Voorbeeld van een pestbeleid op het werk | Stop Pesten NU

084-8340086

Voorbeeld van een pestbeleid op het werk

Beleid tegen pesten op het werk

Onze toewijding [naam organisatie] zet zich in om een ​​veilige en gezonde werkplek te bieden die vrij is van pesterijen. Werknemers worden door dit beleid beschermd, of ze zich nu gepest voelen door een supervisor, een andere werknemer, klant, aannemer of lid van het publiek. [naam] zal meldingen van pesten op het werk serieus behandelen. We zullen snel, onpartijdig en vertrouwelijk reageren.

Dit beleid zal beschikbaar worden gesteld aan alle werknemers, inclusief contractanten. Nieuwe werknemers krijgen bij hun introductie een exemplaar van dit beleid. Managers en supervisors zullen werknemers van tijd tot tijd aan het beleid herinneren.

Verwacht gedrag op de werkplek

Volgens de wetten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk moeten werknemers en andere mensen op onze werkplek er redelijkerwijs voor zorgen dat ze de gezondheid en veiligheid van anderen niet nadelig beïnvloeden. [naam organisatie] verwacht dat mensen:

 • gedragen op een verantwoordelijke en professionele manier
 • behandel anderen op de werkplek met hoffelijkheid en respect
 • luisteren naar en adequaat reageren op de standpunten en zorgen van anderen, en
 • eerlijk en eerlijk zijn in hun omgang met anderen.

Dit beleid is van toepassing op gedragingen die zich voordoen

 • in verband met werk, ook als dit buiten de normale werkuren plaatsvindt
 • tijdens werkzaamheden, bijvoorbeeld in de omgang met klanten
 • bij werkgerelateerde evenementen, bijvoorbeeld op congressen en werkgerelateerde sociale bijeenkomsten, en
 • op sociale media waar werknemers interactie hebben met collega's of klanten en hun acties direct of indirect van invloed kunnen zijn op hen.

Wat is pesten op het werk?

 • Pesten op het werk is herhaald en onredelijk gedrag gericht tegen een werknemer of een groep werknemers dat een risico vormt voor de gezondheid en veiligheid.
 • Herhaald gedrag verwijst naar de aanhoudende aard van het gedrag en kan verwijzen naar een reeks gedragingen in de loop van de tijd.
 • Onredelijk gedrag betekent gedrag dat een redelijk persoon, gelet op de omstandigheden, als onredelijk zou beschouwen, inclusief gedrag dat tot slachtoffer, vernederend, intimiderend of bedreigend is.

Eenmalige incidenten van onredelijk gedrag kunnen ook een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid en worden niet getolereerd.

Wat is geen pesten op het werk?

Redelijke managementmaatregelen die worden genomen door managers of supervisors om de manier waarop het werk wordt uitgevoerd te sturen en te controleren, zijn geen pesterijen op het werk als de actie op een wettige en redelijke manier wordt uitgevoerd, rekening houdend met de specifieke omstandigheden.

Wat kan je doen?

Als u het gevoel heeft dat u gepest wordt op het werk of getuige bent van pesterijen op het werk, en u vindt het niet prettig om het probleem zelf aan te pakken, of uw pogingen om dit te doen zijn niet succesvol geweest, dan moet u het probleem onmiddellijk ter sprake brengen bij uw leidinggevende, gezondheids- en veiligheidsvertegenwoordiger of een andere manager binnen de organisatie. Als u lid bent van de vakbond, kunt u eventuele problemen ook aankaarten bij uw afgevaardigde of bij een vertrouwenspersoon.

Als u getuige bent van onredelijk gedrag, moet u dit met spoed onder de aandacht van uw manager brengen.

Hoe we zullen reageren?

Als pesten op het werk of onredelijk gedrag wordt gemeld of waargenomen, nemen we de volgende stappen:

 • De verantwoordelijke leidinggevende of manager zal zo snel mogelijk met de betrokken partijen spreken, informatie verzamelen en een oplossing zoeken om het probleem voor alle partijen naar tevredenheid op te lossen.
 • Als problemen niet kunnen worden opgelost of het onredelijk gedrag als ernstig wordt beschouwd, wordt een onpartijdig persoon aangesteld om het te onderzoeken. Beide partijen zullen hun zaak kunnen uiteenzetten en relevante informatie zal worden verzameld en overwogen voordat een beslissing wordt genomen.
 • Alle klachten en meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen die personen die direct bij de klacht betrokken zijn of deze oplossen, hebben toegang tot de informatie.
 • Er zal geen slachtoffer zijn van de persoon die de melding doet of helpt bij het oplossen ervan. Klachten die kwaadwillig of te kwader trouw worden ingediend, kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen.

Gevolgen van het schenden van dit beleid

Er kunnen passende disciplinaire maatregelen worden genomen tegen een persoon die dit beleid heeft geschonden. De genomen maatregelen zijn afhankelijk van de aard en omstandigheden van elke inbreuk en kunnen het volgende omvatten:

 • een mondelinge of schriftelijke verontschuldiging
 • een of meer partijen die overeenkomen om deel te nemen aan counseling of training
 • een mondelinge of schriftelijke berisping, of
 • overplaatsing, degradatie of ontslag van de persoon die pestgedrag vertoont. Als pesten op het werk niet is onderbouwd

Als uit een onderzoek blijkt dat pesten op het werk niet heeft plaatsgevonden of niet kan worden onderbouwd, kan [naam organisatie] toch passende maatregelen nemen om eventuele problemen op het werk die tot het pestenrapport hebben geleid, aan te pakken.