What you need to know about school violence and bullying | Stop Pesten NU

084-8340086

What you need to know about school violence and bullying

Bullying in schools deprives millions of children and young people of their fundamental right to education. A recent UNESCO report revealed that more than 30% of the world's students have been victims of bullying, with devastating consequences on academic achievement, school dropout, and physical and mental health.

The world is marking the first International Day against Violence and Bullying at School Including Cyberbullying, on 5 November. Here is what you need to know about school violence and bullying.

Pesten op scholen berooft miljoenen kinderen en jongeren van hun fundamentele recht op onderwijs. Een recent UNESCO-rapport onthulde dat meer dan 30% van de studenten in de wereld het slachtoffer is geworden van pesterijen, met verwoestende gevolgen voor academische prestaties, schooluitval en fysieke en mentale gezondheid.

De wereld viert op 5 november de eerste Internationale Dag tegen Geweld en Pesten op School, inclusief Cyberpesten. Dit is wat u moet weten over geweld en pesten op school.

(Nederlandse vertalingen via Google Translate)

What is school violence?

School violence refers to all forms of violence that takes place in and around schools and is experienced by students and perpetrated by other students, teachers and other school staff. This includes bullying and cyberbullying. Bullying is one of the most pervasive forms of school violence, affecting 1 in 3 young people.

Wat is geweld op school?

Schoolgeweld verwijst naar alle vormen van geweld die plaatsvinden in en rond scholen en die worden ervaren door leerlingen en gepleegd door andere leerlingen, docenten en ander schoolpersoneel. Denk hierbij aan pesten en cyberpesten. Pesten is een van de meest voorkomende vormen van geweld op school en treft 1 op de 3 jongeren.

What forms may school violence take?

Based on existing international surveys that collect data on violence in schools, UNESCO recognizes the following forms of school violence:

 • Physical violence, which is any form of physical aggression with intention to hurt perpetrated by peers, teachers or school staff.
 • Psychological violence as verbal and emotional abuse, which includes any forms of isolating, rejecting, ignoring, insults, spreading rumors, making up lies, name-calling, ridicule, humiliation and threats, and psychological punishment.
 • Sexual violence, which includes intimidation of a sexual nature, sexual harassment, unwanted touching, sexual coercion and rape, and it is perpetrated by a teacher, school staff or a schoolmate or classmate.
 • Bullying as a pattern of behaviour rather than isolated incidents, which can be defined as intentional and aggressive behaviour occurring repeatedly against a victim. It can take various forms:
  • Physical bullying, including hitting, kicking and the destruction of property;
  • Psychological bullying, such as teasing, insulting and threatening; or relational, through the spreading of rumours and exclusion from a group; and
  • Sexual bullying, such as making fun of a victim with sexual jokes, comments or gestures, which may be defined as sexual ‘harassment’ in some countries.
 • Cyberbullying is a form of psychological or sexual bullying that takes place online. Examples of cyberbullying include posting or sending messages, pictures or videos, aimed at harassing, threatening or targeting another person via a variety of media and social media platforms. Cyberbullying may also include spreading rumours, posting false information, hurtful messages, embarrassing comments or photos, or excluding someone from online networks or other communications.

Welke vormen kan geweld op school aannemen?

Op basis van bestaande internationale onderzoeken die gegevens verzamelen over geweld op scholen, erkent UNESCO de volgende vormen van geweld op school:

 • Fysiek geweld, dat is elke vorm van fysieke agressie met de bedoeling om te kwetsen, gepleegd door leeftijdsgenoten, leraren of schoolpersoneel.
 • Psychisch geweld als verbaal en emotioneel misbruik, waaronder alle vormen van isoleren, afwijzen, negeren, beledigen, het verspreiden van geruchten, het verzinnen van leugens, uitschelden, spot, vernedering en bedreigingen, en psychologische bestraffing.
 • Seksueel geweld, waaronder intimidatie van seksuele aard, seksuele intimidatie, ongewenste aanrakingen, seksuele dwang en verkrachting, en wordt gepleegd door een leraar, schoolpersoneel of een klasgenoot of klasgenoot.
 • Pesten als een gedragspatroon in plaats van geïsoleerde incidenten, die kunnen worden gedefinieerd als opzettelijk en agressief gedrag dat herhaaldelijk tegen een slachtoffer plaatsvindt. Het kan verschillende vormen aannemen:
  • Fysiek pesten, waaronder slaan, schoppen en vernielen van eigendommen;
  • Psychisch pesten, zoals plagen, beledigen en bedreigen; of relationeel, door het verspreiden van geruchten en uitsluiting uit een groep; en
  • Seksueel pesten, zoals het uitlachen van een slachtoffer met seksuele grappen, opmerkingen of gebaren, dat in sommige landen kan worden gedefinieerd als seksuele 'intimidatie'.
 • Cyberpesten is een vorm van psychisch of seksueel pesten die online plaatsvindt. Voorbeelden van cyberpesten zijn onder meer het plaatsen of verzenden van berichten, foto's of video's, gericht op het lastigvallen, bedreigen of targeten van een andere persoon via verschillende media en sociale-mediaplatforms. Cyberpesten kan ook bestaan ​​uit het verspreiden van geruchten, het plaatsen van valse informatie, kwetsende berichten, gênante opmerkingen of foto's, of het uitsluiten van iemand van online netwerken of andere communicatie.

