Research The Online Behaviour Taxonomy: A conceptual framework to understand behaviour in computer-mediated communication | Stop Pesten NU

Research The Online Behaviour Taxonomy: A conceptual framework to understand behaviour in computer-mediated communication

Abstract

In an Internet-enabled era, we are citizens in a vast array of different online spaces, and the behaviours afforded to these spaces are becoming increasingly complex. Within the study of computer-mediated communication (CMC), there is an assumption that behaviour occurring in CMC is equivalent to that depicted in the communicated message. However, we note that this is not always the case. The purpose of this paper is to elucidate different typologies of “online behaviour” based on our proposed Online Behaviour Taxonomy. Within this, we propose three types of “online behaviour” which are largely distinguishable based on where the behaviour itself originates (online or offline) and how this interacts with internet-enabled technologies. These are: online-exclusive, online-mediated and online-recorded behaviour. Specifically, we assert that the source of behaviour (i.e. whether it occurs online or offline) is currently not explicitly referenced in CMC theory, yet acts as a key indicator to dissect the ambiguity of ‘online behaviour’ as a generalised concept. This is arguably a critical factor associated with user experiences and effects of CMC. We situate this discussion in the wider context of CMC; specifically how factors such as audience effects are differentially relevant to these three types of behaviour. Finally, we outline the emerging conceptual contributions and practical directions which we assert may be influenced by our proposed Online Behaviour Taxonomy.

Conclusion

It is important to distinguish between native online behaviours and those behaviours which are represented online. That is not to say that the latter is not readily facilitated by the internet, enabling users to engage in behaviours which may otherwise be inaccessible or costly. However, humans have shopped, dated, networked, shared images and stories long before the internet was created. The strength of the OBT is its ability to clarify what makes these behaviours unique when elements are supported (or indeed undermined) by the presence of an internet connection.

Theoretical areas of CMC allude to the behaviours which take place via internet-enabled technology. Whilst CMC theories have included a wealth of relevant factors, we assert that additional conceptual clarity is needed when drawing in nuances about the diversity of (online) behaviours which may be represented via CMC. Indeed, although CMC will always consist some type(s) of behaviour, not all (online) behaviours will be communicative as per CMC. This is where cyberpsychology extends from CMC to acknowledge the diversity of (online) behaviours which may not always be communication in nature. We present the Online Behaviour Taxonomy as a conceptual basis from which to better underpin different types of “online behaviour” and how these are situated in CMC. We advocate that current theoretical areas, often within the CMC literature do not make explicit reference to the source of the behaviour, which our taxonomy illuminates as being paramount to understanding issues associated with CMC. Specifically, the OBT illuminates that the nature of a behaviour underpinning a communicative exchange is not necessarily equivalent to the nature of the transmitted message. There may be distinctions in naturalness and richness, and the associated audience effects and regulation of behaviour which occur as a result. We therefore intend our taxonomy to be pragmatically useful for scholars in CMC, cyberpsychology and other related disciplines, but also practitioners and policy makers when considering the practical implications of “online behaviour”. We could reinforce the notion of such taxonomies being a response to current technological development and constitute a cutting-edge, contemporaneity-focused approach that constantly redefines itself the more technology grows.

Download full report The Online Behaviour Taxonomy: A conceptual framework to understand behaviour in computer-mediated communication

- vertaling Google translate - 

Abstract

In een internettijdperk zijn we burgers in een groot aantal verschillende online ruimtes, en het gedrag dat aan deze ruimtes wordt geboden, wordt steeds complexer. Binnen de studie van computergemedieerde communicatie (CMC) is er een aanname dat het gedrag dat optreedt in CMC gelijk is aan het gedrag dat wordt weergegeven in het gecommuniceerde bericht. We merken echter op dat dit niet altijd het geval is. Het doel van dit artikel is om verschillende typologieën van "online gedrag" op te helderen op basis van onze voorgestelde online gedragstaxonomie. Hierin stellen we drie soorten "online gedrag" voor die grotendeels te onderscheiden zijn op basis van waar het gedrag zelf vandaan komt (online of offline) en hoe dit in wisselwerking staat met internettechnologieën. Dit zijn: online exclusief, online gemedieerd en online vastgelegd gedrag. Concreet stellen we dat de bron van gedrag (d.w.z. of het online of offline plaatsvindt) momenteel niet expliciet wordt genoemd in de CMC-theorie, maar toch fungeert als een belangrijke indicator om de ambiguïteit van 'online gedrag' als een algemeen concept te ontleden. Dit is aantoonbaar een kritische factor die verband houdt met gebruikerservaringen en effecten van CMC. We situeren deze discussie in de bredere context van CMC; specifiek hoe factoren zoals publiekseffecten verschillend relevant zijn voor deze drie soorten gedrag. Ten slotte schetsen we de opkomende conceptuele bijdragen en praktische richtingen waarvan we beweren dat ze kunnen worden beïnvloed door onze voorgestelde online gedragstaxonomie.

Conclusie

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen native online gedragingen en gedragingen die online worden weergegeven. Dat wil niet zeggen dat dit laatste niet gemakkelijk wordt gefaciliteerd door internet, waardoor gebruikers gedrag kunnen vertonen dat anders ontoegankelijk of kostbaar zou zijn. Mensen hebben echter gewinkeld, gedateerd, genetwerkt, afbeeldingen en verhalen gedeeld lang voordat internet werd gecreëerd. De kracht van de OBT is het vermogen om duidelijk te maken wat deze gedragingen uniek maakt wanneer elementen worden ondersteund (of juist ondermijnd) door de aanwezigheid van een internetverbinding.

Theoretische gebieden van CMC verwijzen naar het gedrag dat plaatsvindt via internet-enabled technologie. Hoewel CMC-theorieën een schat aan relevante factoren bevatten, stellen we dat er extra conceptuele duidelijkheid nodig is bij het aanbrengen van nuances over de diversiteit van (online) gedragingen die via CMC kunnen worden weergegeven. Inderdaad, hoewel CMC altijd een of meer soorten gedrag zal bevatten, zullen niet alle (online) gedragingen communicatief zijn volgens CMC. Dit is waar cyberpsychologie zich uitstrekt van CMC tot het erkennen van de diversiteit van (online) gedragingen die niet altijd communicatief van aard zijn. We presenteren de Online Behaviour Taxonomy als conceptuele basis om verschillende soorten 'online gedrag' beter te onderbouwen en hoe deze zich in CMC situeren. We pleiten ervoor dat de huidige theoretische gebieden, vaak binnen de CMC-literatuur, niet expliciet verwijzen naar de bron van het gedrag, wat volgens onze taxonomie van het grootste belang is voor het begrijpen van problemen die verband houden met CMC. Concreet maakt de OBT duidelijk dat de aard van een gedrag dat ten grondslag ligt aan een communicatieve uitwisseling niet noodzakelijk gelijk is aan de aard van het verzonden bericht. Er kunnen verschillen zijn in natuurlijkheid en rijkdom, en de bijbehorende publiekseffecten en gedragsregulatie die als gevolg daarvan optreden. Het is daarom onze bedoeling dat onze taxonomie pragmatisch bruikbaar is voor wetenschappers in CMC, cyberpsychologie en andere gerelateerde disciplines, maar ook voor praktijkmensen en beleidsmakers bij het overwegen van de praktische implicaties van "online gedrag". We zouden het idee kunnen versterken dat dergelijke taxonomieën een antwoord zijn op de huidige technologische ontwikkeling en een geavanceerde, op het heden gerichte benadering vormen die zichzelf voortdurend opnieuw definieert naarmate de technologie groeit.

 

Download full report The Online Behaviour Taxonomy: A conceptual framework to understand behaviour in computer-mediated communication