VO en MBO lesmateriaal Opbouwen positieve relaties met je klasgenoten | Stop Pesten NU

084-8340086

VO en MBO lesmateriaal Opbouwen positieve relaties met je klasgenoten

Goede relaties met klasgenoten zijn belangrijk voor een positieve schoolomgeving. In deze les gaan we bespreken hoe je positieve relaties kunt opbouwen met je klasgenoten en waarom dit belangrijk is.

Activiteit 1: Waarom zijn positieve relaties belangrijk?

Toelichting:

Het doel van deze activiteit is om leerlingen bewust te maken van het belang van positieve relaties in hun leven en in de schoolomgeving. Door in kleine groepjes te discussiëren en vervolgens de antwoorden klassikaal te bespreken, krijgen leerlingen de kans om verschillende perspectieven te delen en van elkaar te leren.

Verdeling in groepjes: 

Verdeel de klas in kleine groepjes van 3-4 leerlingen. Zorg ervoor dat de groepjes divers zijn, zodat verschillende meningen en ervaringen aan bod komen.

Discussie over het belang van positieve relaties: 

Geef de groepjes enkele minuten de tijd om te bespreken waarom positieve relaties belangrijk zijn. Moedig hen aan om concrete voorbeelden te geven en persoonlijke ervaringen te delen.

Mogelijke aspecten die kunnen worden besproken:

 • Emotionele ondersteuning: Positieve relaties kunnen bijdragen aan een gevoel van verbondenheid, steun en begrip. Ze kunnen een bron van troost en aanmoediging zijn, vooral in moeilijke tijden.
 • Sociale vaardigheden: Positieve relaties helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals communicatie, samenwerking en empathie. Ze bieden kansen voor groei, leren en het opbouwen van vertrouwen.
 • Welzijn en geluk: Positieve relaties dragen bij aan het welzijn en de tevredenheid van individuen. Ze kunnen vreugde, plezier en positieve emoties stimuleren.
 • Positieve groepsdynamiek: Positieve relaties binnen een groep bevorderen een gezonde en respectvolle groepsdynamiek. Ze bevorderen een gevoel van samenhorigheid en cohesie.

Klassikale bespreking: Vraag elk groepje om een woordvoerder aan te wijzen om de belangrijkste punten van hun discussie te delen met de rest van de klas. Maak een overzicht op het bord of een flip-over van de verschillende antwoorden en discussiepunten.Tijdens de klassikale bespreking is het belangrijk om de antwoorden van de groepjes te bespreken en aan te vullen met extra inzichten. Stel vervolgvragen om dieper op bepaalde aspecten in te gaan en om een bredere discussie te stimuleren.

Enkele voorbeeldvragen kunnen zijn:

 • Hoe kunnen positieve relaties bijdragen aan een positieve en respectvolle schoolomgeving?
 • Wat zijn enkele concrete voorbeelden van positieve relaties die jullie hebben ervaren of gezien binnen de schoolcontext?
 • Hoe kunnen positieve relaties bijdragen aan het welzijn en de persoonlijke groei van individuen?
 • Wat zijn enkele manieren waarop we positieve relaties kunnen bevorderen en onderhouden in onze klas?

Reflectie en samenvatting:
Sluit de activiteit af door samen met de leerlingen de belangrijkste inzichten en conclusies te bespreken. Benadruk het belang van positieve relaties voor het welzijn en de sociale ontwikkeling van individuen. Moedig de leerlingen aan om deze inzichten toe te passen in hun dagelijkse interacties en om actief bij te dragen aan het creëren van een positieve en ondersteunende schoolgemeenschap.

Door deze activiteit worden leerlingen gestimuleerd om na te denken over het belang van positieve relaties, en worden ze aangemoedigd om actief te werken aan het bevorderen van een positieve groepsdynamiek en respectvolle interacties met elkaar.

 

Activiteit 2: Hoe bouw je positieve relaties op?

Door deze activiteit worden leerlingen gestimuleerd om na te denken over concrete manieren waarop ze positieve relaties kunnen opbouwen. Ze worden aangemoedigd om actief te werken aan respectvolle communicatie en samenwerking, wat bijdraagt aan een positieve en ondersteunende klasgemeenschap.

Toelichting: 
Deze activiteit is gericht op het verkennen van manieren waarop leerlingen positieve relaties kunnen opbouwen met hun klasgenoten. Door in groepjes te werken en klassikaal de antwoorden te bespreken, kunnen leerlingen verschillende ideeën delen en van elkaar leren.

Klassikale introductie: 
Begin de activiteit met een klassikale discussie over het belang van positieve relaties en hoe deze kunnen bijdragen aan een gezonde en respectvolle klasgemeenschap. Bespreek waarom het de moeite waard is om tijd en energie te steken in het opbouwen van positieve relaties.

