Les VO scholen Verbindend gedrag | Week tegen Pesten 2023 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

VO scholen Goed voor elkaar & Verbinden | Week tegen Pesten 2023

In deze les gaan we het hebben over goed zijn voor elkaar en verbindend gedrag en hoe je dit kunt toepassen in de omgang met je klasgenoten. Verbindend gedrag kan helpen om positieve relaties op te bouwen en een positieve schoolomgeving te creëren.

Inleiding (10 minuten)

Stap de klas binnen vol energie en met een glimlach op je gezicht. Begin de les door het introduceren van het belangrijke thema van de dag: 'Goed voor elkaar & verbinden'. Leg uit dat deze les draait om het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving in de klas.

Om het thema in perspectief te plaatsen, wil ik met jullie praten over iets wat helaas te vaak voorkomt: pesten. Hoewel we het allemaal kennen, is het belangrijk om pesten serieus te nemen en te begrijpen waarom het essentieel is om het te voorkomen.

Geef kort een definitie van pesten, waarbij je uitlegt dat pesten herhaaldelijk en opzettelijk kwetsende handelingen omvat. Bespreek waarom pesten schadelijk is, en benadruk dat niemand het verdient om gepest te worden. Verwijs naar de negatieve gevolgen, zoals emotionele pijn, verminderd zelfvertrouwen en negatieve invloed op het welzijn van zowel slachtoffers als daders.

Om het realistisch te maken, vraag ik jullie om voorbeelden te delen van hoe pesten eruit kan zien en welke impact het kan hebben op de betrokkenen. Dit kan variëren van fysiek geweld en verbale beledigingen tot buitensluiting en online intimidatie. Luister actief naar de ervaringen en inzichten van de leerlingen, en laat zien dat hun stemmen gehoord worden.

Dit inleidende gesprek dient als een wake-up call, waardoor we ons bewust worden van de realiteit van pesten en het belang van het voorkomen ervan. Laten we samenwerken om een veilige en respectvolle omgeving te creëren waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Onthoud dat we allemaal een rol spelen in het stoppen van pesten en het bevorderen van een positieve schoolervaring voor iedereen."

Met deze inleiding zet je de toon voor de les en stimuleer je betrokkenheid en bewustwording bij de leerlingen. Het realistische en inspirerende verhaal legt de basis voor verdere discussie en activiteiten met betrekking tot het voorkomen van pesten en het creëren van een ondersteunende klasgemeenschap.

Activiteit 1: Wat is 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag'?

 • Bespreek met de klas wat verbindend gedrag en goed voor elkaar precies is en waarom dit belangrijk is.
 • Laat de leerlingen in kleine groepjes voorbeelden bedenken ven bespreek deze klassikaal.

 

Activiteit 2: Hoe toepassen van verbindend gedrag?

 • Bespreek met de klas hoe je verbindend gedrag kunt toepassen in de omgang met je klasgenoten.
 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bedenken hoe ze verbindend gedrag kunnen toepassen in specifieke situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van een conflict of wanneer iemand zich buitengesloten voelt.
 • Bespreek klassikaal de antwoorden van de groepjes en maak een overzicht op het bord.

 

Activiteit 3: Oefenen met verbindend gedrag

 • Laat de leerlingen in tweetallen oefenen met verbindend gedrag.
 • Geef de ene leerling een situatie waarin iemand verbindend gedrag vertoont en de andere leerling een situatie waarin iemand onverbindend gedrag vertoont.
 • Laat de leerlingen in tweetallen bespreken wat ze hebben gezien en geef feedback.

 

Activiteit 4: Het belang van verbindend gedrag

 • Bespreek met de klas wat de voordelen zijn van verbindend gedrag en hoe dit kan bijdragen aan een positieve schoolomgeving.
 • Laat de leerlingen in kleine groepjes brainstormen over manieren waarop ze verbindend gedrag kunnen stimuleren in de klas en op school.
 • Bespreek klassikaal de antwoorden van de groepjes en maak een overzicht op het bord.

 

Afsluiting

 • Bespreek klassikaal hoe de leerlingen verbindend gedrag kunnen blijven toepassen en wat de voordelen zijn van een positieve schoolomgeving.

 

Optionele activiteit

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes een campagne bedenken om verbindend gedrag te stimuleren op school. Laat de groepjes hun campagne presenteren aan elkaar.
 


Verbindend gedrag

Verbindend gedrag is gedrag dat bijdraagt aan een positieve en veilige schoolomgeving, waarin iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. Dit betekent dat je anderen ondersteunt, hun standpunten respecteert en samenwerkt om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

 

Er zijn verschillende manieren waarop leerlingen verbindend gedrag kunnen tonen:

 1. Toon empathie: Toon begrip en medeleven voor anderen. Als iemand zich bijvoorbeeld rot voelt, luister dan naar ze en probeer ze te steunen.

 2. Respecteer anderen: Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Laat zien dat je respect hebt voor de ideeën, meningen en waarden van anderen.

 3. Bouw positieve relaties op: Probeer een goede relatie op te bouwen met je klasgenoten en leraren. Zo leer je elkaar beter kennen en kun je elkaar beter begrijpen.

 4. Werk samen: Werk samen met anderen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn door samen te werken aan een project of het opzetten van een activiteit.

 5. Intervenieer bij pestgedrag: Wanneer je pestgedrag waarneemt, probeer dan in te grijpen. Dit kan door het slachtoffer te helpen of het gedrag te melden bij een volwassene.

Als leerlingen verbindend gedrag tonen, dragen zij bij aan een positieve en veilige schoolomgeving. Dit kan helpen om pestgedrag te voorkomen en te stoppen, en kan bijdragen aan een betere schoolervaring voor iedereen.