Sociale veiligheid docenten VO 2022 | Stop Pesten NU

084-8340086

Sociale veiligheid docenten VO 2022

Docenten in het voortgezet onderwijs voelen zich over het algemeen veilig op school, maar ervaren wel veel ongewenst gedrag van leerlingen, ouders, collega’s en leidinggevenden

De overgrote meerderheid van docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. Dat laat onverlet dat veel docenten ongewenst gedrag ervaren. Daarbij gaat het zowel om ongewenst gedrag van leerlingen en hun ouders als van collega’s en leidinggevenden op school.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat in maart 2022 is verricht en waaraan 1.038 docenten hebben deelgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies (niet te verwarren met de Dienst Uitvoering Onderwijs).

Verreweg de meeste docenten voelen zich veilig - een derde geeft aan dat hun gevoel van veiligheid de afgelopen jaren is afgenomen
Ruim vier op de vijf docenten (83%) die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) voelen zich veilig op school. Een op de twaalf docenten (8%) voelt zich niet veilig.

Een op de elf docenten (9%) geeft aan dat hun gevoel van veiligheid de afgelopen drie jaar is toegenomen (zij voelen zich veiliger op hun school). Daar staat tegenover dat een op de drie (32%) juist aangeeft dat hun gevoel van veiligheid is afgenomen (zij voelen zich minder veilig op hun school). Docenten die zich niet veilig voelen op hun school geven vaak aan dat zij zich niet gesteund voelen door de schoolleiding.

Ongewenst gedrag alom aanwezig op VO-scholen

Veel docenten worden geconfronteerd met ongewenst gedrag van leerlingen, ouders, collega’s en/of leidinggevenden. Hieronder enkele cijfers wat betreft ongewenst gedrag dat docenten de afgelopen twaalf maanden hebben ervaren van leerlingen en ouders:

-  6% van de docenten is slachtoffer geweest van fysiek geweld/fysieke intimidatie van leerlingen (met name het vernielen van persoonlijke eigendommen en duwen, schoppen, slaan of op een andere manier verwonden).

-  39% van de docenten is slachtoffer geweest van verbaal geweld/verbale intimidatie van leerlingen (schelden/beledigen, voortdurend veroordeeld/bekritiseerd worden, bewust onterecht beschuldigd worden).

-  24% van de docenten is slachtoffer geweest van verbaal geweld/verbale intimidatie van ouders (met name voortdurend veroordeeld/bekritiseerd worden en bewust onterecht beschuldigd worden).

-  9% van de docenten heeft te maken met machtsmisbruik/onder druk gezet worden door ouders (bijv. om hun kind over te laten gaan of een ander cijfer of schooladvies te geven).

Ongewenst gedrag niet altijd gemeld - meldingen leiden vaak niet tot een bevredigend resultaat

Ongewenst gedrag wordt door de docenten (die slachtoffer zijn) lang niet altijd gemeld: een op de drie docenten (32%) meldt ongewenst gedrag van leerlingen niet, een op de vier (23%) meldt ongewenst gedrag van ouders niet, de helft (51%) meldt ongewenst gedrag van collega’s niet en twee derde (63%) meldt ongewenst gedrag van leidinggevenden niet.

Docenten die ongewenst gedrag wel gemeld hebben, geven aan dat hun melding niet altijd leidt tot een oplossing/resultaat waar zij tevreden over zijn. Dat varieert van 26% (meldingen van ongewenst gedrag van leerlingen die niet tot een voor de docent bevredigend resultaat leiden) tot 61% (meldingen van ongewenst gedrag van collega’s die niet tot een bevredigend resultaat leiden).

 

Bron