Voor scholen | Pesten | Stop Pesten Nu

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Voor scholen | Kenniscentrum Pesten | Stop Pesten Nu

Wij bieden naast tips & adviezen tegen pesten en online pesten voor Scholen ook informatie, zoals: Beleidsinstrumenten, Factsheets, Wegwijzers, Cijfers & Feiten, Richtlijnen, Wet- en regelgevingen, Handreikingen, Protocollen, Wetenschappelijke Onderzoeken, Posters en veel gratis Lesmaterialen. Wil jij snel op de juiste plek komen met relevante informatie voor jouw functie over Pesten en Online Pesten? Navigeer dan snel naar  Schooldirectie & MT   Docenten NOP'ers  Ouderraad & MR *  Anti-pest coördinatoren APC & Mentoren   Leerlingen  

 

Geen haast? Scroll dan rustig naar beneden op deze pagina, lees de informatie, bekijk de video's en tips

 

Pesten aanpakken is een complex probleem - Ministerie van OCW 

Pesten is een complex en universeel probleem (Swearer, e.a., 2010). Op de basisschool is circa 10% van de leerlingen er slachtoffer van. Pesten heeft tal van negatieve consequenties (Salmivalli & Peets, 2009). Slachtoffers kunnen last hebben van psychische klachten, zoals gevoelens van eenzaamheid, gebrek aan zelfwaardering, geen vertrouwen hebben in anderen of depressiviteit. Niet alleen slachtoffers ondervinden (soms blijvende) problemen, ook pesters lopen het risico in hun ontwikkeling slechter af te zijn.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap video: Wat doe jij? Waarom is pesten aanpakken zo complex.

Bekijk bovenstaande video door op de afbeelding te klikken of op deze link waar Sander Dekker laat zien welke partijen allemaal nodig zijn om pesten aan te pakken.

Pesters leren niet met overleg of met begrip voor anderen iets te bereiken en blijven vaak onaangepast gedrag vertonen. Daardoor hebben ze een grotere kans om op latere leeftijd probleemgedrag te vertonen, zoals delinquentie (Nansel e.a., 2004). Klasgenoten die niet direct bij het pesten betrokken zijn, ondervinden vaak ook hinder van ernstige pesterijen; ze voelen zich minder veilig en zijn bang om het volgende slachtoffer te worden (Nishina & Juvonen, 2005). Pesten heeft tot slot ook negatieve gevolgen voor het welbevinden van leerkrachten (zie Espelage e.a., 2013).

Bron RUG. 

 

 

 

 

 

 

 

Pesten is ... 

Tal van factoren Pesten en Gepeste

... een vorm van agressie waarbij één of meer personen de intentie hebben een ander steeds opnieuw schade toe te brengen waarbij de macht ongelijk verdeeld is; het slachtoffer kan zich meestal niet verdedigen

 • Pesten gebeurt steeds opnieuw
 • De pester staat sterker dan het slachtoffer
 • Pesten gebeurt met opzet

Pestgedrag op school heeft veel te maken met heersende groepsnormen, terwijl de aanpak van het pestgedrag veelal gericht is op de gepeste en de pester.

 1. “De rol van de groep is echter een belangrijke factor waardoor pestgedrag op school ontstaat en in stand gehouden wordt. 

 2. "Hoewel we niet allemaal verantwoordelijk zijn voor het feit dat er wordt gepest, zijn we er wel allemaal verantwoordelijk voor dat het stopt”

Misverstanden over pesten

 1. Pesten is goed voor je karaktervorming en helpt je om je uit moeilijke situaties te redden”
  Van systematisch gepest worden leer je niets

 2. “Ik ben vroeger op school ook gepest, maar dat heeft geen enkele invloed op me gehad”
  Was het wel écht pesten?

 3. 3. “Als je gepest wordt, moet je juist leren om van je af te bijten”
  Dit is moeilijk, gegeven het machtsverschil

Pesten is een groepsproces 

 • Je hebt een groep nodig om te pesten
 • Pesten is een probleem van de groep
 • Je hebt de groep nodig om het op te lossen
 • Het zijn de normen in de groep en gerelateerde groepsprocessen die bepalen of leerlingen met risicofactoren worden in- of buitengesloten, of de kans krijgen om te pesten.

Pesten en de groep

 • Bijna alle leerlingen keuren pesten af; toch zijn er veel die meedoen of die niets zeggen
 • Van belang dat alle leerlingen leren inzien dat zijzelf invloed kunnen hebben op het pesten
 • Ombuigengroepsnorm:“We willen dat pesten stopt”

 

Hoe wordt pesten op school aangepakt?Stop Pesten Nu cartoon copyright

Scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen  zelf bepalen. Ze moeten wel voldoen aan de Wet veiligheid op school.

Beleid op school

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Een pestprotocol kan een onderdeel van dit plan zijn maar dat is niet verplicht. De school moet vermelden:

 • hoe de school pestgedrag signaleert;
 • welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te pakken;
 • wie de vertrouwenspersoon is;
 • wie het aanspreekpunt pesten is;
 • hoe de klachtenregeling werkt;’
 • waar de onafhankelijke klachtencommissie is te vinden.

"Uiteindelijk zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden”

- Martin Luther King -

 

 

Kenniscentrum Pesten & Online Pesten 

Hoofddoel kenniscentra Pesten & Online Pesten

Het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over pesten en online pesten (nationaal & internationaal) van 0-100 jaar voor een sociaal veilige omgeving voor ieder mens, onderverdeelt in de volgende doelgroepen:

 Werkgevers | Werknemers | Scholen | Sport | Kinderen & Jongeren | Ouders & Opvoeders  | Bejaardentehuizen 

Wij bieden niet alleen tips & adviezen tegen pesten en online pesten maar ook informatie, zoals: Beleidsinstrumenten, Factsheets, Wegwijzers, Cijfers & Feiten, Richtlijnen, Wet- en regelgevingen, Handreikingen, Protocollen, Wetenschappelijke Onderzoeken en Lesmaterialen.

Een veilige omgeving leidt tot een beter leer-, werk- en sportklimaat en biedt weinig tot geen ruimte voor ongewenst gedrag. Wij spreken van een sociaal veilige omgeving als de sociale, psychische en fysieke veiligheid niet door handelingen van anderen wordt aangetast.  

Subdoel kenniscentra Pesten & Online Pesten

Zoveel mogelijk mensen voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf  aan te pakken (in de eigen omgeving) om te komen tot een sociaal veilige werk-, leer- en sportomgeving.

 • Kenniscentrum over Pesten 
 • Kenniscentrum over Online pesten
 • Kennisbank met de volgende documenten (om te downloaden): * Wetenschappelijke Onderzoeken * Beleid * Protocollen * Wegwijzers * Factsheets * Handleidingen * Posters * Lesmaterialen *
 • Lesideëen
 • Overzicht waar men met ‘individuele vraagstukken - of hulp - over pesten of online pesten’ in Nederland terecht kan

 

Deze acties hebben een positief effect bij het aanpakken en bestrijden van pesten binnen de school

 • Organiseer voorlichtingsavonden voor ouders over pesten en online pesten (cyberpesten) en maak de richtlijnen bekend binnen de school voor hulp. 
 • Bevorder de samenwerking tussen leerkrachten OP'ers en NOP'ers rond pesten. 
 • Werk structureel aan een positieve sfeer op school en bespreek met regelmaat het onderwerp pesten en hoe kinderen voor elkaar kunnen opkomen.
 • Check of je veiligheidsplan up-to-date is en dat het hele team daar mee bekend is.
 • Plan goed toezicht op de plekken waar het 'druk' is met kinderen en versterk daar het toeziciht: 
  • op het schoolplein
  • pauzes
  • de gymzaal of de route daarheen
  • de kapstokken
  • in de gang enz

Tips voor verbeteren toezicht

 • Zorg dat de leerkracht als 1e op het plein is en daaarna pas de kinderen. Regel ook welke collega dan koffie of thee naar het schoolplein brengt.
 • Zorg dat bij binnenkomst van de school & klas dat de leerkracht goed zicht heeft op de gangen en kapstokken.
 • Inventariseer met een collega's en met de leerlingen waar pesten op jouw school het meeste kan gebeuren zonder dat jullie dit zien.
  •  Vraag aan leerlingen: "Zijn er plekken binnen onze school waar gepest wordt, maar waar wiji dit niet kunnen zien.". Je krijgt zo meerdere antwoorden.

 

 

Schooldirectie en Management

Scholen zijn wettelijk verplicht om pesten tegen te gaan. De school moet een anti-pestbeleid opstellen en uitvoeren en een pestcoördinator aanstellen. De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Leerkrachten hebben een belangrijke taak in het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten. 

 

Leerkrachten

Uit het onderzoek van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) blijkt edat er een relatie is tussen het beeld dat leerkrachten hebben van de oorzaken van pesten en het aantal gepeste leerlingen in de klas. Meestal kan er niet één enkele reden aangewezen worden voor waarom iemand gepest wordt: pesten wordt veroorzaakt door een complex samenspel van meerdere factoren. Wanneer individuen worden geconfronteerd met dergelijke complexe problemen hebben zij de neiging dit toe te schrijven aan één enkele oorzaak. Ze versimpelen het probleem dus. Door dit trucje van het menselijk brein worden complexe situaties beter begrepen (Miller 1995).

Leerkrachten zien een gepest iemand niet altijd als slachtoffer.

Beau Oldenburg

 

Youri Mulder

Zo werkt het ook wanneer leerkrachten geconfronteerd worden met pesten in hun klas. Hoe leerkrachten denken over de oorzaken van pesten kan in grofweg twee categorieën worden verdeeld: zij kunnen het pesten toeschrijven aan factoren waarop zijzelf invloed kunnen uitoefenen (interne factoren) of aan factoren waarop zij geen of weinig invloed kunnen uitoefenen (externe factoren), (Van Hattum, 1997).  Uit ons onderzoek blijkt dat er meer leerlingen gepest worden als de leerkracht het pesten sterk toeschrijft aan externe factoren, zoals de thuissituatie van leerlingen. Dit komt waarschijnlijk doordat deze leerkrachten geloven dat het pesten niet door hen op te lossen is en dat het daarom weinig zin heeft om in te grijpen in pestsituaties in de klas (Van Hattum, 1997). Deze leerkrachten gaan er dus van uit dat hun handelen niet zoveel verschil zal maken. Het is belangrijk dat leerkrachten zich ervan bewust zijn dat het meestal niet mogelijk is om pesten toe te schrijven aan enkel externe of interne factoren. Zelfs als er externe factoren zijn die het oplossen van pesten aanzienlijk bemoeilijken - zoals een problematische thuissituatie – hebben leerkrachten wel degelijk invloed op het pesten in hun klas.

Samenvattend kan gesteld worden dat leerkrachten moeten beseffen dat pesten wordt veroorzaakt door een samenspel van interne en externe factoren waarop zij deels zelf invloed kunnen uitoefenen. Daarnaast is het belangrijk dat leerkrachten pesten niet onderschatten en zich realiseren dat zij wellicht niet van alle pestsituaties op de hoogte zijn. Ten slotte is het belangrijk dat leerkrachten pesten als onacceptabel gedrag beschouwen en dit ook uitdragen naar hun leerlingen. Lees meer over dit onderzoek 'Aantal gepeste leerlingen per klas: leerkracht maakt het verschil' van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) Rene Veenstra en Beau Oldenburg 

 

 

Anti-pest coördinatoren / mentoren

Foto  Amgela Groothuizen 

Ouderraad & MR

 

Leerlingen:

 

 

 

Scholen en online pesten

Pesten komt voor op en om scholen, maar ook buiten de school kan het pesten verder gaan. Steeds vaker worden leerlingen online gepest via whatsapp, snapchat of facebook. Hoewel deze online manier van pesten buiten schooltijd en buiten het schoolterrein plaats kunnen vinden, heeft het wel een grote impact op de leerling op school. Daarom is het ook in deze situaties belangrijk om de school te betrekken. Stichting Stop Pesten Nu biedt veel informatie over pesten en sociale media.

Everon Jackson Hooi zegt: Ik STOP pesten nu

Cyberpesten

Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als het ook online gebeurt: het komt extra hard aan en houdt niet op wanneer je thuis in je zetel zit.
Hoe gaat cyberpesten precies in z'n werk? Wie zijn daders en slachtoffers en wie kijkt toe? Bestaat er een perfecte aanpak, waarom moet je vooral praten en hoe begin je daaraan? Dankzij deze sessie in de onderstaande video kun je ten strijde trekken tegen de cyberpest-plaag. Bron Veilig Online.be

 

Er zijn een aantal organisaties waar je cyberpesten kan melden. Wij zien ook steeds vaker fraudes met mensen die zich eerst voordoen als jouw ideale online liefde, zie deze video of op een andere manier jou om te tuin willen leiden bijvoorbeeld  waarin jou wordt gevraagd om tijdelijk geld voor te schieten, lees dit bericht. Dit is geen cyberpesten maar cybercrime! Bij de les suggesties tref je ook vele lesmaterialen aan om cyberpesten te bespreken zoals ook de lessenserie Cyber Helden (les idee 232)

Foto: Everon Jackson Hooi

 

 

 

Video Stickers op What's app leuk maar je kunt er ook mee pesten NOS Jeugdjournaal

► klik op afbeelding om de video te bekijken ► of  klik hier ♦ 

oi zegt: Ik STOP pesten n

TIP! Hoe kan je problemen op social media melden (Facebook, Twitter, YouTube, Google, Skype, Whatsapp, Instagram)?

Bekijk hier de handleidingen van Helpwanted.nl. Zie ook deze tips wat je kan doen als je online wordt gepest.

 

Online pesten voelt veilig voor de dader omdat niemand het kan zien (lees meer profielen bij cyberpesten). Dit maakt het voor velen aantrekkelijk om op deze manier te pesten. De dader blijft anoniem en hoeft het slachtoffer niet in de ogen te kijken. Eigenlijk is het de meest laffe manier van pesten. Online zijn er vele valse profielen, lees hier meer over hoe je een vals profiel kan ontmaskeren.

 

Kinderen vaak uitgescholden en bedreigd op YouTube NOS Jeugdjournaal

► klik op afbeelding om video te bekijken ► of klik hier ♦

 

 

"Zorgen over online pesten nu kinderen thuis zitten" NOS Jeugdjournaal

► klik op afbeelding om video te bekijken ► of klik hier ♦

 
 

Stop Pesten Nu op uw school, voor tarieven zie ons aanbod ... 


(VO, PO, Speciaal Onderwijs, Cluster 4, Middelbare scholen, Hogescholen, Universiteiten)

 • Gastles in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 

 • Klassenmiddag / Creatieve workshop over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 

 • Gastles & afspraken maken 'hoe gaan wij met elkaar om', Blokuur: (2 lesuren) in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 

 • 1e lesuur: gastles over Pesten of Cyberpesten 2e lesuur: gezamenlijke afspraken maken

 • Ouderavond / Lezing Pesten of Online gevaren voor kinderen en jongeren, Cyberpesten (Online Pesten) 

 • Studiedag pesten, online pesten (cyberpesten)

Algemeen

 • (Klassen/kind/team) Observatie 

  • ​Klassenobservatie: 1 observatie, 1 nabespreking, 1 verslag
  • Kindobservatie: voorgesprek met leerkracht (1x), observatie met video (1x), nabespreking (1x), verslag + begeleidingsadviezen (1x)   
 • Externe Vertrouwenspersoon op basis van een overeenkomst voor een bepaalde periode en geschat aantal uren 

 • Coaching on-the-job leerkrachten, IB'ers, anti-pestcoördinatoren, re-integratie trajecten

  • Individueel coachingstraject
  • Teamcoaching en intervisie op basis van overeenkomst (prijzen op aanvraag)

 

 

Beleid & Factsheets, Lesmaterialen, Posters, Wetenschappelijke onderzoeken

Deze documenten zijn te downloaden in ons kennisbank / downloadcentrum

 
Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJI
Plan van aanpak tegen pesten Kinderombudsman en Ministerie van Onderwijs
Routekaart Wegwijzer Pesten op school waar kan ik als ouder terecht Bron Rijksoverheid
Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO- en VO raad
Digitaal Veiligheidsplan
Enqûete resultaten pesten op het werk per branche RTL Nieuws
Factsheet Agressie door derden op het werk van Ministerie SZW en TNO
Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF Consortium
Groepsdynamica in de klas van School & Veiligheid
Model protocol Social Media Versus
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCM
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar Onderwijs
Opstellen gedragscode implementatieplan #pesten in de sport Bron: TopInDeSport.be
Opstellen gedragscode in de sport Bron: TopInDeSport.be
Pesten op het Werk: Plan van Aanpak RI&E
Pesten op het Werk: Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal Ouderenfonds
Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob
Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh
Pestprotocol op het werk: Aanpak Pesten, terug naar Respect Veilige Zorg Vlietland Ziekenhuis
Pestprotocol voorbeeld van Vereniging Openbaar Onderwijs
Pestprotocol Voortgezet Onderwijs Platform Veiligheid MBO
PRIMA factsheet pesten op scholen
Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden Bron TNO en Ministerie SZW
Sport Bestuur & Beleid: Social media wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online KNHB
Sport voor begeleiders: Voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB
Sport voor bestuurders Pesten en Cyberpesten wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online
Sport voor bestuurders: voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB
Sport voor Trainers & Coaches: Sportief met social media
Sport: Hoe ga ik om met pesten binnen de volleybal vereniging? Nevobo
Succesvol samenwerken in preventie Aanpak Pesten op het Werk Bron InPreventie
Voorkom pestgedrag op het werk Arbo Unie met tips
Wat werkt tegen pesten? Anti-pestmethodes bij pesten NJI Nederlands Jeugd Instituut
Wegwijzer ongewenst gedrag TNO campagne #moettochkunnen
Wegwijzer Pesten op het Werk TNO 2015 Ministerie SZW
Wetenschappelijk onderzoek Misbruik van macht door managers en pesten op het werk 2015

 

Lesmaterialen Pesten en Cyberpesten

 
Draaiboek online pesten terugdringen Teamsessie: Online pesten (po, vo) les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdf
Presentatie teamsessie Online pesten les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdf
Durf jij het aan les voor Week tegen Pesten van School & Veiligheid
Estafette stellingenspel (+10) zie lesidee 135 Bron TopInDeSport
Het hoger lager spel pesten in de sport 10+ Les idee 136 Bron TopInDeSport.be
Informatieblad Pesten in de klas aanpakken en voorkomen van School & Veiligheid
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online + zie poster
Kwartetspel over pesten voor in de sport, zie les idee 134 Bron: TopInDeSport.be
Lesbrief bij ‘Midzomernachtdroom’ zie les idee 86 van Marieke Nijmanting voor groep 7 en 8
Lesbrief Omstanders bij pesten voor vo-scholen zie les idee 55, Bron: Pestweb
Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfje zie les idee 40 Bron Pestweb
Sport voor begeleiders: Stappenplan sportief met media Mijn Kind Online KNHB
Van plagen tot pesten Handreiking voor het inzetten van een preventie- en zorgarrangement van NJI
Voorbeeldbrief voor ouders: preventie rond cyberpesten van Go! Vlaanderen
What's app 'What's happy' les Mijn Kind Online + zie poster

 

Ook leerkrachten worden online door leerlingen gepest ... NOS

 

Wij verzamelen nationaal & internationaal lesideëen, lesmaterialen & werkvormen om op een creatieve manier met Pesten & Online Pesten (cyberpesten) aan de slag te kunnen o.a. voor de Landelijke Dag tegen Pesten (jaarlijks 19 april)  #dagtegenpesten  & Week tegen Pesten #weektegenpesten (in Nederland, 4e week van september). 

Neem ook een kijkje in onze kennisbank, ter inspiratie of om te downloaden: Handleidingen, Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers), Wetenschappelijke Onderzoeken, Posters Stop Pesten Nu, Bijlagen bij Lesmaterialen Pesten & Cyberpesten, Kleurplaten Stop Pesten Nu, Rebussen.

Video's over Pesten en video's over Online Pesten

Boeken over Pesten

Liedjes - beluister ze hier Liedjes over Pesten 

Kinderboeken met lesbrief 

 

Check de disclaimer voor het gebruik van informatie op onze site.

 

Poster
  

 Infographic Pesten op basisscholen is gemaakt door Beau Oldenburg

Beau werkt als PhD Wetenschappelijk adviseur data & onderzoeker pesten bij de Rijksuniversiteit Groningen of download hem hier

 

 Suggesties voor acties tegen pesten Week tegen Pesten 

Suggesties voor acties tegen pesten voor o.a. Stop Pesten Nu Helden

Behandel iedereen met respect! 

 • Stop & denk na voordat je zegt of doet iets dat iemand zou kunnen kwetsen.
 • Voordat je iets zegt kan je aan jezelf vragen: Hoe zou ik het vinden als iemand dit tegen mij of mijn beste vriend/vriendin zegt? Als jij of jouw vriend/vriendin dit niet leuk zouden vinden dan weet je zeker dat iemand anders dit ook niet leuk vindt.
 • Wees aardig voor elkaar

  Wees een held - Stop Pesten Nu Held

 • Als je niks aardigs weet te zeggen, zeg dan liever niks
 • Als je merkt dat jij gemeen wil gaan doen naar iemand, zorg voor leuke afleiding bij jezelf: Een spelletje spelen, TV kijken, of praten met een vriend.
 • Praat met een volwassene die jij vertrouwt. Vraag hulp om op leuke manieren vrienden te maken of anderen te helpen.
 • Iedereen is anders. Niemand is beter of slechter, gewoon anders.
 • Als je denkt dat je iemand in het verleden hebt gepest biedt dan je excuses aan. Hierdoor gaat gaat de pijn van de ander niet weg maar het is wel fijn om te horen als je pester nu snapt dat het niet goed was om je te pesten.
 • Voor een pestkop is dit goed om te weten: Als je iemand pest dan zegt dit alleen iets over jou! "Wie/wat je pest ben je zelf". Het zegt nooit iets over diegene die jij pest. 

Wij zeggen 'Stop Pesten Nu'! Wat doe jij? Jij bent mijn held - Stop Pesten Nu held

 • Jij hebt de keuze om te stoppen met pesten.
 • Jij hebt de keuze niet mee te lopen.
 • Jij hebt de keuze door er iets van te zeggen als je het ziet gebeuren.
 • Jij hebt de keuze om iemand te helpen die gepest wordt.
 • Jij hebt de keuze om in te grijpen als je ziet dat het gaat om een situatie om meerdere personen/kinderen tegen één zijn.
 • Jij hebt de keuze als je iemand in de pauzes altijd alleen ziet zitten door erbij te gaan zitten, met hem of haar te gaan praten of in gesprek te gaan.
 • Jij hebt de keuze om andere kinderen/personen te laten zien dat het echt niet cool is om te pesten.Kijk, luister, sta op tegen pesten. Wees een Stop Pesten Nu Held
 • Jij hebt de keuze door niet langer weg te kijken als je ziet dat er gepest wordt.
 • Jij hebt de keuze te melden dat iemand in jouw team/klas gepest wordt en hulp voor die persoon te zoeken.

Kortom ...

 

Jij hebt de keuze

 

Kom ook in actie! Laat zien dat jij ook tegen pesten bent! Stuur campagne/actie/foto naar ons op (posters, gedicht, foto's, youtube, tekening, verhaal en nog veel meer) en misschien nemen wij jou actieproduct in onze Landelijke Campagne op. Onze Redactie kan je het beste per mail bereiken op redactie@stoppestennu.nl en de Ik STOP pesten nu armbanden zijn hier te bestellen.