Adviezen op leerkrachtniveau | Integrale schoolaanpak bij Pesten en Online Pesten | Stop Pesten NU

Adviezen op leerkrachtniveau | Integrale schoolaanpak bij Pesten en Online Pesten

Een analyse van goede praktijkprogramma’s levert volgende adviezen op voor leerkrachten

1. Toon betrokkenheid

Leerkrachten zijn de dragende pijlers van het opvoedingsproject en het leergebeuren binnen de school. Hun samenspel, motivatie, vakdidactische en pedagogische bekwaamheid bepaalt in grote mate de resultaten die de school bereikt.

Om leerlingen mediawijzer te maken en beter gewapend in het voorkomen of in de kiem smoren van (cyber)pesterijen is het nodig hun kennis, vaardigheden, sociaal-emotionele intelligentie en zin voor verantwoordelijkheid aan te scherpen. Leerkrachten hebben er alle voordeel bij om voeling te houden met het mediagebruik van hun pupillen. Wat niet betekent dat leerkrachten per se even actief moeten zijn op alle favoriete platforms of thuis moeten zijn in alle applicaties die leerlingen graag gebruiken.

Essentieel is dat leerkrachten in dialoog gaan en openingen creëren – in en buiten het formele lessenkader – om met leerlingen in gesprek of discussie te gaan. Dat laat toe om geïnformeerd  te blijven, betrokkenheid uit te drukken, signalen op te vangen, waardering te tonen of waarschuwend tussenbeide te komen, mocht dat nodig blijken. Zeker op momenten dat het fout loopt, kunnen jongeren advies en steun gebruiken.

2. Handelingsbereidheid versterken

Wie van leerkrachten verwacht dat ze een actieve rol opnemen, moet weten dat hun handelingsbereidheid afhankelijk is van … 

  • De mate waarin de leerkracht/begeleider gelooft in de effectiviteit van de door hem of haar gehanteerde strategie; 
  • De mate waarin de leerkracht/begeleider de ernst en impact van cyberpestproblemen erkent; 
  • De mate waarin de leerkracht/begeleider zich bekwaam acht om cyberpest-problemen te herkennen en er gepast mee om te gaan; 
  • De mate waarin de leerkracht/begeleider zich relationeel vaardig toont en in staat is om een zorgende, open houding aan te nemen en begrip te tonen voor de keuzes die leerlingen maken (autonomie geven) 
  • Scholen doen er daarom goed aan hun cyberpestaanpak zorgvuldig uit te schrijven, grondig te motiveren en aan te geven wat van elk personeelslid wordt verwacht.

 

Bekijk ook deze onderdelen van de Integrale Schoolaanpak Pesten & Onlinen Pesten (Cyberpesten)

 

Bron