Voorkom online pesten / cyberpesten in je klas | Stop Pesten NU

084-8340086

Voorkom online pesten / cyberpesten in je klas

Herken je één van deze signalen bij je leerlingen probeer het onderwerp dan bespreekbaar te maken.

Dat kan klassikaal met een les over de gevolgen van cyberpesten en internetgedrag, maar ook individueel. Komt een leerling naar je toe om treitergedrag te mel- den, neem hem dan serieus, luister goed, toon begrip en veroordeel niet. Neem contact op met de vertrou- wenspersoon van school of met de mentor van de leerling en natuurlijk met de ouders. Adviseer de ouders om bewijslast te verzamelen en indien nodig aangifte te doen bij de politie (bijvoorbeeld bij het plaatsen van foto’s en filmpjes op internet zonder toestemming). Probeer de dader te achterhalen en voer maatregelen tegen hem uit die vermeld staan in het pest- of internetprotocol dat de school hanteert. 

Besteed in de les ook aandacht aan hoe belangrijk het is om internet positief in te zetten, bijvoorbeeld aan de hand van voorbeelden uit deze brochure of websites en ouderavond over cyberpesten slaat vaak niet aan, omdat ouders denken dat het bij hun kind niet speelt. Hou een ouderavond over Tip! kinderen en sociale media en maak digitale omgangsvormen tot een belangrijk thema op deze avond. Download de toolkit om ouders te betrekken bij media-activiteiten op school: www.samenmediamaken.nl. 

Wist je dat? 

  • Weinig jongeren die gepest worden hulp zoeken bij hun ouders of mentor? 
  • Ze liever het treitergedrag negeren door de pestkop te blokkeren op Facebook, Instagram of Twitter? Of digitaal terugschelden? 
  • Als de leerling wel actie onderneemt, het vaak uitloopt op een vechtpartij? Ý Een kwart van de docenten niet doorheeft dat een leerling slachtoffer is van het pestgedrag van klasgenoten?
  • Docenten die pestgedrag in de smiezen hebben, veelal daadkrachtig optreden? 
  • Veel scholen al preventief aandacht aan deze problematiek besteden en twee van de drie scholen reeds een pestprotocol of ict-gedragscode hebben? 

Bron VeiligInternet