Adviezen op schoolniveau - Integrale schoolaanpak bij Pesten en Online Pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Adviezen op schoolniveau - Integrale schoolaanpak bij Pesten en Online Pesten

Een analyse van goede praktijkprogramma’s levert volgende adviezen op voor scholen

 1. Kies voor een duurzame, volgehouden aanpak
  als onderdeel van de hele schoolwerking en blijf weg van de eenmalige acties.

 2. Stel een werkgroep samen
  die de steun krijgt van de schooldirectie en die de hele anti(cyber)pestwerking coördineert, bewaakt en aanstuurt.

 3. Maak werk van een visietekst en schoolwerkplan
  inzake (cyber)pesten. Integreer dit plan in het bestaande antipest- en pestpreventiebeleid van de school.

 4. Streef naar een goede samenwerking en dialoog met de ouders
  Informeer ouders over de schoolaanpak en verduidelijk de wederzijdse verwachtingen en afspraken. 

 5. Informeer en betrek leerkrachten, leerlingen en ouders
  bij het uittekenen, uitvoeren en evalueren van het schoolbeleidsplan inzake (cyber)pesten. Integreer alle afspraken in een positief sociale media- en antipestprotocol.

 6. Maak werk van het positief omgaan tussen en met je leerlingen 

 7. Zorg voor een heldere, goede afgebakende zorgstructuur 
  waarin alle betrokkenen hun plaats vinden en verduidelijk wie welke verantwoordelijkheid draagt.

 8. Organiseer op regelmatige tijdstippen enquetes en vragenlijsten
  (focusgroepen, vragenlijsten, …) om de omvang van (cyber)pesten en aanverwante problemen na te gaan. Analyseer ook welke vorderingen er worden gemaakt.

 9. Installeer meerdere laagdrempelige meldpunten
  die zich richten tot alle betrokkenen en evalueer hun werking. 

 10. Zorg voor adequaat toezicht op het speelplein en combineer dit met een gevarieerd spel- en activiteiten aanbod
  Organiseer ook rustige zones voor leerlingen die hier behoefte aan hebben.

 11. Blijf doelgericht inzetten op professionalisering van alle leerkrachten en de leerlingen
  Leerlingen waarderen het als hun leerkrachten over voldoende ICT-kennis beschikken en belangstelling tonen voor hun activiteiten op het internet.

 12. Bouw extra lessen in 
  e-safety, mediawijs handelen, nettiquette en cyberpesten (definitie, impact, wetgeving, schoolaanpak, tips voor leerlingen, …).

 13. Zorg voor heldere wijze waarop school (cyber)pestproblemen aanpakt  
  Zorg er voor dat die aanpak stroomlijnt met het pedagogisch project van de school.

 14. Stel een anti-pestplan/anti-pestprotocol op aangevuld met de aanpak bij cyberpesten (online pesten) 
  Expliciteer wat er (minimaal) van iedereen wordt verwacht en waar/bij wie men terecht kan in geval van  vragen of problemen.

 15. Bouw een netwerk op met nabije externe hulpverleners 
  waarop je – zo nodig – een beroep kan doen (Stop Pesten Nu, Politie en de wijkagent, GGD)

 

Bekijk ook deze onderdelen van de Integrale Schoolaanpak Pesten & Onlinen Pesten (Cyberpesten)

Bron