Zes pijlers Beleid Sociale Veiligheid van PO- en VO-raad | Stop Pesten NU

084-8340086

Zes pijlers Beleid Sociale Veiligheid van PO- en VO-raad

Maatregel één: de zes pijlers invoeren. De PO-raad en VO-raad hebben zes pijlers ontwikkeld die betrekking hebben op het (meer omvattende) beleid rondom sociale veiligheid. De invoering en naleving van deze pijlers kan bijdragen aan het voorkomen en afname van pesten. De pijlers zijn:

Infographic Pesten op Basisscholen van Beau Oldenburg

 

1. Zorg voor een permanent inzicht in veiligheidsbeleving, zicht op incidenten en mogelijke risico’s;

2. Ontwikkel als school een gezamenlijke visie op een veilige leeromgeving met doelen, regels en afspraken;

3. Schep voorwaarden voor uitvoering van visie en beleid door taken te beleggen en samen te werken met ouders en relevante partners buiten de school;

4. Stimuleer positief pedagogisch handelen (tonen van een ondersteunende houding en voorbeeldgedrag);

5. Zorg voor activiteiten en programma’s in de school gericht op leerlingen, ouders en personeel, waarmee onveiligheid wordt voorkomen;

6. Signaleer en acteer bij signalen, grensoverschrijdend gedrag en incidenten.

Maatregel twee: werkzame elementen gebruiken Scholen kunnen hun voordeel doen met kennis over ‘wat werkt’ bij het voorkomen en tegengaan van pesten. Uit de analyse van de werking van anti-pestprogramma’s blijkt dat deze factoren een positief effect hebben op het tegengaan van pesten:

  • Het organiseren van informatieavonden voor ouders over de aanpak van pesten op school en over richtlijnen om hun kinderen te helpen om te gaan met pesten;
  • Het verbeteren van toezicht op bet schoolplein en tijdens pauzes;
  • Het nemen van disciplinaire maatregelen (straffen van daders door ze bijvoorbeeld naar het hoofd van de school te sturen voor een corrigerend gesprek, hen dwingen om tijdens pauzes in de buurt van de leerkracht te blijven en het ontnemen van privileges, zoals het vieren van de verjaardag in de klas,);
  • Het informeren van leerkrachten over de signalen van pesten en hoe daar mee om te gaan;
  • Het hanteren van zichtbare klassenregels over pesten; Het invoeren van een schoolbrede gedragscode tegen pesten (anti-pestprotocol);
  • Het geven van voorlichting voor leerlingen over de nare gevolgen van pesten;
  • Het stimuleren van samenwerking tussen de leerkrachten en de andere onderwijsprofessionals (interne begeleiders, zorgcoordinatoren, vertrouwenspersonen) rondom pesten. op

Maatregel drie: invoeren en gebruiken van een anti-pestprogramma

Wanneer blijkt dat de eerder genoemde maatregelen niet werken kan een anti-pestprogramma helpen. Zo’n programma behelst een systematische aanpak vanuit een theoretische onderbouwing. De aanpak kan schoolbreed, klasgericht of individueel gericht zijn. Ook kan het programma meer preventief of meer curatief van aard zijn. Op de site van School enVeiligheid kan men via de ‘wegwijzer programma’s sociale veiligheid’ informatie over de verschillende programma’s vinden. Zie hiervoor: Antipestprogramma’s - Pesten | NJi

Bron Nederlands Jeugd Instituut (NJI)