Één van mijn leerlingen is een online pestkop - Wat nu? | Stop Pesten NU

084-8340086

Één van mijn leerlingen is een online pestkop - Wat nu?

Een analyse van goede praktijkprogramma’s levert volgende adviezen op voor scholen

 1. Kies voor geschikte gespreksomstandigheden (tijd/ruimte) om met de meelopers en pestkop in gesprek te gaan.
   
 2. Bedenk vantevoren of je kiest voor een confronterende of niet-confronterende aanpak 
  en houd je aan de gemaakte keuze. Verduidelijk het gespreksopzet bij aanvang van het gesprek.
   
 3. Indien gekozen wordt voor een confronterende aanpak, confronteer de meelopers & pesters met wat hij/zij heeft gedaan 
  (bewijsmateriaal, getuigenis leerkracht, …) en plaats zijn handeling(en) tegen de achtergrond van het schoolreglement en de wetgeving. Expliciteer waarom het gedrag niet door de beugel kan en wijs op de noodzaak om hier meteen een eind aan te stellen.
   
 4. Geef de meelopers en pester de kans om zijn/haar betrokkenheid toe te lichten
  Vraag door naar zijn/haar gedachten, gevoelens en wensen bij wat gebeurd is.
   
 5. Bespreek in de klas wat Online Pesten (Cyberpesten) met iemand doet voor de hele groep/klas 
  Geef duidelijk aan dat jij dit gedrag nooit tolereert van niemand en dat jij teleurgesteld bent dat niemand naar jou is gekomen om te zeggen wie er gepest wordt. Overleg dit van tevoren ook met het slachtoffer. Wijs op de nadelige gevolgen voor de (mede)pestkop. Lees ook Gevolgen online pesten
   
 6. Bekijk of de aard en de gevolgen aanleiding zijn voor een gesprek met de ouders van de pester en meelopers
  Betrek hen, zo nodig, bij het gesprek.
   
 7. Maak duidelijk dat de online pestkop (cyberpestkop) zijn verantwoordelijkheid voor zijn/haar daden moet nemen.  
  Hij/zij krijgt de opdracht om stappen te zetten die de veiligheid van het slachtoffer opnieuw garanderen en er voor zorgen dat de schade en het geschonden vertrouwen opnieuw worden hersteld.  Ouders en andere steunfiguren mogen geraadpleegd worden bij het zoeken naar deze herstelgerichte maatregelen.
   
 8. Stel een herstel overeenkomst op waarin het engagement met de meelopers en pester wordt weergegeven
  samen met de namen van de steunfiguren en de periode waarbinnen de gemaakte voorstellen gerealiseerd moeten worden.
   
 9. Wijs de meelopers en de pester op de mogelijkheid. om gecoached te worden op hun gedrag 
  en bij wie hij/zij hiervoor terecht kunnen.
   
 10. Maak een afspraak voor een vervolggesprek (op korte termijn) 
  dat gericht is op het evalueren van de gemaakte afspraken.

 

Bekijk ook deze onderdelen van de Integrale Schoolaanpak Pesten & Onlinen Pesten (Cyberpesten)

Bron