Anti-pest coördinatoren | Voor Scholen | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Anti-pest coördinatoren | Voor Scholen

Bijzondere momenten om binnen jouw school aandacht te besteden aan pesten & online pesten: 

les materialen

(Noteer alvast in jouw agenda

 

Coördineren van anti-pestbeleid

Het coördineren van anti-pestbeleid staat in de Memorie van toelichting bij de wet beschreven als volgt:

 1. Beleidsadviezen geven naar aanleiding van de afhandeling van klachten, altijd met een preventieve werking.
 2. Als klankbord fungeren voor collega’s die vragen hebben over pesten en de aanpak ervan.

Om dit te doen is het noodzakelijk om zicht te hebben op de beleving van veiligheid van leerlingen, op klachten en incidenten en op veiligheidsrisico’s. Deskundigheid en kennis op het gebied van pesten is nodig om schoolintern te fungeren als klankbord. Voor het uitvoeren van coördinerende beleidstaken is steun en mandaat vanuit de schoolleiding onmisbaar.

Deze coördinerende taken kunnen bij ons alleen door een leidinggevende worden uitgevoerd. (Directeur po school).

Op veel scholen ligt de coördinatie van het veiligheidsbeleid bij de medewerker die ook eindverantwoordelijk is voor de veiligheid op school. In het basisonderwijs is dit meestal de (adjunct-)directeur, in het voortgezet onderwijs de directeur, de conrector of de veiligheidscoördinator. Gezien de veelheid, complexiteit en verantwoordelijkheid van het coördineren van anti-pestbeleid ligt het voor de hand deze taken bij een leidinggevende te beleggen.

 • Bekijk het overzicht met Voorbeeldtaken coördineren van anti-pestbeleid (zie onderaan pagina).

 

Pesten aanpakken is een complex probleem - Ministerie van OCW 

Pesten is een complex en universeel probleem (Swearer, e.a., 2010). Op de basisschool is circa 10% van de leerlingen er slachtoffer van. Pesten heeft tal van negatieve consequenties (Salmivalli & Peets, 2009). Slachtoffers kunnen last hebben van psychische klachten, zoals gevoelens van eenzaamheid, gebrek aan zelfwaardering, geen vertrouwen hebben in anderen of depressiviteit. Niet alleen slachtoffers ondervinden (soms blijvende) problemen, ook pesters lopen het risico in hun ontwikkeling slechter af te zijn.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap video: Wat doe jij? Waarom is pesten aanpakken zo complex.

Bekijk bovenstaande video door op de afbeelding te klikken of op deze link waar Sander Dekker laat zien welke partijen allemaal nodig zijn om pesten aan te pakken.

Pesters leren niet met overleg of met begrip voor anderen iets te bereiken en blijven vaak onaangepast gedrag vertonen. Daardoor hebben ze een grotere kans om op latere leeftijd probleemgedrag te vertonen, zoals delinquentie (Nansel e.a., 2004). Klasgenoten die niet direct bij het pesten betrokken zijn, ondervinden vaak ook hinder van ernstige pesterijen; ze voelen zich minder veilig en zijn bang om het volgende slachtoffer te worden (Nishina & Juvonen, 2005). Pesten heeft tot slot ook negatieve gevolgen voor het welbevinden van leerkrachten (zie Espelage e.a., 2013).

Bron RUG

 

Tips voor verbeteren toezicht van leerlingen voor scholen​

Inventariseer met collega's en met de leerlingen waar pesten op jouw school het meeste kan gebeuren zonder dat jullie dit zien.Vraag aan leerlingen: "Wie weet 2 of meer plekken op school waar het meest gepest wordt wat de juffen en meesters niet weten? 
Vaak horen wij deze voorbeelden: 

 • Alle pauzes
  • Als er nog geen leerkracht op het plein staat als de kinderen naar buiten komen
  • Spelletjes dat iemand niet mee mag doen (met bijvoorbeeld tikkertje). Of dat die persoon altijd de tikker moet blijven omdat ze iedere keer de regels veranderen.
  • De gepeste, in het goal zetten bij voetbal en zo hard mogelijk schieten (onder het mom van leuk voetballen)
 • In de kleedkamers bij de gymzaal wordt er HEEL VEEL gepest !  Als een leerling laat uit een kleedkamer komt geef die dan niet op de kop - heel vaak blijkt dat zij gepest zijn maar niet willen klikken. 
 • De gymzaal of de route daarheen
 • Bij de kapstokken
 • In de gang - duwen en trekken -  (als naar buiten mag lopen voor pauzes)
 • Op het schoolplein (achter het muurtje, achter de heuveltjes, achter de containers, achter iets ... enz.)
 • Plan goed toezicht op de plekken waar het 'druk' is met kinderen (inclusief bovenstaande plekken) en versterk daar het toezicht.
 • Check of je veiligheidsplan up-to-date is en dat het hele team daar mee bekend is.

 

Deze acties hebben een positief effect bij het aanpakken van pesten binnen de school

 * Organiseer voorlichtingsavonden voor ouders over pesten en online pesten (cyberpesten) en maak de richtlijnen bekend binnen de school voor hulp. 

 * Bevorder de samenwerking tussen leerkrachten OP'ers en NOP'ers rond pesten. NOP'ers zien pesten ook vaak, leer ze hoe ze adequaat. kunnen ingrijpen/reageren.

 * Werk structureel aan een positieve sfeer op school en bespreek met regelmaat het onderwerp pesten en hoe kinderen voor elkaar kunnen opkomen.

 * Verbeter toezicht tijdens pauzes en net voor- en na schooltijd op mhet schoolplein

 

Tip! Adviezen van jongeren hoe te reageren bij pesten door volwassenen, peers en gepeste

 

Aandachtspunten

 • Ga na of op uw school taken rond het opvangen en begeleiden van leerlingen en ouders bij ongewenst gedrag (inclusief pesten) al belegd zijn. Zo ja, dan is de wettelijke eis voor een aanspreekpunt pesten voorzien.
 • Ga na of op uw school taken over het coördineren van schoolveiligheidsbeleid en expliciet pestbeleid belegd zijn. Zo ja, dan is de wettelijke eis voor coördineren van anti-pestbeleid voorzien.
 • Belegt u de taken die horen bij het aanspreekpunt pesten niet bij de vertrouwenspersoon, pas dan de klachtenregeling aan zodat duidelijk wordt bij wie meldingen over pesten wel gedaan kunnen worden.
 • Als de coördinerende taken niet bij een leidinggevende medewerker worden belegd, dient de persoon die de taken uitvoert over voldoende mandaat te beschikken om beslissende beleidsmaatregelen te kunnen nemen.
 • Zorg dat leerlingen en ouders weten wie op school het aanspreekpunt pesten is en wie het anti-pestbeleid coördineert. De wet Veiligheid op school heeft tot doel dat pestproblemen op school op een juiste manier worden aangepakt.

 

Voorbeeldtaken coördineren anti-pestbeleid

(Mede)verantwoordelijkheid voor schoolveiligheidsbeleid

 • Zorgen dat schoolveiligheid (en specifiek pesten) regelmatig op de agenda staat.
 • Zorgen voor de ontwikkeling van schoolregels en afspraken (over pesten)
 • Zorgen dat schoolregels leven binnen de school.
 • Zorgen dat er op school een anti-pestprotocol is.
 • Zorgen dat er een sanctiebeleid is.
 • Zorgen dat preventieve maatregelen worden genomen om de veiligheid op school vergroten.

 

Klankbord voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel

 • Zorgen dat schoolregels en afspraken over pesten, het anti-pestprotocol en het sanctiebeleid bij iedereen bekend is.
 • Zorgen dat leerlingen en ouders weten wie het aanspreekpunt bij pesten is op school en wie het anti-pestbeleid coördineert.
 • Zorgen dat leraren weten hoe te handelen in een pestsituatie.
 • Zorgen dat er actuele kennis is bij iedereen in het team over pesten en groepsprocessen.
 • Vragen van leraren over de aanpak van pesten beantwoorden en advies geven over de aanpak van een pestsituatie in de klas.
 • Informeren en adviseren over het inzetten en gebruik van anti-pestprogramma’s en lessen over pesten.

 

Zicht hebben op de beleving van veiligheid, incidenten en mogelijke risico’s

 • Zorgen dat (pest)incidenten geregistreerd worden.
 • Zorgen dat de verplichte monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen wordt uitgevoerd. o Op de hoogte zin van meldingen en incidenten die bij het aanspreekpunt pesten binnenkomen. o
 • In kaart brengen van risico’s en onveiligheid aan de hand van incidenten en monitoring.
 • Preventieve maatregelen voeren naar aanleiding van onveilige situaties en pestincidenten.

Worden deze taken rond het coördineren van anti-pestbeleid niet door een leidinggevende uitgevoerd dan is beleidsadvisering een bijkomende taak. Diegene die het antipestbeleid coördineert brengt dan beleidsadviezen uit aan de schoolleiding gericht op het vergroten van de veiligheid op school.

 

Voorbeeldtaken coördineren anti-pestbeleid en aanspreekpunt pesten / anti-pest coördinator

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aangepakt en dat ze veilig naar school kunnen. De Wet Veiligheid op school (po en vo) verplicht scholen om zich in te spannen om pesten tegen te gaan en te zorgen voor een veilige school. Daarin staat dat scholen:

 1. Een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren.
 2. Twee taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.
 3. De beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.
  (Bron: Rijksoverheid)

Dit infoblad geeft u informatie over wat een aanspreekpunt pesten doet en wie deze taak kan vervullen. Ook leest u wat wordt verstaan onder coördineren van anti-pestbeleid en door wie dat kan worden gedaan. Voor de overige verplichtingen (punt 1 en 4) verwijzen we u naar informatie over veiligheidsbeleid op onze website en het infoblad over Monitoring.

Anti-pest coördinatoren / mentoren

Cyberpesten

 

 

 

 

Aanspreekpunt pesten

Uw school moet beschikken over iemand die aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders die te maken krijgen met pesten. Het aanspreekpunt vangt de gepeste leerling (en de ouders) op. Samen brengen ze de situatie in kaart en bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en begeleidt het aanspreekpunt pesten eventueel naar andere medewerkers binnen of buiten de school. Een aanspreekpunt pesten is laagdrempelig en daarom bij voorkeur een bekend gezicht in de school. Ervaring met opvang, begeleiding en gesprekstechnieken is wenselijk.

 • Bekijk een uitgebreid overzicht met Voorbeeldtaken aanspreekpunt pesten (zie hieronder).

U mag zelf bepalen wie op school het aanspreekpunt pesten is. U hoeft geen nieuwe functie te creëren zoals een anti-pestcoordinator. U kunt ervoor kiezen de taak bij een persoon te beleggen die al met soortgelijke taken is belast is.

Wij laten deze taak liggen bij de vertrouwenspersoon. Dat leek ons het meest logisch. (Directeur vo school)

De vertrouwenspersoon staat in de klachtregeling van school vermeld als aanspreekpunt bij ongewenst gedrag, waaronder ook pesten. Door deze taak van de vertrouwenspersoon te bekrachtigen voorkomt u dat er teveel verschillende ‘loketten’ ontstaan. Zo blijft het voor leerlingen (en ouders) duidelijk bij wie ze moeten aankloppen bij pesten.

De vertrouwenspersoon bezit bovendien al de benodigde vaardigheden en kennis over het opvangen en begeleiden van leerlingen die te maken krijgen met ongewenst gedrag. Bijkomend voordeel is dat een vertrouwenspersoon de leerling verder kan begeleiden als de pestsituatie onverhoopt uitmondt in een klacht.

 

Beide verplichte taken bij één persoon?

In de Memorie van toelichting bij de Wet Veiligheid op school wordt de vertrouwenspersoon genoemd – bij wijze van voorbeeld – voor het vervullen van beide taken. De vertrouwenspersoon is dan én het aanspreekpunt bij pesten én coördineert het anti-pestbeleid. Ook in de praktijk beleggen scholen beide taken bij een persoon, vaak een anti-pestcoördinator.

Het is niet verplicht om één persoon beide taken te laten doen. Wij adviseren om beide taken bij verschillende medewerkers onder te brengen. Niet alleen omdat vergelijkbare taken en verantwoordelijkheden al bij verschillende bestaande functionarissen liggen maar ook vanwege mogelijke taakconflicten.

Een voorbeeld van een taakconflict is wanneer concrete acties genomen moeten worden vanuit de coördinerende taken bij een pestprobleem. Bij het nemen van acties gericht op het vergroten van de schoolveiligheid worden meestal anderen betrokken. Het aanspreekpunt pesten onderneemt echter alleen acties die besproken zijn met en en gewenst zijn door de gepeste leerling (en ouders). Wil een gepeste leerling nog niemand betrekken dan geeft de vertrouwenspersoon voorrang aan de wens tot vertrouwelijkheid. Het uitvoeren van de coördinerende taken kan hierdoor in de knel komen.

Wij adviseren scholen om duidelijk in kaart te brengen wie op school welke veiligheidstaken uitvoert. En zorg voor een goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende personen.

 

Voorbeeldtaken aanspreekpunt pesten 

Opvang leerling/ouder

 • Opvangen van de leerling/ouder die te maken heeft met pestgedrag.
 • Luisteren naar wat de leerling/ouder te vertellen heeft.

De pestsituatie in kaart brengen

 • Vragen wat de leerling/ouder/leerkracht al gedaan heeft.
 • Duidelijk maken wat de rol van het ‘aanspreekpunt pesten’ is.

Zoeken naar en begeleiden bij oplossingen

 • Vragen hoe de gewenste situatie eruitziet.
 • Uitleg geven over hoe op school een pestprobleem wordt aangepakt.
 • In kaart brengen hoe de gewenste situatie bereikt kan worden.
 • Acties ondernemen om het pestprobleem op te lossen.
 • Schriftelijk vastleggen van ondernomen acties en gemaakte afspraken met betrokkenen.

Nazorg

 • Checken of de afspraken zijn nagekomen en het pesten is gestopt.

Verwijzen

 • In geval van strafbare feiten de ouders of meerderjarige leerling adviseren naar de politie te gaan.
 • Mocht het gesprek tussen het aanspreekpunt en leerling/ouder niet naar tevredenheid lopen of tot het gewenste resultaat leiden attendeer leerling/ouder dan op de klachtenregeling. Dat biedt de mogelijkheid dat de directie eventueel het bestuur in te schakelen bij een pestklacht.
 • Wijs op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtencommissie als het pestprobleem niet naar tevredenheid van de leerling/ouder is afgehandeld door de directie en/of het bestuur.

Gebruik het anti-pestprotocol van school als check bij de stappen.

Deel de leerpunten aan de hand van de geregistreerde meldingen over pesten met diegene die het anti-pestbeleid coördineert. Doel hiervan is de aanpak van een pestsituatie op school te verbeteren en de schoolveiligheid te vergroten.

Bron

 

 

Pesten is ... 

Tal van factoren Pesten en Gepeste

... een vorm van agressie waarbij één of meer personen de intentie hebben een ander steeds opnieuw schade toe te brengen waarbij de macht ongelijk verdeeld is; het slachtoffer kan zich meestal niet verdedigen

 • Pesten gebeurt steeds opnieuw
 • De pester staat sterker dan het slachtoffer
 • Pesten gebeurt met opzet

 

Pestgedrag op school heeft veel te maken met heersende groepsnormen, terwijl de aanpak van het pestgedrag veelal gericht is op de gepeste en de pester.

 1. “De rol van de groep is echter een belangrijke factor waardoor pestgedrag op school ontstaat en in stand gehouden wordt. 

 2. "Hoewel we niet allemaal verantwoordelijk zijn voor het feit dat er wordt gepest, zijn we er wel allemaal verantwoordelijk voor dat het stopt”

Misverstanden over pesten

 1. Pesten is goed voor je karaktervorming en helpt je om je uit moeilijke situaties te redden”
  Van systematisch gepest worden leer je niets

 2. “Ik ben vroeger op school ook gepest, maar dat heeft geen enkele invloed op me gehad”
  Was het wel écht pesten?

 3. 3. “Als je gepest wordt, moet je juist leren om van je af te bijten”
  Dit is moeilijk, gegeven het machtsverschil
   

Pesten is een groepsproces 

 • Je hebt een groep nodig om te pesten
 • Pesten is een probleem van de groep
 • Je hebt de groep nodig om het op te lossen
 • Het zijn de normen in de groep en gerelateerde groepsprocessen die bepalen of leerlingen met risicofactoren worden in- of buitengesloten, of de kans krijgen om te pesten.

 

Pesten en de groep

 • Bijna alle leerlingen keuren pesten af; toch zijn er veel die meedoen of die niets zeggen
 • Van belang dat alle leerlingen leren inzien dat zijzelf invloed kunnen hebben op het pesten
 • Ombuigengroepsnorm:“We willen dat pesten stopt”

 

Hoe wordt pesten op school aangepakt?Stop Pesten Nu cartoon copyright

Scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen  zelf bepalen. Ze moeten wel voldoen aan de Wet veiligheid op school.

 

Beleid op school

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Een pestprotocol kan een onderdeel van dit plan zijn maar dat is niet verplicht. De school moet vermelden:

 • hoe de school pestgedrag signaleert;
 • welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te pakken;
 • wie de vertrouwenspersoon is;
 • wie het aanspreekpunt pesten is;
 • hoe de klachtenregeling werkt;’
 • waar de onafhankelijke klachtencommissie is te vinden.

"Uiteindelijk zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden”

- Martin Luther King -

 

Breng snel een bezoekje aan ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Kenniscentrum Pesten 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Kenniscentrum Online pesten ~ Cyberpesten
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Kennisbank ~ Inclusief Downloadcentrum
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Lesideëen & Lesmaterialen ~ Pesten & Online Pesten
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Dag tegen Pesten ~ Landelijk, Jaarlijks 19 april
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Week tegen Pesten ~ Nationaal & Internationaal
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Wij bieden naast tips & adviezen tegen Pesten en Online Pesten, voor Scholen ook informatie, zoals (zie Kennisbank):

 • Beleidsinstrumenten
 • Factsheets, Wegwijzers
 • Cijfers & Feiten, Richtlijnen
 • Wet- en regelgevingen
 • Handreikingen
 • Protocollen
 • Wetenschappelijke Onderzoeken
 • Posters
 • en veel gratis Lesmaterialen.

 

Stop Pesten Nu op uw school, voor tarieven zie ons aanbod ... 
(VO, PO, Speciaal Onderwijs, Cluster 4, Middelbare scholen, Hogescholen, Universiteiten)

 • Gastles in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 

 • Klassenmiddag / Creatieve workshop over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 

 • Gastles & afspraken maken 'hoe gaan wij met elkaar om', Blokuur: (2 lesuren) in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 

 • 1e lesuur: gastles over Pesten of Cyberpesten 2e lesuur: gezamenlijke afspraken maken

  Studiedag docenten

 • Ouderavond / Lezing Pesten of Online gevaren voor kinderen en jongeren, Cyberpesten (Online Pesten) 

 • Studiedag pesten, online pesten (cyberpesten)

 

Algemeen

 • (Klassen/kind/team) Observatie 

  • ​Klassenobservatie: 1 observatie, 1 nabespreking, 1 verslag
  • Kindobservatie: voorgesprek met leerkracht (1x), observatie met video (1x), nabespreking (1x), verslag + begeleidingsadviezen (1x)   
 • Externe Vertrouwenspersoon op basis van een overeenkomst voor een bepaalde periode en geschat aantal uren 

 • Coaching on-the-job leerkrachten, IB'ers, anti-pestcoördinatoren, re-integratie trajecten

  • Individueel coachingstraject
  • Teamcoaching en intervisie op basis van overeenkomst (prijzen op aanvraag)

 

 

Beleid & Factsheets, Lesmaterialen, Posters, Wetenschappelijke onderzoeken

Deze documenten zijn te downloaden in ons kennisbank / downloadcentrum

 

 

Downloadcentrum

In onze kennisbank (inclusief downloadcentrum) tref je allerlei materialen en informatie aan over pesten & online pesten (nationaal en internationaal), ter inspiratie of om te downloaden:kennisbank (inclusief downloadcentrum) | Stop Pesten Nu

 • Handleidingen
 • Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers)
 • Wetenschappelijke Onderzoeken 
 • Posters Stop Pesten Nu
 • Lesmaterialen Pesten & Cyberpesten
 • Kleurplaten Stop Pesten Nu
 • Rebussen

Onderstaande bestanden worden door Stichting Stop Pesten Nu aangeboden voor preventie- en voorlichtingsdoeleinden. Stichting Stop Pesten Nu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder grafisch materiaal, logo’s en teksten. Wij verwijzen ook naar externen die waardevolle content hebben ontwikkeld om pesten en online pesten te stoppen en uiteraard liggen de intellectuele eigendomsrechten bij deze externe partijen.

U mag informatie op deze website en het Stop Pesten Nu logo alleen kopiëren of op ander wijze openbaar maken voor niet-commerciële doeleinden (met bronvermelding). Voor commerciële doeleinden is vooraf schriftelijk toestemming nodig van Stichting Stop Pesten Nu.

 

Stichting Stop Pesten Nu is hèt kenniscentrum, informatiecentrum, expertise- en adviescentrum van Nederland gericht op pesten en online pesten (cyberpesten). 

 

BN'ers steunen Stop Pesten Nu

Beleid & Factsheets
STAYING SAFE ONLINE Practical strategies to best support all children and young people online, including those who identify as LGBTDownloaden
Goede Praktijken tegen Geweld Preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen op de werkplekDownloaden
Vertrouwenspersoon INTEGRITEIT IN DE PRAKTIJK Bron Huis van KlokkenluidersDownloaden
29240-119 Inspectierapport over de joods-orthodoxe school Cheider 2020Downloaden
29240-121 Nieuwe cijfers over pesten in het funderend onderwijsDownloaden
29240-122 Beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op schoolDownloaden
29240-123 Inspectierapport Cheider 2021Downloaden
31289-503 Reactie op brief COC en Rutgers: ‘Situatie LHBTI’s op school – urgent verzoek COC en Rutgers’Downloaden
Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO- en VO raadDownloaden
Anti-Bullying Week - What is it and what does it achieve?Downloaden
Antipestslang voor Internaten Poster om te werken aan welbevinden en preventie van pesten op school Bron VlorDownloaden
BasisInspectieModule (BIM) Arbozorg Onderdeel: RI&E, Basiscontract en Deskundige BijstandDownloaden
BasisInspectieModule Agressie en Geweld Inspectie SZWDownloaden
Be in Ctrl Information and Resources for Schools Addressing Online Sexual Coercion and ExtortionDownloaden
Bijlage Cartoon Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage Inspiratie visie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Bijlage: Inspiratie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Bijlage: Link met de leerlijn Mediawijsheid Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Brochure Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen Bron Kennisnet en School en VeiligheidDownloaden
Brochure Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school RijksoverheidDownloaden
Buiten spel. Uitsluiting van kinderen (h)erkennen en aanpakken! KinderombudsmanDownloaden
CBF donateursvertrouwen weer omhoog maart 2021Downloaden
CNV-onderzoeksresultaten: meerderheid vrouwen seksueel geïntimideerd op werkvloerDownloaden
Communicatie protocol na (poging tot) zelfdoding van een student ingevuld voorbeeld Bron ZonMW Trimbos instituutDownloaden
Cyberincidenten kunnen maatschappij verlammen 2020 Bron Ministerie Justitie en VeiligheidDownloaden
Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJIDownloaden
Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2020Downloaden
Digitaal VeiligheidsplanDownloaden
Digitaal Veiligheidsplan School & BestuurDownloaden
Download 'Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018'Downloaden
Drie adviezen voor een veilig schoolklimaat Bron KennisnetDownloaden
Drie vragen om nep nieuws te ontmaskeren Bron Facebook 2020Downloaden
Eindrapport van de Onderzoekscommissie De Vries iov NOC NSF seksuele intimidatie en misbruik in de sport 2018Downloaden
Enqûete resultaten pesten op het werk per branche RTL NieuwsDownloaden
Evaluatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Factsheet Agressie door derden op het werk van Ministerie SZW en TNODownloaden
Factsheet gendernormen en geweld onder jongeren Bron Act4RespectDownloaden
factsheet Hoe herken je een Broodje aap?Downloaden
Factsheet Interne ongewenste omgangsvormen TNODownloaden
Factsheet Online sexual intimidation 2020 Ministerie VWSDownloaden
FACTSHEET Peiling ‘Effect coronacrisis op LHBTI’s in Nederland’ Bron MovisieDownloaden
Factsheet Pesten in het Basis Onderwijs 2021Downloaden
Factsheet Pesten in het Voortgezet Onderwijs 2021Downloaden
Factsheet Video conferencing apps - Privacy and security measures Source EuropolDownloaden
Factsheet Week van de Werkstress 2020 Bron TNODownloaden
Framework for reopening schools UNESCODownloaden
Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP) Bron NOC-NSFDownloaden
Gedragscode Vertrouwenspersonen aangesloten bij LVVDownloaden
Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF ConsortiumDownloaden
Groepsdynamica in de klas van School & VeiligheidDownloaden
Guidelines for industry on Child Online Protection 2020 Source ITU-COPDownloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection 2020Downloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ICU-COPDownloaden
Handleiding Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Handout onderzoek kindermishandeling 2020 De KindertelefoonDownloaden
Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNODownloaden
Handreiking Integriteitssysteem Goede Doelen NederlandDownloaden
Handreiking rouw en werk Bron TNO Ministerie SZW ArboportaalDownloaden
Handreiking verminderen van bi+ discriminatie MovisieDownloaden
Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid Pesten en geweld op school Bron Vlaanderen.beDownloaden
Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Infographic Cyberpesten van Beau OldenburgDownloaden
Infographic instemming van de ondernemingsraad Bron RendementDownloaden
Infographic Pesten 2019 door Beau OldenburgDownloaden
Infographic Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt Centrum Veilige SportDownloaden
Infographic Sport 2020 NOC-NSFDownloaden
infographic werkzame elementen lokaal inclusief LHBT beleid Bron MovisieDownloaden
Informatieblad professionele vertrouwenspersonen Ministerie Sociale Zaken en WerkgelegenheidDownloaden
Informatiebrochture LKC Drie routes om een klacht op school op te lossenDownloaden
informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (pdf)Downloaden
Inspectie SZW BasisInspectieModule (BIM) Intern ongewenst gedragDownloaden
Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & VeiligheidDownloaden
Integriteit in de praktijk - de vertrouwenspersoon publicatie van het Huis voor KlokkenluidersDownloaden
Jaarplan Stichting Stop Pesten Nu 2021Downloaden
Jaarverslag Integriteit Defensie 2020'Downloaden
Kaartjes met Bouwstenen Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018Downloaden
Kamerbriief Nieuwe cijfers over Pesten in het funderend Onderwijs d.d. 28 september 2021Downloaden
KNGU Ongelijke leggers 2021Downloaden
Legplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raadDownloaden
Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk Inspectie SZWDownloaden
Les idee 231: For teachers The Cyber Hero 
lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.beDownloaden
Manifest. Stop racisme en discriminatie in de media: het is tijd voor #followupDownloaden
MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010Downloaden
Model protocol Social Media VersusDownloaden
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCMDownloaden
Monitor Sportief Wedstrijdgedrag 2020 Mulier instituutDownloaden
Monitor Veilig Sport Klimaat 2018Downloaden
Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSFDownloaden
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar OnderwijsDownloaden
Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport 2021Downloaden
Onderzoeksresultaten eenzaamheid handout 2020 Bron KindertelefoonDownloaden
Ongewenste omgangsvormen Publicatie ArbeidsinspectieDownloaden
Wetenschappelijke onderzoeken
2021 Effectiveness of school‐based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta‐analysisDownloaden
51 Critical Cyberbullying Statistics in 2020 - BroadbandSearchDownloaden
Breakfast Skipping, Psychological Distress, and Involvement in Bullying: Is There a Connection?Downloaden
Bullying and Victimization Trajectories in the First Years of Secondary Education: Implications for Status and AffectionDownloaden
Caught in a vicious cycle? Explaining bidirectional spillover between parent-child relationships and peer victimizationDownloaden
Cognitive Predictors of Relational and Social Bullying, Overt Aggression, and Interpersonal Maturity in a Late Adolescent Female SampleDownloaden
Core beliefs and culture Chairman’s survey findings DeloitteDownloaden
Download 'Eindrapportage vignettenstudie kwetsende content online'Downloaden
Feeling Cybervictims’ Pain The Effect of Empathy Training on Cyberbullying University of Oxford and BerlinDownloaden
How Does Individualism-Collectivism Relate to Bullying Victimisation?Downloaden
MICTIVO3 rapport svz op het gebied van onderwijs en ICTDownloaden
Ontwikkeling van cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van jongens en meisjes OnderwijsraadDownloaden
Prevention 2.0: Targeting Cyberbullying School Society for Prevention Research 2013Downloaden
Report Harmful Content (RHC) is a national reporting centre provided by the UK Safer Internet CentreDownloaden
Risk Factors of Cyberbullying Perpetration Among School-Aged Children Across 41 Countries: a Perspective of Routine Activity TheoryDownloaden
The Systematic Application of Network Diagnostics to Monitor and Tackle Bullying and Victimization in SchoolsDownloaden
The Systematic Application of Network Diagnostics to Monitor and Tackle Bullying and Victimization in Schools 2020 Tessa Kaufman, Gijs Huitsing, Rene VeenstraDownloaden
Trends in emotioneel welbevinden van jongerenDownloaden
Verminderen van discriminatie tegen bi+ mensen. Wat werkt? MovisieDownloaden
'Sexting: do, dare or don't?' Een kwalitatief onderzoek naar de rol van peers, media en ouders UGent 2016Downloaden
2019 Belgische onderzoek (2019) onder jongeren staan succesvolle acties tegen pesten Bron Pimento beDownloaden
2019 Change Starts With Us a Literature reviewDownloaden
2019 onderzoeksrapport naar succesvolle acties tegen pesten bij 7 Antwerpse scholen door Pimento BelgiëDownloaden
2021 KU Leuven Teachers4Victims Onderzoeksrapport hoe leerkrachten pesten op school kunnen helpen voorkomen en verminderenDownloaden
2021 Onderzoek financiële afpersing onder jongens sextortion HelpwantedDownloaden
2021 Testing how teachers’ self-efficacy and student- teacher relationships moderate the association between bullying, victimization, and student self- esteemDownloaden
2021 Wie zet de norm?! Populaire jongeren als mogelijke sleutel naar positievere klassen in het middelbaar onderwijsDownloaden
3108 volledige tekst WODC-onderzoek: Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content september 2020Downloaden
A nationally representative Pew Research Center survey of 4,248 U.S. adults exploring online abuse and harassment from various perspectives.Downloaden
A report outlining recommendations to address bullying face to face and online 2019 Source Anti Bullying AllianceDownloaden
A study into the effectiveness of the Anti-Bullying Procedures on Traveller and Roma pupils' experiences in the school systemDownloaden
Aanpak van Pesten in de Brugklas van het Reguliere Voortgezet OnderwijsDownloaden
Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention ProgramDownloaden
Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention ProgramDownloaden
Advies over welbevinden en preventie van pesten op school 2019 VLOR BelgiëDownloaden
Amygdala activity to angry and fearful faces relates to bullying and victimization in adolescentsDownloaden
An Internet Young People Can Trust How young people are managing reliability and misleading content onlineDownloaden
Anti-Bullying Week 2018 EVALUATION REPORTDownloaden
Anti-Bullying Week 2019 - Impact ReportDownloaden
Artificial Intelligence to Address Cyberbullying, Harassment and Abuse: New Directions in the Midst of ComplexityDownloaden
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld groepen 6 7 en 8 basisschoolDownloaden
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld in de laatste drie groepen van de basisschoolDownloaden
Bidirectional relationships between bullying, victimization and emotion experience in boys with and without autismDownloaden
Bijlage CNV-onderzoek: meer dan twee miljoen werknemers wordt gepest op werk 09-2020Downloaden
Blijven kinderen pesten en gepest worden?Downloaden
Bullied, Not Believed and Blamed The Experiences of Gypsy, Roma and Traveller Pupils: Recommendations for Schools and Other Settings 2020 ABADownloaden
Bullied, Not Believed and Blamed The Experiences of Gypsy, Roma and Traveller Pupils: Recommendations for Schools and Other Settings 2020 ABADownloaden
Bullying and symptoms among school-aged children: international comparative cross sectional study in 28 countries 2005Downloaden
Bullying and Victimization Trajectories in the First Years of Secondary Education: Implications for Status and AffectionDownloaden
Bullying as a Group Process in Childhood: A Longitudinal Social NetworkAnalysis 2019Downloaden
Bullying in schools: The role of teachers and classmates door Beau Oldenburg RUGDownloaden
Bullying victimisation through an interpersonal lens: focussing on social interactions and risk for depression Minita Franzen RUG Nederlandse samenvattingDownloaden
Bullying, Harassment and Stress in the Workplace —A European PerspectiveDownloaden
Causale verbanden tussen pesten en psychosociale problematiek Universiteit UtreachtDownloaden
Childhood and Adolescent Bullying Perpetration and Later Substance Use: A Meta-analysisDownloaden
Childhood bullying involvement predicts low-grade systemic inflammation into adulthood 2014Downloaden
Childhood Risk and Protective Factors as Predictors of Adolescent Bullying RolesDownloaden
Closing the sextortion sentencing gap: A legislative proposalDownloaden
Coaching Teachers to Detect, Prevent, and Respond to Bullying Using Mixed Reality Simulation: an Efficacy Study in Middle SchoolsDownloaden
Competentiebeleving, dominantie en populariteit bij pesten: Daders, slachtoffers en niet-betrokken kinderen vergelekenDownloaden
Crossnationale vergelijking naar de aanpak van pesten op school België, Nederland & Zweden doorgelicht.Downloaden
Cultural mindset and bullying experiences: An eight-year trend study of adolescents' risk behaviors, internalizing problems, talking to friends, and social supportDownloaden
Cyberbullying Research In Review Justin Patchin and Sameer Hinduja Cyberbullying Research Center www.cyberbullying.org (2019)Downloaden
Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupilsDownloaden
Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen Heidi Vandebosch professor, Doctor, departement communicatiewetenschappen, universiteit antwerpenDownloaden
Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen?Downloaden
Cyberweerbaarheid Risicobewustzijn en zelfbeschermend gedrag rondom cybercrime onder jongeren en mkb’ers Bron SaxionDownloaden
Dadertyperingen in sociale competentie bij pestenDownloaden
De banaliteit van het pesten Alicja Anna Gescinska (UGent)Downloaden
De effecten van pesten op het werk voor de werknemer Universiteit AmsterdamDownloaden
De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin programma’s rond cyberpesten geëvalueerd worden Bron Friendly AttacDownloaden
De Relatie tussen Narcisme en Pestgedrag in de Vroege AdolescentieDownloaden
Digitale Leefwereld van Jongeren 2020 Bron ApestaartjarenDownloaden
Digitale Leefwereld van Kinderen 2020 Bron ApestaartjarenDownloaden
Direct and indirect punishment of norm violations in daily life 2020Downloaden
Direct and indirect punishment of norm violations in daily life 2020Downloaden
Disparities in Perpetrators, Locations, and Reports of Victimization for Sexual and Gender Minority Adolescents 2021 Tessa Kaufman Laura Baams RUGDownloaden
Ditch the label The Annual Bullying Survey 2017Downloaden
Ditch the label The Annual Bullying Survey 2018Downloaden
Do (Microtargeted) Deepfakes Have Real Effects on Political Attitudes? 2020Downloaden
Do interpersonal conflict, aggression and bullying at the workplace overlap? A latent class modeling approachDownloaden
Do troublesome pupils impact teacher perception of the behaviour of their classmates?Downloaden
Duiveltjes op Internet een onderzoek naar digitaal pesten op vier middelbare scholenDownloaden
Effects of Bullying Forms on Adolescent Mental Health and Protective Factors: A Global Cross-Regional Research Based on 65 Countries 2022Downloaden
Eindrapport (verkort) Wat werkt tegen pesten PO-scholen mei 2018Downloaden
Eindrapport Commissie Anti-pestprogramma's mei 2018 PDFDownloaden
Eindrapport uitgebreid Wat Werkt Tegen Pesten? NRO mei 2018Downloaden
Ending the torment: tackling bullying from the schoolyard to cyberspace Source United Nations 2016Downloaden
EOKM onderzoek EEN VERKENNEND ONDERZOEK .. NAAR FINANCIELE AFPERSING MET NAAKTBEELDEN ONDER JONGENSDownloaden
ESF- Project: Geweld op het werk II: organisationele risicofactoren op de werkplek 2005 KU LeuvenDownloaden
Examining the Potential Mental Health Costs of Defending Victims of Bullying: a Longitudinal AnalysisDownloaden
Exploring the perceived negative and positive longterm impact of adolescent bullying victimization 2021 Bron UGentDownloaden
Exposure to Bullying and General Psychopathology: A Prospective, Longitudinal StudyDownloaden
Facts and Figures: slachtofferschap van (cyber)pestenDownloaden
Factsheet IBA 2020 Pesten en seksuele intimidatie in de juridische beroepsgroepDownloaden
Focus on: BULLYING 2017 Peter K Smith & Fethi Berkkun - Goldsmiths University of LondonDownloaden
Focus on: BULLYING 2018 Peter K Smith & Fethi Berkkun Goldsmiths, University of LondonDownloaden
Focus on: BULLYING 2019 Peter K Smith Goldsmiths, University of LondonDownloaden
Forms of Bullying and Associations Between School Perceptions and Being Bullied Among Finnish Secondary School Students Aged 13 and 15Downloaden
Friendly Schools Universal Bullying Prevention Intervention: Effectiveness with Secondary School StudentsDownloaden
Gender politics and Exploring Masculinities in Irish EducationDownloaden
Gendered Analysis of Cyberbullying Victimization and Its Associations with Suicidality: Findings from the 2019 Youth Risk Behavior Survey 2022Downloaden
GLOBAL STATUS REPORT ON PREVENTING VIOLENCE AGAINST CHILDREN 2020 UNESCODownloaden
Goede humor, slechte smaak: een sociologie van de mopDownloaden
Groepsprocessen bij pesten factoren die groepsproces positief en negatief beïnvloeden Evelien Hoekstra RUGDownloaden
Halo and association effects: Cognitive biases in teacher attunement to peer-nominated bullies, victims, and prosocial students April 2020Downloaden
Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-2021 MovisieDownloaden
Het Effect van Middelengebruik, Delinquentie, Gepest worden, zelf Pesten en Sociale Angst op de Schoolmotivatie van Jongens en Meisjes in de Vroege AdolescentieDownloaden
HET EFFECT VAN PESTEN OP DE MENTALE GEZONDHEID VAN JONGE ADOLESCENTEN: EMOTIEREGULATIE ALS BUFFER OF RISICOFACTORDownloaden
Het einde van pesten op school in zichtDownloaden
Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?Downloaden
Hoe narcisten tot bloei komen: Over gezonde en ongezonde zelfgevoelens bij kinderen en adolescentenDownloaden
How dislike andbullying co-develop: a longitudinal study of negative relationships among children DorottyaKisfalusi MarianneHooijsma GijsHuitsing. RenéVeenstraDownloaden
Impact and dynamics of hate and counter speech online Bron ResearchGateDownloaden
Inclusion and education/ALL MEANS ALL 2020 Unesco.pdfDownloaden
Is narcisme een risicofactor voor pesten? Een longitudinaal onderzoek van groep 6 naar groep 7 van de basisschoolDownloaden
JGZ-richtlijn Pesten 2014Downloaden
Julia Brailovskaia, Tobias Teismann, Jurgen Margraf, Cyberbullying, Positive Mental Health and Suicide Ideation/Behavior, Psychiatry Research (2018).Downloaden
KiDiCoTi: Kids’ Digital Lives in Covid-19 Times: A Comparative Mixed Methods Study on Digital Practices, Safety and WellbeingDownloaden
Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringenDownloaden
Literatuuronderzoek'Het fenomeen online seksueel geweld Bron: RijksoverheidDownloaden
Making a difference in bullying Debra J. Pepler & Wendy Craig Aprl 2000Downloaden
Marktonderzoeksbureau Ipsosdeed onderzoek in 28 landen naar cyberpesten juni 2018Downloaden
Master Too Bee or to Queen Bee? Meidenvenijn in groep 5 2014Downloaden
Mediagebruik en de mediawijsheid van 0 tot 18 en hun ouders medianest cijfers 2021 VlaanderenDownloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 1 StudentenDownloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 2 MedewerkersDownloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 3 BeleidDownloaden
Moral Courage Fostering Bystander Intervention Against Workplace BullyingDownloaden
More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class Danelien A. E. van Aalst ,Frank van TubergenDownloaden
More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class May 2021Downloaden
Naaktfoto's gelekt? Kwalitatieve studie naar ervaringen van slachtoffers 2020 UGentDownloaden
Offline netwerken, online pestenDownloaden
onderzoek 'Aantal gepeste leerlingen per klas: leerkracht maakt het verschil' van de Rijks Universiteit Groningen (RUG)Downloaden
Onderzoek 2017 Hoofdrolspeler, bijrol en figurant: socialisatie of individueel kenmerk Bron UGentDownloaden
Onderzoek Academisch Pesten BMJ Open Systematic review of academic bullying in medical settings: dynamics and consequencesDownloaden
Onderzoek Discriminatie in de schoonmaak 2021 FNVDownloaden
Onderzoek Discriminatie in de schoonmaak 2021 FNVDownloaden
Onderzoek In hoeverre zijn middelbare scholen in Nederland aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW voor schade die een leerling lijdt als hij op die school wordt gepest Tom RotteveelDownloaden
Onderzoek ISO Eén op de vijf studenten is wel eens slachtoffer geweest van een sociaal onveilig incident 2022Downloaden
onderzoek Kwalitatief onderzoek naar visie en aanpak van vak- en groepsleerkrachten omtrent pesten binnen het gymnastiekonderwijs op basisscholenDownloaden
Onderzoek Lachen voorbij de grens Een filosofische bespreking van humorDownloaden
Onderzoek Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringenDownloaden
Onderzoek n in de kindertijd als predictor van psychopathische trekken in de adolescentie 2014 Bron UGentDownloaden
Onderzoek Over daders, slachtoffers, dader/slachtoffers en niet-betrokken leerlingenDownloaden
Onderzoek The Social Cognitions of Victims of Bullying: A Systematic Review 2021 RUGDownloaden
Onderzoeksverslag van het consortium Wat Werkt tegen Pesten PDFDownloaden
Online ontspoord schadelijk en immoreel gedrag op het internet in NederlandDownloaden
Online veiligheid Terre des Hommes mei 2021Downloaden
Lesmaterialen Pesten en Cyberpesten
Beyond Blame Educator Guide (English) source Center for Media LiteracyDownloaden
Beyond Blame Student Guide (English)Downloaden
50 ideas for schools for Anti-Bullying Week Anti Bullying AllianceDownloaden
Anti-Bullying prevention and intervention strategies support materials PrimaryDownloaden
Anti-Bullying Week 2018 Social Media ToolkitDownloaden
Bijlage 1 WOW1 Catfishing-mysteriespel Pimento.pdfDownloaden
Bijlage 284 Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage 284 Handout 2 Powerpoint Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage 284 Handout 2 What roles can we play Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage 284 Powerpoint deel 2 Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage 285: Anti-bullying Week Ariana’s story Source BBCDownloaden
Bijlage 285: foto met 2 kinderen Anti-bullying Week Ariana’s story Source BBCDownloaden
Bijlage bij De jongen die het liet regenen lesbrief VO-scholen bovenbouwDownloaden
Bijlage bij Les idee 171 Laat je zien Doeboek, Week tegen Pesten 2018 School en VeiligheidDownloaden
Bijlage bij Les idee 172 Anti-Pest Club Bron Zapp voor juffen en meestersDownloaden
Bijlage bij Les idee 186 Lezen over pesten en werkkaart opdrachten Bron KidsweekDownloaden
Bijlage bij Les idee 241: Handboek voor Superhelden deel 1 docentenhandleidingDownloaden
Bijlage bij Les idee 262: 13 tm 16 jaar Grappig of gepest? Bron: JongProtestantDownloaden
Bijlage bij Les idee 262: JCM 1 Download Humor Hoe ver gaan we cartoonsDownloaden
Bijlage bij Les idee 262: JCM 1 Download Humor Hoe ver gaan we cartoonsDownloaden
Bijlage bij Les idee 268 Online safety activity book TEACHER’S GUIDE Source ITU/COPDownloaden
Bijlage bij Les idee 268 Workbook for Children Online safety activity book work with Sango Source ITU/COPDownloaden
Bijlage bij Les idee 269: Storybook Online with Sango safety online for children under 9 years old (Engels) Source ITU-COPDownloaden
Bijlage bij Les idee 276: Choose how you want to act online and offline... Vicky's partyDownloaden
Bijlage bij Les idee 279: KiVa-lesbrief: Samen aan zet!Downloaden
Bijlage bij Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage bij Les idee 40: Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfjeDownloaden
Bijlage bij les idee Hé, het is oké over online seksualiteit HandleidingDownloaden
Bijlage bij les idee Hé, het is oké over online seksualiteit Vlaggensysteem 1Downloaden
Bijlage bij les idee Hé, het is oké over online seksualiteit Vlaggensysteem 2Downloaden
Bijlage bij les idee voor MBO leerlingen - Omgaan met Media - Cyberpesten Docentenhandleiding van MBO MediawijsheidDownloaden
Bijlage bij lesidee 172 Clubregels Anti-Pest Club Bron ZappDownloaden
Bijlage bij lesidee 172 Complimentenposter Anti-Pest Club Bron ZappDownloaden
Bijlage bij lesidee 172 Contract Anti-Pest Club Bron ZappDownloaden
Bijlage bij lesidee 172 EMOJI poster Anti-Pest Club Bron ZappDownloaden
Bijlage bij lesidee 172 Extra tips Anti-Pest Club Bron ZappDownloaden
Bijlage bij lesidee 172 Tips tegen pesten Anti-Pest Club Bron ZappDownloaden
Bijlage bij lesidee 197 Rewriting the rulesDownloaden
Bijlage bij lesidee 198 UP2US – Lesson 9: Making a stand against cyber bullying (Part 1)Downloaden
Bijlage bij lesidee 199 Making a stand against bullying (Part 2)Downloaden
bijlage bij lesidee 201 What's cyberbullying Source Webwise.ieDownloaden
Bijlage bij lesidee 204 Flipkaarten voor piekeraars Bron: Klasse.beDownloaden
Bijlage bij lesidee 208 Digiducks Famous Friend ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee 209 Digiducks Big Decisions ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee 210 Up2Us Anti-Bullying Teachers’ Handbook with Junior Cycle SPHE lesson ideas Source Webwise.ieDownloaden
Bijlage bij lesidee 232 Voor leerkrachten Cyber Helden - lessenpakket Bron: Cybersimple.beDownloaden
Bijlage bij lesidee 306 Stripboek Nederland Blurred Lines ProjectDownloaden
Bijlage bij lesidee 311 A practical PSHE toolkit for educators to explore online behaviour and consequences Peer pressure lesson plan FILM 3: “BACK ME UPDownloaden
Bijlage bij lesidee 311 Cyberbullying lesson 1 Film gone to far Peer pressure lesson plan Crossing the LineDownloaden
Bijlage bij lesidee Activiteiten in de Week Tegen Pesten 2019 voor onder-, midden- en bovenbouw KwinkDownloaden
Bijlage bij lesidee Activity Menu Werkboek voor leerlingen 2022 Digiduck and the Magic Castle Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Assembly Script Ages 3-7 Digiduck and the Magic Castle Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Assembly Slides Powerpoint Ages 3-7 Digiduck and the Magic Castle Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Digiduck and the Magic Castle PDF Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Educators Guidance Learn more and get involved in Safer Internet Day Digiduck and the Magic Castle Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee How to use the Safer Internet Day 2022 resources Digiduck and the Magic Castle Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Les idee 282: havo/vwo 1, 2, 3 Door de ogen van iemand anders van Poezie PaleisDownloaden
Bijlage bij lesidee lyrics Hou me vast Soundtracks uit de film SpijtDownloaden
Bijlage bij lesidee lyrics Space Soundtracks uit de film SpijtDownloaden
Bijlage bij lesidee lyrics Tuned Off Soundtracks uit de film SpijtDownloaden
Bijlage bij lesidee Stellingenspel pesten Bron Katholiek Onderwijs VlaanderenDownloaden
Bijlage bij lesidee Story A Smartie the Penguin for EYFS (Powerpoint presentatation) 3-7 jaar Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Story A Smartie the Penguin for Year 1 (Powerpoint presentatation) 3-7 jaar Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Story A Smartie the Penguin for Year 2 (Powerpoint presentatation) 3-7 jaar Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Story B Smartie the Penguin for EYFS (Powerpoint presentatation) 3-7 jaar Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Story B Smartie the Penguin for Year 1 (Powerpoint presentatation) 3-7 jaar Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Story B Smartie the Penguin for Year 2 (Powerpoint presentatation) 3-7 jaar Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij Mbo-niveau: 3 en 4 - Cyberpesten - mediawijsheid van MBOmediawijsheidDownloaden
Bijlage Educator Guidance Establishing a safe learning environment and responding to disclosures Digiduck and the Magic Castle Source ChildnetDownloaden
Bijlage Les idee 207 Digibord Sextortion Bron Help WantedDownloaden
Bijlage Les idee 207 Docentenhandleiding Sextortion Bron Help WantedDownloaden
Bijlage Les idee 207 Werkblad Sextortion Bron Help WantedDownloaden
Bijlage les idee 281: Praatprofs De KindertelefoonDownloaden
Bijlage Les idee 283: Handout 2 - Puzzle Piece_0 Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage Les idee 328 Digibord Sexting Bron Help WantedDownloaden
Bijlage Les idee 328 Docentenhandleiding Sexting Bron Help WantedDownloaden
Bijlage Les idee 328 Werkblad Sexting Bron Help WantedDownloaden
Bijlage Les idee 329 Digibord Grooming Bron Help WantedDownloaden
Bijlage Les idee 329 Docentenhandleiding Grooming Bron Help WantedDownloaden
Bijlage Les idee 329 Werkblad Grooming Bron Help WantedDownloaden
Bijlage lesmateriaal groepsverdelers en energizersDownloaden
Bijlage Powerpoiint deel 2 Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage Powerpoint Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Brugklas met vragen en opdrachten PowerpointDownloaden
Certificaat Jij bent een Cyber Held bij les idee 232 Bron: Cybersimple.beDownloaden
Cyberbullying - "Gone too far" Crossing the Line Guidance for teachersDownloaden
Cyberbullying - "Gone too far" Crossing the Line PowerpointDownloaden
Cyberbullying - "Gone too far" Crossing the Line WorksheetsDownloaden
Cyberbullying lesson plan - "Gone too far" Crossing the LineDownloaden
Cyberpesten Quiz van VPN AntwoordenvelDownloaden
Cyberpesten Quiz van VPN PDFDownloaden
De lijnoefeningDownloaden
Digital Media Literacy for teachers Source Webwise.ieDownloaden
Docentenhandleiding De Locker Human Zelfvertrouwen na pestenDownloaden
Docentenhandleiding voor het MBO over social media, cyberpesten, grooming en sexting Janneke DölleDownloaden
Draaiboek online pesten terugdringen Teamsessie: Online pesten (po, vo) les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdfDownloaden
Durf jij het aan les voor Week tegen Pesten van School & VeiligheidDownloaden
E-book Pesten in het jeugdwerk Bron Wiki FOS Scouting beDownloaden
Estafette stellingenspel (+10) zie lesidee 135 Bron TopInDeSportDownloaden
Families Pledge your 
allegiance to 
the Cyber Hero (zie ook lesidee 231) Bron: Cybersimple.beDownloaden
Film maken met de klas docentenhandleiding bijlage bij les idee 200Downloaden
Films maken met de klas: hoe pak je dat aan? Bron Eye 
Gevoelskaartjes KlasseDownloaden
Handleiding bij groepsspel Gelukt voor 12-14 jarigen van Kies Kies tegen PestenDownloaden
Het hoger lager spel pesten in de sport 10+ Les idee 136 Bron TopInDeSport.beDownloaden
Informatieblad Pesten in de klas aanpakken en voorkomen van School & VeiligheidDownloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online + zie posterDownloaden
interactive learning resource designed to help children (5-16 years) aged between 5 and 16 to develop the knowledge and skills they need to navigate the online world Source ITU-COPDownloaden
Kidsweek werkboek + antwoordenDownloaden
Kidsweek werkboek + antwoordenDownloaden
Kwartetspel over pesten voor in de sport, zie les idee 134 Bron: TopInDeSport.beDownloaden
Kwink en de Gouden weken Vijf fases van groepsdynamica 2018 Bron Kwink op schoolDownloaden
Les idee 234: Cyberpesten film & werkboek Bron Travers Welzijn NieuwZkidZDownloaden
Les idee 236 bijbehorende Lesbrief Trek je bek openDownloaden
Les idee 237 Het lespakket Stop Cyberpesten Bron ChildFocus.beDownloaden
Les idee 279: KiVa-lesbrief: Samen aan zet!Downloaden
Les idee 280: Kwink &… de Week Tegen Pesten 2020Downloaden
Les idee 290 vak Burgerschap ZelfbewustzijnDownloaden
Les idee Gooi eens wat verbinding in je groep BO-scholen Vlaamse Week tegen Pesten 2021Downloaden
Les idee voor groep 6 Afgewezen en erbij horen Bron HUDownloaden
Lesbrief Alle beetjes helpen! van Tumult voor Week tegen Pesten 2019Downloaden
Lesbrief bij ‘Midzomernachtdroom’ zie les idee 86 van Marieke Nijmanting voor groep 7 en 8Downloaden
Lesbrief De Kennis van Nu in de klas Sociale buitensluiting School TVDownloaden
Lesbrief Er zijn grenzen Het KlokhuisDownloaden
Lesbrief Is het plagen of pesten? Bron TumultDownloaden
Lesbrief Omstanders bij pesten voor vo-scholen zie les idee 55, Bron: PestwebDownloaden
Lesbrief Sterker dan pesten! Bron TumultDownloaden
Lesbrief Stop Hou Op Woezel & Pip ism Stop Pesten NuDownloaden
Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfje zie les idee 40 Bron PestwebDownloaden
Lesbrief Week Tegen Pesten 2020 Samen aan zet Bron Stichting Stop Pesten NuDownloaden
lesidee 202 Download lesmaterialen bijlage Bron WeLoveSocietyDownloaden
lesidee 202 lesmateriaal Afsluiting Bron WeLoveSocietyDownloaden
lesidee 202 lesmateriaal Opdracht Bron WeLoveSocietyDownloaden
lesidee 202 lesmateriaal start Bron WeLoveSocietyDownloaden
lesidee 202 lesmateriaal Stellingen Bron WeLoveSocietyDownloaden
Lesidee voor Burgerschap Vlaamse Week tegen Pesten 2021Downloaden
Lesinstructie complimentenmuur les 2 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8Downloaden
Lesinstructie Pesten les 1 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8Downloaden
Lesmap Sexting@School Bron Mediawijs.beDownloaden
Lesmateriaal Engels Words Wound with activities for teachers to discuss and aid cyberbullying educationDownloaden
Lesson plan Against Homophobia and Transphobia from UNESCODownloaden
Lesson plan Joking, Teasing or Bullying? Ages 7 en 8Downloaden
Lesson plan Thinking about gender norms 13 years and above from UNESCODownloaden
Lesson plan What are they thinking? 13 and above Source UNECSODownloaden
Lesson Plans and Quick Activities Just a joke? Sexualised online bullying amongst 9-12 Source ChildnetDownloaden
Materiaal bij groepsspel Gelukt voor 12-14 jarigen van Kies Kies tegen PestenDownloaden
MBO Regels in Wthat's app groepenDownloaden
Oefening omgaan met lastig gedrag Agressie en boosheid: één pot nat? Bron School & VeiligheidDownloaden
Oefeningen voor de Zilveren Weken tegen pesten van School en Veiligheid (pdf)Downloaden
Cyberpesten
Cyberbullying: Identification, Prevention, & Response Editon 2019 Cyberbullying Research CenterDownloaden
Gesprekshandleiding voor ouders en kinderen over cyberpesten van NortonDownloaden
Online met een licht verstandelijke beperking? voor Zorgprofessionals Bron MediawijsheidDownloaden
10 tips Cyberpesten voorkomen flyer van Veilig online beDownloaden
10 tips social media van Veilig Online beDownloaden
Brochure Sociale veiligheid op school en internet Kennisnet en Stichting School en VeiligheidDownloaden
Cybersecurity WoordenboekDownloaden
Gedragscode tijdens het leren-op-afstand: Ook digitaal doen we normaal van Winkler PrinsDownloaden
Haatspraak Bron MedianestDownloaden
HELP! Er circuleert een naaktfoto/ seksfilmpje op mijn school! Bron: L.O.V.E. OnlineDownloaden
HOE CREËER JE THUIS EEN VEILIGE ONLINE OMGEVING Bron EuropolDownloaden
Hulpmiddelen voor leraren tegen cyberpesten Blurred Lines ProjectDownloaden
Infographic Sextortion Openbaar MinisterieDownloaden
Informatiemap voor ouders over cyberpesten van VIVA Svv BelgiëDownloaden
Handleidingen
Facing reality? Law enforcement and the challenge of deepfakes Source EuropolDownloaden
Stop the communication. Block the person. How? Source EuropolDownloaden
A Comprehensive Technical Package for the Prevention of Youth Violence and Associated Risk Behaviors 2018Downloaden
Action Plan on Bullying 2013Downloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Making Instagram work for your child Bron Internetmatters.orgDownloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: Creating a positive image online Bron InternetMatters.orgDownloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: Supporting young people’s wellbeing Bron InternetMatters.orgDownloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: The balancing act of screen time Bron InternetMatters.orgDownloaden
Angst en agressie in de school van Kees van OverveldDownloaden
Are you a victim? Get help. Report it. We are here. Source EuropolDownloaden
Badoo handleiding van HelpwantedDownloaden
Brochure met soorten online fraude in Infographics van EuropolDownloaden
Code of Practice forEmployers and Employees onthe Prevention and Resolution ofBullying at WorkDownloaden
Cybercrime: Helpdeskfraude Infographic Bron PolitieDownloaden
Diary & Action Plan A process guide to support Parents and Guardians with addressing bullyingDownloaden
Externe verantwoording Integriteit Goede Doelen NederlandDownloaden
Facebook handleiding van HelpwantedDownloaden
Foster Carers: Advice for talking to 9-17s about online sexual harassment PDF Source ChildnetDownloaden
Google handleiding van HelpwantedDownloaden
Guidance Sexual bullying - anti-bullying for teachers and other professionals Source ABADownloaden
Guidance support LGBT children online Staying safe online PDF Source ChildnetDownloaden
Guidelines for parents and educators on Child Online Protection 2020 Source ITU-COPDownloaden
Guidelines for parents and educators on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ITU-COPDownloaden
Handboek Digitale geletterdheid Bron KennisnetDownloaden
Handleiding Bewijs Opslaan bij cyberpestenDownloaden
Handreiking Cybercrime Bron: Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie Justitie en VeiligheidDownloaden
handzaam hulpmiddel om integriteit te borgen binnen je organisatie Goede Doelen NederlandDownloaden
Help! Er circuleert een naaktfoto/seksfilmpje op mijn school Bron: HelpwantedDownloaden
How to set your privacy settings on social media Source: EuropolDownloaden
How young people are managing reliability and misleading content online Bron SaferInternetDay2021Downloaden
In de sport: gepast reageren bij pesten zie tips TopInDeSport.beDownloaden
Infographic Investment Scams Bron EuropolDownloaden
Infographic Invoice Fraud Bron EuropolDownloaden
Infographic Spoofed Bank Websites Bron EuropolDownloaden
Infographic: Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijsDownloaden
Instragram handleiding van HelpwantedDownloaden
Integriteit, Vanzelfsprekend - stappenplan Bron Het CCVDownloaden
Mediawegwijzer voor leerkrachten over Sexting @ School Child Focus, Sensoa, Pimento en MIOS-UAntwerpenDownloaden
Online safety guide for parents and carersDownloaden
Algemeen
Stappenplan pesten Bron Centrum Veilige Sport NederlandDownloaden
10 tips Internet en privacy van Veilig Online beDownloaden
Apps MAAR EEN SPELLETJE? Installeer alleen apps van officiële appstores. Bron EuropolDownloaden
Banter or Bullying report 2019 Source The Cybersmile foundationDownloaden
Bouwplaat Duurzame inzetbaarheid: Huis van werkvermogenDownloaden
Checklist: Wat doet jouw school tegen pesten? KetnetDownloaden
Cyber Scams infographics Nederland CEO/BEC-fraude wordt een medewerker die betalingen mag verrichten, misleid om een valse factuur te betalen Bron EuropolDownloaden
Cyberbullying Classroom Crossword - Source Words WoundDownloaden
Cyberbullying Classroom Crossword - Source Words WoundDownloaden
De klachtenstructuur als vangnet, de weg naar gewenst gedrag Bron Inspectie SZWDownloaden
Do's en don'ts pesten voor OudersDownloaden
Doe meer tegen Pesten: Scholen kunnen meer doen tegen pesten zeggen onderzoekers Gijs Huitsing en Danelien van Aalst van RijksUniversiteit GroningenDownloaden
Fear in the Workplace: The Bullying BossDownloaden
Folder Oplichting via WhatsApp Bron: Politie NederlandDownloaden
Geldezel, money mule of katvanger Bron Europol en PolitieDownloaden
Gids voor ouders over gamen van Veilig Online beDownloaden
Gouden regels bij online winkelen Bron EuropolDownloaden
Handreiking De scholen weer open Rituelen voor een verbonden start na corona Bron Arkade en Humanistisch VerbondDownloaden
Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu?Downloaden
Infographic Pesten Basisscholen Beau OldenburgDownloaden
Klassenfeestjes voor Iedereen DraaiboekDownloaden
Kleurplaat groep 3 tm 6 gemaakt door Kim 9 jaar Stop Pesten NuDownloaden
Kleurplaat voor groep 3 tm 8: Samen kunnen wij pesten stoppen. Stop Pesten Nu gemaakt door prijswinnares Jessica 11 jaarDownloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: met bandje tegen pesten 'Ik STOP pesten nu!'Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: Stop Pesten Nu Maak een vuist tegen pestenDownloaden
Live streaming Top 10 tips for teens Source Cyberbullying orgDownloaden
Mag ik foute grappen maken? | Onderzoekend gesprek met socioloog Niels Spierings PDF aantekeningen van de avondDownloaden
Opgelicht door online liefdes Romance Scam Infographic Bron EuropolDownloaden
Poster
Angela Groothuizen zegt: Ik STOP pesten nu! Poster tegen pestenDownloaden
Bennie Jolink zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pestenDownloaden
Bløf zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pestenDownloaden
BN'ers special voor de Landelijke Dag tegen Pesten postersDownloaden
Cesar Zuiderwijk zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen PestenDownloaden
Don (Game Meneer) zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen PestenDownloaden
Edwin Evers zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen PestenDownloaden
Fred Rutte zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pestenDownloaden
Glenn Helder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pestenDownloaden
Go Ahead Eagles zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen PestenDownloaden
Infographic Dit moet je weten over CYBERPESTEN van Beau OldenburgDownloaden
Infographic Poster Pesten door Beau OldenburgDownloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online posterDownloaden
Jarno Hams zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pestenDownloaden
Jouri Mulder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pestenDownloaden
Mark Tuitert zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pestenDownloaden
Handige downloads externen
Antipestslang Poster om te werken aan welbevinden en preventie van pesten op school Bron VlorDownloaden
Artikel Ingrijpen bij discriminatie als omstander: het nut, de noodzaak en de tips juli 2020Downloaden
Draaiboek ouderavond over pesten basisonderwijs van PestwebDownloaden
Draaiboek ouderavond over pesten voortgezet onderwijs van PestwebDownloaden
Flyer met tips tegen pesten van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen PestenDownloaden
Handboek digitale geletterdheid 2021/ 2022 Bron KennisnetDownloaden
Handboek Digitale geletterdheid 2017/2018 Bron KennisnetDownloaden
Katern voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva schoolDownloaden
Katern voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva schoolDownloaden

Pagina's

 • 1

pagina 2


Beleid & Factsheets
STAYING SAFE ONLINE Practical strategies to best support all children and young people online, including those who identify as LGBTDownloaden
Goede Praktijken tegen Geweld Preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen op de werkplekDownloaden
Vertrouwenspersoon INTEGRITEIT IN DE PRAKTIJK Bron Huis van KlokkenluidersDownloaden
29240-119 Inspectierapport over de joods-orthodoxe school Cheider 2020Downloaden
29240-121 Nieuwe cijfers over pesten in het funderend onderwijsDownloaden
29240-122 Beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op schoolDownloaden
29240-123 Inspectierapport Cheider 2021Downloaden
31289-503 Reactie op brief COC en Rutgers: ‘Situatie LHBTI’s op school – urgent verzoek COC en Rutgers’Downloaden
Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO- en VO raadDownloaden
Anti-Bullying Week - What is it and what does it achieve?Downloaden
Antipestslang voor Internaten Poster om te werken aan welbevinden en preventie van pesten op school Bron VlorDownloaden
BasisInspectieModule (BIM) Arbozorg Onderdeel: RI&E, Basiscontract en Deskundige BijstandDownloaden
BasisInspectieModule Agressie en Geweld Inspectie SZWDownloaden
Be in Ctrl Information and Resources for Schools Addressing Online Sexual Coercion and ExtortionDownloaden
Bijlage Cartoon Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage Inspiratie visie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Bijlage: Inspiratie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Bijlage: Link met de leerlijn Mediawijsheid Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Brochure Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen Bron Kennisnet en School en VeiligheidDownloaden
Brochure Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school RijksoverheidDownloaden
Buiten spel. Uitsluiting van kinderen (h)erkennen en aanpakken! KinderombudsmanDownloaden
CBF donateursvertrouwen weer omhoog maart 2021Downloaden
CNV-onderzoeksresultaten: meerderheid vrouwen seksueel geïntimideerd op werkvloerDownloaden
Communicatie protocol na (poging tot) zelfdoding van een student ingevuld voorbeeld Bron ZonMW Trimbos instituutDownloaden
Cyberincidenten kunnen maatschappij verlammen 2020 Bron Ministerie Justitie en VeiligheidDownloaden
Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJIDownloaden
Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2020Downloaden
Digitaal VeiligheidsplanDownloaden
Digitaal Veiligheidsplan School & BestuurDownloaden
Download 'Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018'Downloaden
Drie adviezen voor een veilig schoolklimaat Bron KennisnetDownloaden
Drie vragen om nep nieuws te ontmaskeren Bron Facebook 2020Downloaden
Eindrapport van de Onderzoekscommissie De Vries iov NOC NSF seksuele intimidatie en misbruik in de sport 2018Downloaden
Enqûete resultaten pesten op het werk per branche RTL NieuwsDownloaden
Evaluatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Factsheet Agressie door derden op het werk van Ministerie SZW en TNODownloaden
Factsheet gendernormen en geweld onder jongeren Bron Act4RespectDownloaden
factsheet Hoe herken je een Broodje aap?Downloaden
Factsheet Interne ongewenste omgangsvormen TNODownloaden
Factsheet Online sexual intimidation 2020 Ministerie VWSDownloaden
FACTSHEET Peiling ‘Effect coronacrisis op LHBTI’s in Nederland’ Bron MovisieDownloaden
Factsheet Pesten in het Basis Onderwijs 2021Downloaden
Factsheet Pesten in het Voortgezet Onderwijs 2021Downloaden
Factsheet Video conferencing apps - Privacy and security measures Source EuropolDownloaden
Factsheet Week van de Werkstress 2020 Bron TNODownloaden
Framework for reopening schools UNESCODownloaden
Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP) Bron NOC-NSFDownloaden
Gedragscode Vertrouwenspersonen aangesloten bij LVVDownloaden
Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF ConsortiumDownloaden
Groepsdynamica in de klas van School & VeiligheidDownloaden
Guidelines for industry on Child Online Protection 2020 Source ITU-COPDownloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection 2020Downloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ICU-COPDownloaden
Handleiding Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Handout onderzoek kindermishandeling 2020 De KindertelefoonDownloaden
Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNODownloaden
Handreiking Integriteitssysteem Goede Doelen NederlandDownloaden
Handreiking rouw en werk Bron TNO Ministerie SZW ArboportaalDownloaden
Handreiking verminderen van bi+ discriminatie MovisieDownloaden
Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid Pesten en geweld op school Bron Vlaanderen.beDownloaden
Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Infographic Cyberpesten van Beau OldenburgDownloaden
Infographic instemming van de ondernemingsraad Bron RendementDownloaden
Infographic Pesten 2019 door Beau OldenburgDownloaden
Infographic Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt Centrum Veilige SportDownloaden
Infographic Sport 2020 NOC-NSFDownloaden
infographic werkzame elementen lokaal inclusief LHBT beleid Bron MovisieDownloaden
Informatieblad professionele vertrouwenspersonen Ministerie Sociale Zaken en WerkgelegenheidDownloaden
Informatiebrochture LKC Drie routes om een klacht op school op te lossenDownloaden
informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (pdf)Downloaden
Inspectie SZW BasisInspectieModule (BIM) Intern ongewenst gedragDownloaden
Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & VeiligheidDownloaden
Integriteit in de praktijk - de vertrouwenspersoon publicatie van het Huis voor KlokkenluidersDownloaden
Jaarplan Stichting Stop Pesten Nu 2021Downloaden
Jaarverslag Integriteit Defensie 2020'Downloaden
Kaartjes met Bouwstenen Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018Downloaden
Kamerbriief Nieuwe cijfers over Pesten in het funderend Onderwijs d.d. 28 september 2021Downloaden
KNGU Ongelijke leggers 2021Downloaden
Legplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raadDownloaden
Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk Inspectie SZWDownloaden
Les idee 231: For teachers The Cyber Hero 
lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.beDownloaden
Manifest. Stop racisme en discriminatie in de media: het is tijd voor #followupDownloaden
MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010Downloaden
Model protocol Social Media VersusDownloaden
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCMDownloaden
Monitor Sportief Wedstrijdgedrag 2020 Mulier instituutDownloaden
Monitor Veilig Sport Klimaat 2018Downloaden
Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSFDownloaden
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar OnderwijsDownloaden
Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport 2021Downloaden
Onderzoeksresultaten eenzaamheid handout 2020 Bron KindertelefoonDownloaden
Ongewenste omgangsvormen Publicatie ArbeidsinspectieDownloaden
Wetenschappelijke onderzoeken
2021 Effectiveness of school‐based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta‐analysisDownloaden
51 Critical Cyberbullying Statistics in 2020 - BroadbandSearchDownloaden
Breakfast Skipping, Psychological Distress, and Involvement in Bullying: Is There a Connection?Downloaden
Bullying and Victimization Trajectories in the First Years of Secondary Education: Implications for Status and AffectionDownloaden
Caught in a vicious cycle? Explaining bidirectional spillover between parent-child relationships and peer victimizationDownloaden
Cognitive Predictors of Relational and Social Bullying, Overt Aggression, and Interpersonal Maturity in a Late Adolescent Female SampleDownloaden
Core beliefs and culture Chairman’s survey findings DeloitteDownloaden
Download 'Eindrapportage vignettenstudie kwetsende content online'Downloaden
Feeling Cybervictims’ Pain The Effect of Empathy Training on Cyberbullying University of Oxford and BerlinDownloaden
How Does Individualism-Collectivism Relate to Bullying Victimisation?Downloaden
MICTIVO3 rapport svz op het gebied van onderwijs en ICTDownloaden
Ontwikkeling van cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van jongens en meisjes OnderwijsraadDownloaden
Prevention 2.0: Targeting Cyberbullying School Society for Prevention Research 2013Downloaden
Report Harmful Content (RHC) is a national reporting centre provided by the UK Safer Internet CentreDownloaden
Risk Factors of Cyberbullying Perpetration Among School-Aged Children Across 41 Countries: a Perspective of Routine Activity TheoryDownloaden
The Systematic Application of Network Diagnostics to Monitor and Tackle Bullying and Victimization in SchoolsDownloaden
The Systematic Application of Network Diagnostics to Monitor and Tackle Bullying and Victimization in Schools 2020 Tessa Kaufman, Gijs Huitsing, Rene VeenstraDownloaden
Trends in emotioneel welbevinden van jongerenDownloaden
Verminderen van discriminatie tegen bi+ mensen. Wat werkt? MovisieDownloaden
'Sexting: do, dare or don't?' Een kwalitatief onderzoek naar de rol van peers, media en ouders UGent 2016Downloaden
2019 Belgische onderzoek (2019) onder jongeren staan succesvolle acties tegen pesten Bron Pimento beDownloaden
2019 Change Starts With Us a Literature reviewDownloaden
2019 onderzoeksrapport naar succesvolle acties tegen pesten bij 7 Antwerpse scholen door Pimento BelgiëDownloaden
2021 KU Leuven Teachers4Victims Onderzoeksrapport hoe leerkrachten pesten op school kunnen helpen voorkomen en verminderenDownloaden
2021 Onderzoek financiële afpersing onder jongens sextortion HelpwantedDownloaden
2021 Testing how teachers’ self-efficacy and student- teacher relationships moderate the association between bullying, victimization, and student self- esteemDownloaden
2021 Wie zet de norm?! Populaire jongeren als mogelijke sleutel naar positievere klassen in het middelbaar onderwijsDownloaden
3108 volledige tekst WODC-onderzoek: Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content september 2020Downloaden
A nationally representative Pew Research Center survey of 4,248 U.S. adults exploring online abuse and harassment from various perspectives.Downloaden
A report outlining recommendations to address bullying face to face and online 2019 Source Anti Bullying AllianceDownloaden
A study into the effectiveness of the Anti-Bullying Procedures on Traveller and Roma pupils' experiences in the school systemDownloaden
Aanpak van Pesten in de Brugklas van het Reguliere Voortgezet OnderwijsDownloaden
Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention ProgramDownloaden
Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention ProgramDownloaden
Advies over welbevinden en preventie van pesten op school 2019 VLOR BelgiëDownloaden
Amygdala activity to angry and fearful faces relates to bullying and victimization in adolescentsDownloaden
An Internet Young People Can Trust How young people are managing reliability and misleading content onlineDownloaden
Anti-Bullying Week 2018 EVALUATION REPORTDownloaden
Anti-Bullying Week 2019 - Impact ReportDownloaden
Artificial Intelligence to Address Cyberbullying, Harassment and Abuse: New Directions in the Midst of ComplexityDownloaden
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld groepen 6 7 en 8 basisschoolDownloaden
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld in de laatste drie groepen van de basisschoolDownloaden
Bidirectional relationships between bullying, victimization and emotion experience in boys with and without autismDownloaden
Bijlage CNV-onderzoek: meer dan twee miljoen werknemers wordt gepest op werk 09-2020Downloaden
Blijven kinderen pesten en gepest worden?Downloaden
Bullied, Not Believed and Blamed The Experiences of Gypsy, Roma and Traveller Pupils: Recommendations for Schools and Other Settings 2020 ABADownloaden
Bullied, Not Believed and Blamed The Experiences of Gypsy, Roma and Traveller Pupils: Recommendations for Schools and Other Settings 2020 ABADownloaden
Bullying and symptoms among school-aged children: international comparative cross sectional study in 28 countries 2005Downloaden
Bullying and Victimization Trajectories in the First Years of Secondary Education: Implications for Status and AffectionDownloaden
Bullying as a Group Process in Childhood: A Longitudinal Social NetworkAnalysis 2019Downloaden
Bullying in schools: The role of teachers and classmates door Beau Oldenburg RUGDownloaden
Bullying victimisation through an interpersonal lens: focussing on social interactions and risk for depression Minita Franzen RUG Nederlandse samenvattingDownloaden
Bullying, Harassment and Stress in the Workplace —A European PerspectiveDownloaden
Causale verbanden tussen pesten en psychosociale problematiek Universiteit UtreachtDownloaden
Childhood and Adolescent Bullying Perpetration and Later Substance Use: A Meta-analysisDownloaden
Childhood bullying involvement predicts low-grade systemic inflammation into adulthood 2014Downloaden
Childhood Risk and Protective Factors as Predictors of Adolescent Bullying RolesDownloaden
Closing the sextortion sentencing gap: A legislative proposalDownloaden
Coaching Teachers to Detect, Prevent, and Respond to Bullying Using Mixed Reality Simulation: an Efficacy Study in Middle SchoolsDownloaden
Competentiebeleving, dominantie en populariteit bij pesten: Daders, slachtoffers en niet-betrokken kinderen vergelekenDownloaden
Crossnationale vergelijking naar de aanpak van pesten op school België, Nederland & Zweden doorgelicht.Downloaden
Cultural mindset and bullying experiences: An eight-year trend study of adolescents' risk behaviors, internalizing problems, talking to friends, and social supportDownloaden
Cyberbullying Research In Review Justin Patchin and Sameer Hinduja Cyberbullying Research Center www.cyberbullying.org (2019)Downloaden
Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupilsDownloaden
Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen Heidi Vandebosch professor, Doctor, departement communicatiewetenschappen, universiteit antwerpenDownloaden
Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen?Downloaden
Cyberweerbaarheid Risicobewustzijn en zelfbeschermend gedrag rondom cybercrime onder jongeren en mkb’ers Bron SaxionDownloaden
Dadertyperingen in sociale competentie bij pestenDownloaden
De banaliteit van het pesten Alicja Anna Gescinska (UGent)Downloaden
De effecten van pesten op het werk voor de werknemer Universiteit AmsterdamDownloaden
De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin programma’s rond cyberpesten geëvalueerd worden Bron Friendly AttacDownloaden
De Relatie tussen Narcisme en Pestgedrag in de Vroege AdolescentieDownloaden
Digitale Leefwereld van Jongeren 2020 Bron ApestaartjarenDownloaden
Digitale Leefwereld van Kinderen 2020 Bron ApestaartjarenDownloaden
Direct and indirect punishment of norm violations in daily life 2020Downloaden
Direct and indirect punishment of norm violations in daily life 2020Downloaden
Disparities in Perpetrators, Locations, and Reports of Victimization for Sexual and Gender Minority Adolescents 2021 Tessa Kaufman Laura Baams RUGDownloaden
Ditch the label The Annual Bullying Survey 2017Downloaden
Ditch the label The Annual Bullying Survey 2018Downloaden
Do (Microtargeted) Deepfakes Have Real Effects on Political Attitudes? 2020Downloaden
Do interpersonal conflict, aggression and bullying at the workplace overlap? A latent class modeling approachDownloaden
Do troublesome pupils impact teacher perception of the behaviour of their classmates?Downloaden
Duiveltjes op Internet een onderzoek naar digitaal pesten op vier middelbare scholenDownloaden
Effects of Bullying Forms on Adolescent Mental Health and Protective Factors: A Global Cross-Regional Research Based on 65 Countries 2022Downloaden
Eindrapport (verkort) Wat werkt tegen pesten PO-scholen mei 2018Downloaden
Eindrapport Commissie Anti-pestprogramma's mei 2018 PDFDownloaden
Eindrapport uitgebreid Wat Werkt Tegen Pesten? NRO mei 2018Downloaden
Ending the torment: tackling bullying from the schoolyard to cyberspace Source United Nations 2016Downloaden
EOKM onderzoek EEN VERKENNEND ONDERZOEK .. NAAR FINANCIELE AFPERSING MET NAAKTBEELDEN ONDER JONGENSDownloaden
ESF- Project: Geweld op het werk II: organisationele risicofactoren op de werkplek 2005 KU LeuvenDownloaden
Examining the Potential Mental Health Costs of Defending Victims of Bullying: a Longitudinal AnalysisDownloaden
Exploring the perceived negative and positive longterm impact of adolescent bullying victimization 2021 Bron UGentDownloaden
Exposure to Bullying and General Psychopathology: A Prospective, Longitudinal StudyDownloaden
Facts and Figures: slachtofferschap van (cyber)pestenDownloaden
Factsheet IBA 2020 Pesten en seksuele intimidatie in de juridische beroepsgroepDownloaden
Focus on: BULLYING 2017 Peter K Smith & Fethi Berkkun - Goldsmiths University of LondonDownloaden
Focus on: BULLYING 2018 Peter K Smith & Fethi Berkkun Goldsmiths, University of LondonDownloaden
Focus on: BULLYING 2019 Peter K Smith Goldsmiths, University of LondonDownloaden
Forms of Bullying and Associations Between School Perceptions and Being Bullied Among Finnish Secondary School Students Aged 13 and 15Downloaden
Friendly Schools Universal Bullying Prevention Intervention: Effectiveness with Secondary School StudentsDownloaden
Gender politics and Exploring Masculinities in Irish EducationDownloaden
Gendered Analysis of Cyberbullying Victimization and Its Associations with Suicidality: Findings from the 2019 Youth Risk Behavior Survey 2022Downloaden
GLOBAL STATUS REPORT ON PREVENTING VIOLENCE AGAINST CHILDREN 2020 UNESCODownloaden
Goede humor, slechte smaak: een sociologie van de mopDownloaden
Groepsprocessen bij pesten factoren die groepsproces positief en negatief beïnvloeden Evelien Hoekstra RUGDownloaden
Halo and association effects: Cognitive biases in teacher attunement to peer-nominated bullies, victims, and prosocial students April 2020Downloaden
Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-2021 MovisieDownloaden
Het Effect van Middelengebruik, Delinquentie, Gepest worden, zelf Pesten en Sociale Angst op de Schoolmotivatie van Jongens en Meisjes in de Vroege AdolescentieDownloaden
HET EFFECT VAN PESTEN OP DE MENTALE GEZONDHEID VAN JONGE ADOLESCENTEN: EMOTIEREGULATIE ALS BUFFER OF RISICOFACTORDownloaden
Het einde van pesten op school in zichtDownloaden
Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?Downloaden
Hoe narcisten tot bloei komen: Over gezonde en ongezonde zelfgevoelens bij kinderen en adolescentenDownloaden
How dislike andbullying co-develop: a longitudinal study of negative relationships among children DorottyaKisfalusi MarianneHooijsma GijsHuitsing. RenéVeenstraDownloaden
Impact and dynamics of hate and counter speech online Bron ResearchGateDownloaden
Inclusion and education/ALL MEANS ALL 2020 Unesco.pdfDownloaden
Is narcisme een risicofactor voor pesten? Een longitudinaal onderzoek van groep 6 naar groep 7 van de basisschoolDownloaden
JGZ-richtlijn Pesten 2014Downloaden
Julia Brailovskaia, Tobias Teismann, Jurgen Margraf, Cyberbullying, Positive Mental Health and Suicide Ideation/Behavior, Psychiatry Research (2018).Downloaden
KiDiCoTi: Kids’ Digital Lives in Covid-19 Times: A Comparative Mixed Methods Study on Digital Practices, Safety and WellbeingDownloaden
Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringenDownloaden
Literatuuronderzoek'Het fenomeen online seksueel geweld Bron: RijksoverheidDownloaden
Making a difference in bullying Debra J. Pepler & Wendy Craig Aprl 2000Downloaden
Marktonderzoeksbureau Ipsosdeed onderzoek in 28 landen naar cyberpesten juni 2018Downloaden
Master Too Bee or to Queen Bee? Meidenvenijn in groep 5 2014Downloaden
Mediagebruik en de mediawijsheid van 0 tot 18 en hun ouders medianest cijfers 2021 VlaanderenDownloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 1 StudentenDownloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 2 MedewerkersDownloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 3 BeleidDownloaden
Moral Courage Fostering Bystander Intervention Against Workplace BullyingDownloaden
More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class Danelien A. E. van Aalst ,Frank van TubergenDownloaden
More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class May 2021Downloaden
Naaktfoto's gelekt? Kwalitatieve studie naar ervaringen van slachtoffers 2020 UGentDownloaden
Offline netwerken, online pestenDownloaden
onderzoek 'Aantal gepeste leerlingen per klas: leerkracht maakt het verschil' van de Rijks Universiteit Groningen (RUG)Downloaden
Onderzoek 2017 Hoofdrolspeler, bijrol en figurant: socialisatie of individueel kenmerk Bron UGentDownloaden
Onderzoek Academisch Pesten BMJ Open Systematic review of academic bullying in medical settings: dynamics and consequencesDownloaden
Onderzoek Discriminatie in de schoonmaak 2021 FNVDownloaden
Onderzoek Discriminatie in de schoonmaak 2021 FNVDownloaden
Onderzoek In hoeverre zijn middelbare scholen in Nederland aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW voor schade die een leerling lijdt als hij op die school wordt gepest Tom RotteveelDownloaden
Onderzoek ISO Eén op de vijf studenten is wel eens slachtoffer geweest van een sociaal onveilig incident 2022Downloaden
onderzoek Kwalitatief onderzoek naar visie en aanpak van vak- en groepsleerkrachten omtrent pesten binnen het gymnastiekonderwijs op basisscholenDownloaden
Onderzoek Lachen voorbij de grens Een filosofische bespreking van humorDownloaden
Onderzoek Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringenDownloaden
Onderzoek n in de kindertijd als predictor van psychopathische trekken in de adolescentie 2014 Bron UGentDownloaden
Onderzoek Over daders, slachtoffers, dader/slachtoffers en niet-betrokken leerlingenDownloaden
Onderzoek The Social Cognitions of Victims of Bullying: A Systematic Review 2021 RUGDownloaden
Onderzoeksverslag van het consortium Wat Werkt tegen Pesten PDFDownloaden
Online ontspoord schadelijk en immoreel gedrag op het internet in NederlandDownloaden
Online veiligheid Terre des Hommes mei 2021Downloaden
Lesmaterialen Pesten en Cyberpesten
Beyond Blame Educator Guide (English) source Center for Media LiteracyDownloaden
Beyond Blame Student Guide (English)Downloaden
50 ideas for schools for Anti-Bullying Week Anti Bullying AllianceDownloaden
Anti-Bullying prevention and intervention strategies support materials PrimaryDownloaden
Anti-Bullying Week 2018 Social Media ToolkitDownloaden
Bijlage 1 WOW1 Catfishing-mysteriespel Pimento.pdfDownloaden
Bijlage 284 Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage 284 Handout 2 Powerpoint Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage 284 Handout 2 What roles can we play Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage 284 Powerpoint deel 2 Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage 285: Anti-bullying Week Ariana’s story Source BBCDownloaden
Bijlage 285: foto met 2 kinderen Anti-bullying Week Ariana’s story Source BBCDownloaden
Bijlage bij De jongen die het liet regenen lesbrief VO-scholen bovenbouwDownloaden
Bijlage bij Les idee 171 Laat je zien Doeboek, Week tegen Pesten 2018 School en VeiligheidDownloaden
Bijlage bij Les idee 172 Anti-Pest Club Bron Zapp voor juffen en meestersDownloaden
Bijlage bij Les idee 186 Lezen over pesten en werkkaart opdrachten Bron KidsweekDownloaden
Bijlage bij Les idee 241: Handboek voor Superhelden deel 1 docentenhandleidingDownloaden
Bijlage bij Les idee 262: 13 tm 16 jaar Grappig of gepest? Bron: JongProtestantDownloaden