschap onderzoeken grote vragen over het leven. Het begrijpen van het fenomeen pesten vereist diep nadenken en vragen stellen voor iedereen, en een onderzoeksgemeenschap biedt een basis voor schoolgemeenschappen om deze verkenning te benaderen.

 • Een onderzoekende benadering zoekt naar mogelijkheden om meningen en attitudes ter discussie te stellen, b.v. "Hoe beter je vechter bent, hoe beter je bent" of "Hun probleem heeft niets met mij te maken".
 • In een onderzoeksgemeenschap werken alle leden van de groep samen om tot een rijk, gedeeld begrip van belangrijke concepten en problemen te komen.
 • Van deelnemers wordt verwacht dat ze diep nadenken, effectief redeneren en reflecteren op hun eigen denken en dat van anderen.
 • Ze worden aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces en samen te werken om oplossingen te bedenken voor problemen die centraal staan ​​in hun leven.

De onderzoekende benadering houdt in dat studenten worden ondersteund en ondersteund om hun eigen vragen en ideeën binnen de groep te ontwikkelen en te uiten. Dit is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van vaardigheden voor onafhankelijk denken en gezamenlijk onderzoek en probleemoplossing. De leraar zal een waarnemer of een gelijkwaardige deelnemer zijn - hij grijpt alleen in de groepsdiscussie in wanneer ondersteuning nodig is.

Discussierichtlijnen

► Moedig bij het bespreken van pesten in de klas de leerlingen aan om in algemene termen en over de hele school te praten, met zinnen als:

► Sommige mensen kunnen … en dit kan ertoe leiden dat een persoon zich

► Op sommige scholen…

► Er zijn tijden geweest dat…

► Moedig leerlingen aan om hun opmerkingen en reacties te rechtvaardigen, bijvoorbeeld: Ik denk dat dit omdat...

► Door standpunten te rechtvaardigen en toe te lichten, krijgen alle leden van de groep een dieper inzicht in de denk- en redeneerprocessen die plaatsvinden.

 

Docenten kunnen een breed scala aan onderzoeks-, reflectie- en verdere indringende vragen gebruiken om het denken van studenten te ondersteunen en te begeleiden, waaronder vragen als:

 • Wat denk je dat personage X of Y zou kunnen denken/voelen (inclusief perifere personages voor hun perspectieven)?
 • Welke overtuigingen en waarden hebben de personages?
 • Welke eigenschappen waarderen de personages?
 • Wie/wat zijn de invloeden die de verhaalpersonages, de ideeën, houdingen, meningen en waarden van u en anderen bepalen (bijv. ouders, vrienden, familie, cultuur, media)?
 • Wat zijn de betekenissen van termen en concepten als relevant (bijvoorbeeld identiteit, overtuigingen, sociale hiërarchie, macht, vrijheid, keuze, rechtvaardigheid, respect, tolerantie, acceptatie, diversiteit en inclusie)?
 • Welke andere opties hadden ze voor hoe ze handelden?
 • Heeft u een soortgelijke situatie meegemaakt?
 • Wat heb je gedaan?
 • Bent u getuige geweest van of heeft u kennis genomen van een soortgelijke situatie?
 • Wat was de uitkomst?
 • Welke andere keuzes hadden er gemaakt kunnen worden?
 • Wat zijn de mogelijke positieve uitkomsten voor X, Y, Z opties?
 • Wat zijn de mogelijke negatieve uitkomsten voor X, Y, Z opties?
 • Hoe kunnen deze negatieve uitkomsten worden aangepakt?
 • Ongepaste persoonlijke openbaarmaking beheren

 

► Zeg van tevoren tegen de leerlingen dat pesten een gevoelig onderwerp kan zijn om in de klas te bespreken en daarom is respectvol luisteren bijzonder belangrijk.

► Docenten moeten benadrukken dat deze activiteit niet de plaats is voor leerlingen om actuele persoonlijke problemen met betrekking tot pesten te delen of op te lossen, en in plaats daarvan dat leerlingen worden aangemoedigd om na de les met de leraar of een schoolondersteuner te praten.

► Het is mogelijk dat een student persoonlijke informatie begint te onthullen of dat een leraar voelt dat een student op het punt staat om een ​​dergelijke openbaarmaking te doen. Beschermend onderbreken is een handig hulpmiddel voor docenten in deze situaties.

► Beschermend onderbreken is bedoeld om studenten te beschermen tegen de gevolgen van het onthullen van ongepaste persoonlijke informatie in het bijzijn van andere studenten.

► Bij beschermend onderbreken geeft de leraar toe dat hij de leerling woorden als 'Dat klinkt belangrijk' heeft horen gebruiken, maar laat hem geen verdere details prijsgeven. De leraar stelt vervolgens voor dat de leerling na de les privé met hem praat of, indien mogelijk, de leerling vraagt of hij het klaslokaal wil verlaten om het gesprek voort te zetten.

► Als een leerling melding maakt van pesten dat momenteel plaatsvindt, is het jouw rol om rustig te luisteren, de leerling te steunen, te erkennen wat hij je heeft verteld en, als de leerling klaar is, met hem of haar te bespreken wat jullie beiden nu kunnen doen.

► Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van het beleid van uw school om pesten aan te pakken.

 

Working in the classroom: Discussing bullying in the classroom requires teaching thinking strategies and scaffolding discussion.

 • There are opportunities within the curriculum and throughout the school day for learning about concepts related to bullying, and to foster positive, inclusive and proactive attitudes and practices.
 • Teachers can ask questions in relation to stories and issues to help students explore relationships, conflict resolution, prejudices and the implications and consequences of behaviour.
 • The classroom environment must be a safe and trusting place so that diverse student views can be discussed and examined. 
 • Be sensitive to exposing the behaviour or personal experience of individual students. Be prepared to address potential disclosures of inappropriate behaviour, and to support students who have a strong reaction to the topic.

 

Community of inquiry

 • A community of inquiry provides the conditions for the formation of relationships of respect, tolerance, caring and concern. Members of a community of inquiry explore big questions about life. Understanding the phenomena of bullying requires deep thinking and questioning for all, and a community of inquiry provides a foundation for school communities to approach this exploration.
 • An inquiry approach seeks opportunities to challenge opinions and attitudes, e.g. "The better fighter you are, the better person you are" or "Their problem is nothing to do with me".
 • In a community of inquiry, all members of the group work together to reach a rich, shared understanding of significant concepts and issues. 
 • Participants are required to think deeply, reason effectively and reflect on their own thinking and that of others. They are encouraged to take ownership of their learning and work collaboratively to come up with solutions to problems that are central to their lives.
 • The inquiry approach means that students are scaffolded and supported to develop and express their own questions and ideas within the group. This is an important part of developing skills for independent thinking and collaborative investigation and problem solving. The teacher will be an observer or an equal participant — intervening only in the group discussion when support is required. 

 

Discussion guidelines

When discussing bullying in the classroom, encourage students to talk in general terms and about the whole school, using sentences such as:

 • Some people might … and this could cause a person to feel … 
 • At some schools … 
 • There have been times when … 

Encourage students to justify their comments and responses, for example: I think this because…

Justifying and explaining points of view will enable all members of the group to gain a deeper understanding of the thinking and reasoning processes that are taking place.

Teachers can use a large range of inquiry, reflection and further probing questions to scaffold and guide students' thinking, including questions such as:

 • What do you think character X or Y might have been thinking/feeling (include peripheral characters for their perspectives)? 
 • What beliefs and values are held by the characters? 
 • What qualities do the characters value? 
 • Who/what are the influences that shape the story characters, yours and others' ideas, attitudes, opinions and values (e.g. parents, friends, family, culture, media)? 
 • What are the meanings of terms and concepts as relevant (e.g. identity, beliefs, social hierarchy, power, freedom, choice, justice, respect, tolerance, acceptance, diversity and inclusion)? 
 • What other options did they have for how they acted? 
 • Have you experienced a similar situation? 
 • What did you do? 
 • Have you witnessed or been aware of a similar situation? 
 • What was the outcome?
 • What other choices could have been made? 
 • What are the possible positive outcomes for X, Y, Z options? 
 • What are the possible negative outcomes for X, Y, Z options? 
 • How might these negative outcomes be addressed? 

 

Managing inappropriate personal disclosure

 • Say up front to students that bullying can be a sensitive topic to discuss in the classroom and therefore respectful listening is particularly important. 
 • Teachers should emphasise that this activity is not the place for students to share or resolve current personal issues related to bullying, and instead that students are encouraged to speak with the teacher or a school support person after the lesson.
 • It is possible a student will begin to disclose personal information or a teacher might sense that a student is about to make such a disclosure. Protective interrupting is a useful tool for teachers in these situations. 
 • Protective interrupting aims to protect students from the consequences of revealing inappropriate personal information in front of other students. 
 • In protective interrupting, the teacher acknowledges they have heard the student using words like 'That sounds important', but stop them divulging any further details. The teacher then suggests the student talks privately with them after the lesson or, if possible, ask the student if they would like to leave the classroom then to continue the conversation.
 • If a student should make a disclosure of bullying currently occurring, your role is to listen calmly, show support for the student, acknowledge what they have told you and, once the student has finished, discuss with them what you could both do next. 
 • Ensure you are aware of your school's policy for dealing with bullying.

 

Source Bullying No Way