Who perpetrates school violence?

School violence is perpetrated by students, teachers and other school staff. However, available evidence shows that violence perpetrated by peers is the most common.

Wie pleegt geweld op school?

Geweld op school wordt gepleegd door leerlingen, leerkrachten en ander schoolpersoneel. Uit beschikbare gegevens blijkt echter dat geweld door leeftijdsgenoten het meest voorkomt.

What are the main reasons why children are bullied?

All children can be bullied, yet evidence shows that children who are perceived to be “different” in any way are more at risk. Key factors include physical appearance, ethnic, linguistic or cultural background, gender, including not conforming to gender norms and stereotypes; social status and disability.

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom kinderen worden gepest?

Alle kinderen kunnen worden gepest, maar er zijn aanwijzingen dat kinderen die op wat voor manier dan ook als 'anders' worden beschouwd, meer risico lopen. Belangrijke factoren zijn onder meer fysieke verschijning, etnische, linguïstische of culturele achtergrond, geslacht, inclusief het niet voldoen aan gendernormen en stereotypen; sociale status en handicap.

What are the consequences of school violence?

Educational consequences: Being bullied undermines the sense of belonging at school and affects continued engagement in education. Children who are frequently bullied are more likely to feel like an outsider at school, and more likely to want to leave school after finishing secondary education. Children who are bullied have lower academic achievements than those who are not frequently bullied.

Health consequences: Children’s mental health and well-being can be adversely impacted by bullying. Bullying is associated with higher rates of feeling lonely and suicidal, higher rates of smoking, alcohol and cannabis use and lower rates of self-reported life satisfaction and health. School violence can also cause physical injuries and harm.

Wat zijn de gevolgen van geweld op school?

Gevolgen voor het onderwijs: gepest worden ondermijnt het gevoel van verbondenheid op school en beïnvloedt de voortdurende betrokkenheid bij het onderwijs. Kinderen die vaak worden gepest, voelen zich vaker een buitenstaander op school en willen na het secundair onderwijs eerder de school verlaten. Kinderen die gepest worden, behalen lagere schoolprestaties dan kinderen die niet vaak worden gepest.

Gevolgen voor de gezondheid: De geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen kan nadelig worden beïnvloed door pesten. Pesten wordt in verband gebracht met hogere percentages eenzaam en suïcidaal gevoel, hogere percentages roken, alcohol- en cannabisgebruik en lagere percentages zelfgerapporteerde tevredenheid met het leven en gezondheid. Geweld op school kan ook lichamelijk letsel en schade veroorzaken.

What are the linkages between school violence and bullying, school-related gender-based violence and violence based on sexual orientation and gender identity or expression?

School violence may be perpetrated as a result of gender norms and stereotypes and enforced by unequal power dynamics and is therefore referred to as school-related gender-based violence. It includes, in particular, a specific type of gender-based violence that is linked to the actual or perceived sexual orientation and gender identity or expression of victims, including homophobic and transphobic bullying. School-related gender-based violence is a significant part of school violence that requires specific efforts to address.

Wat zijn de verbanden tussen geweld op school en pesten, schoolgerelateerd gendergerelateerd geweld en geweld op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit of -expressie?

Geweld op school kan worden gepleegd als gevolg van gendernormen en stereotypen en worden afgedwongen door ongelijke machtsdynamiek en wordt daarom schoolgerelateerd gendergerelateerd geweld genoemd. Het omvat met name een specifiek type van gendergerelateerd geweld dat verband houdt met de feitelijke of vermeende seksuele geaardheid en genderidentiteit of uitdrukking van slachtoffers, met inbegrip van homofoob en transfoob pesten. Schoolgerelateerd gendergerelateerd geweld is een belangrijk onderdeel van geweld op school dat specifieke inspanningen vereist om aan te pakken.

Does school-related gender-based violence refer to sexual violence against girls only?         

No. School-related gender-based violence refers to all forms of school violence that is based on or driven by gender norms and stereotypes, which also includes violence against and between boys.

Verwijst schoolgerelateerd gendergerelateerd geweld alleen naar seksueel geweld tegen meisjes?

Nee. Schoolgerelateerd gendergerelateerd geweld verwijst naar alle vormen van geweld op school die gebaseerd zijn op of gedreven worden door gendernormen en stereotypen, waaronder ook geweld tegen en tussen jongens.

