De school is verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel.​ Elke school werkt zijn veiligheidsbeleid uit in een schoolveiligheidsplan. Daarin staat hoe de school omgaat met onveilige situaties, meldingen, pesten en incidenten.

Veiligheidsbeleid

Elke school heeft verplicht beleid over veiligheid. Hierin staat hoe de school alles rondom veiligheid heeft geregeld. Het gaat dan bijvoorbeeld over de gedragsregels waar iedereen zich aan moet houden op school, de registratie van incidenten, de afspraken over de naleving van het veiligheidsbeleid en de eventuele sancties. De school beschrijft ook hoe ze agressie, geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie willen voorkomen en welke scholing medewerkers van de school krijgen over veiligheid. In het veiligheidsbeleid stelt de school zichzelf daarnaast concrete doelen om de veiligheid op school te verbeteren en staat wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid op school. In de Arbocatalogus VO en de Arbocatalogus PO staat omschreven waar het veiligheidsbeleid precies aan moet voldoen.

Schoolveiligheidsplan

Scholen zijn verplicht om het veiligheidsbeleid uit te werken in een plan. Dit plan heet ook wel het plan voor veiligheid, gezondheid en milieu. Ouders moeten van de school informatie krijgen over het veiligheidsbeleid. In ieder geval staat in de schoolgids informatie over het veiligheidsplan. In het plan staat bijvoorbeeld: 

Medezeggenschapsraad

De school stelt het schoolveiligheidsplan samen met de medezeggenschapsraad op. De medezeggenschapsraad heeft hier een instemmingsbevoegdheid over. Bij het maken van het veiligheidsbeleid kunnen scholen en MR-leden hulp krijgen van de Stichting School & Veiligheid. Er is voor scholen een gratis digitale tool beschikbaar om het veiligheidsbeleid te maken en toetsen.

Toezicht Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen. De veiligheid op school maakt onderdeel uit van het toezicht. Inspecteurs letten onder andere op de volgende zaken: 

  • Is er inzicht in de aard en omvang van onveiligheidsincidenten? 
  • Is er inzicht in de veiligheidsbeleving bij personeel en leerlingen? 
  • Heeft de school een preventief en curatief veiligheidsbeleid? 

 

Meer informatie


  •