Klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) | Stop Pesten NU

084-8340086

Klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De school moet voor de behandeling van klachten wel aangesloten zijn bij de LKC. Of uw school is aangesloten, kunt u nazoeken in de schoolgids of op de website van de school. Download de informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Waar oordeelt de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs niet over?

De LKC neemt niet alle mogelijke klachten in behandeling. Voor sommige geschillen zijn er andere commissies zoals de Geschillencommissie passend onderwijs en de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so.

 1. De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) is er voor geschillen over de toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, geschillen over het ontwikkelingsperspectief van een leerling en geschillen over verwijdering van een leerling als het verzoek binnen 6 weken na het besluit is ingediend.
 2. De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) behandelt bezwaren tegen beslissingen van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheidsverklaring.
 3. De LKC neemt ook geen klachten in behandeling van personeelsleden als die klachten vooral betrekking hebben op de rechtspositie van het personeelslid.

Over wie kunt u klagen?

Klachten kunnen gaan over gedrag, omgang en beslissingen van:

 • de directeur of rector van de school of het samenwerkingsverband
 • het bestuur van de school of het samenwerkingsverband
 • een leerkracht
 • het ondersteunend personeel zoals een conciërge
 • een vrijwilliger
 • een stagiair
 • een overblijfkracht
 • en alle andere personen die werkzaam zijn voor de school.

Klacht indienen binnen een jaar

De klager moet een klacht indienen binnen een jaar na de gebeurtenis. De LKC kan daarop een uitzondering maken:

 • als de klager pas na dat jaar bekend werd met de gebeurtenis
 • als de klager eerst geprobeerd heeft de klacht met de school of het bestuur op te lossen en de klager zich daarna binnen een redelijke termijn alsnog tot de LKC richt
 • er andere bijzondere omstandigheden zijn waardoor de klager niet eerder een klacht in kon dienen.

Voorafgaand aan het indienen van de klacht bij Onderwijsgeschillen

Elke school heeft een klachtenregeling waarin staat hoe de school omgaat met klachten en hoe de klager een klacht kan indienen. Meestal staat de regeling in de schoolgids of op de website van de school of het schoolbestuur. De meeste scholen zijn aangesloten bij de LKC. Of ook uw school is aangesloten kunt u nazoeken in de schoolgids. Als de klacht niet binnen de school kan worden opgelost, kan de klager een officiële klacht indienen bij het bestuur of bij de LKC. Soms sturen schoolbesturen klachten zelf door naar de LKC om de klacht te behandelen.

U heeft een klacht ingediend bij de LKC

Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact met u op en bespreekt met u welke route u kiest om uw klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot één van de volgende routes:

 1. interne klachtbehandeling door het schoolbestuur: de klacht wordt na overleg met betrokkenen ter behandeling doorverwezen naar het schoolbestuur; 
 2. mediation;
 3. formele klachtbehandeling via een procedure bij de LKC.

Route 1: de interne klachtbehandeling

​Als de Commissie denkt dat een klacht snel op het school- of bestuursniveau kan worden opgelost, kan zij de klacht doorsturen naar het schoolbestuur. Dat gebeurt nadat vanuit Onderwijsgeschillen contact is opgenomen met klager en het schoolbestuur om na te gaan of de klacht intern door het schoolbestuur in behandeling genomen kan worden. Als uit de gesprekken met een medewerker van Onderwijsgeschillen blijkt dat schoolbestuur en klager zelf al hebben geprobeerd het probleem op te lossen of geen heil zien in de interne klachtbehandeling, dan kan worden gekozen voor mediation of de formele klachtprocedure.

Route 2: mediation

Als interne klachtbehandeling niet tot de mogelijkheden behoort of niet tot een oplossing heeft geleid, dan wordt in het telefoongesprek met een secretaris-mediator van Onderwijsgeschillen de mogelijkheid van mediation verkend. 

Route 3: de formele procedure

Als de klager ervoor kiest om de klacht via de formele procedure te laten behandelen dan wordt de klacht afgehandeld in drie stappen:

 1. het voorbereidend onderzoek
 2. de behandeling ter zitting
 3. vaststelling advies

In het reglement van de LKC is de procedure beschreven. 

Het voorbereidend onderzoek

 • Voordat de zaak op een (online) zitting wordt behandeld kan de Commissie nadere informatie vragen.
 • Aan de wederpartij vragen we om binnen 3 werkweken verweer in te dienen op de klacht.
 • Tot en met 1 week voor de zitting kunnen klager en verweerder nadere stukken indienen. Te laat ingediende stukken worden niet toegelaten als dossierstuk, tenzij hierdoor naar het oordeel van de voorzitter het belang van de wederpartij niet wordt geschaad.

Behandeling ter (online) zitting

 • De klacht wordt in het algemeen behandeld op een (online) zitting van de Commissie waarin partijen hun standpunten kunnen toelichten. Ook zal de Commissie vragen stellen aan beide partijen.
 • De Commissie behandelt uw klacht met drie personen: een voorzitter en twee leden. De voorzitter is altijd een jurist. De andere leden zijn geen jurist, maar bijvoorbeeld orthopedagoog, psycholoog, arts of docent. Bij de zitting is ook een secretaris van Onderwijsgeschillen aanwezig. De datum van de zitting deelt de LKC al snel mee aan partijen. Partijen ontvangen 2 weken voor de zitting een schriftelijke uitnodiging voor de (online) zitting.
 • Het is belangrijk dat beide partijen bij de zitting aanwezig zijn. De Commissie krijgt dan een goed beeld van de zaak, zodat zij tot een afgewogen advies kan komen. 

Beleid ten aanzien van het verlenen van uitstelverzoeken

Om de doorlooptijd van de behandeling van klachten te bewaken, wordt een verzoek tot uitstel van de zitting in beginsel niet ingewilligd. Alleen vanwege zwaarwegende redenen kan uitstel worden verleend. Dit is ter beoordeling van de voorzitter.

Wie kunt u meenemen naar de zitting? 

 • De zittingen van de LKC zijn niet openbaar. Dit betekent dat u geen publiek kunt meenemen.
 • Als u iemand wil meenemen naar de zitting, vragen wij u dat ons 2 dagen voor de zitting schriftelijk door te geven. Wij vragen u om daarbij aan te geven met welke reden u deze persoon meeneemt.  

Dat kan zijn: 

 • Iemand die met u meekomt ter ondersteuning maar niet het woord zal voeren (vertrouwd persoon). 
 • Iemand die namens u het woord zal voeren op de zitting (gemachtigde) 
 • Iemand die de Commissie uit eigen waarneming meer informatie kan geven over onderwerpen die voor de klacht belangrijk zijn (informant)
 • Een getuige bij de klacht die u door de Commissie wilt laten horen. De Commissie beslist of zij de getuige vragen zal stellen. Een getuige legt alleen een verklaring af en is niet bij de rest van de zitting aanwezig.

U kunt ook een getuigenverklaring indienen. Op die verklaring moet de naam, het adres en de handtekening van de getuige staan. 

Vaststelling van het advies

De LKC doet geen bindende uitspraak, maar geeft een advies. Binnen 4 weken na de sluiting van de zitting stelt de Commissie dit advies vast. In het advies staat of de klacht gegrond is en kan de Commissie aanbevelingen geven aan het schoolbestuur over eventueel te nemen maatregelen. Het schoolbestuur, de klager en de verweerder krijgen een kopie van het advies.

Na de klachtbehandeling

Nadat de LKC uw klacht heeft behandeld moet het schoolbestuur zowel klager als de LKC binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de Commissie meedelen of hij het eens is met het oordeel van de commissie en of het naar aanleiding van het oordeel maatregelen zal nemen.

Rechtsbijstand

Zowel iemand die een klacht indient als iemand over wie geklaagd wordt kan rechtsbijstand inschakelen. Dit kan een advocaat zijn of een jurist van een rechtsbijstandsverzekering of vakbond. Het is niet verplicht om een gemachtigde in te schakelen. Vaak kunt u zelf heel goed verwoorden wat u vindt en is het niet nodig om een rechtsbijstandsverlener in te schakelen. Realiseert u zich dat het inschakelen van rechtsbijstand kosten met zich mee kan brengen en dat de LKC geen proceskostenveroordeling, waarbij een van de partijen de kosten moet betalen, kan uitspreken.

Zaak indienen

Voor (informatie over) het indienen van een zaak en over de verdere zaakbehandeling klikt u op de blauwe knop Zaak indienen of op Zaak indienen.

Bron