Is school violence always gender-based?          

There are many factors that drive school violence. Gender is one of the significant drivers of violence but not all school violence is based on gender. Moreover, international surveys do not systematically collect data on the gendered nature of school violence, nor on violence based on sexual orientation and gender identity or expression. 

Based on the analysis of global data, there are no major differences in the prevalence of bullying for boys and girls. However, there are some differences between boys and girls in terms of the types of bullying they experience. Boys are much more exposed to physical bullying, and to physical violence in general, than girls. Girls are slightly more exposed to psychological bullying, particularly through cyberbullying. According to the same data, sexual bullying the same proportion of boys and girls. Data coming from different countries, however, shows that girls are increasingly exposed to sexual bullying online.

Is geweld op school altijd gendergerelateerd?

Er zijn veel factoren die schoolgeweld veroorzaken. Geslacht is een van de belangrijkste oorzaken van geweld, maar niet al het geweld op school is gebaseerd op geslacht. Bovendien verzamelen internationale enquêtes niet systematisch gegevens over de gendergerelateerde aard van geweld op school, noch over geweld op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit of -expressie.

Op basis van de analyse van wereldwijde gegevens zijn er geen grote verschillen in de prevalentie van pesten voor jongens en meisjes. Er zijn echter enkele verschillen tussen jongens en meisjes wat betreft de soorten pesterijen die zij ervaren. Jongens worden veel meer blootgesteld aan fysiek pesten en aan fysiek geweld in het algemeen dan meisjes. Meisjes worden iets meer blootgesteld aan psychologisch pesten, met name door cyberpesten. Volgens dezelfde gegevens, seksueel pesten hetzelfde aandeel van jongens en meisjes. Uit gegevens uit verschillende landen blijkt echter dat meisjes steeds vaker online worden gepest.

How does UNESCO help prevent and address school violence and bullying?

The best available evidence shows that responses to school violence and bullying that are effective should be comprehensive and include a combination of policies and interventions. Often this comprehensive response to school violence and bullying is referred to as a whole-school approach. Based on an extensive review of existing conceptual frameworks that describe that whole-school approach, UNESCO has identified nine key components of a response that goes beyond schools and could be better described as a whole-education system or whole-education approach.  These components are the following:

 • Strong political leadership and robust legal and policy framework to address school violence and bullying;
 • Training and support for teachers on school violence and bullying prevention and positive classroom management
 • Curriculum, learning & teaching to promote, a caring (i.e. anti- school violence and bullying) school climate and students’ social and emotional skills
 • A safe psychological and physical school and classroom environment
 • Reporting mechanisms for students affected by school violence and bullying, together with support and referral services
 • Involvement of all stakeholders in the school community including parents
 • Student empowerment and participation
 • Collaboration and partnerships between the education sector and a wide range of partners (other government sectors, NGOs, academia)
 • Evidence: monitoring of school violence and bullying and evaluation of responses

Hoe helpt UNESCO geweld en pesten op school te voorkomen en aan te pakken?

Het beste beschikbare bewijs toont aan dat effectieve reacties op geweld en pesten op school alomvattend moeten zijn en een combinatie van beleid en interventies moeten omvatten. Vaak wordt deze alomvattende reactie op geweld en pesten op school een schoolbrede aanpak genoemd. Op basis van een uitgebreid overzicht van bestaande conceptuele kaders die die schoolbrede benadering beschrijven, heeft UNESCO negen sleutelcomponenten geïdentificeerd voor een antwoord dat verder gaat dan scholen en beter zou kunnen worden omschreven als een onderwijssysteem voor het hele onderwijs of een benadering voor het hele onderwijs. Deze componenten zijn de volgende:

 • Sterk politiek leiderschap en robuust juridisch en beleidskader om geweld en pesten op school aan te pakken;
 • Training en ondersteuning voor leerkrachten over geweld op school en preventie van pesten en positief klassenmanagement
 • Curriculum, leren en onderwijzen ter bevordering van een zorgzaam (d.w.z. anti-schoolgeweld en pesten) schoolklimaat en de sociale en emotionele vaardigheden van leerlingen
 • Een veilige psychologische en fysieke school- en klasomgeving
 • Meldingsmechanismen voor leerlingen die getroffen zijn door geweld en pesten op school, samen met ondersteunings- en doorverwijzingsdiensten
 • Betrokkenheid van alle belanghebbenden in de schoolgemeenschap, inclusief ouders
 • Empowerment en participatie van studenten
 • Samenwerking en partnerschappen tussen de onderwijssector en een breed scala aan partners (overige overheidssectoren, NGO's, academische wereld)
 • Bewijs: monitoring van geweld en pesten op school en evaluatie van reacties

Source Unesco