Programmarapportage Psychosociale Arbeidsbelasting 2019 - 2022 | Stop Pesten NU

084-8340086

Programmarapportage Psychosociale Arbeidsbelasting 2019 - 2022

In de rapportage 'Voorkomen is beter dan genezen' kijkt de Arbeidsinspectie terug op 4 jaar inspectie en onderzoek op het thema Psychosociale Arbeidsbelasting.

Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen werkdruk, intern ongewenst gedrag (zoals discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag en pesten) en externe agressie en intimidatie. De Arbowet schrijft voor dat de werkgever de risico's op PSA moet inventariseren en de nodige maatregelen moet treffen om deze risico's te beheersen.