Verdeling in groepjes: 
Verdeel de klas in kleine groepjes van 3-4 leerlingen. Zorg ervoor dat de groepjes divers zijn, zodat verschillende ideeën en perspectieven worden vertegenwoordigd.

Brainstormen en lijst maken: 
Geef de groepjes enkele minuten de tijd om in hun groepje een lijst te maken van manieren waarop positieve relaties kunnen worden opgebouwd. Moedig hen aan om specifieke acties en gedragingen te benoemen.

Voorbeelden van mogelijke manieren om positieve relaties op te bouwen kunnen zijn:

 • Actief luisteren naar anderen en interesse tonen in hun gedachten en gevoelens.
 • Complimenten geven en waardering tonen voor de kwaliteiten en prestaties van anderen.
 • Samenwerken aan groepsactiviteiten en projecten.
 • Respectvol communiceren en conflicten op een vreedzame manier oplossen.
 • Empathie tonen en anderen ondersteunen in moeilijke tijden.

Klassikale bespreking:
Vraag elk groepje om een woordvoerder aan te wijzen om de belangrijkste punten van hun lijst te delen met de rest van de klas. Maak een overzicht op het bord of een flip-over van de verschillende ideeën en bespreek deze klassikaal.

Tijdens de klassikale bespreking kunnen de leerlingen aanvullende suggesties geven en kunnen er open discussies plaatsvinden over de verschillende manieren om positieve relaties op te bouwen.

Reflectie en samenvatting

Tijdens deze activiteit hebben we samen nagedacht over hoe we positieve relaties kunnen opbouwen met onze klasgenoten. We hebben besproken waarom dit belangrijk is en hoe dit kan bijdragen aan een gezonde en respectvolle klasgemeenschap. Nu is het tijd om te reflecteren en de belangrijkste inzichten samen te vatten.

Het is duidelijk geworden dat het opbouwen van positieve relaties begint met respectvolle communicatie. We hebben geleerd dat actief luisteren naar anderen en interesse tonen in hun gedachten en gevoelens van groot belang is. Door aandacht te besteden aan wat anderen te zeggen hebben, kunnen we een gevoel van waardering en begrip creëren.

We hebben ook besproken hoe complimenten en waardering tonen voor de kwaliteiten en prestaties van anderen bijdraagt aan het opbouwen van positieve relaties. Het is belangrijk om elkaar te ondersteunen en elkaar aan te moedigen om het beste uit onszelf te halen.

Daarnaast hebben we geleerd dat samenwerking aan groepsactiviteiten en projecten een geweldige manier is om positieve relaties op te bouwen. Door samen te werken, kunnen we elkaars sterke punten benutten en van elkaar leren.

Een ander belangrijk aspect is het respectvol communiceren en het oplossen van conflicten op een vreedzame manier. We hebben ingezien dat het normaal is om meningsverschillen te hebben, maar dat we kunnen leren om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en naar oplossingen te zoeken die voor iedereen acceptabel zijn.

Tot slot hebben we benadrukt dat empathie tonen en anderen ondersteunen in moeilijke tijden een essentieel onderdeel is van het opbouwen van positieve relaties. We hebben geleerd dat kleine gebaren van vriendelijkheid en begrip een groot verschil kunnen maken voor iemand die het moeilijk heeft.

Laten we de inzichten die we vandaag hebben opgedaan meenemen in ons dagelijks leven. Laten we bewust werken aan het opbouwen van positieve relaties met onze klasgenoten, en daarmee bijdragen aan een positieve en ondersteunende klasgemeenschap waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Remember: kleine acties kunnen een groot verschil maken!

 

 

Activiteit 3: Voorbeelden van verbindend gedrag

Toelichting: Deze activiteit is gericht op het verkennen van verbindend gedrag en waarom dit belangrijk is voor het opbouwen van positieve relaties. Door in groepjes te werken en klassikaal de antwoorden te bespreken, kunnen leerlingen verschillende voorbeelden van verbindend gedrag delen en van elkaar leren.

Klassikale introductie: Begin de activiteit met een klassikale discussie over wat verbindend gedrag is en waarom dit belangrijk is voor het opbouwen van positieve relaties. Bespreek hoe verbindend gedrag bijdraagt aan een gevoel van verbondenheid, respect en wederzijdse ondersteuning binnen de klasgemeenschap.

Verdeling in groepjes: Verdeel de klas in kleine groepjes van 3-4 leerlingen. Zorg ervoor dat de groepjes divers zijn, zodat verschillende ideeën en perspectieven worden vertegenwoordigd.

Brainstormen en voorbeelden bedenken: Geef de groepjes enkele minuten de tijd om in hun groepje voorbeelden van verbindend gedrag te bedenken. Moedig hen aan om concrete en specifieke voorbeelden te geven.

Voorbeelden van verbindend gedrag kunnen zijn:

 • Iemand helpen die moeite heeft met een bepaalde taak of opdracht.
 • Een luisterend oor bieden aan iemand die behoefte heeft om te praten.
 • Een nieuwkomer verwelkomen en hen helpen zich thuis te voelen in de klas.
 • Complimenten geven en waardering tonen voor de inzet of prestaties van anderen.
 • Samenwerken aan een groepsproject en ieders ideeën respecteren en integreren.
 • Iemand ondersteunen of troosten wanneer ze verdrietig of teleurgesteld zijn.
 • Anderen aanmoedigen en hen helpen hun doelen te bereiken.

Klassikale bespreking: Vraag elk groepje om een woordvoerder aan te wijzen om de belangrijkste voorbeelden van verbindend gedrag te delen met de rest van de klas. Maak een overzicht op het bord of een flip-over van de verschillende voorbeelden en bespreek deze klassikaal.

Tijdens de klassikale bespreking kunnen de leerlingen aanvullende suggesties geven en kunnen er open discussies plaatsvinden over het belang van verbindend gedrag en hoe dit kan bijdragen aan een positieve en ondersteunende klasgemeenschap.

Reflectie en samenvatting:

Tijdens deze activiteit hebben we samen nagedacht over wat verbindend gedrag is en waarom dit belangrijk is voor het opbouwen van positieve relaties. We hebben besproken hoe verbindend gedrag kan bijdragen aan een gevoel van verbondenheid, respect en wederzijdse ondersteuning binnen de klasgemeenschap. Nu is het tijd om te reflecteren en de belangrijkste inzichten samen te vatten.

We hebben geleerd dat verbindend gedrag gaat over het tonen van begrip, respect en ondersteuning naar anderen toe. Dit kan zich manifesteren in verschillende vormen, zoals het helpen van anderen, luisteren naar hun zorgen, hen verwelkomen en waarderen, samenwerken en elkaar aanmoedigen om het beste uit onszelf te halen.

Tijdens de groepsdiscussies hebben we een breed scala aan voorbeelden van verbindend gedrag besproken. We hebben ingezien dat kleine gebaren van vriendelijkheid en medeleven een grote impact kunnen hebben op anderen. Door positieve relaties op te bouwen en verbindend gedrag te tonen, creëren we een klasgemeenschap waarin iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en gesteund voelt.

Het is belangrijk om te onthouden dat verbindend gedrag niet alleen de ontvanger ten goede komt, maar ook onszelf. Wanneer we anderen ondersteunen en respectvol met elkaar omgaan, creëren we een positieve sfeer waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Dit draagt bij aan ons eigen welzijn en helpt om een positieve groepsdynamiek te bevorderen.

Laten we de inzichten die we vandaag hebben opgedaan meenemen in ons dagelijks leven. Laten we bewust werken aan het tonen van verbindend gedrag en het opbouwen van positieve relaties met onze klasgenoten. Door kleine acties van vriendelijkheid en begrip kunnen we bijdragen aan een hechte en ondersteunende klasgemeenschap.

Onthoud: verbindend gedrag begint bij onszelf. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen in onze klas en een omgeving creëren waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

 

Activiteit 4: Oefenen met verbindend gedrag

Toelichting: Deze activiteit is gericht op het oefenen en observeren van verbindend gedrag. Door leerlingen in tweetallen te laten oefenen en feedback te geven, krijgen ze de kans om praktische ervaring op te doen en hun begrip van verbindend gedrag te versterken.

Instructies en verdeling in tweetallen: Leg aan de leerlingen uit dat ze in tweetallen gaan oefenen met verbindend gedrag. Wijs elke leerling in het tweetal een rol toe: één leerling zal een situatie spelen waarin iemand verbindend gedrag vertoont, terwijl de andere leerling een situatie speelt waarin iemand onverbindend gedrag vertoont.

Situaties voorbereiden: Geef de leerlingen enkele minuten om individueel een situatie voor te bereiden op basis van hun toegewezen rol. Ze kunnen zich voorstellen dat ze zich in een klaslokaal, op de speelplaats of ergens anders bevinden, waar ze kunnen handelen op basis van het verbindende of onverbindende gedrag.

Voorbeeld van een situatie met verbindend gedrag: Een leerling ziet dat een medeleerling verdrietig is en gaat naar hem/haar toe om te vragen wat er aan de hand is en om steun te bieden.

Voorbeeld van een situatie met onverbindend gedrag: Een leerling lacht anderen uit en maakt gemene opmerkingen over hun uiterlijk of prestaties.

Oefenen en observeren: Laat de tweetallen om de beurt hun situaties spelen. Moedig hen aan om in hun rol te blijven en het gedrag zo realistisch mogelijk uit te beelden. Andere leerlingen in de klas observeren de interacties tussen de tweetallen.

Bespreking en feedback: Na elke gespeelde situatie, vraag je de observatoren om feedback te geven op het gedrag dat ze hebben gezien. Bespreek wat er goed was aan het verbindende gedrag en wat er beter kon aan het onverbindende gedrag. Moedig de observatoren aan om specifieke voorbeelden te geven en constructieve suggesties te doen.

Reflectie en nabespreking:

Reflectie: Tijdens deze activiteit hebben we de gelegenheid gehad om te oefenen met verbindend gedrag en hebben we geobserveerd hoe anderen dit gedrag vertoonden. Nu is het tijd om te reflecteren op onze ervaringen en inzichten te delen.

 • Wat hebben we geleerd over verbindend gedrag?
 • We hebben geleerd dat verbindend gedrag draait om het tonen van begrip, respect en ondersteuning naar anderen toe.
 • We hebben ervaren dat kleine gebaren van vriendelijkheid en medeleven een grote impact kunnen hebben op anderen.
 • We hebben ingezien dat verbindend gedrag bijdraagt aan het opbouwen van positieve relaties en het creëren van een respectvolle en ondersteunende klasgemeenschap.
 • Wat hebben we geleerd over onverbindend gedrag?
 • We hebben gezien dat onverbindend gedrag anderen pijn kan doen en negatieve gevolgen kan hebben voor relaties.
 • We hebben ingezien dat onverbindend gedrag kan leiden tot het creëren van een onveilige en vijandige sfeer in de klas.

Feedback: Nu is het tijd om feedback te geven op de gespeelde situaties en de observaties die we hebben gedaan. Laten we constructieve feedback geven om van elkaar te leren en onze vaardigheden op het gebied van verbindend gedrag verder te ontwikkelen.

Feedback op verbindend gedrag:

 • Wat was er effectief aan het verbindende gedrag dat we hebben gezien?
 • Welke specifieke acties of woorden droegen bij aan een positieve interactie en verbinding?
 • Hoe kunnen we deze verbindende benaderingen in ons eigen gedrag toepassen?

Feedback op onverbindend gedrag:

 • Wat waren de schadelijke effecten van het onverbindende gedrag dat we hebben gezien?
 • Welke specifieke acties of woorden droegen bij aan het creëren van een negatieve sfeer en het verbreken van verbinding?
 • Hoe kunnen we alternatieven bedenken om constructief met anderen om te gaan?

Laten we deze feedback gebruiken om onze vaardigheden op het gebied van verbindend gedrag te verbeteren en bewuste keuzes te maken in onze interacties met anderen. Door verbindend gedrag te tonen, kunnen we bijdragen aan een positieve en ondersteunende klasgemeenschap waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

 

Afsluiting

 • Bespreek klassikaal hoe de leerlingen verbindend gedrag kunnen blijven toepassen en wat de voordelen zijn van positieve relaties met klasgenoten.

 

Optionele activiteit

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes een presentatie maken over een onderwerp gerelateerd aan verbindend gedrag en positieve relaties. Laat de groepjes hun presentatie aan elkaar presenteren.

 

 

Hier zijn enkele tips om positieve relaties op te bouwen met je klasgenoten

 1. Toon interesse: Toon interesse in anderen door vragen te stellen over hun leven en interesses. Laat zien dat je geïnteresseerd bent in wat ze te zeggen hebben.

 2. Toon waardering: Geef positieve feedback en complimenten aan je klasgenoten wanneer ze iets goed doen. Dit kan hen motiveren om zich verder te ontwikkelen en kan bijdragen aan een positieve relatie.

 3. Wees open: Wees open en eerlijk in je communicatie. Dit kan helpen om misverstanden te voorkomen en een goede verstandhouding te behouden.

 4. Werk samen: Werk samen met klasgenoten aan groepsprojecten of activiteiten. Dit kan bijdragen aan een gevoel van saamhorigheid en kan helpen om positieve relaties op te bouwen.

 5. Toon respect: Toon respect voor de ideeën, meningen en waarden van anderen. Respecteer ook de persoonlijke ruimte en grenzen van anderen.

 6. Wees vriendelijk: Wees vriendelijk en behulpzaam tegenover je klasgenoten. Kleine gebaren zoals glimlachen, de deur openhouden of een aardig woord kunnen bijdragen aan positieve relaties.

Door deze tips te volgen, kun je werken aan het opbouwen van positieve relaties met je klasgenoten. Dit kan bijdragen aan een positieve en veilige schoolomgeving waarin iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt.