Stappenplan ontwikkelen schoolbeleid voor smartphones | Stop Pesten NU

084-8340086

Stappenplan ontwikkelen schoolbeleid voor smartphones

De publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’ bevat naast praktijkvoorbeelden, tips, inzichten uit de praktijk en actueel wetenschappelijk onderzoek, een stappenplan voor het ontwikkelen en naleven van een eigen smartphonebeleid. We hebben deze publicatie geactualiseerd op basis van het hoofdlijnenakkoord van juli 2023.

Deze publicatie is primair bedoeld voor het voortgezet onderwijs, maar ook andere schoolsoorten kunnen er hun voordeel mee doen.

Stappenplan – van beleid naar praktijk

De belangrijkste stappen om tot het ontwikkelen en naleven van schoolbeleid voor smartphones te komen hebben we hieronder in het kort voor u op een rij gezet. De uitgebreide versie van dit stappenplan vindt u in de publicatie. 

1. Bepaal de huidige situatie

 • Wat is de visie op onderwijs van de school en welke plek heeft digitalisering daarin? In hoeverre is er al een visie op de rol van smartphones op school?
 • Wat zijn de huidige schoolregels als het gaat om smartphones? Wat zijn de ervaringen met dit beleid? Wat gaat goed, wat kost moeite?  
 • In hoeverre zet jullie school de smartphone op een praktische manier in, bijvoorbeeld voor het doorgeven van praktische informatie aan de leerlingen, voor tweefactorauthenticatie of voor het openen van de kluisjes?  

2. Organiseer gesprekken

 • Stel een werkgroep in met verschillende afgevaardigden uit de school, schakel eventueel de hulp van een (externe) adviseur/(proces)begeleider in. De MR is een handige plek om ouders bij de invulling van het besluit te betrekken. Het doel van die gesprekken is het formuleren van gezamenlijke uitgangspunten en afspraken rond het gebruik van smartphones in de klas.  
 • Bespreek hoe het nieuwe beleid zo goed mogelijk aan kan sluiten op de specifieke situatie van de school.
 • Hoe kijken wij aan tegen de rol van de smartphone op school?  
 • Willen we de smartphone toestaan voor educatief gebruik, of willen we de smartphone helemaal verbieden in de klas?  
 • Zijn smartphones verder wel toegestaan in de school, of geldt er een verdergaand verbod?  
 • Mogen leraren een smartphone gebruiken als er een verbod voor leerlingen geldt en zo ja, hoe en wanneer?  

3. Formuleer het beleid

 • Formuleer het beleid zo helder mogelijk met aandacht voor de volgende zaken:
  • de sancties bij het overtreden van de regels  
  • oplossingen voor praktische problemen die ontstaan als leerlingen hun smartphone niet mogen gebruiken, zoals het doorgeven van roosterwijzigingen, berichtverkeer met leerlingen, het openen van de kluisjes of het gebruik van tweefactorauthenticatie.  
  • de vraag wat de school precies verstaat onder goed educatief gebruik.  
  • uitzonderingen, bijvoorbeeld op het gebied van medische of sociale veiligheid.  
  • digitale geletterdheid: met onder meer aandacht voor digitale afleiding, beïnvloeding via sociale media en digitaal deelnemen aan de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld een plek krijgen in de mentorlessen.  
  • digitale sociale veiligheid: ook als telefoons niet zijn toegestaan in de klas, krijgen leerlingen te maken met digitaal pesten.
  • de afleiding die devices kunnen veroorzaken, óók bij inzet voor educatief gebruik (berichtjes die binnenkomen, een game op een ander tabblad).  

4. Communiceer duidelijk

 • Laat leraren en leerlingen, maar ook ouders weten wat het smartphonebeleid is en hoe dat aansluit op de visie van de school.
 • Blijf vertellen over de consequenties als leerlingen toch hun smartphone gebruiken in de klas.  Maak ruimte om nieuwe ouders en leerlingen bij te praten over het gekozen beleid  
 • Neem dit beleid op in de schoolgids en in het schoolreglement op het moment dat die opnieuw worden vastgesteld.  

5. Zorg dat het beleid gedragen wordt en blijft

 • Voer op structurele basis gesprekken met ouders, leerlingen en leraren. Herhaal waarom voor het beleid gekozen is en wissel ervaringen uit.
 • Werk aan een cultuur waarin het oké is om elkaar aan te spreken op het naleven van de gemaakte afspraken.
 • Heb aandacht voor het voorbeeldgedrag van leraren.  

6. Evalueer het beleid en stel bij waar nodig

 • Kies voor vaste momenten om de ervaringen van alle betrokkenen uit te vragen, bijvoorbeeld door middel van enquêtes of groepsgesprekken.
 • Stel het beleid bij wanneer dit nodig blijkt. 

Schoolbeleid voor smartphones juli 2023

De publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’ bevat naast praktijkvoorbeelden, tips, inzichten uit de praktijk en actueel wetenschappelijk onderzoek, een stappenplan voor het ontwikkelen en naleven van een eigen smartphonebeleid. We hebben deze publicatie geactualiseerd op basis van het hoofdlijnenakkoord van juli 2023.

Downloaden (pdf 929 kb)

Over de auteur

Tip! * Download Kennisnet brochure 'Schoolbeleid voor smartphones'

 

 

Bron Kennisnet