CBS: Bijna 8 procent van de jongeren gepest op het internet | Stop Pesten NU

CBS: Bijna 8 procent van de jongeren gepest op het internet

Doctoraatsonderzoek over cyberpesten (1 oktober 2015) toont aan: duidelijke link tussen cyberpesten en school

De helft van de cyberpesters zit op dezelfde school als zijn of haar slachtoffer”, zegt Denis Wegge van de UAntwerpen. Hij adviseert scholen een online meldpunt in te richten.

In zijn doctoraatsonderzoek heeft Denis Wegge van het Departement Communicatiewetenschappen aan de UAntwerpen als eerste de patronen van het cyberpesten in kaart heeft gebracht. In bijna vijftig procent van de gevallen vindt het cyberpesten plaats tussen leerlingen van eenzelfde school. En bijna zeventig procent van de slachtoffers geeft aan offline en online door eenzelfde persoon te worden gepest.

“Het problematische aan deze cijfers is dat ze aantonen dat pestslachtoffers nergens meer aan het pestgedrag kunnen ontsnappen: op school niet, en ook daarbuiten niet. Via hun smartphone of computer worden ze immers door dezelfde pesters belaagd als dat op school het geval is.”

Bijna twee derde van de jongeren die vorig jaar te maken hebben gehad met cyberpesten is bekend met de dader. In 2014 is bijna 8 procentvan de jongeren van 15 tot 25 jaar geconfronteerd met cyberpesten. Dit is ruim twee keer zo vaak als bij alle Nederlanders (3 procent) van 15 jaar en ouder. Laster is de meest voorkomende vorm van cyberpesten onder jongeren. Dat maakt CBS bekend.

In 2014 gaven ruim 400 duizend mensen van 15 jaar en ouder aan wel eens gepest te zijn op internet. Ruim 11 procent van de jongeren tussen de 15 en 18 jaar werd geconfronteerd met cyberpesten, tegenover ruim 5 procent van de 21- tot 25-jarigen. Naarmate de leeftijd vordert krijgen Nederlanders minder met cyberpesten te maken. Eén procent van de ouderen zegt geconfronteerd te zijn met cyberpesten.

Bijna twee derde van de jongeren die vorig jaar te maken hebben gehad met cyberpesten is bekend met de dader. In 2014 is bijna 8 procentvan de jongeren van 15 tot 25 jaar geconfronteerd met cyberpesten. Dit is ruim twee keer zo vaak als bij alle Nederlanders (3 procent) van 15 jaar en ouder. Laster is de meest voorkomende vorm van cyberpesten onder jongeren. Dat maakt CBS bekend.

In 2014 gaven ruim 400 duizend mensen van 15 jaar en ouder aan wel eens gepest te zijn op internet. Ruim 11 procent van de jongeren tussen de 15 en 18 jaar werd geconfronteerd met cyberpesten, tegenover ruim 5 procent van de 21- tot 25-jarigen. Naarmate de leeftijd vordert krijgen Nederlanders minder met cyberpesten te maken. Eén procent van de ouderen zegt geconfronteerd te zijn met cyberpesten.

Bron

 

Een op tien jongeren gepest op internet

24-7-2013 09:30

In 2012 werd ruim 10 procent van de jongeren van 15 tot 18 jaar wel eens gepest op internet. Laster, roddel en achterklap komen het meest voor, gevolgd door stalken, bedreiging en chantage. De meeste slachtoffers melden dit niet bij politie of andere instanties.

Jongeren tien keer meer gepest dan ouderen

In 2012 gaf 3 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan weleens gepest te zijn via internet. Dit zijn naar schatting ruim 400 duizend personen. Jongeren worden veel meer met cyberpesten geconfronteerd dan ouderen. Van de 15- tot 18-jarigen had 10 procent in 2012 te maken met pesten via internet, tegen minder dan 1 procent van de 65-plussers.  Natuurlijk maken jongeren ook meer gebruik van het internet en zijn ze actiever op sociale media, die vaak als platform voor pestgedrag dienen. Vrijwel alle 15- tot 18-jarigen gebruiken sociale media, terwijl van de 65-plussersbijna een op de zes hierop te vinden is.

Slachtofferschap cyberpesten naar leeftijd, 2012

Slachtofferschap cyberpesten naar leeftijd, 2012

Laster meest voorkomende vorm cyberpesten

De meest voorkomende vorm van cyberpesten onder jongeren is laster. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van kwetsende teksten op internetfora of profielsites, of het verspreiden van foto’s, filmpjes of roddel via het web. Ruim 4 procent van de 15- tot 18-jarigen werd hiermee naar eigen zeggen geconfronteerd in 2012. Daarna volgen stalken, bedreiging met geweld, en chantage via internet. 

Slachtofferschap cyberpesten naar soort en leeftijd, 2012

Slachtofferschap cyberpesten naar soort en leeftijd, 2012

Meeste slachtoffers melden cyberpesten niet

Minder dan een op de tien jongeren die geconfronteerd werden met pesten via internet maakte hiervan melding bij de politie of een andere instantie. Het leeuwendeel van de slachtoffers is dus niet bekend bij instanties en wordt niet geregistreerd. Slachtoffers van cyberpesten van 25 jaar of ouder melden dit vaker dan jongeren.

Melding cyberpesten naar leeftijd, 2012

Melding cyberpesten naar leeftijd, 2012

Math Akkermans

 

051015
18 tot 21 jaar:
 
 
%7,3
Slachtofferschap cyberpesten naar leeftijd , 2014
TotaalJongeren totaal: 15 tot 25 jaar15 tot 18 jaar18 tot 21 jaar21 tot 25 jaar25 tot 45 jaar45 tot 65 jaar65 jaar en ouder
%
 

Vorm cyberpesten

Op nummer één van de meest voorkomende vormen van cyberpesten onder jongeren van 15 tot 18 jaar staat laster. Laster is bijvoorbeeld het plaatsen van kwetsende teksten op internetfora of profielsites, of het verspreiden van foto’s, filmpjes of roddel via het web. Bijna 5 procent van hen geeft aan hiermee te maken te hebben gehad. Dat is ruim 2,5 keer zo vaak als in de groep van 21- tot 25-jarigen. Ook stalken en bedreiging met geweld worden genoemd. Chantage als vorm van cyberpesten wordt het minst opgegeven. Dat laatste geldt ook voor alle Nederlanders. Bij ouderen komen alle vormen van cyberpesten ongeveer even vaak voor.

012345
Anders:
 
 
15 tot 18 jaar3,7
Slachtofferschap cyberpesten naar soort bij jongeren, 2014
Totaal 15 tot 25 jaar
15 tot 18 jaar
18 tot 21 jaar
21 tot 25 jaar
LasterStalkenBedreiging met geweldChantageAnders
%
 

Bekendheid dader

Twee derde  van de jongeren in de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar geeft aan de dader te kennen. Dat is iets meer dan onder alle Nederlanders (61,7 procent). Bij ruim één op de vijf van de jongeren is de dader een studiegenoot of iemand van het werk. In bijna 29 procentwas de dader een andere bekende, zoals een vriend of kennis. In de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder was de dader met ruim 45 procentminder vaak een bekende dan in de andere leeftijdscategorieën. Vaak gaat het om een buurtgenoot (ruim 20 procent) of een andere bekende (ruim 13 procent).

010203040506070
 
Slachtofferschap cyberpesten bekendheid dader naar leeftijd, 2014
Bekendheid dader
Partner
Ex-partner
Ander familielid
Buurtgenoot
Iemand van werk of studie
Andere bekende
totaalTotaal jongeren: 15 tot 25 jaar25 tot 45 jaar45 tot 65 jaar65 jaar en ouder
%
 

Aangifte

Ruim 14 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar die geconfronteerd werden met pesten via internet maakte hiervan melding bij de politie of een andere instantie. Bijna 4 procent van hen deed daadwerkelijk aangifte van cyberpesten. Alleen 45- tot 65-jarigen doen met ruim 9 procentvaker aangifte dan jongeren. Van de onderzochte Nederlanders maakt ruim 23 procent melding van cyberpesten, waarvan 15 procent bij de politie. Ruim 6 procent doet daadwerkelijk aangifte.

Bron: StatLine, Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken