Onze organisatie | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Wie zijn wij?

 

Wat maakt Stichting Stop Pesten Nu uniek?

  • Alle vrijwilligers, Ambassadeurs, bestuur en Raad van Toezicht. zetten zich geheel onbezolgdigd voor Stop Pesten Nu in. 
  • Iedereen die actief bij ons is heeft een intrensieke drive om mee te willen helpen het pesten in Nederland te stoppen.
  • Passie, iedereen is met hart en ziel verbonden vanuit hun eigen kwaliteiten en kennis.

Onze Ambassadeurs

Stop Pesten NU! voert al jaren campagne om het pestprobleem op de kaart te zetten. Dit doen wij met behulp van Bekende Nederlandersen Ambassadeurs die het oranje 'Ik STOP pesten nu' armbandje dragen. Ons uitgangspunt daarbij is: pesten is te stoppen en het begint bij jezelf. Talloze BN’ers uit de wereld van film, televisie, politiek en sport ondersteunden al onze campagne. 

Het oranje 'Ik STOP Pesten Nu!' bandje tegen pesten is niet zomaar een bandje tegen pesten. Het is een bandje met een boodschap met een missie en een visie alles gebaseerd op: Jij hebt de keuze, wat doe jij? Zeg ook: Ik STOP pesten nu. Pesten is te stoppen en het begint bij jou! Wij geloven erin dat pesten is te stoppen door het klein te maken en op individueel niveau een keuze te maken en te zeggen: Ik STOP pesten nu! Alle veranderingen beginnen klein en beginnen bij onszelf. Door middel van het dragen van het bandje laat je anderen zien dat jij gekozen hebt en vindt dat pesten moet stoppen. Inspireer hier je omgeving weer mee zodat zij ook vanuit de eigen Ik gaan zeggen, Stop Pesten Nu en 'Samen maken wij het verschil tegen Pesten'.

 
 

 

Statuten Stichting Stop Pesten Nu

<klik op bovenstaande afbeelding of download de statuten hier>

 

 

Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

Raad van toezicht:

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met het recht op herbenoeming voor nog één periode van vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. 

Bezoldiging

De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen. 

Mirjam van den Brand voorzitter Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

Mirjam van den Brand

Functie(s): pensionado

Nevenfunctie(s): Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu  + kascommissie

Heleen Mackenbach lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

Heleen Mackenbach 

Functie(s): RLF Management

Nevenfunctie(s): Algemeen lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu  + kascommissie

 

Jeroen Harink lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

Jeroen Harink

Functie(s): Managing Director NEVI  

Nevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu portefeuille Financiën

 

Paul van Eykel secretaris Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

Paul van Eykel

Functie(s): Algemeen juridisch adviseur, Secretaris commissie bezwaarschriften, Interne vertrouwenspersoon (Gemeente Bronckhorst)  

Nevenfunctie(s): Secretaris Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu 

 

 

 

Foto: Bennie Jolink zegt: Ik STOP pesten nu

Visie

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisatie, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk. De komende jaren zetten wij ons in voor vergroting van dit bewustzijn, zodat het pestgedrag van binnenuit en buitenaf wordt aangepakt. 

 

Missie

Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd. Hierdoor bij te dragen aan een gezond en veilig werk- en leerklimaat waarin uiteindelijk geen pestgedrag meer voorkomt. Omstanders en actieve betrokken deelnemers bij pestgedrag in plaats van alleen passieve getuigen om de invloed van Pesters te beperken.

 

Foto: Angela Groothuizen zegt: Ik STOP pesten nu

 

Organisatie

Stichting Stop Pesten Nu wordt op dit moment volledig gerund door vrijwilligers en de betrokkenheid van vele enthousiaste Ambassadeurs. Wij zijn een enthousiast klein team dat door Patricia Bolwerk wordt aangestuurd. Tijdens de evenementen maken wij gebruik van meerdere vrijwilligers maar deze oproepen vinden plaats per evenement. Wij ondersteunen ook vele journalisten en redacties met het maken van programma's, items en artikelen over pesten en online pesten en zijn ook zelf zeer regelmatig in de Landelijke Media te zien, zie het overzicht

Wij zijn continue actief om Stop Pesten Nu verder te professionaliseren volgens de lean-startup-methode. Met de Raad van Toezicht gaan wij nu op naar het volgende niveau voor Stichting Stop Pesten Nu. Er is heel veel bereikt in de afgelopen jaren en veel georganiseerd achter de schermen en nu gaan wij weer verder.

SPN wil groot worden door klein te blijven. Het kernteam voert de volgende werkzaamheden uit: fondsenwerving/marketing/communicatie/evenementen, website, begeleiden onderzoeken en stagiaires, secretariaat, informatie & services, vrijwilligerscoördinatie en personeelszaken, financiële administratie, overige administratie. Veel werkzaamheden worden onbezoldigd uitgevoerd door vrijwilligers, zodat SPN in staat is met een klein personeelsbestand de bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. Uiteraard wordt regelmatig de afweging gemaakt of bepaalde werkzaamheden nog door vrijwilligers gedaan kunnen worden of naar kantoor gehaald moeten worden. Het belangrijkste is hierbij of de SPN-werkwijze gewaarborgd wordt.

SPN kan klein blijven door sommige werkzaamheden en projecten uit te besteden. Dat geeft een grote flexibiliteit en maakt het mogelijk de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Daarbij wordt altijd goed afgewogen of een partner bij SPN past. Wij hebben een groot netwerk van bedrijven. Onze partners sponsoren vaak een deel van de werkzaamheden, of bieden het aan tegen kostprijs. Veelal zetten medewerkers van bedrijven zich belangeloos in, dus als vrijwilliger. Daardoor is de betrokkenheid groot en kunnen wij het Stop Pesten Nu-DNA en de kwaliteit vasthouden.

 

Onze doorlooptijden zijn wellicht langer dan u gewend bent maar dit komt doordat wij volledig met vrijwilligers werken die zich slechts een beperkt aantal uur per week kunnen inzetten voor ons. Hierdoor zijn onze doorlooptijden langer, maar dit maakt ons niet minder enthousiast! Wij merken dat onze projecten iedere keer weer met veel passie, betrokkenheid en inzet worden neergezet. Wij ontvangen ook regelmatig bedrijven/sponsoracties die ons werk zien, in ons geloven en ons een zeer warm hart toedragen. Dit kan in de vorm van sponsoring of ondersteuning (zie sponsoring of doneren). Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor! 

 

Foto: Don (Game Meneer) zegt: Ik STOP pesten nu!

Ons Team

 

Patricia Bolwerk 

Functie(s): Directeur bestuurder Stichting Stop Pesten Nu (oprichtster)

Bezoldiging: De bestuurdersactiviteiten worden onbezoldigd uitgevoerd. 

Nevenfunctie(s): BOLWERKen Opleidingen & Trainingen aanpakken van pesten en online pesten bij bedrijven en scholen

 

Peter Grob

Functie(s): Webdeveloper at Dimence, Owner / webdeveloper at All-webdesign

Nevenfunctie(s): Webdeveloper Stichting Stop Pesten Nu

 

Jacqueline Hendriks (administratie & webshop)

Functie(s): medewerker financieel administratief secretarieel (Deventer Doet)

Nevenfunctie(s): Webshop & Administratie Stichting Stop Pesten Nu

 

Laura Harte

Functie(s): Planner (Zorggroep Solis)

Nevenfunctie(s): PR & communicatie medewerker Stichting Stop Pesten Nu

 

Corne van Boven

Functie(s): Directeur / Eigenaar (Mir-Mar) Financiële coach en ondersteuning (1 op1 begeleiding)

Nevenfunctie(s): Financiële administratie & rechterhand Patricia Stichting Stop Pesten Nu

 

Martin Geuzendam

Functie(s): Directeur / eigenaar (Kikajon)

Nevenfunctie(s): Tekstschrijver & Ilustrator Stichting Stop Pesten Nu

 

Froos Vullings

Froos Vullings adviseur Stichting Stop Pesten Nu

Functie(s): Algemeen directeur (Sense Textile)

Nevenfunctie(s): Organisatie adviseur Stichting Stop Pesten Nu

 

Mark Booster

Functie(s): Accountmanager (Xomnia)

Nevenfunctie(s): Adviseur Stichting Stop Pesten Nu

 

Oscar Frowijn

Functie(s): Senior Software Engineer (Ziku Consulting)

Nevenfunctie(s): ICT Stichting Stop Pesten Nu

 

 

... en nog wisselende vrijwilligers voor onze projecten.

 

 

 

Foto: Buddy Vedder zegt: Ik STOP pesten nu
 

Codes en Richtlijnen

Stichting Stop Pesten Nu vindt het belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden zodat het gedoneerde geld zoveel mogelijk aan projecten kan worden besteed. Om de kosten in de gaten te houden, gebruikt SPN ratio’s conform de richtlijnen van het CBF.  

Daarnaast streeft SPN ernaar de kosten van de eigen fondsenwerving als percentage van de totale baten uit eigen fondsenwerving zo laag mogelijk te houden.
In lijn met de norm van het CBF mag dit percentage gemiddeld over drie jaar maximaal 25% bedragen.

Goede doelen moeten verantwoording af kunnen leggen aan hun achterban. Eenduidige regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Hiervoor zijn er in de afgelopen jaren verschillende codes en richtlijnen opgesteld. 

Stichting Stop Pesten Nu onderschrijft de volgende codes en richtlijnen:

  • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels).
  • Richtlijn 650 en Richtlijn C2(onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie'.
  • Erkenningsregeling Goede Doelen.
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen.

 

* De cijfers van 2020 zijn gecontroleerd door de kascommissie, verslag volgt spoedig

Balans 31 december 2020

* cijfers 2020 conform CBF richtlijn C2

  

 

* De van 2019 cijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie, zie verslag kascommissie SPN 2019

* Deze cijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie, zie verslag kascommissie SPN 2019

 

 

Foto: Scholentour met Rapper Snelle, Snelle zegt: Ik STOP pesten nu

 

Foto: Edwin Evers zegt: Ik STOP pesten nu

 

Hoe is Stop Pesten Nu ontstaan?

 

Patricia Bolwerk oprichter: mijn droom "Stop Pesten Nu in Nederland"

Patricia Bolwerk, directeur/bestuurder Stichting Stop Pesten Nu en tevens Oprichtster

Het ontstaan van Stichting Stop Pesten Nu: Patricia Bolwerk is in 2010 gestart met Stop Pesten Nu. Vanuit haar passie om mensen bewust te maken dat pesten moet stoppen en de gevolgen van pesten, startte Patricia met verschillende activiteiten. Zij is erg actief op de sociale media en zette bovendien de Landelijke Dag tegen Pesten op de kaart. Eind 2013 heeft zij haar droom Stop Pesten Nu verder vorm gegeven en hiervoor de stichting opgericht. Patricia is nog altijd de drijvende en stuwende kracht achter 'Stop Pesten Nu'. Zij inspireert en motiveert de vrijwilligers en zoekt altijd naar nieuwe kansen en mogelijkheden om het stoppen van pesten (en cyberpesten) weer onder de aandacht te brengen. 

Na jarenlang zich hard te hebben gemaakt voor bewustwording dat pesten moet stoppen kreeg Patricia steeds vaker de vraag voor Gastlessen, Ouderavonden, Studiedagen, Aanpak Pesten op het Werk en nog vele anderen. Patricia heeft voor deze verzoeken speciaal producten ontwikkelt die ingezet kunnen worden ter preventie en als bewustwording. Al deze diensten worden aangeboden bij BOLWERKen (nevenfunctie), Stichting Stop Pesten Nu geeft zelf geen trainingen.

 

Elke dag worden veel te veel mensen gepest en dit gaat mij echt aan mijn hart, want niemand verdient dit. 

Mijn persoonlijke missie (Golden Circle: Why - How - What)

Why: Ik weet wat pesten is en hoe het voelt om gepest te worden …en pesten is totaal niet nodig. Niemand verdient het om gepest te worden. Het hele school-, sport-, werk- en leerklimaat heeft er in negatieve zin last van.

How: Al mijn kennis met jullie te delen ... de tips, de tools, de trics en zeker ook alle valkuilen en verborgen plekken.

What: Ik adviseer, ondersteun en begeleid scholen, bedrijven, bejaardentehuizen & sportverenigingen om pesten (preventief & duurzaam) aan te pakken, zodat wij de emotionele en financiële schade van pesten kunnen voorkomen, aanpakken en terugdringen.

op tv
op TV.jpg
 

Als organisatie of school ben jij het Bolwerk (zie betekenis), de veilige haven voor je medewerkers of leerlingen. Jij hebt de plicht te zorgen voor een veilige omgeving, veilig schoolklimaat, duurzaam inzetbaarheid van je medewerkers. Pesten aanpakken is iets wat je samen kunt doen.

Pesten is te stoppen. Het werkt het beste door samen een vuist te maken tegen pesten. Omdat pesten een groepsproces is, is het belangrijk om dit met de hele groep op te pakken zodat je samen met je medewerkers of leerlingen het stoppen van pesten gaan bolwerken (zie betekenis). 

 
Naast dat Patricia voor haar droom 'Stop Pesten Nu' alle acties, campagnes en maatwerk producten bedenkt & ontwikkelt is zij tevens Coach & Trainer voor mensen die o.a. faalangstig zijn, hoog sensitief (HSP/HSK leren omgaan met je gevoeligheid), problemen bij groeps-/teamvorming, klassenobservaties, weerbaarheid of zelfvertrouwen (her)vinden (ook coaching-on-the-job ook voor managers en docenten). Voor scholen en bedrijven is het mogelijk om Patricia in te zetten om organisatiebreed pesten en cyberpesten aan te pakken. Je kan namelijk alleen iets duurzaams aan pesten doen, alleen als het verankert wordt in Woord & Daad. Voor scholen gebruikt zij hiervoor haar licentie als trainer van de erkende anti-pest interventie, de PRIMA-aanpak. 

 

BOLWERKen verzorgt trainingen, cursussen en opleidingen over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) . 

Stichting Stop Pesten Nu is hèt kennis-, informatie- en expertisecentrum van Nederland gericht op pesten en online pesten (cyberpesten) en geeft zelf geen trainingen.

 

Sander Boschker

Foto: Sander Boschker (voormalig keeper FC Twente) zegt: Ik STOP pesten nu